Preguntar a Google

Usted buscó: spoluodpovědnosti (Checo - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Polaco

Información

Checo

nařízení (EHS) č.1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Polaco

rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Última actualización: 2014-10-17
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Checo

c) nařízení (EHS) č. 1079/77 (dávky spoluodpovědnosti);

Polaco

c) rozporządzenie (EWG) nr 1079/77 (opłata z tytułu współodpowiedzialności);

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Polaco

Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

"1. Pro účely tohoto nařízení se dávky spoluodpovědnosti podle článku 1 zaplatí v okamžiku:

Polaco

%quot%1. Dla celów niniejszego rozporządzenia opłaty z tytułu współodpowiedzialności przewidziane w art. 1 są wymagalne w terminie:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

vzhledem k tomu, že přepočet dávek spoluodpovědnosti uvedených v článku 1 nařízení Komise (EHS) č.

Polaco

a także mając na uwadze, co następuje:

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Vnitrostátní systém vybírání dávky spoluodpovědnosti, založený bývalou Německou demokratickou republikou, musí zůstat během zmíněného účetního období zachován.

Polaco

Krajowy system pobierania opłat z tytułu współodpowiedzialności, ustanowiony przez byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną, musi być utrzymany w określonym roku gospodarczym.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1432/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dávku spoluodpovědnosti v odvětví obilovin

Polaco

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1432/88 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania opłaty z tytułu współodpowiedzialności w sektorze zbożowym

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Znásobení cílů reformy, závazků a zúčastněných států bylo vyrovnáno odpovídajícím počtem nedostatků, co se týče spoluodpovědnosti, provedení a koordinace i odpovídajícího hospodářského dopadu a dopadu na pracovní příležitosti.

Polaco

Mnożenie celów reformy, zobowiązań oraz krajów uczestniczących osiągnęło ten sam poziom, co niedociągnięcia pod względem współodpowiedzialności, wdrażania i koordynacji oraz odpowiadający im wpływ na gospodarkę i na liczbę miejsc pracy.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

vzhledem k tomu, že v zájmu harmonizace by měly být pro hospodářské subjekty stanoveny stejné lhůty pro uhrazení doplňkové dávky spoluodpovědnosti dotčeným stranám, jakož i pro její zaplacení příslušným orgánům;

Polaco

w interesie harmonizacji należy wymagać od podmiotów gospodarczych zastosowania się do tych samych terminów zarówno dotyczących zwrotu dodatkowej opłaty z tytułu współodpowiedzialności zainteresowanym stronom, jak i jej wypłaty właściwym władzom;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1822/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků

Polaco

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1822/77 ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2 % směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Polaco

poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2 % docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

vzhledem k tomu, že výše dávky spoluodpovědnosti použitelná v mléčném hospodářském roce 1980/81 je stanovena na 2% směrné ceny mléka platné pro uvedený mléčný hospodářský rok;

Polaco

a także mając na uwadze, co następuje:poziom opłaty z tytułu współodpowiedzialności, mający zastosowanie w roku mleczarskim 1980/81 jest ustalony na 2% docelowej ceny mleka obowiązującej w danym roku mleczarskim;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Dávka spoluodpovědnosti se neukládá na mléko, které producent prodá podniku, který ošetřuje nebo zpracovává mléko a který se nachází v regionu, kde bylo v roce 1976 průměrné denní množství mléka dodané producentem do uvedeného podniku menší než 10 kilogramů na producenta.

Polaco

Ponadto z opłaty z tytułu współodpowiedzialności zwolnione jest mleko sprzedawane przez producentów przedsiębiorstwom zajmującym się obróbką i przetwarzaniem mleka, działającym w regionie, w którym w 1976 r. średnia dzienna ilość mleka dostarczanego przez poszczególnych producentów takim przedsiębiorstwom wynosiła mniej niż 10 kilogramów.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Kupující mléka uvedou zvlášť v platební bilanci každého samostatného producenta částku odečtenou z dávky spoluodpovědnosti, přičemž v případě zemědělských podniků uvedených v odstavci 2 rozliší částku odečtenou na základě snížené sazby dávky a po překročení roční množstevní hranice částku odečtenou na základě obecné sazby dávky."

Polaco

Nabywcy mleka przedstawiają osobno, na rachunku płatności każdego producenta, kwotę potrąconej opłaty z tytułu współodpowiedzialności, rozróżniając w przypadku gospodarstw określonych w ust. 2, kwotę potrąconą według obniżonej stawki opłaty od kwoty potrąconej według ogólnej stawki opłaty, po przekroczeniu limitu ilościowego."

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

vzhledem k tomu, že na základě zkušeností získaných při používání platného režimu dávek spoluodpovědnosti je nezbytné stanovit vhodná opatření pro případ, že nejsou ustanovení týkající se platby dávek spoluodpovědnosti dodržena, aby se tak vyloučila výhoda vyplývající ze zpožděné platby;

Polaco

doświadczenie wynikające z będących w mocy ustaleń dotyczących współodpowiedzialności wskazuje na potrzebę właściwych przepisów stosowanych w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustanowionych w odniesieniu do płatności opłat w celu wyeliminowania korzyści uzyskiwanych z opóźnionych płatności;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

1822/77 ze dne 5. srpna 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vybírání dávky spoluodpovědnosti v odvětví mléka a mléčných výrobků[2] by mělo zaručit provádění co nejúčinnějšího a nejracionálnějšího režimu; že za účelem zjednodušit administrativu a kontroly je vhodné zohlednit zvláštní situace, které by mohly vést k nadměrným formalitám a velkému finančnímu zatížení, jež neodpovídají částce vybrané na základě dávky spoluodpovědnosti;

Polaco

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1822/77 z dnia 5 sierpnia 1977 r. ustanawiające szczegółowe zasady pobierania opłaty z tytułu współodpowiedzialności wprowadzonej w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych2 ma na celu zapewnienie wdrożenia jak najbardziej wydajnego i racjonalnego systemu; w tym celu, ze względu na konieczność uproszczenia administracji i nadzoru, należy wziąć pod uwagę szczególne sytuacje, w których wysokość kwot pobieranych z tytułu omawianej opłaty jest nadmierna w stosunku do nakładu czasu i środków;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

2. povzbuzováním a případně podporováním zapojení všech zúčastněných, včetně učitelů, žáků, vedení školy, rodičů a odborníků, do procesu externího hodnocení a sebehodnocení na školách s cílem podpořit spoluodpovědnost za zlepšení škol;

Polaco

2) zachęcanie i wspieranie, gdzie sytuacja tego wymaga, zaangażowania ludzi związanych ze szkołami, łącznie z nauczycielami, uczniami, dyrekcją, rodzicami oraz ekspertami, w procesie samooceny w szkołach w celu promowania wspólnej odpowiedzialności za poprawę szkół;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

3.4.2 Ve Sdělení, které uznává strategický charakter průmyslu stavby a oprav lodí, potvrzuje Komise v souladu se zprávou LeaderSHIP svou odpovědnost a spoluodpovědnost v níže uvedených oblastech, které pokrývají všech osm kapitol zprávy Vysoké poradní skupiny:

Polaco

3.4.2 W swym komunikacie Komisja uznaje wymiar strategiczny sektora budowy i naprawy statków, i na wzór raportu LeaderSHIP 2015, potwierdza swoją odpowiedzialność i współodpowiedzialność w zakresie, o którym mowa w ośmiu rozdziałach raportu Grupy Doradczej, a mianowicie:

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

KAPITOLA III Vlastní kontrola a spoluodpovědnost hospodářských subjektů

Polaco

ROZDZIAŁ III Monitorowanie prowadzone we własnym zakresie i współodpowiedzialność ze strony podmiotów gospodarczych

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

V souvislosti s tím EHSV zdůrazňuje spoluvlastnictví EU ze strany členských států a samozřejmě jejich spoluodpovědnost.

Polaco

W związku z tym EKES podkreśla, że Państwa Członkowskie są współwłaścicielami UE i oczywiście są za nią współodpowiedzialne.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo