Ask Google

Results for rhwydi translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Am gannoedd o flynyddoedd , mae cenedlaethau yn yr ardal hon wedi bod yn pysgota â rhwydi lave

English

For hundreds of years , generations in this area have practised lave net fishing

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ynghylch y pwynt a wnaeth John , yr wyf yn ymwybodol o gyfraniad pysgotwyr rhwydi lave Hafren a physgodfeydd treftadaeth yn eu cyfanrwydd

English

On John's point , I am aware of the contribution from the Severn lave net fishermen and of heritage fisheries as a whole

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes gan bobl ifanc sy'n gadael gofal yr un rhwydweithiau o gymorth na rhwydi diogelwch ag a ddarperir gan uned deuluol sefydlog

English

Young people leaving care do not have the same support networks and safety nets as those provided by a secure family unit

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni sicrhau bod cyngor ar gael i bobl , i sicrhau na syrthiant drwy'r rhwydi diogelwch a ddylent fod yn eu lle

English

We must ensure that advice is available to people , so that they do not drop through the safety nets that should be in place

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Maent yn gwneud fframiau pren ar ffurf ` y ' sy'n cynnwys rhwydi , a ddelir yn y dwylo

English

They make hand-held ` y '-shaped wooden frames that contain nets

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf wedi sôn yn aml am y pysgotwyr rhwydi lave sy'n gweithio yn aber Hafren , y mae rhai ohonynt yn byw yn fy etholaeth i

English

I have often mentioned the lave net fishermen who operate in the Severn estuary , some of whom live in my constituency

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn innau am gyfeirio at y pysgotwyr rhwydi lave ac ni allaf ond ategu'r rhan fwyaf o'r hyn a ddywedodd

English

I also wanted to mention the lave net fishermen and I can only echo most of what he said

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cydnabuwyd bellach , gan bawb sydd wedi ymddiddori yn hyn , nad yw'r pysgotwyr rhwydi lave yn fygythiad i'r cyflenwadau o bysgod

English

It has now been recognised , by all who have taken an interest , that lave net fishermen do not pose a threat to fishing stocks

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd yn rheoli stociau pysgod drwy fesurau cadwraeth technegol fel cyfyngiadau ar faint rhwydi , rheoliadau ynghylch mathau o offer a dulliau pysgota

English

The European Union also manages fish stocks by means of technical conservation measures such as net size restrictions , controls on gear types and fishing methods

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymhlith y gweithgareddau gwledig yn fy etholaeth mae pysgota eogiaid â rhwydi ` lave ' sy'n denu twristiaid ac sydd â phosibiliadau o ran twristiaeth

English

Lave net salmon fishing is a rural activity in my constituency that benefits tourism and has tourist potential

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r rhwydi diogelwch hynny yno bob amser mewn egwyddor , ond nid yw rhai pobl yn cael cyngor bob amser , neu'n ei gael mewn pryd

English

Those safety nets are always there in principle , but some people do not always receive advice , or do not receive it in time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

John Griffiths : Codaf fater cynllun gweithredu eogiaid moryd afon Hafren a'i effaith bosibl ar bysgotwyr rhwydi-golch yn fy etholaeth i yn aml

English

John Griffiths : I frequently raise the case of the Severn estuary salmon action plan and its potential impact on the lave-net fishermen in my constituency

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cytunwn oll mai ein cyfle gorau i fynd i'r afael â digartrefedd yw ei atal a sicrhau nad yw pobl yn llithro drwy'r rhwydi diogelwch a ddylai fod ar waith yn y lle cyntaf

English

We all agree that our greatest chance of tackling homelessness is in preventing it and ensuring that people do not slip through the safety nets that should , initially , be in place

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhoddaf yr apêl hon cyn y cyhoeddi ddydd Llun , am gydnabod y gwir am y sefyllfa ac am ddiogelu gweithgareddau'r pysgotwyr rhwydi lave ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

English

I make this plea ahead of Monday's launch , that there should be recognition of the reality of the situation and that the lave net fishermen's activities should be preserved for future generations

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

John Griffiths : Bu'r pysgotwyr rhwydi lave sy'n gweithredu yn aber Afon Hafren yng Nghaldicot yr wythnos hon yn casglu llofnodion pellach ar gyfer eu deiseb , sydd eisoes â 1 ,000 o enwau arni

English

John Griffiths : The lave net fishermen who operate in the Severn estuary were in Caldicot this week obtaining further signatures for their petition , which already has some 1 ,000 names on it

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

7 .a ) yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Deddfau a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Tachwedd 2003 , yn ymwneud â'r gorchymyn drafft , Gorchymyn Rhwydi Pysgota Perdys ( Cymru ) 2003 , ac

English

7 .a ) considers the report of the Legislation Committee laid in the Table Office on 11 November 2003 on the draft Order , the Shrimp Fishing Nets ( Wales ) Order 2003 , and

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel y rhan fwyaf o'r cyhoedd , yr wyf yn ei chael yn anodd deall pam y mae rheolaeth gaeth iawn ar faint y rhwydi a ddefnyddir gan longau o Brydain , tra ymddengys bod cychod o Sbaen yn cael gweithredu'n ddilyfethair

English

Like most of the public , I find it hard to understand why the size of nets used by British vessels is very strictly controlled , while Spanish boats appear to be able to operate unimpeded

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

b ) yn cymeradwyo bod Gorchymyn Rhwydi Pysgota Perdys ( Cymru ) 2003 yn cael ei wneud yn unol â'r drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Tachwedd 2003 a'r Arfarniad Rheoliadol a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Tachwedd 2003

English

b ) approves that the Shrimp Fishing Nets ( Wales ) Order 2003 is made in accordance with the draft regulations laid in the Table Office on 4 November 2003 and the regulatory appraisal laid in the Table Office on 4 November 2003

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r pysgotwyr hyn yn mynd i ddwr yr afon hyd at eu canol , yn gwylio am bysgod , yn rhedeg ar eu hôl ac yn eu dal mewn rhwydi , ac yn dod yn ôl i'r lan cyn i'r llanw eu hynysu

English

These fishermen wade waist-deep into the river , watch for fish , run after them and catch them in nets , and return before the tide cuts them off

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ynghylch y pwynt a wnaeth David am feintiau rhwydi , mae Llywodraeth y DU a'r Cynulliad Cenedlaethol wedi pwyso'n barhaus am orfodi meintiau rhwydi'n gyson ledled yr Undeb Ewropeaidd

English

On David's point about net sizes , the UK Government and the National Assembly have continually pressed for the uniform enforcement of net sizes throughout the European Union

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK