Ask Google

Results for ie edrych yn mlaen am y sws mawr xx translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Beth mae Llywodraeth y DU wedi ei wneud am y wybodaeth hon ? Gadewch inni edrych yn ôl

English

What has the UK Government done about this information ? Let us look back

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Am y tro cyntaf , mae grŵp fforwm cynllunio wedi edrych yn benodol ar gynhwysiant cymdeithasol a datblygiad cymunedol

English

For the first time , a planning forum group has specifically looked at social inclusion and community development

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er bod bai ar y Ceidwadwyr am y sefyllfa a wynebwn yn awr , nid yw edrych yn ôl yn mynd i helpu pobl Cymru

English

Although the Conservatives are not free of blame for the situation we now face it does not help the people of Wales to dwell on the past

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynog Dafis : Cefnogaf sylwadau Tom Middlehurst fod angen edrych yn ofalus ar yr hyn a ddywedir am y celfyddydau a diwylliant yn adroddiad y Pwyllgor Addysg a Hyfforddiant Ôl-16

English

Cynog Dafis : I support Tom Middlehurst's comments about looking carefully at what will be said about the arts and culture in the Post-16 Education and Training Committee's report

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn hytrach na'ch beirniadu am beidio â chyflwyno'r cynllun yn gynt , bu llywodraethau lleol yn werthfawrogol o'ch ymagweddau wrth edrych yn fanwl am y manylion ynddynt

English

Rather than slagging you off for not having introduced the scheme sooner , local governments have been appreciative of your approaches in working out the devil in the detail with them

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Seilir y ddadl am gyfrifoldeb ar gynhwysedd yr argae -- ond os chwala'r argae , bydd rhai pobl yn edrych yn ddigon anghyfforddus -- ac nid sôn yr wyf am y trigolion lleol

English

The argument of responsibility is based on the capacity of the dam -- but if that dam goes , some people will not be looking too comfortable -- and I am not talking about the local residents

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dafydd Wigley : Yr wyf yn sylweddoli ac yn derbyn bod angen i Brif Ysgrifennydd sydd yn dod i'w swydd am y tro cyntaf edrych yn ofalus ar brosiect fel hwn

English

Dafydd Wigley : I realise and accept that a First Secretary who comes to his job for the first time needs to look carefully at a project like this

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A yw Carwyn yn derbyn bod y ffaith bod 80 o ffermwyr a gafodd y cyfle i ymuno â'r cynllun hwnnw wedi dewis peidio â derbyn y cynnig , yn peri pryder ? A yw'n ymrwymo i edrych yn fanwl ar hynny , oherwydd mae ganddo oblygiadau o ran amser Cyngor Cefn Gwlad Cymru heb sôn am y goblygiadau o ran ffermwyr yn methu ag ymuno yn y cynllun oherwydd nad ydynt yn cael cyfle , pan fo'r 80 o ffermwyr hyn wedi gwrthod ? Cododd Cynog Dafis y pwynt hefyd

English

Does Carwyn accept that the fact that 80 farmers who were given the opportunity to join the scheme chose not to do so is a matter of concern ? Does he commit himself to looking carefully at that , as it has implications for the Countryside Council for Wales's time , not to mention for farmers who are unable to join the scheme because they are not given the opportunity to do so , when these 80 farmers have refused it ? Cynog Dafis also raised this point

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Brian Gibbons : Os darllenwch yr adroddiad , gwelwch fod arwyddion o ddirywiad yn iechyd Mr Khan wedi'u nodi , o edrych yn ôl , ac mae'n debyg , pe buasai'r holl wybodaeth glinigol honno gan y clinigwyr a oedd yn gofalu am Mr Khan , y byddent wedi ffurfio barn wahanol am y risg a achosai

English

Brian Gibbons : If you read the report in detail , you will see that , with hindsight , there were indications that Mr Khan's health was deteriorating , and that if the clinicians involved in Mr Khan's care had been in full possession of that clinical information , they would have probably made a different judgment as to the risk that he posed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Janet Davies : Gan edrych yn ôl ar hanes Ewrop , a chan ystyried y canrifoedd o ryfel a fu ar adeg ffurfio'r cenedl-wladwriaethau a rhwng y cenedl-wladwriaethau , rhaid inni oll gydnabod cyflawniad nodedig gwladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd o fyw gyda'i gilydd yn heddychlon am y 60 mlynedd diwethaf

English

Janet Davies : Looking back on the history of Europe , considering the centuries of war that took place during the formation of , and between , nation states , we must all recognise the remarkable achievement of the European Union's states in living together in peace for the last 60 years

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ann Jones : Yng ngolwg y nifer cynyddol o ymgyrchoedd hysbysebu a geir hwnt ac yma ar hyn o bryd i annog pobl i yfed mwy mewn tafarnau a chlybiau -- fel y rhai sy'n cynnig ` £10 y noson am y cwbl y gallwch ei yfed hyd at 11 p .m . ' -- oni chredwch fod cyfle gan bwyllgorau trwyddedu awdurdodau lleol i edrych yn ofalus ar y sefyllfa wrth roi trwyddedau ? Hefyd , fel na fydd tafarnwyr cyfrifol o dan anfantais wrth ymgeisio am drwyddedau , a wnewch sicrhau y byddwn yn ystyried sut y gall clybiau sy'n rhedeg ymgyrchoedd o'r fath roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas gyda golwg ar y plismona ychwanegol y mae ei angen ?

English

Ann Jones : Given the increasing number of promotions currently doing the rounds to encourage people to drink more in pubs and clubs -- such as ` £10 a night for all you can drink up until 11 p .m . ' -- do you not think that local authority licensing committees have an opportunity to look carefully at the position when granting licences ? Also , so that responsible publicans applying for licences are not disadvantaged , would you ensure that we consider ways in which clubs that undertake such promotions can contribute something back to society in terms of the additional policing that is required ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

cyflwynwyd asesiad annibynnol cadarnhaol o'r grant hwn yn 2006. ers hynny mae gwaith y grant wedi esblygu a gwella ac yn sgil colli grant cyngor gweithredu gwirfoddol cymru, a'r arian roddwyd i'r gronfa ddatblygu. mae'r grant hwn yn parhau i fod yn brif waith y bwrdd i hybu dwyieithrwydd yn y trydydd sector. teimlwn fod y grant yn allweddol i lwyddiant strategaeth sector gwirfoddol y bwrdd. wrth i'r bwrdd symud at drydedd blwyddyn gweithredu'r strategaeth honno byddwn yn edrych yn fanwl ar waith y grant hwn fel rhan o broses gwerthuso ein gwaith. argymhellwn, felly, gynnig grant i estyn llaw, gydag golwg, o bosib, ar gytuno targedau newydd yn sgil ein gwaith monitro. nod y gwaith monitro fyddai cynnig data manylach i'r bwrdd am y gwaith a wneir o dan y grant, ei allbynnau a’i ganlyniadau.

English

a positive independent assessment of this grant was submitted in 2006. since then the grant work has evolved and improved as a result of losing a grant from the Wales Council, for Voluntary Action and the funding given to the development fund. This grant continues to be the board's main work in promoting bilingualism in the third sector. We feel the grant is vital to the success of the board's voluntary sector strategy. As the board moves towards the third year of implementation of that strategy we will look in detail at the work of this grant as part of the process of evaluating our work. We therefore recommend that a grant be offered to Estyn Llaw, with a view, perhaps, to agreeing new targets as a result of our monitoring work. The aim of the monitoring work would be to offer more detailed data to the board regarding the work carried out under the grant, its outputs and results.

Last Update: 2008-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK