Ask Google

Results for evidensbaserat translation from Swedish to Greek

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Greek

Info

Swedish

evidensbaserat tillvägagångssätt

Greek

επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Utvecklingsländer behöver den för evidensbaserat beslutsfattande.

Greek

Χρειάζονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Beslutsfattandet om fördelningen av resurser stör inte dialogprocessen när det sker decentraliserat, evidensbaserat och fullständigt öppet.

Greek

Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων δεν επηρεάζει τη διαδικασία διαλόγου όταν είναι αποκεντρωμένη, τεκμηριωμένη και απολύτως διάφανη.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

En av kommissionens uppgifter är att garantera att politiken på EU-nivå kännetecknas av ett evidensbaserat och öppet beslutsfattande som bygger på proportionalitet och ansvarstagande.

Greek

Ένα αpiό τα καθήκοντα τη Εpiιτροpiή είναι να εξασφαλίζει ότι η λήψη αpiοφά-σεων για τι piολιτικέ σε εpiίpiεδο ΕΕ βασίζεται σε εξακριβωένα στοιχεία και διέpiεται αpiό αναλογικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Optimerad ändamålsenlighet och effektivitet vid tillhandahållandet av hälso- och sjukvård och minskade ojämlikheter genom evidensbaserat beslutsfattande och spridning av bästa praxis samt innovativa tekniker och arbetssätt

Greek

Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της υγειονομικής περίθαλψης και μείωση των ανισοτήτων μέσω λήψης αποφάσεων και διάδοσης τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών και βάσει καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Datainsamlingen från administrativa eller andra källor om studentutbyte under hela studiecykeln bör förbättras, i syfte att övervaka framsteg, kartlägga utmaningar och bidra till evidensbaserat beslutsfattande.

Greek

Η συλλογή δεδομένων από διοικητικές και άλλες πηγές σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών για όλους τους κύκλους σπουδών θα πρέπει να βελτιωθεί, για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό των προκλήσεων, καθώς και για τη συνεισφορά στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

För att förverkliga dessa mål föreslår kommissionen nya partnerskap och arbetssätt: strukturerad dialog med kultursektorn, öppen samordningsmetod, stöd till evidensbaserat beslutsfattande och integration av kulturfrågor i övriga relevanta politikområden.

Greek

Το Συβούλιο κάλεσε την Εpiιτροpiή να του υpiοβάλει εpiικαιροpiοι-ηένη έκθεση και τόνισε piω η δηιουργία και η διατήρηση των θέσεων εργασία piρέpiει να αpiοτελούν έναν αpiό του στόχου piροτεραιότητα των piρογραάτων αγροτική ανάpiτυξη.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Programdelen Progress, som dels ska stödja utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av unionens instrument och politik som avses i artikel 1 och relevant unionsrätt, dels ska främja evidensbaserat beslutsfattande och social innovation och social utveckling, i partnerskap med arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer och offentliga och privata organ.

Greek

τον άξονα Progress, ο οποίος στηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέσων και των πολιτικών της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, και ο οποίος προάγει την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς·

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

De särskilda verksamheterna ska omfatta förståelse av bestämningsfaktorerna för hälsan (inbegripet nutrition, fysisk aktivitet och könsbetingade faktorer, samt miljö-, socioekonomiska, yrkesrelaterade och klimatrelaterade faktorer), ökat främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar, förståelse av sjukdomar och förbättrad diagnostik och prognos, utveckling av effektiva förebyggande- och undersökningsprogram och förbättrad bedömning av mottaglighet för sjukdomar, förbättrad övervakning av infektionssjukdomar och beredskap för att bekämpa epidemier och nya sjukdomar, utveckling av nya och bättre förebyggande och terapeutiska vacciner och läkemedel, användning av medicinska datormodeller (in silico) för förbättrad sjukdomskontroll och prognostisering, utveckling av regenerativ medicin och anpassade behandlingar och sjukdomsbehandling, inbegripet palliativ medicin, överföring av kunskap till klinisk praxis och skalbara innovationsinsatser, bättre hälsoinformation och förbättrad insamling och användning av hälso- och kohortsdata och administrativa uppgifter, standardiserad dataanalys och standardiserade datametoder, aktivt åldrande, och självständigt boende och stöd i hemmet, individuell medvetenhet och individuellt självbestämmande för hantering av den egna hälsan, främjande av integrerad vård, inbegripet psykosociala aspekter, förbättrade vetenskapliga verktyg och metoder till stöd för beslutsfattande och regleringsbehov, optimerad effektivitet och ändamålsenlighet inom hälso- och sjukvården samt minskade skillnader och ojämlikheter i fråga om hälsa genom evidensbaserat beslutsfattande och spridning av bästa praxis samt innovativ teknik och innovativa metoder.

Greek

η κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία (συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που σχετίζονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, το φύλο, το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, την απασχόληση και το κλίμα), η βελτίωση της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης ασθενειών, η κατανόηση των ασθενειών και η βελτίωση της διάγνωσης και της πρόγνωσης, η ανάπτυξη αποτελεσματικής πρόληψης και προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και η βελτίωση των εκτιμήσεων για προδιάθεση σε κάποια ασθένεια, η βελτίωση της επιτήρησης σχετικά με τις λοιμώδεις νόσους και η ετοιμότητα για την καταπολέμηση επιδημιών και νεοαναδυόμενων ασθενειών, η ανάπτυξη νέων και καλύτερων προληπτικών και θεραπευτικών εμβολίων και φαρμάκων, η χρήση φαρμάκων in-silico για τη βελτίωση της διαχείρισης και της πρόβλεψης ασθενειών, η ανάπτυξη της αναγεννητικής ιατρικής, των προσαρμοσμένων θεραπειών και της θεραπείας ασθενειών, περιλαμβανομένης της παρηγορητικής ιατρικής, η μεταφορά γνώσεων στην κλινική πράξη και οι κλιμακούμενες δράσεις καινοτομίας, η καλύτερη συλλογή και χρήση των δεδομένων για την υγεία και την ομάδα πληθυσμού, καθώς και των διοικητικών δεδομένων· οι τυποποιημένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων· η ενεργός γήρανση, η ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση, η ατομική ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ατόμου για αυτοδιαχείριση της υγείας του, η προαγωγή της ολοκληρωμένης περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών πτυχών· η βελτίωση των επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων για τη στήριξη της χάραξης πολιτικής και των ρυθμιστικών αναγκών, η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, η μείωση των διαφορών και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας με λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και η διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και οι καινοτόμες τεχνολογίες και προσεγγίσεις.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Forskningen ska också behandla utvecklingen av de viktiga system som tillhandahåller grundläggande former av mänskliga och sociala band, till exempel familj, arbete, utbildning och sysselsättning, och bidrar till att bekämpa sociala ojämlikheter, utslagning och fattigdom. Social sammanhållning och rättvis och tillförlitlig rättvisa, utbildning, demokrati, tolerans och mångfald är faktorer som noga måste övervägas i syfte att identifiera och bättre utnyttja europeiska relativa fördelar på världsnivå och för att ge förbättrat evidensbaserat stöd till politiken.

Greek

Η έρευνα θα καλύψει επίσης την εξέλιξη καίριων συστημάτων που παρέχουν βασικές μορφές ανθρώπινων και κοινωνικών δεσμών όπως η οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση και η απασχόληση και βοηθούν στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού και της φτώχειας. Η κοινωνική συνοχή και η ορθή και αξιόπιστη απονομή δικαιοσύνης, η παιδεία, η δημοκρατία, η ανοχή και η ποικιλομορφία είναι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά με σκοπό τον προσδιορισμό και την καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και την καλύτερη, βάσει στοιχείων, υποστήριξη των πολιτικών.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK