Ask Google

Results for faktaunderlaget translation from Swedish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Latvian

Info

Swedish

Under alla omständigheter är faktaunderlaget för påståendet felaktigt.

Latvian

Jebkurā gadījumā apgalvojuma pamatā esošie fakti nav pareizi.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Att förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för unionens miljöpolitik

Latvian

uzlabot zināšanu un pierādījumu bāzi Savienības vides politikā

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Att förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för unionspolitik för miljön.

Latvian

uzlabot Savienības vides politikas zināšanu un pierādījumu bāzi;

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen underrättade emellertid genast associeringsrådet som också fick tillgång till faktaunderlaget för beslutet.

Latvian

Tomēr Komisija nekavējoties informēja Asociācijas padomi un sniedza tai informāciju, pamatojoties uz kuru tika pieņemts lēmums.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 2
Quality:

Swedish

För att förbättra kunskaps- och faktaunderlaget för unionens miljöpolitik ska det sjunde miljöhandlingsprogrammet säkerställa följande till 2020:

Latvian

Lai uzlabotu zināšanu un pierādījumu bāzi Savienības vides politikā, 7. VRO nodrošina, ka līdz 2020. gadam:

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Enligt faktaunderlaget från den anmälande parten och de tredje parter som utfrågats inom ramen för marknadsundersökningen, är Télé 2:s nuvarande marknadsandel på det hela taget representativt för det konkurrenstryck som det utövar eller kan antas utöva på marknaden.

Latvian

Saskaņā ar darījuma paziņotāju iesniegtajiem faktiem, kā arī viedokļiem, ko tirgus izpētes gaitā saņēma no iztaujātām trešajām personām, Télé 2 pašreizējā tirgus daļa atbilst tam, cik liela ir tā ietekme vai potenciālā ietekme uz konkurenci tirgū.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

”Den part eller de parter som lämnat in den motiverade skrivelsen försäkrar härmed på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan, efter att noggrant ha kontrollerat dessa, är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av de handlingar som krävs i RS-formuläret är fullständiga och överensstämmer med originalet, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

Latvian

“Iesniedzēja puse vai puses pēc rūpīgas pārbaudes apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā pamatotajā iesniegumā iekļautā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas atbilstoši RS formai prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un ir precīzākais iespējamais to pamatā esošo faktu aptuvenais novērtējums un visi paustie viedokļi ir patiesi.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

”Den anmälande parten eller de anmälande parterna försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av handlingar som krävs i det förenklade CO-formuläret överensstämmer med originalet och är fullständiga, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

Latvian

“Paziņojošā puse vai puses apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas atbilstoši saīsinātajai CO formai prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un ir precīzākais iespējamais to pamatā esošo faktu aptuvenais novērtējums un visi paustie viedokļi ir patiesi.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

”Den anmälande parten eller de anmälande parterna försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna anmälan är sanna, korrekta och fullständiga, att kopiorna av handlingar som krävs i CO-formuläret överensstämmer med originalet och är fullständiga, att alla uppskattningar angivits som sådana och gjorts på grundval av faktaunderlaget samt att alla omdömen har lämnats i god tro.

Latvian

“Paziņojošā puse vai puses apliecina, ka, ciktāl tām zināms, šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga, ir iesniegtas patiesas un pilnīgas atbilstoši CO formai prasīto dokumentu kopijas, visas aplēses ir pienācīgi apzīmētas kā aplēses un ir precīzākais iespējamais to pamatā esošo faktu aptuvenais novērtējums un visi paustie viedokļi ir patiesi.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

strategisk politisk ram ett eller flera dokument som fastställts på nationell eller regional nivå med ett begränsat antal sammanhängande prioriteringar fastställda på grundval av faktaunderlag och en tidsram för genomförandet av dessa prioriteringar och som kan innehålla en övervakningsmekanism.

Latvian

"stratēģisks politikas satvars" ir dokuments vai vairāku dokumentu kopums, kas izstrādāti valsts vai reģionālā līmenī, kurā iekļauts ierobežots saskaņotu prioritāšu skaits, kas noteiktas, pamatojoties uz faktiem un minēto prioritāšu īstenošanas grafiku, un kuros var iekļaut uzraudzības mehānismu;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Det behöriga organet är på grundval av inkommet faktaunderlag, t.ex. genom en skriftlig rapport från den behöriga tillsynsmyndigheten förvissat om att det inte finns några belägg för överträdelse av tillämpliga lagstadgade miljökrav.

Latvian

pamatojoties uz saņemtajiem lietiskajiem pierādījumiem, piemēram, rakstisku ziņojumu no kompetentās izpildiestādes, kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka nepastāv pierādījumi par to, ka būtu pārkāptas spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā;

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Organisationer ska tillhandahålla faktaunderlag eller dokument som styrker att organisationen uppfyller alla tillämpliga lagstadgade miljökrav.

Latvian

Organizācijas iesniedz materiālus vai dokumentārus pieradījumus, kas apliecina, ka organizācija ievēro visas spēkā esošās tiesiskās prasības vides jomā.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Som faktaunderlag till den bedömningen kunde ett särskilt index för biologisk mångfald i stadsmiljö fungera, såsom Singaporeindexet som lades fram vid FN:s konferens om biologisk mångfald som hölls i Nagoya 2010.

Latvian

Minētajā novērtējumā varētu izmantot īpašu indeksu par pilsētu bioloģisko daudzveidību, piemēram, Singapūras indeksu, ar kuru iepazīstināja ANO bioloģiskās daudzveidības konferencē Nagojā 2010. gadā.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Riktad hälsorelaterad miljöövervakning kan, i motiverade specifika fall när det finns anledning till särskild oro, förse myndigheterna med en mer heltäckande överblick över befolkningens faktiska exponering för föroreningar, särskilt känsliga befolkningsgrupper såsom barn, och kan utgöra ett bättre faktaunderlag för vägledning av lämpliga insatser.

Latvian

Mērķtiecīgs cilvēku biomonitorings, ja to pamato īpašas bažas, var dot iestādēm pilnīgāku informāciju par to, kāda ir piesārņojošo vielu patiesā ietekme uz iedzīvotājiem, jo īpaši jutīgām grupām, piemēram, bērniem, un var sniegt labākus pierādījumus attiecīgu atbildes pasākumu izstrādāšanai;

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Att ta fram och enas om en rad hållbarhetskriterier för städer utgående från ett faktaunderlag baserat på samråd med medlemsstaterna och andra relevanta aktörer skulle ge en referensram för sådana initiativ och främja en sammanhållen, integrerad syn på hållbar stadsutveckling [86].

Latvian

Pilsētām paredzētu ilgtspējības kritēriju kopuma izstrāde un vienošanās par tiem, ņemot vērā apspriedes ar dalībvalstīm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, sniegtu atsauces bāzi šādām iniciatīvām un sekmētu saskaņotu un integrētu pieeju pilsētu ilgtspējīgai attīstībai [86].

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra de fyra huvudpelarna i detta regelverk: att förbättra det sätt på vilket unionens miljölagar genomförs inom alla områden, att stärka det vetenskapliga kunskaps- och faktaunderlaget för miljöpolitiken, att säkerställa investeringar och skapa de rätta incitamenten för att skydda miljön, och slutligen, att öka integreringen av miljöhänsyn och den politiska samstämmigheten mellan miljöpolitik och andra politikområden.

Latvian

Tiks veikti pasākumi, lai uzlabotu šīs veicinošās sistēmas četrus galvenos pīlārus: uzlabot veidu, kā Savienības vides tiesību akti tiek īstenoti visās jomās; uzlabot vides politikas zinātnes atziņu un pierādījumu bāzi; nodrošināt ieguldījumus un radīt pareizos stimulus, lai aizsargātu vidi; un, visbeidzot, uzlabot vides integrāciju un politikas saskaņotību gan vides politikas jomā, gan starp vides politiku un citām politikas jomām.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

De bör grunda sig på objektiva faktaunderlag.

Latvian

Slēdzieniem ir jābūt pamatotiem ar objektīviem pierādījumiem.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

När det gäller att dra slutsatser om de planerade åtgärdernas lämplighet i förhållande till de fastställda målen kan man få fram faktaunderlag genom att sammanställa och analysera resultaten från flera revisioner.

Latvian

Jo īpaši tad, ja slēdzienus izdara par ieplānoto pasākumu piemērotību noteikto mērķu sasniegšanai, pierādījumus var iegūt no vairāku revīziju rezultātu kompilācijas un analīzes.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Eftersom det inte var möjligt att anta regler enligt kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 77/388/EEG i fråga om reglerna som styr rätten att dra av mervärdesskatt mot bakgrund av artikel 17.6 första stycket i direktiv 77/388/EEG och med beaktande av att den rättsliga situationen och det faktaunderlag som låg till grund för avvikelsen som beviljades genom beslut 2000/91/EG inte har ändrats, bör tillståndet förlängas för en ny tidsperiod.

Latvian

Tā kā līdz minētajam datumam nebūs iespējams pieņemt noteikumus saskaņā ar Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par tiesībām veikt PVN atskaitījumus, pamatojoties uz Direktīvas 77/388/EEK 17. panta 6. punkta pirmo daļu, un uzskatot, ka juridiskā situācija un fakti, uz kuru pamata ar Lēmumu 2000/91/EK piešķirta atļauja, nav mainījušies, atļauja ir jāpagarina.

Last Update: 2014-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(10) Interventionsorganet behöver fullständigt faktaunderlag för att kunna bedöma om ett anbud uppfyller alla villkor.

Latvian

(10) Lai noteiktu piedāvājuma atbilstību visām prasībām, intervences aģentūras rīcībā jābūt visiem vajadzīgajiem faktiem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK