Ask Google

Results for farmakodynamický translation from Slovak to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

Finnish

Info

Slovak

farmakodynamický účinok

Finnish

farmakodynaaminen vaikutus

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický výsledok

Finnish

insuliinin

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: IATE
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Slovak

Farmakodynamický výsledok

Finnish

päätepiste

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: IATE
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Slovak

Špecifické antidotum antagonizujúce farmakodynamický účinok rivaroxabanu nie je dostupné.

Finnish

Rivaroksabaanin farmakodynaamista vaikutusta antagonisoivaa erityistä vastalääkettä ei ole käytettävissä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický profil inzulín aspartu u detí bol podobný ako u dospelých.

Finnish

Aspartinsuliinin farmakodynaaminen profiili lapsilla oli samanlainen kuin se on aikuisilla.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Tento nedostatočný farmakodynamický efekt bol pozorovaný pri nižšej než terapeutickej dávke repaglinidu.

Finnish

Tämä farmakodynaamisen vaikutuksen puute havaittiin repaglinidin terapeuttista annosta pienemmällä annoksella.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický profil a hlásené nežiaduce účinky lieku naznačujú, že vplyv je nepravdepodobný.

Finnish

Lääkkeen farmakodynaamisesta profiilista ja raportoiduista haittavaikutuksista päätellen vaikutukset ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ovat epätodennäköisiä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický profil inzulínu lispro u detí je podobný ako farmakodynamický profil pozorovaný u dospelých.

Finnish

Näissä tutkimuksissa lisproinsuliinin farmakodynaaminen profiili on samanlainen lapsilla ja aikuisilla.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Vzhľadom na farmakokinetický a farmakodynamický profil a profil znášanlivosti cetirizínu sa neočakávajú interakcie s týmto antihistaminikom.

Finnish

Setiritsiinin farmakokineettisten, farmakodynaamisten ja siedettävyysominaisuuksien perusteella tämän antihistamiinin käytön yhteydessä ei odoteta esiintyvän yhteisvaikutuksia.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Vzhľadom na farmakokinetický a farmakodynamický profil a profil znášanlivosti cetirizínu sa neočakávajú interakcie s týmto antihistaminikom.

Finnish

Tehdyissä lääkeaineiden yhteisvaikutustutkimuksissa ei itse asiassa raportoitu farmakodynaamisia eikä

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický profil a hlásené nežiaduce účinky lieku naznačujú, že ovplyvnenie týchto schopností je nepravdepodobné.

Finnish

Lääkkeen farmakodynaamisesta profiilista ja raportoiduista haittavaikutuksista päätellen vaikutukset ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ovat epätodennäköisiä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Ďalší farmakodynamický znak zodpovedajúci mechanizmu účinku efalizumabu, bol nárast absolútneho počtu cirkulujúcich leukocytov pozorovaný počas liečby efalizumabom.

Finnish

Toinen efalitsumabin vaikutusmekanismin mukainen farmakodynaaminen markkeri oli kiertävien leukosyyttien absoluuttisten määrien nousu efalitsumabihoidon aikana.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Pacienti s renálnym alebo hepatálnym poškodením Štúdie filgrastímu na pacientoch s ťažkým poškodením renálnych alebo pečeňových funkcií demonštrujú podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil ako u normálnych jedincov.

Finnish

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta Filgrastiimilla suoritetut tutkimukset potilailla, joilla on vaikea munuaisten tai maksan vajaatoiminta, osoittavat, että filgrastiimin farmakokineettinen ja farmakodynaaminen profiili on näillä potilailla samankaltainen kuin terveillä henkilöillä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Výsledkom tohto je premena protrombínu na veľké množstvo trombínu nezávisle na tkanivovom faktore. Tak farmakodynamický efekt faktora VIIa dáva cestu k vzostupu lokálnej tvorby faktora Xa, trombínu a fibrínu.

Finnish

Niinpä hyytymistekijä VIIa: n farmakodynaaminen vaikutus lisää hyytymistekijä Xa: n, trombiinin ja fibriinin paikallista muodostumista.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Informácie v tejto časti sa zakladajú na väzbovej afinite medzi sugammadexom a inými liekmi, predklinických experimentoch a simuláciách využívajúcich model zohľadňujúci farmakodynamický účinok nervovosvalových relaxancií a farmakokinetických interakciách medzi nervovosvalovými relaxanciami a sugammadexom.

Finnish

Tämän kohdan sisältämät tiedot perustuvat sugammadeksin ja muiden lääkevalmisteiden välisen sitoutumisen affiniteettiin, ei- kliinisiin kokeisiin ja simulaatioihin, joissa käytetyissä malleissa huomioitiin hermo- lihasliitosta salpaavien lääkeaineiden farmakodynaamiset vaikutukset sekä hermo - lihasliitosta salpaavien lääkeaineiden ja sugammadeksin väliset farmakokineettiset yhteisvaikutukset.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakodynamický účinok alfadrotrekogínu (aktivovaného) na hodnoty aPTT závisí od laboratórnych činidiel a prístrojov používaných pri stanovovaní aPTT a od časového intervalu medzi odberom vzorky a jej spracovaním.

Finnish

Drotrekogiini alfan (aktivoitu) farmakodynaaminen vaikutus APTT- määritykseen riippuu määrityksessä käytettävästä reagenssista ja mittauslaitteesta sekä näytteen ottamisen ja analysoinnin välille jäävästä ajasta.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Keďže talidomid môže vyvolať bradykardiu, je potrebná opatrnosť pri liekoch, ktoré majú rovnaký farmakodynamický účinok ako aktívne látky známe vyvolávaním tachykardie typu torsade de pointes, betablokátory alebo anticholíntesterázové látky.

Finnish

Koska talidomidi saattaa aiheuttaa bradykardiaa, varovaisuutta tulee noudattaa sellaisten lääkevalmisteiden kohdalla, joilla on sama farmakodynaaminen vaikutus, esimerkiksi lääkeaineet, joiden tiedetään aiheuttavan kääntyvien kärkien takykardiaa, beetasalpaajat tai antikoliiniesteraasit.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Pacienti s poškodením funkcie obličiek/ pečene Štúdie filgrastímu u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene preukázali, že filgrastím vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil ako u normálnych jedincov.

Finnish

Munuaisten/ maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat Filgrastiimilla suoritetut kliiniset tutkimukset potilailla, joilla on vakava munuaisten tai maksan vajaatoiminta osoittavat, että sen farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka ovat näillä potilailla samanlaiset kuin terveillä henkilöillä.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

Farmakokinetický/ farmakodynamický pomer Farmakokinetický/ farmakodynamický (PK/ PD) pomer medzi plazmatickou koncentráciou rivaroxabanu a niektorými PD koncovými ukazovateľmi (inhibícia faktora Xa, PT, aPTT, test na hepatitídu) sa skúmal po podaní širokého spektra dávok (5 – 30 mg dvakrát denne).

Finnish

Farmakokinetiikan/ farmakodynamiikan suhde Farmakokinetiikan/ farmakodynamiikan (PK/ PD) suhdetta plasman rivaroksabaanipitoisuuden ja useiden PD- päätepisteiden (tekijä Xa: n estyminen, PT, aPTT, Heptest) välillä on arvioitu useiden eri annosten (5– 30 mg kahdesti päivässä) annon jälkeen.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Slovak

7 Farmakokineticko- farmakodynamický (FK/ FD) vzťah V predklinických štúdiách FK/ FD sa podobne, ako pri iných beta- laktámových antimikrobiálnych látkach zistilo, že čas, keď plazmatická koncentrácia ertapenému prekročí MIC infikujúceho mikroorganizmu, najlepšie koreluje s účinnosťou.

Finnish

Farmakokinetiikka/ farmakodynamiikka Kuten muillakin beetalaktaamirakenteisilla mikrobilääkkeillä ertapeneemilla tehdyissä prekliinisissä farmakokinetiikkaa ja farmakodynamiikkaa koskevissa tutkimuksissa on osoitettu, että aika jonka kuluessa ertapeneemin pitoisuus plasmassa ylittää taudinaiheuttajan MIC- raja- arvon, korreloi parhaiten sen tehon kanssa.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK