Ask Google

Results for anthony translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Saint Anthony

English

Saint Anthony

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Anthony Hopkins

English

Anthony hopkins

Last Update: 2010-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Anthony Wedgewood-Benn , arwr mawr y chwith , a gaeodd y glofeydd hynny

English

Anthony Wedgewood-Benn , that great hero of the left , closed those mines

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid y rhai enwog fel Ioan Gruffudd , Jonathan Pryce ac Anthony Hopkins yw'r unig rai a amlygodd eu talent

English

It is not simply the famous names of Ioan Gruffudd , Jonathan Pryce and Anthony Hopkins who have shown their talent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n debyg imi ddarllen yr un adroddiad yn y wasg â chi , Pauline , gan y Prif Gwnstabl , Syr Anthony Burden

English

I probably read the same press report as you , Pauline , from the Chief Constable , Sir Anthony Burden

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn fy etholaeth yn Aberafan , mae gan bobl fel Richard Burton ac Anthony Hopkins statws bron yn eiconaidd wrth hyrwyddo Cymru a datblygu hunaniaeth genedlaethol Cymru bron yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Saesneg

English

In my constituency of Aberavon , people such as Richard Burton and Anthony Hopkins have an almost iconic status in promoting Wales and developing the Welsh national identity almost exclusively through the medium of English

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd Matthew Rhys yn ymddangos yn Titus ochr yn ochr ag Anthony Hopkins , ac mae Ioan Gruffudd i'w weld cyn hir yn 102 Dalmations gyda Glenn Close a Gerard Depardieu

English

Matthew Rhys will be appearing in Titus alongside Anthony Hopkins , and Ioan Gruffudd is soon to be seen in 102 Dalmations with Glenn Close and Gerard Depardieu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymosodwyd ar ei dull gweithredu gan amrywiaeth fawr o feirniaid , gan gynnwys ei ffrindiau ei hun , o Anthony Giddens i'r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus

English

Its approach has been attacked by a wide variety of critics , including its own friends , from Anthony Giddens to the Institute for Public Policy Research

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn ddyledus i Matthew Vaughan , Anthony Mears , Darren Williams a Bob Davies am godi'r mater hollbwysig hwn ynghylch dyfodol ein diwydiant yng Nghymru

English

I am indebted to Matthew Vaughan , Anthony Mears , Darren Williams and Bob Davies for raising this critical issue about the future of our industry in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd hyn yn digwydd er gwaethaf y £15 miliwn a wariwyd ar ymgyrch hysbysebu sydd yn cynnwys Syr Anthony Hopkins , rhyddfreiniwr o fwrdeistref Castell-nedd Port Talbot

English

This will happen despite the £15 million that has been spent on an advertising campaign featuring Sir Anthony Hopkins , a freeman of the borough of Neath Port Talbot

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cadeiriais bwyllgor llywio i helpu i arwain y cyngor drwy'r broses , a chawsom gymorth anfesuradwy gan Anthony Everitt ac Elan Closs Stephens , a diolchaf iddynt am eu gwaith gwerthfawr

English

I chaired a steering group to help guide the council through the process , in which we were immeasurably helped by Anthony Everitt and Elan Closs Stephens , and I thank them for their valuable work

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyfrannodd Nina ac Anthony i'r digwyddiad lansio , ac yr oeddwn wrth fy modd o glywed cymaint yr oeddent wedi mwynhau'r profiad o gymryd rhan yn y prosiect

English

Nina and Anthony both contributed to the launch event , and I was delighted to hear how much they had enjoyed the experience of being involved in the project

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , fel yr eglurais ddoe yn y Pwyllgor Diwylliant , mae Anthony Everett , ymgynghorydd arbennig y cyngor , gyda'm cytundeb , yn dal i ystyried y mater

English

However , as I made clear yesterday in the Culture Committee , Anthony Everett , the special adviser to the council , is , with my agreement , still considering this issue

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A allwch ddweud wrthym a wnaeth yr Arglwydd Irvine gyfathrebu mewn unrhyw fodd , heblaw drwy ddarparu tystlythyr , yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol ag aelodau comiswn y gwasanaeth sifil neu aelodau unigol y panel a gynhaliodd y cyfweliadau , y deallaf ei fod yn cynnwys y Farwnes Prashar , yr Arglwydd Ustus Thomas , barnwr llywyddol arweiniol Cymru a Lloegr , Syr Anthony Hammond , cyn-gyfreithiwr yn y Trysorlys , a Syr Jon Shortridge ? Rhaid i'r Cynulliad gael sicrwydd , mewn geiriau clir , diamwys a phendant , y naill ffordd neu'r llall

English

Are you able to tell us whether Lord Irvine communicated in any way , other than in the provision of a written reference , either directly or indirectly with members of the civil service commission or individual members of the panel that conducted the interviews , whom I understand included Baroness Prashar , Lord Justice Thomas , the senior presiding judge of England and Wales , Sir Anthony Hammond , a former Treasury solicitor , and Sir Jon Shortridge ? The Assembly must be reassured , in clear , unambiguous and specific terms , one way or another

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf wedi cyfeirio o'r blaen yn y pwyllgor at adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ebrill , ` The Mismanagement of Talent : Employability and Jobs in the Knowledge Economy ' gan Phil Brown , o Brifysgol Caerdydd , a'i gydweithiwr Anthony Hesketh o Ysgol Reolaeth Prifysgol Caerhirfryn

English

I have referred previously in committee to a report published in April , ` The Mismanagement of Talent : Employability and Jobs in the Knowledge Economy ' by Phil Brown , from Cardiff University , and his colleague Anthony Hesketh , from Lancaster University Management School

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Jenny Randerson : Yn dilyn argymhellion gan Anthony Everitt , ymgynghorydd arbennig y grŵp gweinidogol , cefais drafodaethau rhagarweiniol ar y penodiadau a wneir i Gyngor Celfyddydau Cymru gyda Chadeirydd y Pwyllgor Diwylliant a Rosemary Butler sydd yn aelodau o is-grwp y Pwyllgor Diwylliant sydd yn ymwneud â phenodiadau

English

Jenny Randerson : Following recommendations from Anthony Everitt , the ministerial group's special adviser , I have had preliminary discussions on the appointments that are being made to the Arts Council of Wales with the Chair of the Culture Committee and Rosemary Butler , who are members of the sub-group of the Culture Committee that deals with appointments

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynigiodd Adroddiad Cruickshank gyngor , y mae pobl wedi gwrando arno , ynghylch yr hyn y dylid ei wneud os yw'r banc yn dechrau codi ychydig o bunnoedd am bob gweithrediad , fel y buont yn gwneud , ac yn dechrau cau canghennau banc , sydd yn cyflawni swyddogaeth gymdeithasol werthfawr , ac wedyn yn ceisio ei addurno drwy ymgyrchoedd hysbysebu enfawr gan ddefnyddio arwyr lleol megis Syr Anthony Hopkins

English

The Cruickshank Report offered advice , which people have heeded , on what to do if the bank starts to charge a couple of pounds for every transaction , as they have been doing , and start closing bank branches , which play a valuable social function , and then try to dress it up through massive advertising campaigns using local heroes like Sir Anthony Hopkins

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pan ddeuthum yn Weinidog dros Ddiwylliant , Chwaraeon a'r Gymraeg dros flwyddyn yn ôl , yr oedd y cyngor eisoes wedi dechrau'r broses adolygu ac yr oedd wedi trefnu gwasanaeth yr Athro Anthony Everitt ac Anne Twine sy'n brofiadol iawn i gynghori ar y broses ailstrwythuro a pharatoi cynllun gweithredu

English

When I became Minister for Culture , Sport and the Welsh Language over a year ago , the council had already begun the review process and had engaged the services of the very experienced Professor Anthony Everitt and Anne Twine to advise on the restructuring process and formulate an action plan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd ansawdd y dystiolaeth gan ddau o bobl ifanc -- Nina Yasmin Ali o Ysgol Uwchradd Fitzalan ac Anthony Boden o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr -- wedi gwneud argraff arbennig ar y Pwyllgor , ac fe'i hategwyd gan dystiolaeth fideo dwsin o rai eraill

English

The quality of the testimony of two young people -- Nina Yasmin Ali of Fitzalan High School and Anthony Boden of Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr -- particularly impressed the Committee , supported by video evidence from a dozen others

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Janice Gregory : A ydych yn ymwybodol bod cronfa ymladd trosedd Llywodraeth y DU wedi galluogi Syr Anthony Burden , prif gwnstabl Heddlu De Cymru , i wneud penderfyniad arloesol i sefydlu saith tîm plismona Cymunedau yn Gyntaf , y caiff un ohonynt ei leoli yng Nghaerau yn fy etholaeth i ? Mae gweld heddweision ar y strydoedd yn beth a groesewir yn fawr gan fy etholwyr , ac mae'n enghraifft ragorol o weithio mewn dull cydgysylltiedig fel rhan o raglen Cymunedau yn Gyntaf i roi gwell bargen i gymunedau difreintiedig

English

Janice Gregory : Are you aware that the UK Government's crime fighting fund has enabled Sir Anthony Burden , the chief constable of South Wales Police , to take a pioneering decision to establish seven Communities First policing teams , one of which is based in Caerau in my constituency ? The sight of police officers on the beat is much welcomed by my constituents , and it is an excellent example of joined-up thinking in the Communities First programme to deliver a better deal for deprived communities

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK