Ask Google

Results for gynyrchiadau translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

1Denu Cwmni <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED> i berfformio gynyrchiadau yn <PROTECTED>

English

1Attracting the <PROTECTED> <PROTECTED> <PROTECTED> Company to perform productions in <PROTECTED>

Last Update: 2007-10-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

O ganlyniad , mynychodd ymron 200 ,000 o bobl gynyrchiadau a digwyddiadau Clwyd Theatr Cymru y llynedd

English

As a result , almost 200 ,000 people attended Clwyd Theatr Cymru's productions and events last year

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y llynedd , aeth theatr symudol Clwyd Theatr Cymru ar daith gydag wyth o gynyrchiadau mawr ledled Cymru

English

Last year , Clwyd Theatr Cymru's mobile theatre toured eight major productions throughout Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O ran prif gynyrchiadau theatr Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru , mae wedi symud o un perfformiad i ddau y flwyddyn yn Llandudno

English

As far as WNO main-scale theatre is concerned , it has moved from one to two performances a year in Llandudno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni weithio ac ariannu ein tri chomisiwn ffilm yn iawn er mwyn sicrhau y denir cynifer ag y bo modd o gynyrchiadau i Gymru

English

We must work and fund our three film commissions properly to ensure that as many productions as possible are attracted to Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd yr arian hwn yn rhoi rhagor o actorion ar y llwyfan ac yn galluogi rhagor o gynyrchiadau o safon i deithio ledled Cymru

English

This money will allow more actors on stage and more quality productions to travel across Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Alun Pugh : Deallaf eich pryderon ynglyn â hyrwyddo Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl fel lleoliad ar gyfer prif gynyrchiadau

English

Alun Pugh : I understand your concerns regarding the promotion of the Pavilion Theatre Rhyl as a main-scale venue

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni leihawyd cyfrifoldebau'r BBC pan sefydlwyd S4 ; yn wir , ar y pryd , cynyddodd ei gynyrchiadau gryn dipyn

English

The BBC's responsibilities were not diminished when S4C was establishe ; indeed , at that time , it considerably increased its output

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd Theatr Iolo'n darparu rhaglen lawn o gynyrchiadau o ansawdd uchel i ysgolion yng Ngwent a'r Cymoedd dwyreiniol

English

Theatr Iolo will provide schools in Gwent and the eastern Valleys with a full programme of high-quality productions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar hyn o bryd , mae'r arian y gellir ei wario ar gynyrchiadau yn gyfyngedig , felly mae gennych gynyrchiadau llai a llai o actorion

English

At present , the amount of money that can be spent on productions is restricted , so you have smaller productions and fewer actors

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddem yn croesawu datblygiad pellach o gymorth rhwydwaith i ITV y tu allan i'r M25; yr ydym am gael mwy o gynyrchiadau yma yng Nghymru

English

We would welcome a further development of network support for ITV outside the M25; we want to get more production here in Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn ein hymateb , byddwn yn cadarnhau eto ein barn y dylai'r cynnydd yn y gyfran o gynyrchiadau rhwydwaith ddod o Gymru ac y dylai cynnwys Cymreig gael lle blaenllaw ar sgriniau ledled Prydain

English

In our response , we will reaffirm our view that the increase in the proportion of network production should come from Wales , and that Welsh content has a prominent place on British screens

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pe bai hynny'n digwydd , diwylliant pa sefydliad fyddai drechaf yn eich barn chi , a beth fyddai hynny yn ei olygu i gynyrchiadau Cymraeg yng Nghymru ?

English

If that were to occur , which organisation's culture do you think would override , and what would that do for Welsh-language production in Wales ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rosemary Butler : Efallai y bydd y cynnig o fwy o gynyrchiadau rhwydwaith y tu allan i Lundain yn rhoi cyfleoedd da i ITV Wales , ond y flaenoriaeth gyntaf yw sicrhau rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus a wnaed yng Nghymru i wylwyr Cymru

English

Rosemary Butler : The proposal for a greater amount of network productions to be set outside London may give ITV Wales welcome opportunities , but the first priority must be to secure public-service programming made in Wales for Welsh viewers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwelais lawer o'i gynyrchiadau dros y blynyddoedd , a gallaf dystio i broffesiynoldeb ac ansawdd y cynyrchiadau hynny , boed y rheini'n gynyrchiadau ar gyfer ysgolion neu fel arall

English

I have seen many of its productions over the years , and I can testify to the professionalism and quality of those productions , be they school productions or otherwise

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae enw arbennig o dda gan Terry Hands am gynyrchiadau o safon ac edrychaf ymlaen at y cynyrchiadau hynny yn cael eu cynnal nid yn unig yn eich etholaeth chi , Carl , ond mewn lleoedd megis Caerffili , Casnewydd a'r Rhondda

English

Terry Hands has a tremendous reputation for high-quality productions and I look forward to those productions taking place not only in your constituency , Carl , but in places such as Caerphilly , Newport , and the Rhondda

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os ystyriwn adroddiad blynyddol y comisiynydd plant , yn ogystal â ` Datgan Pryderon ', gallwn weld bod sicrhau bod gwasanaethau eiriolaeth ar gael i bob plentyn yng Nghymru yn bwysig , a bod ` Datgan Pryderon ' yn un o gynyrchiadau pwysicaf y comisiynydd

English

If we consider the children's commissioner's annual report , as well as ` Telling Concerns ', we can see that ensuring that all children in Wales have access to advocacy services is important , and ` Telling Concerns ' is one of the commissioner's most important outputs

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf yn siwr bod llawer o Aelodau'r Cynulliad yn ymwybodol o ysgolion sy'n rhoi'r gorau i gynyrchiadau drama a chystadlaethau chwaraeon yn y flwyddyn -- neu erbyn hyn y chwe mis , diolch byth -- cyn arolygiadau

English

I am sure that many Assembly Members are aware of schools that abandon drama productions and stop taking part in sporting competitions in the year -- or now , fortunately , the six months -- before inspections

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Caiff y rhan fwyaf o'r arian newydd a gyhoeddaf heddiw ei wario ar roi mwy o gynyrchiadau o safon ar lwyfannau ein theatrau canolig eu maint -- gan ddatblygu theatr gynhenid Cymru a chefnogi ein hawduron , cyfarwyddwyr a pherfformwyr

English

Most of the new funding that I am announcing today will be spent on putting more , high-quality product on the stages of our medium-sized theatres -- growing the indigenous theatre in Wales , supporting our writers , directors and performers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

John Griffiths : A gytunwch fod canolfan gelfyddydau Glan yr Afon yn gam bras ymlaen o ran darpariaeth y celfyddydau yng Nghasnewydd ac yng Nghymru gyfan ? Mae'n adeilad pwysig yn bensaernïol sy'n edrych yn wych pan fydd goleuadau arno gyda'r hwyr , ac mae'n darparu amrywiaeth eang o gynyrchiadau o ansawdd

English

John Griffiths : Do you agree that the Riverfront arts centre is a huge step forward for arts provision in Newport and in Wales as a whole ? It is an architecturally significant building that looks wonderful when it is lit up at night , and it provides a wide range of quality productions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK