Ask Google

Results for newid mwy sylfaenol translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Mae'r broblem yn llawer mwy sylfaenol

English

The problem is much more fundamental

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r ail bryder sydd gennyf yn un mwy sylfaenol

English

My second concern is more fundamental

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni brofi i bobl Cymru ein bod yn gallu trin pwerau deddfu mwy sylfaenol yn y dyfodol

English

We must prove to the people of Wales that we can handle more primary legislative powers in the future

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae nifer o faterion yn y fan hyn sydd yn dangos bod arnom angen newid mwy sylfaenol yn y Rheolau Sefydlog na'r hyn a ragwelir ar hyn o bryd gan y Pwyllgor Busnes

English

There are a number of issues here that show we need a more radical change of the Standing Orders than that envisaged currently by the Business Committee

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A yw'r Prif Weinidog yn credu mai ymarfer tacluso ydyw neu ei fod yn newid barn mwy sylfaenol a ddylai fod yn destun ymgynghori ehangach o lawer a refferendwm ?

English

Does the First Minister think it is a tidying-up exercise or does he think that it is a more fundamental shift of opinion that should be the subject of much broader consultation and a referendum ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y rhain yw'r materion cymdeithasol a seicolegol mwy sylfaenol y bydd yn llawer mwy anodd ymdrin â hwy

English

Those are more profound , social and psychological issues that will be much more difficult to tackle

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Newid priodoleddau wynebfath a pharagraff mewn arddull. Gellir newid mwy nag un arddull gan ddefnyddio' r blwch ymgom.

English

Delete selected columns from the current table

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae braidd yn ormod i Dai Lloyd ddechrau beirniadu polisi o ailstrwythuro tra byddai ei blaid ef wedi goruchwylio ailstrwythuro mwy sylfaenol

English

For Dai Lloyd to turn around and criticise a policy of restructuring is pretty rich when his party would have overseen more radical restructuring

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

yn gresynu nad ystyriwyd cwestiynau mwy sylfaenol a threiddgar ynghylch natur , strwythur a rôl y parciau cenedlaethol yn ystod yr adolygiad hwn

English

regrets that more fundamental and far reaching questions about the nature , structure and role of the national parks were not considered during the course of this review

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf hefyd yn ymwybodol bod y tagfeydd ar yr M4 mor ddrwg fel bod arnom angen rhywbeth mwy sylfaenol o lawer na ffordd ddosbarthu ddeheuol

English

I am also aware that the congestion levels on the M4 are so bad that we need something much more fundamental than a southern distributor road

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Bu inni gynnal adolygiad interim o'r cynllun yng Ngwynedd y llynedd a byddwn yn comisiynu adolygiad mwy sylfaenol cyn bo hir

English

We undertook an interim review of the scheme in Gwynedd last year and we will be commissioning a more fundamental review shortly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae rhai ohonom yn credu , yng ngolwg y ffaith bod Mr Wanless yn dweud bod y sefyllfa bresennol yn anghynaliadwy , fod angen ailwerthuso mwy sylfaenol

English

Some of us believe that , when Mr Wanless says that the current situation is unsustainable , a more radical reappraisal is required

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn y dyfodol , mae'n bosibl y cawn adolygiad mwy sylfaenol o dai , mewn perthynas efallai â'r strategaeth dai genedlaethol

English

We may , in the longer term , have a more fundamental review of housing , perhaps in relation to the national housing strategy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y bwriad oedd ceisio datrys problemau mwy sylfaenol y Gymru wledig a cheisio achub ar y manteision posibl a geir yn y Gymru wledig , ac nid anghofio amdanynt

English

It has been about trying to solve the more fundamental problems of rural Wales and trying to exploit the potential advantages of rural Wales , not to forget about them

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae hefyd yn codi cwestiynau mwy sylfaenol ynghylch cydberthynas y parciau , fel y maent ar hyn o bryd , ag awdurdodau lleol a etholwyd yn ddemocrataidd yn eu hardaloedd

English

This also raises more fundamental questions about the relationship of the parks , as they stand , with the democratically elected local authorities in their areas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna pam y credaf yn gryf y dylai canolfannau hamdden fod â meithrinfeydd , cyfleusterau newid mwy preifat ac , yn hollbwysig , maes parcio â digon o olau gyda theledu cylch caeëdig

English

This is why I strongly support the need for leisure centres to have crèches , more private changing facilities and , vitally , a well-lit car park equipped with closed circuit television

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Tra dylai Llywodraeth y Cynulliad gyd-fynd â'r argymhellion hyn , mater iddi hi yw mynd i'r afael ag achosion mwy sylfaenol anweithgarwch economaidd

English

While the Assembly Government should run with these recommendations , it is up to it to tackle the more fundamental causes of economic inactivity

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni ddarganfod ffordd fwy trefnus a chynhwysfawr ymlaen yng Nghymru , un a gaiff effaith ehangach o lawer ac sy'n llawer mwy sylfaenol na'r hyn a gynigir yng nghynnig Gareth

English

We must find a more structured and comprehensive way forward in Wales , one which is much wider in effect and much more fundamental than that proposed in Gareth's motion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Plaid Cymru'n beirniadu'r ad-drefnu y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei geisio , ond etholwyd ei Haelodau ar sail maniffesto a gynigiai ailstrwythuro mwy sylfaenol byth

English

Plaid Cymru criticises the reorganisation that the Welsh Assembly Government is pursuing , but its Members were elected on a manifesto that proposed even more fundamental restructuring

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Oni chredwch , os ydych o blaid refferendwm yn awr , y byddai wedi bod yn fwy diddorol i'r cyhoedd ym Mhrydain gael refferendwm yn y gorffennol ar gytundeb Maastricht a oedd yn golygu newidiadau mwy sylfaenol ?

English

Do you not think that if you are now in favour of a referendum it would have been more interesting for the British public to have had a referendum in the past on the Maastricht treaty which was more fundamental ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK