Results for mae ofn arna i translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

arna' i

English

on me

Last Update: 2013-01-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

mae hi wedi canu arna i

English

i'm done for

Last Update: 2019-12-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

mae ofn gwirioneddol mewn ardaloedd fel fy ardal i

English

that is a real fear in areas such as mine

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn cludo'r bwyd i'r bobl hyn ar yrwyr loriau

English

truckers are afraid to transport the food to these people

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn ymyrryd â thraffig a'r oedi ar yr m4 bresennol yn destun pryder difrifol i bawb

English

the fear of traffic disruption and the delays on the present m4 are a serious concern to all

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

nid cyd-ddigwyddiad ydyw mai yn ein cymunedau tlotaf y mae ofn troseddau fwyaf amlwg --

English

it is no coincidence that the fear of crime is most prominent in our poorest communities --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn yn y sector cyhoeddus y gallai cyrff gwirfoddol ddechrau gymryd drosodd rhai swyddi yn y sector cyhoeddus

English

there is fear within the public sector that voluntary organisations might start to take over certain public sector jobs

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn bric trwy'r ffenestr yn ofn mawr i yrrwr tancer tanwydd sydd yn pryderu am fygythiadau neu sydd wedi clywed si bod bygythiadau --

English

the fear of a brick through the window is a big fear for a fuel tanker driver who is worried about intimidation or has heard on the grapevine that there was intimidation --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae pethau'n newid yn gyflym ac mae ofn bob amser y byddwn yn syrthio ymhellach ar ei hôl hi

English

things are changing quickly and there is always a fear that we will fall further and further behind

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

weithiau mae ofn dyled ar ei fwyaf ymysg y sawl a gânt eu heithrio o dalu ffioedd dysgu am eu bod yn llai cefnog

English

the fear of debt is sometimes greatest among those who would be exempt from tuition fees as a result of them being less well off

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae pethau wedi gwella cryn lawer , ond mae ofn gwirioneddol y gallai'r cynulliad arwain at yr un sefyllfa eto

English

it has improved to a large extent , but there is a genuine fear that the assembly could lead to the return of that situation

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn gwirioneddol y bydd y rhyfel yn esgor ar ragor o derfysgaeth ryngwladol , ac y gallai canlyniadau hynny fod yn echrydus

English

there is a genuine fear that the war will unleash a new round of international terrorism , the consequences of which could be catastrophic

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y prif weinidog : mae ofn mynd i ddyled fawr yn cael effaith sylweddol , hyd yn oed ar y sawl sydd wedi'i eithrio rhag talu'r ffioedd

English

the first minister : the fear of accruing a large debt has a major impact , even on those exempt from the fees

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn cynyddol yng nghymru fod ein strwythurau llywodraeth leol yn mynd yn fwy celgar , eu bod fwy o dan ddylanwad personoliaethau ac nad ydynt yn agored a thryloyw yn eu gwaith

English

there is a growing fear in wales that our structures of local government are becoming more secretive , more dominated by personality and are not open and transparent in their operations

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yn anffodus , pa un a yw torcyfraith gwirioneddol ar gynnydd ai peidio , mae ofn troseddau ar gynnydd yn ein cymunedau , ac mae angen ymagwedd amlasiantaethol i fynd i'r afael â hynny

English

unfortunately , whether or not real crime is increasing , the fear of crime in our communities is , and a multi-agency approach is needed to tackle that

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn yn chwarae rhan allweddol : mae ofn rhieni o draffig ac o ddieithriaid yn helpu i ddileu'r cyfleoedd i chwarae heb ofid fel y gwnaeth llawer ohonom yn y siambr pan oeddem yn ifanc

English

fear plays a key role : parents ' fears of traffic and of strangers help to stifle the opportunities to play in the carefree way that many of us in the chamber did when we were young

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn gwirioneddol ymhlith pobl yn yr ardaloedd hyn y gwelant ostyngiad yn eu gwasanaethau am nad yw'r trysorlys yn darparu'r arian ychwanegol y mae ei angen arnom

English

there is a real fear among people in these areas that they will see a reduction in their services because the treasury is not providing the additional money that we need

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae'n amheus a fydd y materion sy'n weddill byth yn cael eu trafod gan gyngor lle y mae ofn ac atal sefydliadol yn gyffredin yn ei ddull o weithredu

English

it is doubtful that the outstanding matters will ever be dealt with by a council where a culture of fear and institutionalised suppression prevails '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

mae ofn y caiff omega pacific ffordd i mewn drwy ddrws y cefn , na fydd angen caniatâd cynllunio arnynt , hyd yn oed i storio deunydd ymbelydrol , gan fod gan y safle eisoes ganiatâd dosbarth b8 i'w ddefnyddio i storio

English

there is a lurking fear that omega pacific will get in through the backdoor , that it will not need planning permission , even for storing radioactive material , because the site already holds a class b8 storage use consent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

i ryw raddau , rhaid inni wneud yn iawn am yr amser a gollwyd o safbwynt cyflymder datblygiad technolegol ac addysgu'r rhai y mae ofn newid arnynt i ymaddasu a bachu'r cyfleoedd a manteision llawn a gynigia tgch

English

to some extent , we have had to catch up on lost time on the pace of technological development and in educating those who fear change to adapt and grasp the full benefit and opportunities that ict offers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK