Ask Google

Results for pam gwneud beth translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Pwy sy’n gwneud beth?

English

Who does what?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Byddwn yn gwneud beth bynnag sy'n briodol ym marn yr Aelodau

English

We will do whatever Members consider to be most appropriate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fodd bynnag , mae'n agored ac yn dryloyw ynghylch pwy sy'n gwneud beth

English

However , it is open and transparent about who does what

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fe wyddom oll fod Ty'r Cyffredin yn gallu gwneud beth bynnag a fynno oherwydd hyn

English

We all know the House of Commons can do whatever it wants to as a result of this

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cytunaf ag ef fod diffyg cydlyniad ar lefel Cymru gyfan , a bod rhywfaint o ddryswch yn bod ymysg busnesau ynghylch pwy sydd yn gwneud beth

English

I agree with him that there is a lack of cohesion at the all-Wales level , and that some confusion exists among businesses as to who does what

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna pam ei bod yn hanfodol ein bod yn gwneud beth bynnag a allwn o fewn pwerau'r Cynulliad Cenedlaethol i sicrhau ein bod yn cadw'r gwaith cynhyrchu yn y ffatri hon

English

That is why it is vital that we do whatever we can within the National Assembly's powers to ensure that we retain production at this plant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng gwneud beth sydd yn angenrheidiol er mwyn cynnal swyddi a phobl , ac achosi peth difrod i'r dirwedd

English

A balance must be found between doing what you must to sustain jobs and people , and causing some damage to the landscape

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid ydym am ddechrau anghydfod rhyngom ni ac ASau sy'n cynrychioli etholaethau Cymru yn San Steffan ynglyn â phwy sy'n gwneud beth

English

We do not want this to be a who-does-what dispute between us and the Westminster MPs who represent Welsh constituencies

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fe'i cymerasom yn ganiataol y byddwn yn gwneud beth bynnag a allwn i sicrhau cynnwys pob plaid yn ein cysylltiadau , yn fewnol ac yn allanol

English

We have taken it as given that we will do whatever we can to ensure that all parties are included in our relationships , internally and externally

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pam gwneud pwynt gwleidyddol o'r mater hwn a chwithau'n Aelod Seneddol â'r cyfle i godi'r mater gyda Gweinidogion ?

English

Why make a political point of this matter in view of the fact that you are a Member of Parliament with the opportunity to raise the matter with Ministers ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

David Davies : Fel aelod proffil uchel o'r Democratiaid Rhyddfrydol , gwyr Mick Bates fy mod yn dilyn ôl ei draed ac yn gwneud beth bynnag a oedd yn fanteisiol yn fy marn i ar y pryd

English

David Davies : As a high-profile member of the Liberal Democrats , Mick Bates will know that I was following in his footsteps and doing whatever I felt was advantageous at the time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Er ein bod yn croesawu sefydlu comisiynydd i Loegr , nid ydym am weld hynny'n creu anghydfod ynghylch ` pwy sy'n gwneud beth ' rhwng y comisiynwyr yng Nghymru a Lloegr

English

Although we welcome the establishment of an English commissioner , we do not want this to create a ` who does what ' dispute between the commissioners in England and Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn syml , golyga hynny fod y rhan fwyaf o staff yn fodlon gwneud beth y dywedir wrthynt am ei wneud yn y ffordd y dywedir wrthynt am ei wneud , ond , yn bennaf , ni all staff ddweud o hyd eu bod yn siwr mai dyna'r ffordd orau o wneud pethau

English

In simple terms , that means that most staff are happy to do what they are told in the way that they are told to do it , but , in the main , staff are not yet able to say that they are sure that it is the best way to do things

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynllun Bysellfwrdd Yma gallwch ddewis cynllun a model eich bysellfwrdd. Cyfeiria' r 'model' at y math o fysellfwrdd sydd yn gysylltiedig â' ch cyfrifiadur, tra diffinia' r cynllun bysellfwrdd "pa fysell sy' n gwneud beth" a gall fod yn wahanol i wahanol wledydd.

English

Keyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model. The'model 'refers to the type of keyboard that is connected to your computer, while the keyboard layout defines "which key does what" and may be different for different countries.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Nick Bourne : Pa bryd y bwriadwch wneud cyhoeddiad am Frychdyn ? A wnewch ymrwymiad y byddwch yn gwneud beth bynnag sydd yn angenrheidiol i ddod â'r 1 ,400 o swyddi hynny i Frychdyn yng Nghymru , gan gynnwys rhoi'r cymorth angenrheidiol hwnnw ?

English

Nick Bourne : When do you intend to make an announcement about Broughton ? Can you give an undertaking that you will do whatever is necessary to get those 1 ,400 jobs into Broughton in Wales , including giving that necessary assistance ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pam gwneud datganiad strategol ar y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru yn awr ? Pam na fyddech wedi disgwyl am y materion holl bwysig hynny ? Ni wyddom pa adnoddau fydd ar gael inni ac ni wyddom ychwaith -- er bod cryn lawer wedi'i ollwg o'r cwd -- beth fydd yr union ymateb i'r Comisiwn Brenhinol

English

Why make a strategic statement on the health service and the social services in Wales now ? Why not wait for those vital matters ? We do not know what resources will be available to us nor do we know -- although there has been a substantial leak -- what the precise response to the Royal Commission will be

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Beth yn union y mae'r grwpiau hyn yn gyfrifol am ei wneud ? Pwy sydd yn gwneud beth ? Yn bwysicach , pryd y gallwn ddisgwyl pecyn gweithredu ar gyfer adfywio'r economi wledig , gennych chi fel Gweinidog a Chabinet y Cynulliad ?

English

What exactly are the remits of these groups ? Who does what ? More importantly , when can we expect an action package for the regeneration of the rural economy , from you as a Minister and from the Assembly Cabinet ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pam gwneud hynny ? Ai am fod gennym wasanaeth iechyd rhagorol yng Nghymru ? Ai am fod yr holl arian wedi'i wario'n dda yng Nghymru ? Ai am fod gennym ddarpariaeth wych o ofal iechyd yng Nghymru ? Gwneir hynny'n benodol am nad yw hynny gennym

English

Why do that ? Is it because we have an excellent health service in Wales ? Is it because all the money has been well spent in Wales ? Is it because we have great delivery of healthcare in Wales ? It was precisely because we do not

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Weinidog , a gytunwch fod y ffaith nad yw pobl yn deall pwy sy'n gwneud beth yn un o'r ffactorau sy'n cyfrannu at ddifaterwch ymhlith pobl ifanc o ran pleidleisio ac , yn wir , ymhlith nifer fawr o etholwyr o bob oedran ? Os cydnabyddwch fod hyn yn broblem , beth y bwriadwch y dylem ei wneud ynglyn â hynny ?

English

Minister , do you agree that the lack of understanding of who does what is a contributing factor to voter apathy among young people and , indeed , a large number of the electorate of all ages ? If you do acknowledge that this is a problem , what do you propose we do about it ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK