Ask Google

Results for dentişti translation from Romanian to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Romanian

Slovak

Info

Romanian

Medicii dentişti

Slovak

Zubní lekári

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

- pentru medici, dentişti, veterinari şi farmacişti:

Slovak

- lekári, zubári, veterinári a lekárnici:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

privind coordonarea dispoziţiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activităţile medicilor dentişti

Slovak

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

DISPOZIŢII PENTRU FACILITAREA EXERCITĂRII EFECTIVE A DREPTULUI DE STABILIRE ŞI A LIBERTĂŢII DE A PRESTA SERVICIIDE CĂTRE MEDICII DENTIŞTI

Slovak

USTANOVENIA NA UMOŽNENIE ÚČINNÉHO UPLATŇOVANIA PRÁVA USADIŤ SA A SLOBODY POSKYTOVAŤ SLUŽBY ZUBNÝCH LEKÁROV

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

DISPOZIŢII PENTRU FACILITAREA EXERCITĂRII EFECTIVE A DREPTULUI DE STABILIRE ŞI A LIBERTĂŢII DE A PRESTA SERVICII DE CĂTRE MEDICII DENTIŞTI

Slovak

USTANOVENIA NA UMOŽNENIE ÚČINNÉHO UPLATŇOVANIA PRÁVA USADIŤ SA A SLOBODY POSKYTOVAŤ SLUŽBY ZUBNÝCH LEKÁROV

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât pare totuşi indicat să se prevadă anumite dispoziţii pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii de către medicii dentişti;

Slovak

keďže sa však zdá byť potrebné, aby sa zaviedli niektoré ustanovenia na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva vykonávať povolanie a voľné poskytovanie služieb týkajúce sa činnosti zubných lekárov;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

Statele membre care impun resortisanţilor lor încheierea unui stagiu de pregătire pentru a fi recunoscuţi ca medici dentişti într-un regim de asigurări medicale pot impune aceeaşi obligaţie şi resortisanţilor altor state membre pe o perioadă de opt ani de la data notificării prezentei directive.

Slovak

Členské štáty, ktoré od svojich vlastných štátnych príslušníkov požadujú absolvovanie prípravného výukového obdobia, aby nadobudli spôsobilosť na činnosť zubného lekára v rámci systému sociálneho zabezpečenia, môžu uložiť splnenie rovnakých požiadaviek štátnym príslušníkom iných členských štátov na dobu ôsmych rokov od uverejnenia tejto smernice.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

Prezenta directivă se aplică activităţilor exercitate de medicii dentişti, definite în art. 5 din Directiva 78/687/CEE, cu următoarele titluri profesionale:

Slovak

Táto smernica sa vzťahuje na činnosť zubných lekárov, ako sa to uvádza v článku 5 smernice 78/687/EHS, vykonávanú na základe nasledujúcich titulov:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

"fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie" (certificat de ortodontist), eliberat de "Landeszahnärztekammern" (Camera dentiştilor din landul respectiv);

Slovak

"fachärztliche Anerkennung fur Kieferorthopädie" (osvedčenie z čeľustnej ortopédie) vydaný zo strany "Landeszahnärztekammer" (Krajinskej komory zubných lekárov),

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Romanian

"fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie" (certificat de chirurgie orală), eliberat de "Landeszahnärztekammern" (Camera dentiştilor din landul respectiv);

Slovak

"fachärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie" (osvedčenie čeľustnej chirurgie) vydané zo strany "Landeszahnärztekammern" (krajinských komôr zubných lekárov),

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Romanian

(10) Din motive de echitate, trebuie prevăzute măsuri tranzitorii în favoarea anumitor medici dentişti din Italia, care sunt titulari ai unor diplome, certificate şi alte titluri în medicină, eliberate în Italia, dar care atestă o formare de medic începută după data limită stabilită în art. 19 din Directiva 78/686/CEE.

Slovak

(10) Z dôvodu objektívnosti by sa vo vzťahu k niektorým zubným lekárom v Taliansku, ktorí sú držiteľmi diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti medicíny, udelených v Taliansku po ukončení lekárskej prípravy začatej po termíne stanovenom v článku 19 smernice 78/686/EHS, mali prijať prechodné opatrenia.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

Statele membre asigură ca medicii dentişti să fie în general abilitaţi să aibă acces la sau să exercite activităţi de prevenire, diagnostic şi tratament în ceea ce priveşte anomaliile şi bolile dentare, bucale, maxilare şi ale ţesuturilor asociate, în conformitate cu dispoziţiile de reglementare şi normele de conduită care reglementează profesia în momentul notificării prezentei directive.

Slovak

Členské štáty zabezpečia, aby boli zubní lekári – chirurgovia vo všeobecnosti oprávnení vykonávať činnosti zahŕňajúce prevenciu, diagnostikovanie a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív v súlade s regulačnými predpismi a pravidlami profesionálneho správania sa platnými pre danú odbornosť v čase notifikácie tejto smernice.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât coordonarea prevăzută de prezenta directivă se referă la formarea profesională a medicilor dentişti; întrucât, în ceea ce priveşte formarea, majoritatea statelor membre nu fac în prezent distincţia între medicii dentişti salariaţi şi cei care desfăşoară activităţi independente; întrucât, din acest motiv şi pentru a favoriza pe deplin libera circulaţie a membrilor acestei profesii în cadrul Comunităţii, apare, în consecinţă, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la medicii dentişti salariaţi;

Slovak

keďže koordinácia predpokladaná touto smernicou sa týka odborného vzdelávania zubných lekárov; keďže čo sa týka vzdelávania, väčšina členských štátov v súčasnosti nerozlišuje medzi zubnými lekármi vykonávajúcimi svoju činnosť ako zamestnanci a zubnými lekármi, ktorí ju vykonávajú ako samostatne zárobkovo činné osoby; keďže z tohto dôvodu, ako i v záujme čo možno najširšieho podporovania voľného pohybu odborníkov v rámci spoločenstva sa prejavuje potreba rozšíriť platnosť tejto smernice na zubných lekárov vykonávajúcich svoju činnosť ako zamestnanci;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât este necesar ca, din motive de sănătate publică, să se acţioneze în cadrul Comunităţii în vederea definirii comune a domeniului de activitate al membrilor profesiei în cauză; întrucât prezenta directivă nu permite în acest stadiu realizarea unei coordonări complete a domeniului de activitate al medicilor dentişti în diferite state membre;

Slovak

keďže z dôvodu verejného zdravia je v rámci spoločenstva potrebné postupovať k spoločnej definícii činnosti zmienených profesionálov; keďže táto smernica v danom štádiu neumožňuje dosiahnuť úplnú koordináciu týkajúcu sa činnosti zubných lekárov v jednotlivých členských štátoch;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât statele membre asigură ca, din momentul punerii în aplicare a prezentei directive, formarea medicilor dentişti să le confere acestora competenţele necesare pentru ansamblul activităţilor de prevenire, diagnostic şi tratament în ceea ce priveşte anomaliile şi bolile dentare, bucale, maxilare şi ale ţesuturilor asociate;

Slovak

keďže členské štáty zabezpečia od zavedenia tejto smernice, aby odborné vzdelávanie zubným lekárom poskytovalo znalosti potrebné pre vykonávanie všetkých činností vrátane prevencie, diagnostikovania a liečenia anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât, având în vedere divergenţele existente în prezent între statele membre în ceea ce priveşte numărul de specializări în stomatologie şi modalităţile sau durata cursurilor de formare, este necesar să se prevadă anumite dispoziţii de coordonare pentru a da posibilitatea statelor membre să treacă la recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri; întrucât această coordonare este realizată de Directiva Consiliului 78/687/CEE din 25 august 1978 privind coordonarea dispoziţiilor legale, de reglementare sau administrative referitoare la activităţile medicilor dentişti 3;

Slovak

keďže vzhľadom na súčasné rozdiely medzi členskými štátmi týkajúce sa počtu špecializácií v zubnom lekárstve a typov resp. trvania štúdia na získanie takýchto špecializácií, treba prijať niektoré koordinačné ustanovenia umožňujúce členským štátom zaviesť vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách; keďže takáto koordinácia nadobudla účinnosť smernicou Rady 78/687/EHS z 25. augusta 1978 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa činnosti zubných lekárov [3];

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

întrucât, în ceea ce priveşte activităţile salariate ale medicilor dentişti, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii4 nu prevede dispoziţii specifice pentru profesiile reglementate privind moralitatea şi onorabilitatea, disciplina profesională sau utilizarea titlului; întrucât, în funcţie de fiecare stat membru în parte, reglementările în cauză sunt sau pot fi aplicabile atât persoanelor salariate, cât şi celor care desfăşoară activităţi independente; întrucât activităţile medicilor dentişti sunt sau vor fi condiţionate în toate statele membre de posesia unei diplome, a unui certificat sau a altui titlu; întrucât aceste activităţi sunt exercitate atât de către salariaţi, cât şi de către lucrătorii independenţi sau de către aceleaşi persoane în ambele calităţi în cursul carierei lor profesionale; întrucât, pentru a favoriza pe deplin libera circulaţie a membrilor acestei profesii în cadrul Comunităţii, apare, în consecinţă, necesitatea de a extinde aplicarea prezentei directive la medicii dentişti salariaţi;

Slovak

keďže, pokiaľ ide o činnosti zubných lekárov v pracovno-právnom vzťahu, predpis Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pre pracovníkov v rámci spoločen stva [4] nestanovuje špecifické ustanovenia, ktoré sa týkajú bezúhonnosti alebo dobrej povesti, profesionálnej disciplíny alebo používania patričných odborných titulov; keďže v závislosti od jednotlivých členských štátov takéto pravidlá sa vzťahujú alebo sa môžu vzťahovať tak pre osoby v pracovno-právnom vzťahu ako aj pre samostatne zárobkovo činné osoby; keďže činnosti zubného lekára sú alebo budú vo všetkých členských štátoch podmienené vlastníctvom diplomu, osvedčenia alebo iného dokladu o formálnych kvalifikáciách v stomatológii; keďže takéto činnosti vykonávajú tak osoby v pracovno-právnom vzťahu, ako aj osoby samostatne zárobkovo činné alebo tie isté osoby v priebehu svojej profesionálnej kariéry v oboch postaveniach; keďže na pokiaľ možno najúčinnejšiu podporu ich voľného pohybu v rámci spoločenstva sa zdá byť potrebné rozšíriť platnosť tejto smernice aj na zubných lekárov v pracovno-právnom vzťahu;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Romanian

C. GERMANIAInstituţiile de asigurări şi ocrotire (Versicherungs-und Versorgungswerke) pentru medici, dentişti, veterinari, farmacişti, avocaţi, agenţi de brevetare (Patentanwälte), notari publici, cenzori (Wirtschaftprüfer), consultanţi şi consilieri fiscali (Steuerbevollmächtigte), piloţi maritimi (Seelotsen) şi arhitecţi, înfiinţate conform legislaţiilor Land-urilor germane, şi alte instituţii de asigurări şi ocrotire, în special fonduri de asistenţă (Fürsorgeeinrichtungen) şi sistemul de extindere a repartizării onorariilor (erweiterte Honorarverteilung).

Slovak

"2. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre zamestnancov, alebo prípadne v osobitnom zamestnaní, doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok, len ak dosiahli podľa zodpovedajúceho systému, alebo ak to nie je možné, v tom istom povolaní alebo prípadne v tom istom zamestnaní. Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nebude spĺňať podmienky na poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby pri poskytovaní dávok podľa všeobecného systému alebo ak to nie je možné, podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov, prípadne úradníkov.";

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Romanian

Statele membre care impun resortisanţilor lor încheierea unui stagiu de pregătire pentru a fi recunoscuţi ca medici dentişti într-un regim de asigurări medicale pot impune aceeaşi obligaţie şi resortisanţilor altor state membre pe o perioadă de opt ani de la data notificării prezentei directive. Cu toate acestea, durata stagiului nu poate depăşi şase luni.

Slovak

Členské štáty, ktoré od svojich vlastných štátnych príslušníkov požadujú absolvovanie prípravného výukového obdobia, aby nadobudli spôsobilosť na činnosť zubného lekára v rámci systému sociálneho zabezpečenia, môžu uložiť splnenie rovnakých požiadaviek štátnym príslušníkom iných členských štátov na dobu ôsmych rokov od uverejnenia tejto smernice. Doba výuky však nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK