Preguntar a Google

Usted buscó: nej (Checo - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Maltés

Información

Checo

ohrožených chudobou nebo sociálním vylouením nej-

Maltés

enerija; uli noqorbu lejn ieda ta’ 20% -e jenza -uu tal-enerija;

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Měla by být vydaná co nej dříve a nazákla dě zrych le ného postupu.

Maltés

Dawn għandhom jinħarġu millaktar fis possibbli u permezz ta’ proċedura aċċellerata.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Komise bude pokračovat ve svém úsilí o co nej-přesnějšíspecifikaci projektových cílů.

Maltés

Il-Kummissjonigħandhatkomplil-isforzi tagħhabiextispeċifikal-mirital-proġettibl-iktar mod ċar possibbli.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

produkce46, díkyčemužsestala po Novém Zélandu druhým nej-většímsvětovým vývozcem.

Maltés

ti pproċessati li fihom ftit ilma, bħal mhumat-trabtal-ħalibu l-butir,kif ukoll il-ġobnijiet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Jako pro ostatní inzulinové p ípravky je obecn nej ast jším nežádoucím ú inkem hypoglykemie.

Maltés

t za Kif ji ri bl- u u ta ’ prodotti o rajn ta ’ l- insulina, l- ipogli emija, eneralment, hi l- effett mhux mixtieq li sse bl- aktar mod komuni.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Nej ast ji hlášeným nežádoucím ú inkem byla akné, ale byla v tšinou mírná.

Maltés

L- aktar effett mhux mixtieq li kien rrappurtat b’ mod frekwenti kien l- akne, li kienet eneralment afifa.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Jako pro ostatní inzulinové p ípravky je obecn nej ast jším nežádoucím ú inkem hypoglykemie.

Maltés

Kif ji ri bl- u u ta ’ prodotti o rajn ta ’ l- insulina, eneralment, l- ipogli emija, hi l- effett mhux mixtieq l- aktar komuni li jkun hemm.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Jako u dalších inzulinových p ípravk je nej ast ji se vyskytujícím nežádoucím ú inkem hypoglykemie.

Maltés

Kif ji ri ma ’ prodotti o rajn ta ’ insulina, eneralment l- effett mhux mixtieq li jse bl- aktar mod komuni hija l -

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Jako u dalších inzulinových p ípravk je nej ast ji se vyskytujícím nežádoucím ú inkem hypoglykemie.

Maltés

Kif ji ri ma ’ prodotti o rajn ta ’ insulina, eneralment l- effett mhux mixtieq li jse bl- aktar mod komuni hija l - ipogli emija.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Dv nej ast jší diagnózy spojené s krvácením p i lé b raloxifenem byly atrofie endometria a nezhoubné polypy endometria.

Maltés

L- aktar ew kundizzjonijiet dijanjostikati ta ’ spiss waqt il- kura b’ raloxifene, asso jati mat- tnixxija ta ’ demm mill- utru, kienu l- atrofija ta ’ l- endometriju u l- qarnit beninju ta ’ l- endometriju.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Checo

Nej ast ji hlášeným nežádoucím ú inkem je akné (7- 14%).

Maltés

L- aktar effett sekondarju rrappurtat b’ mod frekwenti kien l- akne (7 - 14%).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Checo

Nej ast jším nežádoucím ú inkem je nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie).

Maltés

B al kull medi ina o ra, NovoMix 50 jista ’ jkollu effetti sekondarji, g alkemm ma jidhrux fuq kul add L- iktar effett sekondarju komuni hu livell baxx ta ’ zokkor fid- demm (ipogli emija).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Checo

Nej ast jším nežádoucím ú inkem je nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie).

Maltés

L- iktar effett sekondarju komuni hu livell baxx ta ’ zokkor fid- demm (ipogli emija).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Checo

Tyto nežádoucí ú inky se nej ast ji vyskytovaly v prvních 6 m sících lé by, poté docházelo k jejich prvnímu výskytu jen z ídka.

Maltés

Din ir- reazzjoni avversa kienet l- aktar komuni fl- ewwel 6 xhur tal- kura, u f’ ka ijiet rari okkorra de novo wara dan i - mien.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

V roce 2006 hrozila chudoba až 19 % dětí z členských států Unie, a toto číslo může v nej-

Maltés

Kien hemm riskju ta’ 19% ta’ faqar fost it-tfal flIstati Membri fl-2006, figura li tista’ titla’ sa

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Na základě retrospektivních analýz plazmatických hladin u pacientů, kteří užívali lamotrigin s gabapentinem, nebo bez nej, gabapentin nevedl ke zjevné změně clearance lamotriginu.

Maltés

Fuq il- bażi ta ’ analiżi retrospettiva ta ’ livelli ta ’ plasma f’ pazjenti li kienu ħadu lamotrigine bi jew mingħajr gabapentin, gabapentin ma deherx li biddel it- tneħħija fid- dehra ta ’ lamotrigine.

Última actualización: 2012-04-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Checo

Od 1. října 1994 mohou členské státy zakázat první uvedení do provozu vozidel, na kterých nejou zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci namontována v souladu s požadavky této směrnice.

Maltés

B’effett mill-1 ta’ Ottubru 1994, l-Istati Membri jistgħu jipprojbixxu l-ewwel dħul fis-servizz ta’ vetturi li fuqhom l-istallazzjoni ta’ dawn il-mezzi ma tkunx skond il-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Aby MSP mohly zv̅þit svou ziskovost a zlepþit konkurenceschopnost, musó svoji stra-tegii koordinovat se strategió vクtþóch podnikヮ, kterï majó v pヨósluþn̅ch odvクtvóch do-minantnó postavenó. ¶Odvクtvovè strategieƒ obsahuje zejmïna harmonizaci modelu v̅mクny dat, kterïho ka™d̅ ze subjektヮ danïho odvクtvó pou™óvè, poイónaje tクmi nej-v̅znamnクjþómi «rmami (napヨóklad Renault, Airbus イi Carrefour) a zahrnujóc i ostatnó hlavnó pヨedstavitele prヮmyslov̅ch odvクtvó nebo odvクtvó slu™eb vイetnク subdodava-telヮ (ÿrovnó 3, 4, ...).

Maltés

Biex itejbu l-pro«tti u l-kompetittivitë tagチhom, l-SMEs gチandhom jikkoordinaw l-istrateタija tagチhom skond l-istrateタija tal-kumpaniji li huma akbar «d-daqs li jid-dominaw is-settur li gチalih jappartjenu. ƒ L - i s t r a t e タ i j a tas-settur• tinvolvi b'mod par-tikolari l-armonizzazzjoni tal-mudell ta' l-iskambju tad-data li tintuザa bejn kull parti «s-settur, mill-prinエipali ewlenin (pereザempju, Renault, Airbus, Carrefour, „) sar-rappreザentanti ewlenin l-oチra tas-setturi industrijali jew tas-servizzi, inkluザi s-sot-tokuntratturi (il-livell 3, 4, ...).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Celkověse výrobci vzdali kvóty vrozsahutéměřšesti milionů tun, přičemž 5,2 milionutun připadalo na bílý cukr.I když poměr dostupnévýrobníkvóty nacukr,kterésevýrobcivzdali, byl výrazně vyšší v oblastech považovaných za oblasti s nízkou čistřední produktivitou, 2,4 milionutun,tj. asi 47 % představujících 19 %jejich původní kvóty, se vzdali výrobci se závody, kterése nacházely v oblastech,jež Komise považovala za nej-konkurenceschopnější(viz příloha III).

Maltés

B’kollox, ġewirrinunzjatikwotita’ kważi 6 miljuntunnellata, li minnhom 5,2 tunnellatta kienu zokkor abjad. Filwaqt li lproporzjon ta’ kwotital-produzzjonitaz-zokkordisponibbli rrinunzjati kien sinifikantement ogħlafir-reġjunili għandhom produttività baxxa/medja, 2,4 miljun tunnellata,jiġifieri mad-war47 %lijirrappreżentaw19 %tal-kwotainizjalitagħhom, ġewabbandunatiminnprodutturilikellhomil-fabbriki tagħhomf’reġjuni meqjusa mill-Kummissjonifostl-aktar kompetittivi (ara l-Anness III).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Evropská rada rovnž vyzvala ministry financí států eurozóny a Komisi, aby do bezna 2011 dokonili práci na mezivládním ujednání zavádjícím budoucí mechanismus azalenili do nj obecné aspekty uvedené vprohlášení Euroskupiny ze dne 28.listopadu2010, které Evropská rada potvrdila ( p í l o h a II).

Maltés

Il-Kunsill Ewropew laqa’ l-ewwel rapport ta’ progress ippreentat mir-Rappreentant Għoli dwar ir-relazzjonijiet talUnjoni Ewropea mas-sħab strateii tagħha.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo