Ask Google

Results for trz translation from Polish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Italian

Info

Polish

Nie przechowywa wewn trz be

Italian

I flaconcini non in uso devono essere conservati in frigorifero (2°C - 8°C). n

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Polish

TRZ: deklaracja połowów międzystrefowych

Italian

TRZ: dichiarazione di pesca transzonale

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

99 Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non conservare dentro o troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 5
Quality:

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non conservarla dentro o troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non conservarle dentro o troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non conservarli dentro o troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non li conservi dentro o troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

NovoMix 30 FlexPen non in uso deve essere conservata in frigorifero (2°C - 8°C), né dentro né troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

NovoMix 30 Penfill non in uso deve essere conservato in frigorifero (2°C - 8°C), né dentro né troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Polish

Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.

Italian

NovoMix 50 FlexPen non in uso deve essere conservato in frigorifero (2°C - 8°C), né dentro né troppo vicino al congelatore o allo scomparto del ghiaccio.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Polish

Farmakokinetyka preparatów insuliny podlega zatem zmienno ci wewn trz - i mi dzyosobniczej.

Italian

Le proprietà farmacocinetiche dei preparati insulinici sono quindi influenzate da variazioni significative intra e interindividuali.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

Dynamiczne wdracanie programu reform strukturalnych powinno pozwoli5 Rumunii na sprostanie presji konkurencji i sił rynkowych wewn > trz Unii.

Italian

La Romania deve inoltre impegnarsi maggiormente in determinati settori per portare a termine i preparativi dell’adesione.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

LOG zawiera co najmniej jedną z następujących deklaracji: DEP, FAR, RLC TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

Italian

Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Nadal jednak postCp reform fazy przed rozpoczCciem procesu s > dowego jest ograniczony, a wad > wymiaru sprawiedliwoWci jest niewystarczaj > ca rozliczalnoW5. Procedury wymiaru sprawiedliwoWci nadal funkcjonuj > mało sprawnie i zbyt powoli. Głównym problemem w skutecznym zwalczaniu korupcji pozostaje niska skutecznoW5 dochodzeM i Wcigania przypadków korupcji na duc > skalC. Mimo ce działania w kierunku zwalczania tego zjawiska przynosz > pewne efekty, szczególnie w odniesieniu do korupcji o małej skali, w ogólnej opinii korupcja nadal jest kwesti > budz > c > zaniepokojenie. W obszarze praw człowieka i ochrony mniejszoWci konieczne s > wiCksze wysiłki na rzecz skutecznego zwalczania handlu ludami oraz poprawy warunków w szeregu paMstwowych instytucji opieki nad dzie5mi i osobami niepełnosprawnymi. Konieczny jest dalszy postCp w procesie deinstytucjonalizacji i poprawy zarz > dzania systemem ochrony zdrowia psychicznego. Wymagane s > trwałe działania na rzecz skutecznej integracji mniejszoWci romskiej. „Ramowy program równomiernej integracji Romów w społeczeMstwie bułgarskim” powinien by5 wdracany zgodnie z planem. W zakresie ekonomicznych kryteriów przyst > pienia gospodarka Bułgarii nadal jest funkcjonuj > c > gospodark > rynkow > . Przy utrzymaniu obecnego tempa reform Bułgaria powinna by5 w stanie sprosta5 presji konkurencji i siłom rynkowym wewn > trz Unii. Bułgaria zasadniczo zachowała stabilnoW5 makroekonomiczn > pomimo dalszego wzrostu deficytu zewnCtrznego. Kontynuowano wdracanie programu reform strukturalnych, cho5 proces ten nie przebiegał równie dynamicznie we wszystkich dziedzinach. W wiCkszoWci obszarów, w których zeszłoroczne sprawozdanie wskazywało potrzebC poprawy, dokonano postCpu, jednak szereg problemów pozostaje do rozwi > zania. Po spadku w 2004 r., deficyt handlowy i deficyt na rachunku obrotów biec > cych ponownie znacznie wzrósł w pierwszym półroczu 2005 r.

Italian

La Bulgaria dovrebbe inoltre essere in grado di applicare, entro la data di adesione prevista, l’acquis riguardante le reti transeuropee, le vie navigabili interne, il trasporto stradale e ferroviario nell’ambito della politica dei trasporti; l'IVA nel settore della fiscalità; i capitoli sull’unione economica e monetaria e sulle statistiche; la parità di trattamento tra uomini e donne, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione sociale e la politica occupazionale nel settore politica sociale e occupazione; le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e l’energia nucleare nel settore dell’energia; la strategia industriale nell’ambito della politica industriale; i capitoli piccole e medie imprese, scienza e ricerca, istruzione e formazione e cultura e politica audiovisiva; l’organizzazione territoriale nell’ambito della politica regionale; la protezione della natura e la qualità dell’aria nel settore dell’ambiente; le migrazioni, la lotta al terrorismo, la cooperazione doganale e gli strumenti connessi ai diritti umani nel capitolo giustizia e affari interni; la legislazione sull’unione doganale, le relazioni esterne e la politica estera e di sicurezza comune; il controllo finanziario interno nel settore pubblico e l’audit esterno nel settore del controllo finanziario; le disposizioni finanziarie e di bilancio.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Z Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbli⦆enia ustawodawstw pa┻stw czºonkowskich, dotycz┞cych emisji haºasu do ╆rodo-wiska przez urz┞dzenia u⦆ywane na zewn┞trz pomieszcze┻

Italian

Z Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legisla-zioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Stosownie do tej oceny i w takiej roz ci 0 g ¥ o u ci, jak to jest konieczne, u rodki pr e w en cyjne oraz metody produkcji i sposoby pracy stosowane przez prac od a w c 3 powinny: personelu w przed si 3 b i o r stwie i/lub zak ¥ adzie, to pracodawca powinien w ô w czas sporz 0 dzi ! list 3 odpowiednich os ô b ko m pe - ten t nych z zewn 0 trz ( odpowiedni ku s ¥ ug u w i ad czonych z zewn 0 trz ) .

Italian

Eliminazione del rischio di esplosione in recipienti e condutture,tramitead es.,inertizzazione o

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Obowiッzkiem Przewodniczッcego bシdzie przygotowanie i kierowanie pracami Rady i reprezentowanie Unii na zewnッtrz w celu podniesienia jej statusu i poprawienia ciッgıoリci i spùjnoリci reprezentacji Unii, tak wewnシtrznie, jak i zewnシtrznie.

Italian

Si tratta infatti di concretizzare la nozione fondamentale della doppia legittimità dell’Unione, in quanto unione di Stati e unione di cittadini.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Rozdziaı I: Zakres dyrektywy we przepisy i normy powodujッce bariery w handlu wewnッtrz-wspùlnotowym nie byıy monitorowane przez Komisjシ i paホ- stwa czıonkowskie, gdyザ pewne produkty nie byıy objシte dy-rektywッ.

Italian

Il campo di applicazione della direttiva ò stato poi esteso, poi-chï l'applicazione della procedura d'informazione ha rivelato che numerose regolamentazioni e norme nazionali che com-portavano ostacoli al commercio intracomunitario sfuggivano al controllo della Commissione e degli Stati membri, a causa del fatto che taluni prodotti non erano da essa contemplati.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Drugà znaczàcà nowoÊcià b´dzie obronacywilna, szczególnie zwi´kszy si´ wspó∏praca Unii z w∏adzami krajowymi przy ∏agodzeniuskutków katastrof wywo∏anych przez si∏yprzyrody bàdê ludzi: powodzie, trz´sieniaziemi czy ataki terrorystyczne.

Italian

Una seconda novità importante riguarda laprotezione civile e, in particolare, la collaborazione dell’UE con le autorità nazionali perfar fronte alle conseguenze di un disastronaturale o provocato dall’uomo (inondazioni,terremoti, attacchi terroristici ecc.).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK