Ask Google

Results for loches translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Yr oedd dyngarwyr o'ch gwlad ym Mhrifysgol Tübingen a chynigiasant loches a lletygarwch

English

Humanitarians from your country were at the University of Tübingen and offered refuge and hospitality

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd ardal loches fwy o lawer ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn yn achos argyfwng a darperir ffordd ddianc fecanyddol

English

There will be a much larger refuge area for use by wheelchair users in the case of emergency and a mechanical means of escape will be provided

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel yr eglurais , gan Lywodraeth San Steffan mae'r holl gyfrifoldeb dros bolisi ar loches a mewnfudo

English

As I made clear , the Westminster Government has full responsibility for policy on asylum and immigration

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae pryder penodol bod rhai ceiswyr lloches yn cael caniatâd i aros yn y wlad hon hyd nes eu bod yn 18 mlwydd oed ond bod rhaid iddynt wedyn ailymgeisio am loches

English

There is particular concern that some asylum seekers have leave to remain in this country until they are 18 years old but must then reapply for asylum

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y penderfyniad i fynd i loches , yn y nos gan amlaf , yw'r penderfyniad anoddaf i'w wneud

English

A decision to enter a refuge , often at night , is the hardest of all to make

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

O dan Lafur oherwydd ei neges ei bod yn galon feddal , mae nifer y ceisiadau am loches wedi saethu o 32 ,500 i 76 ,000

English

Under Labour because of its message that it is a soft touch , the number of applications for asylum has rocketed from 32 ,500 to 76 ,000

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er hynny , gwyddoch am yr adroddiad ar loches , mewnfudo a thrin hawlwyr a gyhoeddwyd ar 19 Ionawr 2004 gan y cyd-bwyllgor ar hawliau dynol

English

However , you will be aware of the report on asylum , immigration and the treatments of claimants that was published on 19 January 2004 by the joint committee on human rights

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er hynny , mae pryder cyffredinol ymysg y cyhoedd o hyd , a rhaid i bobl gael sicrwydd ynghylch pob agwedd ar bolisi'r Llywodraeth ar loches

English

However , it remains a matter of wide public concern , and people must be reassured on all aspects of the Government's policy on asylum

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae ffigurau'r Llywodraeth yn awgrymu bod 88 y cant o'r rhai sy'n gwneud cais am loches yn gwneud hynny ar sail ffug

English

The Government's figures suggest that 88 per cent of those who make asylum applications are making them under false premises

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n ddiddorol nodi , pan gadwyd ceiswyr loches yn y carchar yn y DU , mai dim ond yng Nghymru yr ydym wedi gweld gwrthdystiadau a phobl yn mynegi cymaint o bryder

English

It is interesting that where asylum seekers have been held in prison in the UK , it is only in Wales that we have had demonstrations and such full expressions of concern

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Byddai'n adlewyrchiad trist arnom pe byddai pobl o gefndir Islamaidd yn teimlo mai'r unig loches iddynt oedd troi at ysgolion ffydd fel modd i hyrwyddo amcanion y cynllun hwn

English

It would be a sad indictment if people of Islamic backgrounds felt that their only refuge was to resort to faith schools as a means of promoting this scheme's objectives

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mewn ymateb i gwestiwn cynharach soniasoch yn fras am fater yr oeddwn am ei godi , ynglyn â'r cyfleusterau sydd ar gael i ddioddefwyr trais yn y cartref pan fyddant yn gadael y cartref teuluol i fynd i loches

English

In response to an earlier question you briefly touched on an issue that I wanted to raise , about the facilities available to victims of domestic violence when they leave the family home and go to a refuge

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw'r trefniant hwn yn unigryw i bob ceisiwr lloches , a gwneir penderfyniadau i gadw unigolyn yn ôl ceisiadau unigol , ac ni chaiff unrhyw un eu cadw dim ond am eu bod wedi gwneud cais am loches

English

This arrangement is not exclusive to asylum seekers , and decisions whether to detain an individual are made on a case by case basis , while no one is detained solely because they have made an application for asylum

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni edrych ar y grwpiau sydd yn agored i niwed , fel benywod sydd yn chwilio am loches oddi wrth drais yn y cartref , pobl ifainc ddigartref a phobl oedrannus , a phobl ifainc â phroblemau alcohol a chyffuriau

English

We must look at the vulnerable groups , such as women who seek refuge from domestic violence , homeless youngsters and elderly people , and young people with drug and alcohol problems

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bydd symud i loches , fel sy'n digwydd yn fynych , yn aml yn golygu symud ysgol , a bydd bywyd cymdeithasol , yn ogystal ag addysg , yn dioddef

English

Moving to a refuge , as frequently happens , often means moving school , and social life , as well as education , suffers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwaetha'r modd , rhaid inni gydnabod y trais ar ystâd dai Parc Caia yn Wrecsam , lle y cafodd pobl reswm pellach dros deimlo dryswch pan ganiatawyd i un o gyn filwyr y Taleban ymgeisio am loches

English

Sadly , we must acknowledge the violence on the Caia Park housing estate in Wrexham , where people were given further reason for confusion when an ex-Taleban fighter was allowed to apply for asylum

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau ei bod yn negodi gyda Charchar Caerdydd ynghylch darparu hyd at 50 o welyau i gadw troseddwyr mewnfudo a cheiswyr lloches y bu eu ceisiadau am loches yn aflwyddiannus cyn eu cludo o'r wlad

English

The Home Office has confirmed that it is in negotiation with Cardiff prison regarding the provision of up to 50 bed spaces to detain immigration offenders and asylum seekers whose applications for asylum have failed prior to their removal from the country

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Darparwyd yr wybodaeth ganlynol mewn perthynas â'r 32 o gardiau cofnodi a gedwir ar gyfer ceiswyr lloches yng Nghaerdydd : ar hyn o bryd mae 14 ceisiwr lloches yn aros am ganlyniad eu hapeliada ; mae un yn aros i gael ei anfon oddi yn ; nid yw tri wedi cael penderfyniad ar eu cais am loches neu gais mewnfudo gwreiddiol

English

The following information has been provided in respect of the 32 record cards held for Cardiff detainees : 14 detainees are currently awaiting the outcome of their appeal ; one is awaiting deportatio ; three have not had a decision on their original asylum or immigration application

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

David Melding : A wnewch gefnogi Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro os yw'n gwrthod cymryd ei bwlio gan y Swyddfa Gartref i osod ysbyty Sili ar brydles i'w ddefnyddio'n ganolfan loches ?

English

David Melding : Will you back the Cardiff and Vale NHS Trust if it refuses to be bullied by the Home Office into leasing Sully hospital to be used as an asylum centre ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Edwina Hart : Yr ydych wedi cyffwrdd â phroblem gyfan camdriniaeth yn y cartref , a heddiw agorais loches ar ran y Black Association of Women Step Out yng Nghasnewydd , sy'n ystyried yr anawsterau y mae merched yn eu cael o ran camdriniaeth yn y cartref o ganlyniad i alcohol

English

Edwina Hart : You have touched on the whole issue of domestic abuse , and I launched a refuge on behalf of the Black Association of Women Step Out in Newport today , which takes into account the difficulties that women experience in terms of domestic abuse resulting from alcohol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK