Ask Google

Results for wprowadzającymi translation from Polish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Italian

Info

Polish

Koniec z wprowadzającymi w błąd etykietami na produktach żywnościowych

Italian

Tali misure si iscrivono nel quadro della campagna dell’UE contro l’obesità in Europa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Zachowania manipulacyjne związane z fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd sygnałami oraz zabezpieczanie ceny

Italian

Manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Państwa członkowskie zapewniają zasoby niezbędne w związku z przepisami krajowymi wprowadzającymi w życie niniejszą dyrektywę.

Italian

Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per le misure nazionali di attuazione della presente direttiva.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

łączące zezwolenie na niektóre dodatki paszowe należące do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych z osobami wprowadzającymi je do obrotu

Italian

che associa l'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo "Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose" nell'alimentazione degli animali alle persone responsabili della loro immissione in circolazione

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Proponuje się określenie warunków dopuszczalności sprzeciwu, aby Komisja uniknęła konieczności zajmowania się oświadczeniami o sprzeciwie niekiedy nieprawdziwymi i wprowadzającymi w błąd.

Italian

Si propone di definire i motivi di opposizione ammissibili per evitare alla Commissione di dover trattare dichiarazioni di opposizione talora assurde e abusive.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Konsument powinien być chroniony przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami, dotyczącymi skuteczności i innych cech produktu kosmetycznego.

Italian

I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

- asystentów ds. Technicznych, potrzebnych do oceny proponowanych programów, wraz z proponowanymi jednostkami wprowadzającymi je w życie,

Italian

- l'eventuale/gli eventuali assistente/i tecnico/i per la valutazione dei programmi proposti, compresi gli organismi di esecuzione proposti,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Konsumenci muszą być także chronieni przed „zielonym oszustwem” i wprowadzającymi w błąd reklamami na temat przyjaznego środowisku charakteru produktów.

Italian

Ma soprattutto si devono ideare modelli di consumo e stili di vita nuovi e più sostenibili.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Na mocy tego porozumienia w specyfikacji i w jednolitym dokumencie wprowadzono nieznaczne zmiany poprzez usunięcie ustępów dotyczących aspektów genetycznych świń i zastąpienie ich obiektywnymi kryteriami wprowadzającymi związek przyczynowy między jakością mięsa wieprzowego i jakością produktu końcowego.

Italian

In virtù di tale accordo, sono state apportate modifiche minori al disciplinare ed al documento unico, mediante la soppressione dei paragrafi relativi alla genetica dei suini e la loro sostituzione con criteri obiettivi che generano un nesso di causalità fra la qualità della carne suina e quella del prodotto finale.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(15) Ważne jest, by oświadczenia dotyczące żywności były zrozumiałe dla konsumenta oraz właściwe jest zapewnienie wszystkim konsumentom ochrony przed oświadczeniami wprowadzającymi w błąd.

Italian

(15) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Państwa Członkowskie domniemają zgodność z zasadniczymi wymogami określonymi w art. 3 w odniesieniu do wag, zgodnych z odpowiadającymi normami krajowymi wprowadzającymi normy zharmonizowane, które spełniają zasadnicze wymogi określone w art. 3.

Italian

Gli Stati membri presumono la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 per quanto riguarda gli strumenti conformi alle norme nazionali di attuazione delle norme armonizzate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Dochodzenia te powinny być prowadzone w sposób w pełni zgodny z odnośnymi przepisami Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w szczególności z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów, wprowadzającymi je tekstami oraz regulaminem pracowniczym;

Italian

tali indagini si svolgono nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

W poprzednich wydaniach zajmowaliśmy się programami wprowadzającymi, udziałem obywateli w życiu społecznym, wskaźnikami, włączaniem problematyki, warunkami mieszkaniowymi w środowisku miejskim, integracją gospodarczą oraz zarządzaniem integracją.

Italian

Nelle edizioni precedenti sono stati trattati temi come i programmi di accoglienza, la partecipazione civica, gli indicatori, i meccanismi di integrazione, gli alloggi in un ambiente urbano, l’integrazione economica e la governance dell’integrazione.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

- zgodnie z przepisami wprowadzającymi załączników II i III do dyrektywy naukowe lub techniczne powody wykazujące, że takie informacje nie są konieczne dla dokonania oceny substancji czynnej zgodnie z kryteriami określonymi w art. 5 dyrektywy,

Italian

- in conformità con l'introduzione degli allegati II e III della direttiva, le motivazioni scientifiche o tecniche secondo le quali l'informazione non è necessaria a valutare la sostanza attiva in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva; oppure

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Personel jednostki jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkiego, czego się dowiedział podczas wykonywania swoich funkcji (z wyjątkiem właściwych organów administracyjnych i organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków w państwie, w którym przeprowadza on te czynności, oraz organów zajmujących się badaniem przyczyn wypadków spowodowanych przez usterki sprawdzonych składników interoperacyjności lub podsystemów) zgodnie z niniejszą dyrektywą lub wszelkimi przepisami prawa krajowego wprowadzającymi w życie niniejszą dyrektywę.

Italian

Il personale dell’organismo è legato dal segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autorità amministrative e degli organismi di indagine sugli incidenti competenti dello Stato in cui esercita le sue attività nonché degli organismi di indagine sugli incidenti responsabili in materia di incidenti causati da guasti di componenti o sottosistemi di interoperabilità verificati), nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le dia effetto.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Konsumentom powinno zapewnić się ochronę przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami, w szczególności w odniesieniu do ujawnianych przez kredytodawcę informacji, zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych).

Italian

I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(5) Dochodzenia takie powinny być przeprowadzane w sposób w pełni zgodny z odnośnymi przepisami Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w szczególności z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów, tekstami go wprowadzającymi oraz regulaminem pracowniczym.

Italian

(5) considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(11) Urząd nie ma uprawnień sądowych i przeprowadza jedynie dochodzenia administracyjne; dochodzenia takie powinny być przeprowadzane w sposób w pełni zgodny z odnośnymi przepisami Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, w szczególności z Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów, tekstami go wprowadzającymi oraz Regulaminem pracowniczym.

Italian

(11) considerando che l'Ufficio non ha competenza giudiziaria e effettua unicamente indagini amministrative; che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Konsumenci powinni mieć zapewnioną ochronę przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami, w szczególności w odniesieniu do ujawniania informacji przez kredytodawcę, zgodnie z dyrektywą 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych podmiotów gospodarczych względem konsumentów na rynku wewnętrznym i zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych[11]).

Italian

I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in particolare per quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (“direttiva sulle pratiche commerciali sleali”)[11].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Artykuł IX Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. stanowi, że członkowie WTO mogą przyjąć i egzekwować prawa i przepisy odnoszące się do oznaczeń pochodzenia w odniesieniu do przywozu, szczególnie po to, aby chronić konsumentów przed fałszywymi lub wprowadzającymi w błąd informacjami.

Italian

L’articolo IX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell’OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK