Usted buscó: предоговаряния (Búlgaro - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Búlgaro

Polaco

Información

Búlgaro

всички предоговаряния на съществуващи договори за депозити и кредити, определени в параграф 21.

Polaco

wszystkie renegocjacje istniejących umów depozytów oraz kredytów i pożyczek zgodnie z definicją w pkt 21.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Следва да бъдат взети предвид всичките предоговаряния на съществуващи договори за депозити или кредити, съгласно параграфи от 22 до 27, дори ако същият договор да е бил предоговорен повече от веднъж през референтния месец.

Polaco

należy uwzględnić wszystkie renegocjacje istniejących depozytów oraz kredytów i pożyczek zdefiniowane w pkt 22–27, nawet jeśli ta sama umowa była renegocjowana więcej niż raz w okresie miesiąca referencyjnego.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Ако бъде предпочетено да не се обвързват с ГАТТ и в случай, че не бъдат въведени в действие или запазени мерките по вноса, определени в приложението, или бъдат въведени нови ограничения за тестените изделия от Европейската общност, другата страна има право да поиска предоговаряне на настоящото споразумение или да прекрати действието му.

Polaco

jeśli skorzystano z możliwości niezobowiązywania się i niestosowania lub utrzymania środków przywozowych w ramach gatt zawartych w załączniku lub do wprowadzenia nowych restrykcji w odniesieniu do makaronu pochodzącego ze wspólnoty europejskiej, druga strona będzie miała prawo do renegocjacji niniejszej umowy lub do odstąpienia od niej.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Ако обаче, една от Договарящите се страни сама постига необходимото мнозинство, Договарящите се страни могат да предприемат предоговаряне на различните резултати от вота не по-рано от 5 години след влизане на Протокола в сила, по молба на една от тях, адресирана до Генералния секретар на Съвета на Европа.”

Polaco

jednakże gdy jedna z umawiających się stron samodzielnie posiada wymaganą większość, umawiające się strony renegocjują zasady głosowania nie wcześniej niż w pięć lat po wejściu w życie protokołu, na wniosek jednej ze stron, skierowany do sekretarza generalnego rady europy."

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Búlgaro

В случай на отмяна или на предоговаряне на настоящото споразумение разпоредбите на споразумението остават валидни в предишната си форма по отношение на вече предприетите преди искането за отмяна или предоговаряне дейности по сътрудничеството и по отношение на договореностите за осъществяването им, или за продължителността на календарната година, следваща изтичането на валидността на споразумението в предишната му форма, ако този срок е по-кратък.

Polaco

w przypadku rozwiązania lub renegocjacji warunków niniejszej umowy, jej postanowienia pozostają ważne, w swojej poprzedniej postaci, w odniesieniu do działań w zakresie współpracy skutecznie podjętych przed wystąpieniem z wnioskiem o rozwiązanie lub renegocjację warunków, aż do zakończenia takich działań oraz odpowiednich uzgodnień dotyczących wykonania bądź przez okres jednego roku kalendarzowego po wygaśnięciu niniejszej umowy w swojej poprzedniej postaci, w zależności od tego, co będzie miało miejsce pierwsze.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

В случай на прекратяване или предоговаряне, настоящото споразумение остава в сила в първоначалната си форма по отношение на дейности по сътрудничество, които ефективно са започнали преди исканията за прекратяване или предоговаряне, до края на тези дейности и свързаните с тях мероприятия по прилагането или за една календарна година след изтичането на настоящото споразумение в първоначалната му форма, което е по-ранно.

Polaco

w przypadku zakończenia lub renegocjacji niniejsza umowa pozostaje w mocy w jej poprzedniej formie odnoszącej się do działań współpracy podjętych przed żądaniem zakończenia lub renegocjacji, aż do momentu zakończenia takich działań i związanych uzgodnień wykonawczych, lub przez rok kalendarzowy po wygaśnięciu niniejszej umowy w jej poprzedniej formie, jeśli ten ostatni termin jest krótszy.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Групата действа осем години, освен ако Съветът, чрез гласуване с особено мнозинство, вземе решение за продължаване на срока на действие или за предоговаряне на настоящия мандат в съответствие с разпоредбите на букви б) и в) по-долу, или за прекратяване на неговия срок на действие в съответствие с разпоредбите на параграф 27.

Polaco

istnienie grupy pozostaje w mocy przez okres ośmiu lat, chyba że rada, w drodze głosowania nadzwyczajnego zadecyduje o rozszerzeniu lub renegocjacji niniejszego statutu, jak przewidziano w literach b) i c) poniżej, lub o zakończeniu jego obowiązywania, jak przewidziano w ustępie 27.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Преди изтичането на четиригодишния срок по параграф 1 от настоящия член Съветът може чрез гласуване с особено мнозинство да вземе решение за предоговаряне на настоящото споразумение.

Polaco

przed upływem czteroletniego okresu, określonego w ustępie 1 niniejszego artykułu, rada może, w drodze głosowania specjalnego, zdecydować się na renegocjację niniejszego porozumienia.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

При всяко последващо предоговаряне на съществуваща вече отстъпка или при договаряне на нова отстъпка датата на прилагане е датата на включването на новата отстъпка за съответната митническа позиция в съответния списък.

Polaco

przy każdej kolejnej renegocjacji koncesji lub negocjacji nowych koncesji datą obowiązywania dla danej pozycji taryfowej będzie data włączenia nowej koncesji do właściwej listy koncesyjnej.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

След това настоящото споразумение автоматично се подновява за периоди от по пет години, освен ако една от страните не по-късно от шест месеца преди датата на изтичане на валидността му, не поиска чрез писмено известие прекратяването или предоговарянето му.

Polaco

niniejsza umowa jest następnie automatycznie odnawiana co pięć lat, poza przypadkiem, gdy jedna ze stron zażąda w formie pisemnej jej zakończenia lub renegocjacji, nie później niż sześć miesięcy przed datą jej wygaśnięcia.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

за предоговаряне на настоящото споразумение.

Polaco

renegocjować niniejsze porozumienie.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

25. а) Групата действа осем години, освен ако Съветът, чрез гласуване с особено мнозинство, вземе решение за продължаване на срока на действие или за предоговаряне на настоящия мандат в съответствие с разпоредбите на букви б) и в) по-долу, или за прекратяване на неговия срок на действие в съответствие с разпоредбите на параграф 27.

Polaco

25. a) istnienie grupy pozostaje w mocy przez okres ośmiu lat, chyba że rada, w drodze głosowania nadzwyczajnego zadecyduje o rozszerzeniu lub renegocjacji niniejszego statutu, jak przewidziano w literach b) i c) poniżej, lub o zakończeniu jego obowiązywania, jak przewidziano w ustępie 27.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

В началото на 2008 г. Контрольорът на ООН отправя искане всички посещения за проверка да бъдат преустановени до предоговарянето или отстраняването на клаузата за извършване на проверки, считана за противоречаща на независимостта на ООН.

Polaco

na początku 2008 r. główny rewident onz wnioskował o wstrzymanie wszystkich wizyt weryfikacyjnych do czasu renegocjacji lub usunięcia klauzuli dotyczącej weryfikacji, uznawanej za naruszenie niezależności onz.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

В случай на прекратяване или предоговаряне, настоящото споразумение остава в сила в първоначалната си форма по отношение на дейности по сътрудничеството, които ефективно са стартирали преди отправянето на искане за прекратяване или предоговаряне, както и по отношение на изпълнителни договорености, както са предвидени в член 4, до приключването на тези дейности или договорености.

Polaco

w przypadku rozwiązania lub renegocjowania, niniejsza umowa pozostaje w mocy w swej pierwotnej formie, w odniesieniu do działań w ramach współpracy skutecznie rozpoczętych przed wystąpieniem o rozwiązanie lub renegocjowanie oraz ustaleń dotyczących wdrażania, opisanych w art. 4 do chwili zakończenia takich działań i uzgodnień.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Исландия бива нотифицирана за точното съдържание на преразгледаната програма до една седмица след приемането ѝ от Общността. Договарящите страни взаимно се нотифицират до три месеца след вземането на решение от Общността, ако се изисква предоговаряне или прекратяване на споразумението.

Polaco

dokładną treść zmienionego programu podaje się do wiadomości islandii w ciągu jednego tygodnia po jego przyjęciu przez wspólnotę.jeżeli przewiduje się renegocjację lub rozwiązanie umowy, umawiające się strony powiadamiają się o tym w terminie trzech miesięcy po podjęciu decyzji przez wspólnotę.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Комисията е в процес на изпълнение на политика на ранно стартиране на процедурата за предоговаряне на протоколи и споразумения, което би позволило поемането на бюджетни задължения преди влизането в сила на правните задължения.

Polaco

komisja uważała, że zobowiązania budżetowe pokrywające porozumienia w sprawie połowów mogą być zaciągnięte dopiero po przyjęciu podstawy prawnej (decyzji i/lub rozporządzenia rady).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Комисията се ангажира с предоговарянето на споразуменията за риболов и на протоколите с различни трети страни.

Polaco

komisja rozpoczęła proces renegocjowania umów w sprawie połowów i protokołów z państwami trzecimi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Предоговаряне на Споразумението за сътрудничество с Комитета на регионите (КР). . . . . . . . 17

Polaco

renegocjacja porozumienia o współpracy z komitetem regionów (kr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Предоговаряне на Споразумението за сътрудничество с Комитета нарегионите (КР)

Polaco

renegocjacje porozumienia o współpracy z komitetem regionów (kr)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

След това, настоящото споразумение се подновява автоматично за срок от пет години, освен ако страните не поискат с писмено известие прекратяването му или предоговарянето му не по-късно от шест месеца преди датата на изтичане на валидността му.

Polaco

po tym okresie, niniejsza umowa jest automatycznie odnawiana na okresy pięcioletnie, chyba, że którakolwiek ze stron pisemnie wystąpi o jej rozwiązanie lub renegocjowanie najpóźniej na 6 miesięcy przed datą jej wygaśnięcia.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo