Ask Google

Results for kraftkällans translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

kraftkällans variation

English

power source variation

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 3

Reference: IATE

Swedish

En rigg enligt figur 6.14 ska kunna utöva en nedåtriktad kraft på skyddet med hjälp av en stel balk, som är ungefär 250 mm bred och som är ansluten till kraftkällans mekanism med länkkopplingar.

English

A rig as shown in Figure 6.14 shall be capable of exerting a downward force on a protective structure through a rigid beam approximately 250 mm wide connected to the load-applying mechanism by means of universal joints.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 8

Reference: IATE

Swedish

Den utrustning som visas i bilaga IV, figur 8 skall kunna utöva en nedåtriktad kraft på överrullningsskyddet med hjälp av en balk, som är ungefär 250 mm bred och som är kopplad till kraftkällans mekanism via kardanknutar.

English

A rig as shown in Annex IV, fig. 8, shall be capable of exerting a downward force on a roll-over protection structure through a rigid beam approximately 250 mm wide connected to the load-applying mechanism by means of universal joints.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Anordningar för automatisk avstängning av den elektriska kraftkällan efter aktivering av släckningsanläggningen.

English

arrangements for automatically shutting off the electrical power upon activation of the extinguishing system;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3

Reference: IATE

Swedish

Det skall finnas en sekundär kraftkälla som är tillräcklig för att ersätta den primära kraftkällan under tre dagar i följd.

English

A secondary source of power shall be sufficient to replace the primary source of power for a continuous period of three days.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Swedish

Elektrisk ledningsdragning som ingår i anläggningen skall anordnas så att kök, maskineriutrymmen och andra slutna utrymmen med stor brandrisk undviks, utom ledningsdragning som är nödvändig när sådana utrymmen måste förses med anordningar för upptäckande av brand eller brandlarm eller ledningsdragning för anslutning till kraftkällan.

English

Electrical wiring which forms part of the system shall be so arranged as to avoid galleys, machinery spaces, and other enclosed spaces of high fire risk except where it is necessary to provide for fire detection or fire alarm in such spaces or to connect to the appropriate power supply.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3

Reference: Translated.com

Swedish

Kraftkällan för den extra belysningen skall bestå av ackumulatorbatterier som är belägna inom belysningsenheterna och som där så är praktiskt möjligt laddas kontinuerligt från nödinstrumenttavlan.

English

The source of power for the supplementary lighting shall consist of accumulator batteries located within the lighting units that are continuously charged, where practicable, from the emergency switchboard.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3

Reference: Translated.com

Swedish

Kraftkällan skall automatiskt få ström från den tillfälliga nödkraftkällan i händelse av bortfall av antingen huvud- eller nödkraftkällan och ha tillräcklig kapacitet för att kunna manövrera dörren minst tre gånger, dvs.

English

The power source shall be capable of being automatically supplied by the transitional source of emergency electrical power in the event of failure of either the main or emergency source of electrical power and with sufficient capacity to operate the door at least three times, i. e. closed-open-closed, against an adverse list of 15°.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Manöverhandtag kopplade till kraftkällan skall finnas på varje sida om skottet och fungera så att personer som passerar genom dörröppningen kan hålla dörren öppen med båda manöverhandtagen utan att oavsiktligt starta stängningsmekanismen.

English

Local control handles in connection with the power gear shall be provided on each side of the bulkhead and shall be so arranged as to enable persons passing through the doorway to hold both handles in the open position without being able to set the closing mechanism in operation accidentally.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3

Reference: Translated.com

Swedish

Nya fartyg av klass C och D i vilka den elektriska strömmen är den enda kraftkällan för att upprätthålla de hjälpfunktioner som är väsentliga för fartygets säkerhet, och nya och existerande fartyg av klass B i vilka den elektriska strömmen är den enda kraftkällan för att upprätthålla de hjälpfunktioner som är väsentliga för fartygets säkerhet och framdrivning skall vara försedda med två eller flera huvudgeneratoraggregat av sådan kapacitet att de ovannämnda funktionerna kan användas även när något av aggregaten är ur funktion.

English

New ships of class C and D in which the electrical power is the only power for maintaining the auxiliary services essential for the safety of the ship, and new and existing ships of class B in which the electrical power is the only power for maintaining the auxiliary services essential for the safety and the propulsion of the ship, shall be provided with two or more main generating sets of such power that the aforesaid services can be operated when any one sets is out of service.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Styrkontrollsystem: Styrapparatens kontrollsystem, mellan kraftkällan och styrapparaten.

English

'steering control': the steering-apparatus control, between the power source and the steering apparatus;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Bullret från kraftkällan får inte påverka mätningen av bullret från den provade anordningen.

English

The noise of the power supply shall not influence the measurement of the noise emission from the tested appliance

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Kraftkällan till kylutrustningen skall köras vid ett varvtal som ger det högsta varvtal för kylkompressorn och fläkten som anges i informationen.

English

The power source of the cooling equipment shall operate at the rate that causes the maximum speed of the cooling compressor and the fan specified in the instructions.

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

Om kraftkällan som driver kranen är oberoende av denna (elgenerator, elnätet, hydraulisk eller pneumatisk kraftkälla) skall endast bullret från lyftmaskineriets vinsch mätas.

English

Where the energy source powering the crane is independent from it (electrical power generator or mains, or hydraulic or pneumatic power source), only the noise level of the mechanism winch shall be measured

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

För att bestämma om en vara har ursprung i ett förmånsland, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan och bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor har ursprung i tredje land eller inte.

English

In order to determine whether a product originates in a beneficiary country, it shall not be necessary to establish whether the power and fuel, plant and equipment, and machines and tools used to obtain such products originate in third countries or not.

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 5

Reference: Translated.com

Swedish

För att fastställa om varor har ursprung i de ockuperade områden, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan, bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor eller om några material eller varor som används under framställningen och som inte ingår eller var avsedda att ingå i den slutliga sammanställningen av varorna har sitt ursprung i ett tredje land eller inte.

English

In order to determine whether goods originate in a beneficiary Republic or in the Community it shall not be necessary to establish whether the electrical power, fuel, plant and equipment, and machines and tools used to obtain such goods or any materials or products used in the course of production which do not enter and which were not intended to enter into the final composition of the goods originate in third countries or not.

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 5

Reference: Translated.com

Swedish

För att fastställa om varor har ursprung i de ockuperade områdena, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan, bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor eller om några material eller varor som används under framställningen och som inte ingår eller var avsedda att ingå i den slutliga sammanställningen av varorna har sitt ursprung i ett tredje land eller inte.

English

In order to determine whether goods originate in the Occupied Territories, it shall not be necessary to establish whether the electrical power, fuel, plant and equipment, and machines and tools used to obtain such goods or any materials or products used in the course of production which do not enter and which were not intended to enter into the final composition of the goods originate in third countries or not.

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 5

Reference: Translated.com

Swedish

Anslut trådarna på kraftkällan och elektroforesutrustningen.

English

Connect the wires on the power supply and the electrophoresis equipment.

Last Update: 2017-02-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Swedish

För att bestämma om en vara har ursprung i ett förmånsland eller i gemenskapen skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan och bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och verktyg som använts för att framställa denna vara, eller material som använts vid tillverkningen och som inte utgör och inte var avsedd att utgöra en del av den färdiga varan, har ursprung i tredje land eller inte.

English

In order to determine whether a product originates in a beneficiary country or in the Community, it shall not be necessary to establish whether or not the power and fuel, plant and equipment, and machines and tools used to obtain such product or the materials used in its manufacture which do not and are not intended to remain in the product as finally constituted originate in third countries.

Last Update: 2016-10-24
Usage Frequency: 3

Reference: Translated.com

Swedish

Kraftkällan för ansättningen skall komma från en annan kraftkälla än tågbromsen/nödbromsen.

English

The power source for providing the parking brake effort shall be derived from a different power source than the Automatic Service/Emergency brake.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK