Ask Google

Results for ddeallwn translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Dyna'r hyn a ddeallwn

English

That is what we understand

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar yr ail welliant , ni ddeallwn yr hyn y mae'r Torïaid yn ei feddwl gan onestrwydd

English

On the second amendment , we do not understand what the Tories mean by honesty

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae gennym daith hir dros yr 20 mlynedd nesaf hefyd i sicrhau y caiff hawliau pobl anabl eu derbyn -- -- a ddeallwn hynny

English

We have another long haul over the next 20 years to achieve the acceptance -- which we understand -- of rights for disabled people

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os credwch fod y gyfraith yn caniatáu inni gael llawer mwy o hyblygrwydd na'r hyn a ddeallwn , byddai gennyf ddiddordeb mewn trafod y pwynt hwnnw gyda chi

English

If you believe that the law allows us to have much more flexibility than is our understanding , I would be interested to debate that point with you

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid eu bod yn pryderu mai yng Ngwent y mae'r nifer fwyaf o achosion o flocio gwelyau yng Nghymru , ac yn y DU , yn ôl yr hyn a ddeallwn

English

They must be concerned that Gwent has the highest level of bedblocking in Wales , and in the UK , we understand

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ôl yr hyn a ddeallwn , ni ddisgwylir unrhyw broblemau , ond os bydd pryderon , mae cyfle i Lywodraeth y DU a'r Cynulliad gyfrannu mewnbwn

English

Our understanding is that no problems are anticipated , but if there are concerns , the UK Government and the Assembly have an opportunity to make an input

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , dyna'r hyn a ddeallwn ar hyn o bryd a dychwelaf i'r Cynulliad a'i gywiro pan gawn y newyddion terfynol

English

However , that is our present understanding and I will return to the Assembly and correct it when we receive the final news

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Andrew Davies : Yn ôl a ddeallwn ni , aeth y swyddogion â'r ddogfen yn uniongyrchol i swyddfeydd y llefarwyr perthnasol ymhell cyn 4 .00 p .m

English

Andrew Davies : Our understanding is that officials delivered the document directly to the offices of the relevant spokespeople well before 4 .00 p .m

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ôl a ddeallwn gan yr Undeb a Bairdwear nid yw hynny'n amhosibl ac mae'n debygol y gallwn achub rhan eithaf sylweddol o'r gwaith

English

Our understanding from the GMB and Bairdwear is that that is not impossible and it is likely that we can salvage quite a substantial part of the work

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Arweinydd yr Wrthblaid ( Ieuan Wyn Jones ) : Gyda golwg ar ddyfodol cyllid cydlyniant -- sef yr enw newydd ar gyllid Amcan 1 , yn ôl yr hyn a ddeallwn -- bu'r Prif Weinidog yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol ddydd Iau , pan drafodasom y trydydd adroddiad ar gydlyniant , a baratowyd gan y Comisiwn Ewropeaidd

English

The Leader of the Opposition ( Ieuan Wyn Jones ) : Looking at the future of cohesion funding -- which is , we understand , the new term for Objective 1 funding -- the First Minister was present at the meeting of the Committee on European and External Affairs on Thursday , when we discussed the third cohesion report , prepared by the European Commission

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Beth yw perthynas y Prif Weinidog ag Ysgrifennydd Gwladol rhan amser Cymru ? Fel y dywedodd Nick Bourne , nid Ysgrifennydd Gwladol rhan amser yn unig ydyw , mae am fod yn Arweinydd y Ty ac , yn ôl a ddeallwn gan Jack Brown , yn Ganghellor y Trysorlys ac yn Brif Weinidog y Deyrnas Gyfunol hefyd

English

What is the relationship between the First Minister and the part-time Secretary of State for Wales ? As Nick Bourne said , not only is he a part-time Secretary of State , he is to be Leader of the House and , if Jack Brown is to be believed , the Chancellor of the Exchequer and Prime Minister of the United Kingdom too

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ôl a ddeallwn gan yr Adran Addysg a Chyflogaeth , sydd yn gyfrifol am Remploy , ni fu unrhyw newidiadau i'r amserlen a gyhoeddwyd o'r blaen ar gyfer ymgynghori ar y bwriad i ailstrwythuro Remploy

English

As far as we understand from the Department for Education and Employment , who are in charge of Remploy , no changes have been made to the previously announced timetable for consultation on the proposed restructuring of Remploy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Helen Mary Jones : O ran y ddarpariaeth benodol honno , a ystyriwch eto y ddarpariaeth o wasanaethau dŵr i Sipsiwn crwydrol ar eu safleoedd , nid o dan y rheoliadau hyn , ond mewn rheoliadau pellach ? Yn ôl yr hyn a ddeallwn yn y Pwyllgor Cyfle Cyfartal , gan fod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu drwy'r awdurdod lleol , fe'i darperir ar gyfradd fasnachol , a drosglwyddir wedyn i deuluoedd y Sipsiwn crwydrol

English

Helen Mary Jones : On that particular provision , will you look again at the provision of water services to Gypsy travellers on their sites , not under these regulations but in further regulations ? Our understanding in the Committee on Equality of Opportunity was that because the service is provided through the local authority , it is provided at a commercial rate , which is then passed on to the Gypsy traveller families

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddai'r elfen o argymhelliad 6 sy'n ymwneud â chanllawiau gorfodol i Asiantaeth yr Amgylchedd er enghraifft , yn rhan o gylch gwaith Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol , fe ddeallwn , a gellid ei rhoi ar waith ar unwaith

English

The element of recommendation 6 on mandatory guidance for the Environment Agency for example , would , we understand , fall within the National Assembly Government's remit and could be implemented at once

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK