Ask Google

Results for immaterialrätter translation from Swedish to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

Maltese

Info

Swedish

avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

Maltese

Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.

Maltese

Ftehim fuq Aspetti relatati mal-Kummer � dwar Drittijiet ta’ Pr oprjetà Intellettwali (Agreement on Trade-Related Aspects of I ntellectual Property Rights)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Swedish

-affärs-och industrihemligheter inbegripet immaterialrätter,

Maltese

-sigrieti kummerċjali u industrijali, inkluża proprjetà intellettwali,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

-ha en strategisk översikt över portföljerna för kunskap och immaterialrätter.

Maltese

-għas-superviżjoni strateġika ta'l-għarfien/portafolli ta'IPRs.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Effektivt skydd av immaterialrätter och rättvis fördelning av den immateriella äganderätten.

Maltese

protezzjoni effettiva ta' proprjetà intellettwali u tqassim ġust tad-drittijiet intellettwali tal-proprjetà;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

• Rådet når en politisk överenskommelse om att stärka försvaret för immaterialrätter.

Maltese

• Ftehim politiku fil-Kunsill dwar it-tis≠i≠u l-infurzar taddrittijiet tal-propjetà intellettwali.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Upphovsrätt som tillhör parterna eller deras deltagare skall medges behandling som är förenlig med Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som förvaltas av Världshandelsorganisationen.

Maltese

Dritt tal-kopja li huwa tal-Partijiet jew tal-parteċipanti tagħhom għandu jkun skond trattament konsistenti mal-Ftehim dwar Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali amministrat mill-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

14) Enligt artikel 214 i fördraget är det nödvändigt att garantera att immaterialrätter såvitt avser utveckling och tillverkning av ett aromämne kan skyddas.

Maltese

(14) Billi, meta jinżamm l-Artikolu 214 tat-Trattat, huwa meħtieġ li tiġi protetta l-proprjetà intellettwali marbuta ma'l-iżvilupp u l-produzzjoni tas-sustanzi tat-taħwir.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Information eller immaterialrätter som uppstår under gemensam forskning och inte behandlas i en gemensam plan för teknikutnyttjande skall tilldelas i enlighet med de förfaranden som anges i punkt 1 och i enlighet med de principer som anges i planen.

Maltese

Informazzjoni jew IP maħluqa fi-kors tar-riċerka konġunta u mhux indirizzata fil-JTMP għandha tkun allokata skond il-prinċipji mfassla f'punt I.1 skond il-prinċipji li jinsabu (mfassla) f'dak il-JTMP.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

I enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser skall vardera parten se till att den andra parten och dess deltagare förfogar över immaterialrätter som tilldelats dem i enlighet med de principer som anges i avsnitt I i denna bilaga.

Maltese

Skond il-liġijiet u r-regoli applikabbli, kull Parti għandha tassigura li l-Parti l-oħra u l-parteċipanti tagħha jista’ jkollhom id-drittijiet għall-IP allokata lilhom skond il-prinċipji li jinsabu fit-Taqsima I ta' dan l-Anness.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

De avtalsslutande parterna får inte vägra det skydd som avses i denna artikel under de omständigheter som närmare anges i artiklarna 24.4 till 24.7 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.

Maltese

Il-Partijiet Kontraenti m’ għandhomx jinnegaw il-protezzjoni provvduta minn dan l-Artikolu fiċ-ċirkostanzi speċifikati f’ paragrafi 4, 5, 6 u 7 ta’ l-Artikolu 24 tal-Ftehim dwar Aspetti li għandhom x’jaqsmu mal-Kummerċ fuq id-Drittijiet dwar il-Proprjeta Intellettwali.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS), undertecknat i Genève den 6 december 2005

Maltese

li taċċetta, f’isem il-Komunità Ewropea, il-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar Aspetti li Għandhom x'Jaqsmu mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (TRIPS), magħmul f’Ġinevra fis-6 ta'Diċembru 2005

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Hittills har moratoriet på klagomål som rör icke-överträdelse eller andra situationer förlängts genom antagande av ett beslut av WTO:s ministerkonferens på rekommendation av rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.

Maltese

Il-proċedura għall-estensjonijiet suċċessivi tal-moratorju fuq l-ilmenti mhux marbuta ma’ vjolazzjoni u l-ilmenti dwar sitwazzjonijiet s’issa kienet permezz tal-adozzjonio ta’ deċiżjoni tal-Konferenza Ministerjali tad-WTO li ġiet wara rakkomandazzjoni mill-Kunsill għal Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Protokollet om ändring av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS), undertecknat i Genève den 6 december 2005, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Maltese

Il-Protokoll li jemenda l-Ftehim dwar Aspetti li Għandhom x'Jaqsmu mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali, magħmul f’Ġinevra fis-6 ta'Diċembru 2005 huwa b’dan jiġi aċċettat f’isem il-Komunità Ewropea.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Om det råder olika meningar och enighet inte kan nås genom det överenskomna tvistelösningsförfarandet skall sådan otilldelad information eller immaterialrätter ägas gemensamt av alla deltagare inblandade i den gemensamma forskning från vilken informationen eller immaterialrätterna härrör, och varje deltagare som omfattas av denna bestämmelse skall ha rätt att använda informationen eller immaterialrätter kommersiellt och utan geografisk begränsning.

Maltese

F'każ li jkun hemm diżgwit li ma jistax ikun riżolvut bil-proċedura miftiehma dwar risoluzzjoni ta' l-argument, informazzjoni bħal din mhux allokata jew IP għandha tkun ipposseduta konġuntament mill-parteċipanti involuti fir-riċerka konġunta li minnha tirriżulta l-informazzjoni jew IP, u kull parteċipant li għalih tapplika din id-disposizzjoni għandu d-dritt li juża din l-informazzjoni jew IP għall-esplojtazzjoni kummerċjali proprju/proprja tiegħu/tagħha mingħajr limitazzjoni ġeografika.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs-avtalet) innehåller inga bestämmelser som fordrar att de ovannämnda direktiven tolkas på ett sätt som medför en sådan skyldighet för medlemsstaterna.

Maltese

I-271), ilQorti talĠustizzja ddeċidiet li d-dritt Komunitarju ma jimponix fuq l-Istati Membri l-obbligu li, bil-għan li tiġi żgurata l-protezzjoni effettiva taddrittijiet tal-awtur, data personali tiġi żvelata filkuntest ta’proċeduri ċivili.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 22 och 23 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som återges i bilaga 1C till Avtalet om upprättandet av världshandelsorganisationen, skall de avtalsslutande parterna vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med detta avtal för att säkerställa ömsesidigt skydd av de beteckningar som avses i artikel 3 och som används för beskrivning av spritdrycker med ursprung inom de avtalsslutande parternas territorier.

Maltese

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 22 u 23 tal-Ftehim dwar Aspetti li għandhom x’jaqsmu mal-Kummerċ fuq id-Drittijiet dwar il-Proprjeta Intellettwali dikjarati fl-Anness I C tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizazzjoni Dinijija tal-Kummerċ, il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa kollha, skond dan il-Ftehim, biex jiżguraw protezzjoni reċiproka ta’ l-ismijiet riferiti fl-Artikolu 3 u wżati biex jirreferu għal xorb spirituż li joriġina mit-territorju tal-Partijiet Kontraenti.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

Utan att det påverkar deras ståndpunkter i multilaterala förhandlingssammanhang, erkänner parterna behovet av att säkerställa en tillräcklig och effektiv skyddsnivå vad gäller de immateriella rättigheter som omfattas av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs), inbegripet industriellt och kommersiellt rättsskydd och skydd för geografiska beteckningar, i linje med internationella normer och med sikte på att minska snedvridning av och hinder för bilateral handel.

Maltese

Mingħajr preġudizzju għall-posizzjonijiet tal-Partijiet fin-negozjati multilaterjali, il-Partijiet jirrikonoxxu l-ħtieġa biex jiżguraw livell adekwat u effettiv ta' protezzjoni ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali, industrijali u kummerċjali, u drittijiet oħra koperti bit-TRIPS inkluża l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi, b'konformità ma' l-istandards internazzjonali bl-iskop li jnaqqsu d-distorzjonijiet u impedimenti għall-kummerċ bilaterali.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Swedish

geografisk beteckning: alla beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, i enlighet med artikel 22 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, som är fogat som bilaga till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat "TRIPs-avtalet"), som i en parts lagar och andra författningar är godkända för beskrivning och presentation av en vinprodukt enligt artikel 2 med ursprung inom partens territorium.

Maltese

"indikazzjoni ġeografika" tfisser kull indikazzjoni, inklużi l-ismijiet ta' l-oriġini, fit-tifsira ta' l-Artikolu 22 tal-Ftehim fuq Aspetti Relatati mal-Kummerċ tal-Propjetà Intellettwali (hawnhekk iżjed "l quddiem imsemmija bħala 'l-Ftehim TRIPs"), li hu magħruf mill-liġijiet jew Regolamenti ta' Parti waħda sabiex jiġi deskritt u ppreżentat prodott ibbażat fuq l-inbid fit-tifsira ta' l-Artikolu 2 u li joriġina fit-territorju tagħha;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Swedish

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 22 och 23 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat "TRIPs-avtalet"), som återges i bilaga 1C till Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen, skall parterna vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med denna bilaga för att säkerställa ömsesidigt skydd av de beteckningar som avses i artikel 4 och som används för beskrivning av spritdrycker eller aromatiserade drycker med ursprung inom parternas territorier.

Maltese

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 22 u 23 tal-Ftehim dwar Aspetti li jirrigwardaw in-Negozju ta' Drittijiet tal-Proprjetà Intelletwali li hemm fl-Anness 1C tal-Ftehim li jwaqqaf l-Organizzazzjoni Dinjija tan-Negozju (minn issa "l quddiem imsejjaħ il-Ftehim TRIP), il-Partijiet ser jieħdu l-miżuri kollha neċessarji, skond dan l-Anness, biex jiżguraw il-protezzjoni reċiproka ta' l-ismijiet imsemmija fl-Artikolu 4 u wżati biex jagħtu deskrizzjoni ta' spirti u xarbiet li jinbidlu u jsiru aromatiċi li joriġinaw fit-territorju tal-Partijiet.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK