Ask Google

Results for chyfnewid translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Hanes Cof a Chyfnewid

English

Memory and Swap History

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Hanes Cof a Chyfnewid

English

Memory map sort order

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

A fyddech yn gwneud hynny mewn gwirionedd a chyfnewid y problemau ?

English

Would you really do that and just change the problems around ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mewn llawer achos , mae trawsgludo'n golygu mwy na chyfnewid ychydig o lythyrau

English

In many instances , conveyancing involves more than exchanging a few letters

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae arloesedd a chyfnewid profiadau ac arfer da yn un o nodweddion allweddol y rhaglen URBAN newydd

English

Innovation and exchange of experiences and good practice is one of the key features of the new URBAN programme

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ymweliadau cyfnewid a chyfnewid gwybodaeth ynghylch arferion a dulliau addysgol yn meithrin goddefgarwch a dealltwriaeth drwy wybodaeth

English

Exchange visits and exchanges of information relating to educational practices and methods breed tolerance and understanding through knowledge

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid dewis hawdd bob amser yw penderfynu ei mentro hi a chyfnewid budd-daliadau am gyflog isel

English

Deciding to take the plunge of exchanging benefits for low pay is not always an easy choice

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y Nadolig diwethaf , pan oedd pawb yn brysur yn agor anrhegion a chyfnewid rhoddion sylwodd rhywun fod Phil ar goll

English

Last Christmas , when everyone was busy unwrapping presents and exchanging gifts someone noticed that Phil was missing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd cyfathrebu da a chyfnewid barn yn hollbwysig i gyflwyno ymagwedd Tîm Cymru sydd ei hangen arnom , a chydymdeimlaf â byrdwn argymhellion yr adolygwyr

English

Good communication and shared thinking will be crucial to deliver the Team Wales approach that we need , and I am sympathetic to the thrust of the reviewers ' recommendations

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gobeithiaf y byddwn yn cydrannu ein sofraniaeth ar bolisi economaidd yn fuan fel y bydd cyfraddau llog a chyfnewid ac arian cyfred yn debyg ledled Ewrop

English

I hope that we will soon pool our sovereignty on economic policy so that interest and exchange rates and currency will be Europe-wide

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae gwybodaeth o fewn y gwasanaeth sifil , a chyfnewid gwybodaeth rhwng gweision sifil , ym mlaen fy meddwl yn fy amrywiol drafodaethau gydag adrannau yn Whitehall

English

Information in the civil service , and the exchange of information between civil servants , is at the forefront of my mind in my various discussions with departments in Whitehall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y mae gwyddor trin a safoni termau wedi’i anelu at anghenion cyfathrebu effeithiol a chyfnewid gwybodaeth yng nghywair technegol meysydd pwnc gwahanol.

English

Terminology handling and standardization are aimed at the need for effective communication and knowledge exchange in the technical register of different subject fields.

Last Update: 2007-08-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rhagwelaf y byddai Amgueddfeydd ac Orielau Cymru ac oriel genedlaethol o gelfyddyd Cymru yn cydweithio'n agos , gan fenthyca gweithiau celf a chyfnewid arbenigedd

English

I envisage that the National Museums and Galleries of Wales and a national gallery of Welsh art would work in close co-operation , loaning works of art and exchanging expertise

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Amlygir hefyd yr angen i ddatblygu system lle rhoddir cyfrifoldeb i uwch swyddogion gweithredol am sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chyfnewid yn ddilyffethair ac effeithlon rhwng cyrff y llywodraeth a'r sector gwirfoddol

English

The need to develop a system in which senior executives are given responsibility for ensuring a free and efficient interchange of information between government organisations and the voluntary sector is also highlighted

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna beth yw diwylliant -- nid rhywbeth cul a chaeëdig , ond proses barhaol o ddatblygu , creu a chyfnewid syniadau yn y cyd-destun rhyngwladol

English

That is what culture is -- not something narrow and enclosed , but a continuous process of developing , creating and exchanging ideas in the international context

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ysgol eisoes yn cynnal boreau i rieni unwaith y mis a gellid datblygu'r rhain yn sgyrsiau rheolaidd gyda chanolfan galw heibio i rieni gael cyfarfod a chyfnewid syniadau

English

The school already holds parents mornings once a month and this could be developed into regular talks with a drop-in centre for parents to meet and exchange ideas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Un o'r busnesau yr ymwelais â hwy oedd Mid Wales Machinery Ring Cyf , sy'n dangos sut y mae cynyddu gweithgarwch economaidd drwy gydweithredu a chyfnewid gwasanaethau ac adnoddau

English

One of the businesses I visited was Mid Wales Machinery Ring Ltd , which provides information on how to increase economic activity through co-operation and by sharing services and resources

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni awgrymir fod pob maes sydd ar gael yn y gronfa ddata yn mynd i gael eu llenwi ym mhob prosiect, ond mae dynodi patrwm cyffredinol y gall gwahanol brosiectau unigol fapio iddo yn gam mawr ymlaen at drefn ryngweithredol lle gellir cymharu a chyfnewid data rhwng gwahanol brosiectau a geiriaduron.

English

It is not suggested that every field available in the database should be populated in every project. However, denoting a general pattern that individual projects can map to is a great step forward towards an interoperable procedure where data may be compared and exchanged between different projects and dictionaries.

Last Update: 2007-08-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Maent yn ymwneud hefyd â chyfnewid barn yn fwy gonest ac agored rhwng y sectorau cyhoeddus , preifat a gwirfoddol ac ennyn hyder ym mhobl Cymru i wynebu'r heriau mawr sydd o'u blaen

English

They are also about a more open and honest exchange of views between the public , private and voluntary sectors and about giving the people of Wales the confidence to face up to the great challenges that lie ahead

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddant yn darparu ar gyfer casglu gwybodaeth a'i chyfnewid yn electronig , a byddant yn egluro'r dull o ddarparu gwybodaeth am gyrhaeddiad disgyblion a'u presenoldeb gan ysgolion i'w hawdurdod addysg lleol , ac i'r Cynulliad ac i'w asiantaethau casglu data a marcio allanol

English

They will provide for information to be collected and exchanged electronically , and will clarify the provision of information on pupil attainment and attendance by schools to their local education authority , and to the Assembly and its data collection and external marking agencies

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK