Results for academwyr translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

gwrandawasom hefyd ar gyflwyniadau gan nifer o gyrff allweddol ac academwyr yn y maes

English

we also heard submissions from a number of key organisations and academics in the field

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y llynedd , gwnaethom gyllido nifer o fwrsarïau i ganiatáu i academwyr o sefydliadau yng nghymru i deithio i dde cymru newydd

English

last year , we funded a number of bursaries to allow academics from welsh institutions to travel to new south wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

enillwyd yr enw da sydd gan academwyr cymru a phrydain drwy'r byd er gwaethaf polisi'r llywodraeth , nid o'i herwydd

English

the worldwide reputation that british and welsh academia enjoys has been earned despite government policy and not because of it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gall academwyr , megis yr uned asesu impact amgylcheddol yn aberystwyth , helpu yn hyn o beth -- maent yn fodlon gwneud hynny am ddim yn ôl yr hyn yr wyf yn ei ddeall

English

academics , such as the environmental impact assessment unit at aberystwyth , can help with this -- i understand that they are willing to do so free of charge

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

a allwch ddychmygu beth a ddigwyddai pe na chyflwynid y fframwaith cyflogau hwnnw yng nghymru ? mae dyfodol addysg uwch yng nghymru’n dibynnu ar ei gallu i fod yn gyflogwr da ac i ddenu academwyr blaenllaw

English

can you imagine what would happen if that pay framework was not introduced in wales ?  the future of higher education in wales is reliant on its ability to be a good employer and to attract leading academics .  how many of our lecturers would stay here if they could get better-paid jobs in england ? we would see a flood of lecturers from wales to england at a time when all universities are having to gear up for a major review of research resources

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr ydym wedi ymrwymo i broffesiynoli a gwella sgiliau'r boblogaeth sy'n gweithio yn ogystal â'r cyfleoedd i academwyr yn ein system addysg uwch

English

we are committed to professionalising and enhancing the skills of our working population as well as the opportunities for academics in our higher education system

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yn olaf , mae adroddiad yr wyf wedi cyfeirio ato o’r blaen a gyhoeddwyd gan academwyr yng nghaerdydd a chaerhirfryn ddau fis yn ôl , o’r enw ‘the mismanagement of talent’ , yn dangos na fydd nifer y swyddi sy’n seiliedig ar wybodaeth yn cadw’n wastad â nifer y graddedigion

English

finally , a report to which i have referred previously that was published by academics in cardiff and lancaster two months ago , entitled ‘the mismanagement of talent’ , indicates that the number of knowledge jobs will not keep pace with the number of graduates

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr hyn sydd yn peri gofid yw bod academwyr yng nghymru'n rhybuddio bod cymru wedi colli nifer anghymesur o weithwyr sydd â chymwysterau uchel , ac y bydd hynny'n parhau os na cheir newidiadau sylweddol mewn polisi

English

worryingly , welsh academics warn that wales has lost a disproportionate share of its highly qualified labour force , and that this will continue unless serious policy changes are made

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

fy ail ddelwedd yw'r llyfrgell genedlaethol fel castell ar riw penglais , gyda'i chyfres hir o risiau carreg a'i horiau agor cyfyngedig -- yn gaeedig , i bob pwrpas , i bawb ond myfyrwyr prifysgol , academwyr a lleiafrif bach o werinwyr llengar

English

my second image is of the national library like a castle on penglais hill , with its long flight of stone steps and its limited opening hours -- closed , to all intents and purposes , to all except university students , academics and a small minority of erudite folk

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

ni allwn anwybyddu'r ffaith bod cynifer o seneddau cenedlaethol a chynulliadau rhanbarthol yn credu bod hil-laddiad wedi digwydd a bod cynifer o academwyr wedi datgelu tystiolaeth o'r hyn y gellid ei alw'n hil-laddiad

English

we cannot ignore the fact that so many national parliaments and regional assemblies believe that genocide occurred and that so many academics have unearthed evidence of what could be described as genocide

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

maent wedi galluogi miloedd o ddisgyblion , myfyrwyr , athrawon ac academwyr yng nghymru i gael cysylltiadau agosach â gwledydd eraill , a'r rheini'n amrywio o dderbyn eu haddysg mewn gwlad arall i gyfnewidiadau rhithwir

English

they have enabled thousands of welsh pupils , students , teachers and academics to experience closer links with other countries , from pursuing their studies in another country to virtual exchanges

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yr ydym am gydweithio â'r academwyr hynny'n fwy effeithiol , fel nad yng nghaerdydd yn unig y bydd gennym adran ymchwil addysg o ansawdd da , ond fel ein bod yn gallu defnyddio ymchwilwyr unigol ledled cymru sydd wedi arbenigo mewn meysydd unigol nad ydynt am symud o fangor , aberystwyth neu abertawe am resymau datblygu gyrfa

English

we want to collaborate with those academics more effectively , so that we do not just have a high quality education research department in cardiff , but that we can use individual researchers across wales who have specialised in individual areas and do not want to move from bangor , aberystwyth or swansea for career development reasons

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

rhoddaf hynny fel enghraifft , oherwydd rhaid inni gofio ein bod yn gwasanaethu dwy gymuned mewn addysg uwch , sef academwyr profiadol a galluog -- yr ydym am roi cymorth iddynt -- a myfyrwyr sydd yn mynychu'r sefydliadau hynny

English

i give that as an example , because we must remember that we serve two communities in higher education , that of experienced and able academics -- whom we want to support -- and that of students who attend those institutions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK