Ask Google

Results for маастрихтский translation from Russian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Russian

Polish

Info

Russian

Маастрихтский договор закрепил цель введения единой валюты и определил условия объединения.

Polish

ERM II dopuszcza możliwość występowania odchyleń kursów wymiany walut uczestniczących państw członkowskich UE wobec euro w określonych granicach powyżej i poniżej kursu centralnego.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтский договор закрепил цель введения единой валюты и определил условия объединения.

Polish

Warunki te nazywane są „Kryteriami z Maastricht” lub „kryteriami konwergencji” i zostaly stworzone w celu zapewnienia sprawniejszego funkcjonowania unii walutowej.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтский договор расширил мандат Европейского Сообщества, превратив его в Европейский Союз, и привел к созданию ЕВС и евро.

Polish

Traktat z Maastricht rozszerzył zakres uprawnień Wspólnoty Europejskiej, przekształcając ją w Unię Europejską i doprowadził do utworzenia UGW oraz waluty euro.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтский договор (Договор об учреждении Европейского Союза): Подписан в 1992 г. в голландском городе Маастрихт между странамичленами Европейского Сообщества.

Polish

Traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej): Traktat podpisany w 1992 r. w holenderskim mieście Maastricht pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

1991 Европейский Совет принял «Маастрихтские

Polish

1991 Rada Europejska zatwierdza „kryteria z r

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

К моменту переговоров по Маастрихтскому договору в 1990–1991 г.г.

Polish

Jednakże przed rozpoczęciem negocjowania traktatu z Maastricht w latach 1990–1991 ESW został uznany za sukces.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Как показывает таблица, уже в 2003 году многие кандидаты в ЕС удовлетворяли требованиям Маастрихтского договора, хотя показатели могли варьироваться из года в год.

Polish

Jak wykazano w Tabeli 1, w 2003 r. wiele nowych paƒstw cz∏onkowskich spe∏nia∏o niektóre kryteria z Maastricht, choç z roku na rok mo˝e ulec to zmianie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Критерии конвергенции – Маастрихтские критерии – это экономические задачи и организационные изменения, которые должны произойти в новой стране до ее перехода на единую валюту и вступления в зону евро.

Polish

Kryteria konwergencji z Maastricht stanowią cele gospodarcze i zmiany instytucjonalne, które dane państwo musi spełnić przed uzyskaniem możliwości przyjęcia wspólnej waluty oraz wejścia do strefy euro.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтские критерии были разработаны, чтобы подтвердить готовность стран ЕС к переходу на единую валюту.

Polish

Kryteria konwergencji z Maastricht zostały opracowane, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie gospodarek państw członkowskich do przyjęcia jednej, wspólnej waluty.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтские критерии — гарантиистабильной, прочной и надежной экономики

Polish

Zapewnienie stabilnej, wiarygodnejizrównowa˝onej gospodarki: kryteria z Maastricht

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Маастрихтские критериисоставляют основу реформы Пакта стабильности и роста, в рамках которой осуществляется экономическая политикастран зоны евро.

Polish

Przed przystàpieniem do niej nowe paƒstwa cz∏onkowskieb´dà musia∏y dostosowaç swoje gospodarki do obszaru euro.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Между 1994 г. и 1998 г. странычлены ЕС добились значительного прогресса в конвергенции экономической политики и встали на путь выравнивания своего бюджетного положения в рамках Маастрихтских критериев.

Polish

W latach 1994–1998 kraje członkowskie uczyniły znaczący postęp na drodze do osiągnięcia zbieżności polityk gospodarczych i podjęły kroki mające na celu dopasowanie swojej sytuacji budżetowej do kryteriów z Maastricht.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Ниже приведены «Маастрихтские критерии» или «критерии сближения», разработанные для надежного функционирования валютного союза.

Polish

Poza pewnymi wymaganiami prawnymi, z których najważniejszym jest niezależność banku centralnego, kryteria z Maastricht przedstawiają się następująco:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Однако на пути в зону евродля стран-кандидатов могут возникнуть проблемы и конфликты, когда они пытаются поднять уровеньсвоей экономики и одновременно соответствовать критериям Маастрихтского договора:• Хотя новые члены успешно понизили уровень инфляции почти до среднего показателя стран в зоне евро,рост экономики этих стран проходил более быстрыми темпами по сравнению с остальными членами Европейского Союза.

Polish

Jednak˝e na drodze do obszaru euro nowe paƒstwacz∏onkowskie mogà napotykaç wiele problemów ikonfliktów, jeÊli jednoczeÊnie b´dà próbowa∏y rozbudowaçgospodark´ i spe∏niç kryteria z Maastricht:• Choç nowe paƒstwa cz∏onkowskie zdo∏a∏y skutecznie zredukowaç inflacj´ prawie do poziomu obszarueuro, ich gospodarki rozwijajà si´ bardziej burzliwie ni˝ reszta UE.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Однако по прошествии времени стало ясно, что для дальнейшего развития и процветания внутреннего рынка необходимо более тесное сотрудничество в экономической и валютной сферах, и поэтому в 1991 году государствачлены заключили Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор) с намерением использовать в Европе XXI века устойчивую единую валюту.

Polish

Jednak z czasem stało się jasne, że dla rozwoju i dalszego rozkwitu rynku wewnętrznego pożądana jest bliższa współpraca gospodarcza i polityczna. Dlatego w 1991 r. państwa członkowskie przyjęły Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht), postanawiając, że w XXI wieku Europa powinna mieć silną i stabilną wspólną walutę.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Ожидается, что остальные страны перейдут на евро, кактолько они будут удовлетворять определенным критериям – за исключением Дании и Великобритании, которые добились права не участвовать в Европейском валютном союзе при заключении Договора об образовании Европейского Союза в 1992 году (Маастрихтский договор).

Polish

Oczekuje się, że wszystkie pozostałe kraje przyjmą tę walutę, kiedy spełnią określone warunki. Nie dotyczy to Danii i Zjednoczonego Królestwa, które w drodze negocjacji zrezygnowały z wstąpienia do unii walutowej utworzonej na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z roku 1992 (Traktat z Maastricht).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Он был переименован в «Договор об учреждении Европейского Соoбщества» (Договор о ЕС) в результате подписания Маастрихтского договора.

Polish

Wymagał od sygnatariuszy powiązania ich walut krajowych z ceną złota, tym samym zapewniając międzynarodową stabilność walutową.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

После достижения единства в определении цели (ЭВС) и условий (Маастрихтские критерии), Европейский Союз мог двигаться дальше.

Polish

Po uzgodnieniu celu (UGW) oraz warunków (kryteria z Maastricht) Unia Europejska mogła podjąć dalsze kroki.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Предшественник ЕЦБ, ЕВИ начал координировать валютную политику национальных центральных банков, которые по Маастрихтскому договору должны быть независимыми, а также работал над деталями единой валюты.

Polish

Jako prekursor EBC rozpoczął on pracę nad szczegółami dotyczącymi jednego pieniądza oraz koordynowaniem polityki monetarnej krajowych banków centralnych, które na mocy traktatu z Maastricht miały pozostać niezależne.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Russian

Принцип Общей внешней политики и политики в области безопасности (ОВПБ) был сформулированв 1992 году в Маастрихтском договоре.

Polish

Zasada wspólnej polityki zagraniczneji bezpieczeństwa (WPZiB) zostałasformalizowana w 1992 r. Traktatem z Maastricht.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK