Results for likviditetsnackdelen translation from Swedish to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

German

Info

Swedish

den förmenta likviditetsnackdelen har redan kompenserats genom diskontering av wfa-tillgångarna till ett kontantvärde av 5,9 miljarder mark (3,02 miljarder euro).

German

der behauptete liquiditätsnachteil sei bereits durch abdiskontierung des wfa-vermögens auf einen barwert von 5,9 mrd. dem (3,02 mrd. eur) ausgeglichen worden.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

likviditetsnackdelar

German

liquiditätsnachteile

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 6
Quality:

Swedish

ii. likviditetsnackdelar

German

ii. liquiditätsnachteile

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Swedish

likviditetsnackdelar med den särskilda reserven

German

liquiditätsnachteile bei der zweckrücklage

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

f) likviditetsnackdelar

German

f) liquiditätsnachteile

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Swedish

(87) i sina kommentarer till kommissionens beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i eg-fördraget anför bdb att "likviditetsnackdelar" inte bör beaktas vid beräkningen av den rimliga avkastningen på wfa-tillgångarna. den förmenta likviditetsnackdelen har redan kompenserats genom diskontering av wfa-tillgångarna till ett kontantvärde av 5,9 miljarder mark (3,02 miljarder euro). en del bankverksamheter, t.ex. garantier, kräver dessutom överhuvudtaget ingen likviditet. om några nackdelar således över huvud taget skall beaktas, kan endast ett litet avdrag på 2,7 procentenheter komma i fråga, för att kompensera för det faktum att wfa-kapitalet inte är bundet till lönsamma affärsområden. för att styrka detta yrkande lade bdb fram ett utlåtande från en extern expert.

German

(87) in seinen bemerkungen zum beschluss der kommission, das verfahren nach artikel 88 absatz 2 eg-vertrag zu eröffnen, bringt der bdb vor, "liquiditätsnachteile" sollten bei der ermittlung der angemessenen rendite auf das wfa-vermögen nicht berücksichtigt werden. der behauptete liquiditätsnachteil sei bereits durch abdiskontierung des wfa-vermögens auf einen barwert von 5,9 mrd. dem (3,02 mrd. eur) ausgeglichen worden. verschiedene bankgeschäfte wie z. b. bürgschaften setzten außerdem keinerlei liquidität voraus. sollten also überhaupt irgendwelche nachteile in rechnung gestellt werden, dann nur ein kleiner abschlag von 2,7 prozentpunkten, um auszugleichen, dass das wfa-vermögen in nicht profitablen geschäftsbereichen gebunden ist. hierzu legte der bdb die stellungnahme eines externen sachverständigen vor.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

(86) i sin besvärsskrivelse godtog bdb att det förelåg "likviditetsnackdelar", vilket innebar att omkring 7 procentenheter borde dras av från kapitalersättningen. men eftersom kapitalbasen även tjänade till att täcka transaktioner utanför balansräkningen, för vilka inga likvida medel krävdes, borde dock detta avdrag på 7 procentenheter minskas.

German

(86) in seiner beschwerdeschrift akzeptierte der bdb das vorliegen von "liquiditätsnachteilen", so dass bei der berechnung der angemessenen kapitalrendite ein abzug von rund 7 prozentpunkten vorzunehmen sei. da das eigenkapital jedoch auch zur unterlegung bilanzunwirksamer geschäfte diene, die keiner liquiden mittel bedürften, sollte dieser abschlag von 7% allerdings reduziert werden.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

(149) tyskland tillbakavisar bdb:s argument att den bristande likviditeten inte skulle leda till refinansieringskostnader, eftersom denna likviditetsnackdel redan beaktats i diskonteringen av wfa-tillgångarnas nominella värde. enligt tysklands uppfattning har denna diskontering ingenting att göra med likviditetsaspekten, utan endast med den omständigheten att wfa-tillgångarna till största delen består av långfristiga tillgångar och skulder med låg eller ingen ränta. tyskland förkastar även argumentet att endast ett litet avdrag på 2,7% av avkastningen motiveras även om man räknar med refinansieringskostnader. det expertutlåtande som bdb lagt fram i denna fråga är missriktat, eftersom man på ett otillåtet sätt blandat ihop bankens intäkter av bankverksamhet med en extern investerares intäkter. i bdb-utlåtandet utgår man även från bruttointäkter, medan man borde ha jämfört nettointäkterna. i denna fråga har den tyska regeringen lagt fram ett eget utlåtande som utarbetats av ett externt konsultföretag.

German

(149) deutschland weist die argumentation des bdb zurück, es entstünden keine refinanzierungskosten wegen fehlender liquidität, da bei der abdiskontierung des nominalwertes des wfa-vermögens dieser liquiditätsnachteil bereits berücksichtigt worden sei. nach auffassung deutschlands hat diese abzinsung nichts mit dem liquiditätsaspekt zu tun, sondern nur mit dem umstand, dass sich das wfa-vermögen im wesentlichen aus unverzinslichen und niedrigverzinslichen langfristigen aktiva und passiva zusammensetze. auch das argument, selbst unter der annahme von refinanzierungskosten sei lediglich ein geringer renditeabschlag von 2,7% vor steuern gerechtfertigt, wird von deutschland zurückgewiesen. die hierzu vom bdb vorgelegte stellungnahme eines sachverständigen gehe fehl, da hierbei die erträge der bank aus bankgeschäften mit den erträgen eines externen kapitalgebers in unzulässiger weise vermengt würden. auch gehe das bdb-gutachten von bruttoerträgen aus, während richtigerweise nettoerträge verglichen werden müssten. hierzu legte die deutsche regierung ein eigenes, von einer externen beratungsfirma erstelltes gutachten vor.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

(69) avdraget p.g.a. bristande likviditet: likviditetsnackdelen består i det faktum att lsh på grund av inskränkningarna i överföringen endast erhöll ib-kapitalet som efterställt kapital och måste erhålla motsvarande likviditet på kapitalmarknaden, eftersom ib-kapitalets likviditet måste förbli inom delstaten. den extra räntesatsen på det främmande kapitalet – upp till nivån för den riskfria räntesatsen – bör därför dras av i sin helhet från den avkastning som delstaten i sin egenskap av investerare kräver. i westlb-förfarandet tillämpade kommissionen ett avdrag som var hälften så stort, varvid man angav som skäl minskningen av bankens beskattningsbara inkomst och den resulterande lägre nivån på beskattningsunderlaget för bolagsskatten. detta förfaringssätt anses vara inkorrekt. bolagsskatten på en normal investering är i praktiken en förskottsbetalning av investerarens inkomst-eller bolagsskatt. därför påförs bolaget inte denna skatt enligt den tyska lagstiftningen om företagsbeskattning.

German

(69) abschlag für fehlende liquidität: der liquiditätsnachteil liege darin, dass die lsh aufgrund der beschränkten einbringung das ib-kapital nur als nachrangiges kapital erhalte, sich jedoch entsprechende liquidität auf dem kapitalmarkt besorgen müsse, da die liquidität des ib-kapitals beim land verblieben sei. daher müssen die zusätzlichen fremdkapitalzinsen in höhe des risikolosen zinssatzes vollständig von der renditeforderung des investors land abgezogen werden. der um etwa die hälfte geringeren abzug, den die kommission im westlb-verfahren mit der verringerung des steuerpflichtigen einkommens der bank und der daraus folgenden niedrigeren körperschaftssteuerbelastung begründete, sei fehlerhaft. die körperschaftssteuer einer standardinvestition sei materiell eine vorauszahlung auf die einkommen-oder körperschaftsteuer des investors. sie sei deshalb nach der systematik des deutschen körperschaftsteuerrechts auch keine belastung des unternehmens.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

(34) enligt denna beräknas den rimliga ersättningen för det kapital som kan användas som säkerhet för den konkurrensutsatta verksamheten utifrån den marknadsmässiga ersättningen för vanliga likvida aktiekapitaltillskott. därefter görs tillägg eller avdrag för de särskilda förhållandena i det aktuella ärendet (före investeringsskatt). för att ta hänsyn till den likviditetsnackdel som följer av det icke-likvida aktiekapitaltillskottet dras nettokostnaderna för refinansiering (bruttokostnaderna för refinansiering minus tillämpliga skatter, främst bolagsskatter) ifrån.

German

(34) entsprechend dieser methodik wird die angemessene vergütung für das kapital, das zur unterlegung des wettbewerbsgeschäfts benutzt werden kann, ausgehend von der marktmäßigen vergütung für liquide, gewöhnliche stammkapitalinvestitionen berechnet. ausgehend davon erfolgt ein aufschlag oder abzug, um die besonderen eigenarten der in frage stehenden maßnahme zu berücksichtigen (vor investorensteuern). um den liquiditätsnachteil aus der betreffenden nicht-liquiden stammkapitalinvestition zu berücksichtigen, werden überdies die netto-refinanzierungskosten (brutto-refinanzierungskosten abzüglich anwendbarer steuern, insbesondere körperschaftsteuer) hiervon in abzug gebracht.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

likviditetsnackdelar

German

liquiditÄtsnachteile

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

för att ta hänsyn till den likviditetsnackdel som följer av det icke-likvida aktiekapitaltillskottet dras nettokostnaderna för refinansiering (bruttokostnaderna för refinansiering minus tillämpliga skatter, främst bolagsskatter) ifrån.

German

um den liquiditätsnachteil aus der betreffenden nicht-liquiden stammkapitalinvestition zu berücksichtigen, werden überdies die netto-refinanzierungskosten (brutto-refinanzierungskosten abzüglich anwendbarer steuern, insbesondere körperschaftsteuer) hiervon in abzug gebracht.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

i sin besvärsskrivelse godtog bdb att det förelåg ”likviditetsnackdelar”, vilket innebar att omkring 7 procentenheter borde dras av från kapitalersättningen.

German

in seiner beschwerdeschrift akzeptierte der bdb das vorliegen von „liquiditätsnachteilen“, so dass bei der berechnung der angemessenen kapitalrendite ein abzug von rund 7 prozentpunkten vorzunehmen sei.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

i sina kommentarer till kommissionens beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i eg-fördraget anför bdb att ”likviditetsnackdelar” inte bör beaktas vid beräkningen av den rimliga avkastningen på wfa-tillgångarna.

German

in seinen bemerkungen zum beschluss der kommission, das verfahren nach artikel 88 absatz 2 eg-vertrag zu eröffnen, bringt der bdb vor, „liquiditätsnachteile“ sollten bei der ermittlung der angemessenen rendite auf das wfa-vermögen nicht berücksichtigt werden.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

tyskland tillbakavisar bdb:s argument att den bristande likviditeten inte skulle leda till refinansieringskostnader, eftersom denna likviditetsnackdel redan beaktats i diskonteringen av wfa-tillgångarnas nominella värde.

German

deutschland weist die argumentation des bdb zurück, es entstünden keine refinanzierungskosten wegen fehlender liquidität, da bei der abdiskontierung des nominalwertes des wfa-vermögens dieser liquiditätsnachteil bereits berücksichtigt worden sei.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

(69) avdraget p.g.a. bristande likviditet: likviditetsnackdelen består i det faktum att lsh på grund av inskränkningarna i överföringen endast erhöll ib-kapitalet som efterställt kapital och måste erhålla motsvarande likviditet på kapitalmarknaden, eftersom ib-kapitalets likviditet måste förbli inom delstaten.

German

(69) abschlag für fehlende liquidität: der liquiditätsnachteil liege darin, dass die lsh aufgrund der beschränkten einbringung das ib-kapital nur als nachrangiges kapital erhalte, sich jedoch entsprechende liquidität auf dem kapitalmarkt besorgen müsse, da die liquidität des ib-kapitals beim land verblieben sei.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

det faktum att en utländsk skattebetalare inte kan redovisa koncernresultat för alla sina anläggningar i rumänien leder till en likviditetsnackdel eller högre beskattning för den utländska juridiska personen.

German

weil ausländische steuerpflichtige die geschäftsergebnisse ihrer niederlassungen in rumänien nicht konsolidieren können, entstehen ihnen liquiditätsnachteile oder sie werden als ausländische juristische person höher besteuert.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

b) likviditetsnackdelar

German

b) liquiditÄtsnachteile

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

dd) rimlig hänsyn till likviditetsnackdelar

German

(dd) angemessene berücksichtigung der liquiditätsnachteile

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK