Preguntar a Google

Usted buscó: helhedsvurderingen (Danés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Eslovaco

Información

Danés

Om helhedsvurderingen af risikoen for forveksling

Eslovaco

O celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Procedure spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko.

Eslovaco

Konanie úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Appelkammeret har anført, at de åbenlyse forskelle mellem de omhandlede varer fører til, at lighederne mellem de omhandlede varemærker bliver udlignet i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

Eslovaco

Odvolací senát zastával názor, že zjavný rozdiel medzi predmetnými tovarmi má za dôsledok, že podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami sú v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny neutralizované.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Harmoniseringskontoret og intervenienten har anfægtet denne vurdering og har anført, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke på den ene side og de ældre varemærker på den anden side viser, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse.

Eslovaco

Žalovaný a vedľajší účastník konania napádajú toto posúdenie a zastávajú názor, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou na jednej strane a skoršími ochrannými známkami na strane druhej preukazuje absenciu pravdepodobnosti zámeny medzi nimi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Henset til de ovenfor anførte betragtninger bemærker Retten, at det fremgår af helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke på den ene side og de ældre varemærker på den anden side, at der ikke er risiko for forveksling mellem disse.

Eslovaco

Vzhľadom na súhrn vyššie uvedených skutočností Súd prvého stupňa zastáva názor, že z celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou na jednej strane a skoršími ochrannými známkami na strane druhej vyplýva, že neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Retten bemærker, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne.

Eslovaco

Súd prvého stupňa pripomína, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú závislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami a najmä podobnosť ochranných známok a podobnosť označených tovarov a služieb.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Sagsøgeren har anført, at gennemsnitsforbrugeren i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige varemærker, og at vedkommende må stole på det ufuldstændige billede af dem, han har i erindringen.

Eslovaco

Žalobkyňa pripomína, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny priemerný spotrebiteľ má iba málokedy možnosť uskutočniť priame porovnanie rôznych ochranných známok a musí sa spoľahnúť na nedokonalú predstavu týchto známok, ktorú si uchoval v pamäti.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Da der i retspraksis har været en tendens til at anlægge en helhedsvurdering ud fra artikel 90 EF i stedet for at skelne klart mellem anvendelsen af stk. 1 og stk. 2 (jf. fodnote 15 ovenfor), må det imidlertid fastslås, at det afgørende kriterium for, om denne bestemmelse er blevet tilsidesat, er, om den omtvistede afgiftsordning har beskyttende virkning.

Eslovaco

Tendencia judikatúry „globalizovať“ hodnotenie vykonané na základe článku 90 ES bez jasného rozlišovania medzi uplatnením prvého a druhého odseku (pozri poznámku pod čiarou 15 vyššie) vedie k tomu, že ochranný účinok predmetného daňového režimu sa považuje za hlavné kritérium na účely zistenia porušenia tohto ustanovenia.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Denne helhedsvurdering skal for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele.

Eslovaco

Toto posúdenie vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Denne kvalifikation påhviler, idet der er tale om et faktisk spørgsmål, den nationale ret, der skal foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold 36.

Eslovaco

35Takéto posúdenie prináleží ako skutková otázka vnútroštátnemu súdu, ktorý musí vykonať komplexné posúdenie všetkých relevantných skutočností.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Der findes dog en tendens i Domstolens praksis til ikke at lægge større vægt på sondringen mellem begreberne »lighed« og »konkurrence« og i stedet anlægge en helhedsvurdering ud fra artikel 90 EF.

Eslovaco

Judikatúra Súdneho dvora má tendenciu nepriznávať prílišný význam rozlišovaniu medzi pojmami „podobnosť“ a „konkurencia“ a „globalizovať“ hodnotenie, ktoré sa má vykonať na základe článku 90 ES.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Der skal foretages en helhedsvurdering i henhold til offentlighedens opfattelse af begge tegn og varerne under hensyntagen til alle relevante faktorer, herunder det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem tegnene og ligheden mellem varerne.

Eslovaco

Posúdenie musí byť globálne na základe toho, ako príslušná verejnosť vníma označenia a výrobky, berúc do úvahy všetky činitele vrátane vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou výrobkov.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Det fremgår endvidere af retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af disse, idet der særligt skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (Domstolens kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml.

Eslovaco

Okrem toho podľa judikatúry sa celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (uznesenie Súdneho dvora z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Det kan således ikke foreholdes Retten, at den ikke har efterprøvet, hvorvidt varemærket ud fra en helhedsvurdering er beskrivende, eller at den kun har foretaget en subsidiær efterprøvelse heraf.

Eslovaco

Preto nemožno Súdu prvého stupňa vytýkať, že neoveril, či ochranná známka posúdená ako celok bola, alebo nebola opisnej povahy, alebo že to preskúmal len subsidiárne.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Domstolen har stedse udtalt, at i sammenhæng med artikel 8, stk. 1, litra b), skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

Eslovaco

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má v kontexte článku 8 ods. 1 písm. b) pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Efter L & D’s opfattelse burde Retten som et retligt spørgsmål have overvejet, om silhuetvaremærket manglede fornødent særpræg, fordi det blot gik ud i ét med fremtrædelsesformen for de varer, der sælges herunder 41, nemlig deres form. Denne udformning var endvidere nødvendig for at opnå det tekniske resultat, som kræves af luftfriskere, og kunne ikke registreres i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra e). Retten burde ikke have forkastet dette sidstnævnte argument, fordi det vedrørte en absolut registreringshindring, når der var tale om en indsigelsessag — argumentet burde være taget i betragtning som en del af helhedsvurderingen af det fornødne særpræg. 57.

Eslovaco

Podľa názoru L & D Súd prvého stupňa mal z právneho hľadiska rozhodnúť, že obrysová ochranná známka má nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože len reprodukuje časť vzhľadu výrobkov, ktoré sa pod týmto označením predávajú 41, konkrétne ich tvar. Tento tvar bol navyše potrebný na dosiahnutie technického výsledku vyžadovaného od osviežovača vzduchu a nemohol byť zapísaný podľa článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia. Súd prvého stupňa nemal zamietnuť pripustenie tohto posledného uvedeného tvrdenia, pretože sa týkalo absolútneho dôvodu zamietnutia, zatiaľ čo žaloba sa týkala námietkového konania — toto tvrdenie sa mohlo vziať do úvahy pri celkovom posúdení rozlišovacej spôsobilosti. 57. Pokiaľ ide o prvý aspekt tohto tvrdenia, zdá sa mi, že na jeho podporu nemôže

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

En midlertidig invaliditetsydelse bevilges, hvis det efter en helhedsvurdering skønnes, at erhvervsevnen kan forbedres.

Eslovaco

Celková výška dôchodku apríjmu zo zárobkovej činnosti nemôže presiahnuť predtým dosiahnutý príjem zo zárobkovej činnosti.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Endelig konstaterede Retten i den appellerede doms præmis 57, at varemærket »EUROHYPO« ud fra en helhedsvurdering var beskrivende for de omhandlede tjenesteydelser.

Eslovaco

Napokon v bode 57 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa rozhodol, že ochranná známka „EUROHYPO“ posúdená ako celok, je opisná vo vzťahu k dotknutým službám.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Henset til de ovenstående elementer finder Retten, at de omhandlede tegn i forbindelse med en helhedsvurdering af disse har en middelhøj grad af lighed. På trods

Eslovaco

Vzhľadom na súhrn vyššie uvedených prvkov Súd prvého stupňa zastáva názor, že v rámci celkového posúdenia predmetných označení je potrebné priznať im

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

I det foreliggende tilfælde har appelkammeret som følge af en helhedsvurdering af risikoen for forveksling konstateret, at der på trods af den visuelle og fonetiske lighed mellem de omhandlede tegn ikke var risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker.

Eslovaco

V prejednávanej veci odvolací senát v nadväznosti na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zastával názor, že napriek vizuálnej a fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami medzi predmetnými ochrannými známkami neexistovala pravdepodobnosť zámeny.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo