Ask Google

Results for nárokovanie translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

[Nárokovanie práva prednosti]

English

[Claiming of Priority]

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Predchádzajúca prihláška nesmie teda slúžiť ako základ pre nárokovanie si práva prednosti.

English

The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

Last Update: 2017-02-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak úrad prijme žiadosť o nárokovanie seniority, v súlade s tým informuje medzinárodný úrad, ktorému oznámi

English

Where the Office has accepted the application to claim seniority, it shall inform the International Bureau accordingly by communicating

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Žiadosť o nárokovanie seniority v súlade s článkom 148 ods. 2 nariadenia a v súlade s odsekom 1 musí obsahovať:

English

An application to claim seniority pursuant to Article 148(2) of the Regulation and paragraph 1 shall contain:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

stanovy obsahujú ustanovenia umožňujúce výber dodatočných príspevkov alebo zníženie plnení alebo nárokovanie pomoci od iných osôb, ktoré sa k tomu zaviazali, a

English

the articles of association contain provisions for calling up additional contributions or reducing their benefits or claiming assistance from other persons who have undertaken to provide it, and

Last Update: 2017-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak požiadavky upravujúce nárokovanie seniority uvedené v odseku 3 nie sú splnené, úrad vyzve majiteľa medzinárodného zápisu, aby odstránil nedostatky.

English

If the requirements governing the claiming of seniority referred to in paragraph 3 are not fulfilled, the Office shall invite the holder of the international registration to remedy the deficiencies.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Úrad informuje Úrad pre ochranné známky v Beneluxe alebo centrálny úrad priemyselného vlastníctva príslušného členského štátu o žiadosti o nárokovanie seniority, akonáhle ju akceptuje.

English

The Office shall inform the Benelux Trade Mark Office or the central industrial property office of the Member State concerned of the application to claim seniority once it has been accepted by the Office.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Nárokovanie si na dávky v nezamestnanosti je odlišné od administratívneho obnovenia (ak tomuto nepredchádzalo obdobie zamestnanosti alebo nezamestnanosti).

English

It is distinct from the administrative renewal of a registration to claim unemployment benefits (when this was not preceded by a spell of employment or inactivity).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Nie je to neokolonizačný proces, nie je to nárokovanie; je to proces partnerstva, proces pridruženia, a na to nesmieme zabúdať.

English

It is not a neo-colonial process, it is not a process of demands; it is a process of partnership, a process of association, and we must not forget that.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Po druhé, autobusová alebo autokarová spoločnosť sa nepovažuje za výhradne zodpovednú za kompenzáciu škôd a jej právo na nárokovanie si kompenzácie od tretích strán sa nespochybňuje.

English

Secondly, the bus or coach company is not deemed solely liable for compensation for damages and its right to claim compensation from third parties is not questioned.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

stanovy obsahujú ustanovenia umožňujúce výber dodatočných príspevkov alebo zníženie plnení alebo nárokovanie pomoci od iných osôb, ktoré sa k tomu zaviazali, a

English

the articles of association contain provisions for calling up additional contributions or reducing their benefits or claiming assistance from other persons who have undertaken to provide it, and

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Podvodné konanie Používanie falošných mien, nárokovanie si neoprávnenej pozície alebo používanie podvodných prostriedkov na zneužitie dôvery alebo dobrej viery ľudí s cieľom privlastniť si niečo, čo patrí inej osobe.

English

Swindling Using false names or claiming a false position or using fraudulent means to abuse people’s trust or good faith with the aim of appropriating something belonging to another person.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak nárok na práva spoločenstva pre odrody rastlín nadobudli podľa odsekov 2 až 4 dve alebo viacero osôb, jedna alebo viacero z nich môže zodpovedajúcim písomným vyhlásením splnomocniť ostatné osoby na nárokovanie si nároku na tieto práva.

English

Where entitlement to a Community plant variety right is vested jointly in two or more persons pursuant to paragraphs 2 to 4, one or more of them may empower the others by written declaration to such effect to claim entitlement thereto.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

(2) [Medzinárodná prihláška slúžiaca ako základ pre nárokovanie práva prednosti] Medzinárodná prihláška bude od dňa podania a nezávisle od jej ďalšej existencie ekvivalentná s riadnym podaním podľa znenia článku 4 Parížskeho dohovoru.

English

(2) [International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

(1) [Nárokovanie práva prednosti] a) Medzinárodná prihláška môže obsahovať vyhlásenie podľa článku 4 Parížskeho dohovoru, nárokujúc si právo prednosti jednej alebo viacerých skorších prihlášok podaných alebo pre ktorúkoľvek krajinu, ktorá je zmluvnou stranou tohto Dohovoru alebo pre ktoréhokoľvek člena Svetovej obchodnej organizácie.

English

(1) [Claiming of Priority] (a) The international application may contain a declaration claiming, under Article 4 of the Paris Convention, the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to that Convention or any Member of the World Trade Organization.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Schopnosť EÚ prejsť na udržateľné rybárstvo – pričom sa musí zohľadniť doterajší obmedzený úspech SRP a pokrok, ktorý v tejto oblasti dosiahli partneri EÚ – bude kritickým testom vierohodnosti EÚ, pokiaľ ide o nárokovanie si vedúceho postavenia v programe udržateľného rozvoja, a je jedným z kľúčových prvkov hlavnej iniciatívy účinného využívania zdrojov v stratégii Európa 2020.

English

The capacity of the EU to move towards sustainable fishing – taking into the account the limited successes of the CFP so far and the progress made in this area by EU partners - will be a critical test for the EU credibility in claiming the leadership of the sustainable development agenda and one of the key elements of the resource efficiency flagship of Europe 2020.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Neskoršia prihláška na dizajn, ktorý bol predmetom predchádzajúcej skoršej prihlášky, a ktorá sa podala v tom istom štáte alebo vo vzťahu k tomuto štátu, sa považuje za prvú prihlášku pre účel určenia práva prednosti, ak ku dňu podania neskoršej prihlášky bola predchádzajúca prihláška vzatá späť, zrušená alebo zamietnutá bez toho, aby bola predložená verejnej inšpekcii a bez ponechania nedoriešených práv, a neslúžila ako základ pre nárokovanie si práva prednosti.

English

A subsequent application for a design which was the subject of a previous first application, and which is filed in or in respect of the same State, shall be considered as the first application for the purpose of determining priority, provided that, at the date of the filing of the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming priority.

Last Update: 2017-02-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Dokonca aj za predpokladu, že ŽDB a. s. opomenuli rozčleniť prepravné, poistné a baliace náklady pre nárokovanie si úprav bežnej hodnoty, nárok nebol oprávnený, nakoľko sa realizovala úprava v súvislosti s vykázanou sumou za domácu prepravu a poistenie.

English

Even assuming that ZDB a.s. had omitted to break down transport, insurance and packing costs for claiming the adjustments on normal value, the claim was not justified since an adjustment was made in respect of the reported amount for inland freight and insurance.

Last Update: 2017-02-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Predbežný rozpočtový záväzok sa realizuje buď formou uzatvorenia jedného alebo viacerých právnych záväzkov oprávňujúcich nárokovanie si následných platieb, alebo v prípadoch týkajúcich sa výdavkov na riadenie zamestnancov alebo na komunikačné činnosti, v ktorých sú orgány zaangažované, na pokrytie prípadov komunikačných činností spoločenstva realizovaných orgánmi a zameraných na pokrytie udalostí spoločenstva, priamo platbami.

English

The provisional budget commitment shall be implemented either by the conclusion of one or more legal commitments giving rise to an entitlement to subsequent payments or, in cases relating to expenditure on staff management or on communications activities engaged in by the institutions for the coverage of Community events on communication activities performed by the Institutions and aimed at covering community events, directly by payments.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

[Medzinárodná prihláška slúžiaca ako základ pre nárokovanie práva prednosti] Medzinárodná prihláška je odo dňa podania a nezávisle od jej ďalšej existencie rovnocenná s riadnym podaním v zmysle článku 4 Parížskeho dohovoru.

English

[International Application Serving as a Basis for Claiming Priority] The international application shall, as from its filing date and whatever may be its subsequent fate, be equivalent to a regular filing within the meaning of Article 4 of the Paris Convention.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK