Preguntar a Google

Usted buscó: forsikringsmægleren (Danés - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Español

Información

Danés

Vi sås i Bemidji, hos forsikringsmægleren.

Español

¿En Bemidji? ¿La oficina de seguros?

Última actualización: 2016-10-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

Desuden solgte man i januar 2007 forsikringsmægleren Funk International Austria GmbH.

Español

Além disso, em Janeiro de 2007 foi vendida a corretora de seguros Funk International Austria GmbH.

Última actualización: 2010-08-31
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Kontantværdien udgør over […] mia. EUR. Desuden solgte man i januar 2007 forsikringsmægleren Funk International Austria GmbH.

Español

El valor efectivo correspondiente se eleva a más de […] mil millones EUR. En enero de 2007 se vendió además el intermediario de seguros Funk International Austria GmbH.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

forsikringsmægler

Español

mediador de seguros

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

forsikringsmæglere

Español

agentes de seguros

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

befuldmægtiget forsikringsmægler

Español

poderhabiente

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

forsikringsmægler

Español

corredor de seguros

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Forsikringsmægler

Español

Intermediario de seguros

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

(16) Enheder, som et forsikringsselskab allerede har juridisk ansvar for, og som derfor er omfattet af direktivet, bør ikke indgå i kategorien for forsikringsmæglere.

Español

(16) Las entidades de las que ya son legalmente responsables las empresas de seguros, y por ello incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, no deben ser incluidas en la categoría de intermediarios de seguros.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

(2) Et første skridt for at lette udøvelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser for forsikringsagenter og forsikringsmæglere blev taget med Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed(4).

Español

(2) La Directiva 77/92/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, relativa a las medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades de agente y de corredor de seguros (ex grupo 630 CITI) y por la que se establecen, en particular, medidas transitorias para estas actividades(4), supuso un primer paso en el objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para los agentes y corredores de seguros.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

(3) Direktiv 77/92/EØF skulle finde anvendelse, indtil forskrifter om samordning af de enkelte medlemsstaters bestemmelser vedrørende adgang til og udøvelse af virksomhed som forsikringsagent og forsikringsmægler trådte i kraft.

Español

(3) La Directiva 77/92/CEE debía seguir siendo aplicable hasta la entrada en vigor de disposiciones que coordinasen las normas nacionales sobre el acceso y ejercicio de las actividades de agente y de corredor de seguros.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

(4) Kommissionens henstilling 92/48/EØF af 18. december 1991 om forsikringsmæglere(5) er stort set blevet fulgt af medlemsstaterne og har bidraget til at sikre indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes bestemmelser om de faglige kvalifikationskrav til og registrering af forsikringsformidlere.

Español

(4) La Recomendación 92/48/CEE de la Comisión, de 18 de diciembre de 1991, sobre los mediadores de seguros(5) fue seguida en gran parte por los Estados miembros y contribuyó a aproximar las normas nacionales sobre los requisitos profesionales y el registro de los intermediarios de seguros.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

- forsikringsmægler, agent eller manager

Español

- agentes, gerentes o administradores de seguros,

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Der blev bl.a. arrangeret ekspertmøder om de nye direktiver om forsikringsmæglere, markedsmisbrug og pensionsfonde.

Español

Se organizaron reuniones de expertos, en particular, sobre las nuevas directivas relativas a los intermediarios de seguros, al abuso de mercado y a los fondos de pensión.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

Der foreslås blandt andet: (a) at lade finansiering af terrorisme indgå i begrebet "hvidvaskning af penge"; (b) at ændre definitionen af "alvorlige lovovertrædelser" i det gældende direktiv om hvidvaskning af penge [1] (i det følgende benævnt "det gældende hvidvaskningsdirektiv"); (c) at udvide rækken af personer og institutter, der er omfattet af det gældende hvidvaskningsdirektiv, så det også omfatter bl.a. udbydere af tjenester til truster og selskaber samt forsikringsmæglere (når de handler i forbindelse med livsforsikring og andre investeringsrelaterede forsikringer), for begge gruppers vedkommende, for så vidt som de ikke er omfattet af det gældende hvidvaskningsdirektiv; (d) at udvide anvendelsesområdet for kundeidentifikationsprocedurer og krav til opbevaring af registreringer gældende for filialer i tredjelande af institutter, der er omfattet af det gældende hvidvaskningsdirektiv, samt datterselskaber i tredjelande, hvor sådanne institutter har aktiemajoriteten; (e) at indføre et udtrykkeligt forbud mod, at kredit- og finansieringsinstitutter fører anonyme konti, anonyme bankbøger eller konti under falske navne; (f) at indføre et udtrykkeligt forbud mod, at kreditinstitutter indgår i korrespondentbankforbindelser med et tomt bankselskab; (g) at indføre mere detaljerede "kend din kunde"-krav til de institutter og personer, der er omfattet af direktivforslaget, især i situationer, hvor der er højere risiko for hvidvaskning af penge, herunder grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser; (h) at give medlemsstaterne mulighed for at anvende lempede kundeidentifikationsprocedurer i tilfælde, hvor risikoen for hvidvaskning af penge er lav (Kommissionen har beføjelse til, med bistand af et udvalg for forebyggelse af hvidvaskning af penge, at vedtage gennemførelsesforanstaltninger med fastsættelse af kriterier for, hvornår risikoen for hvidvaskning af penge er høj eller lav); (i) at indføre bestemmelser for gensidig anerkendelse, under visse betingelser, af tredjemands gennemførelse af kundeidentifikationsprocedurer i andre medlemsstater; (j) at kræve, at medlemsstaterne opretter finansielle efterretningsenheder med henblik på effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme; og (k) at kræve, at medlemsstaterne opretter et system med godkendelse eller registrering af vekselkontorer samt udbydere af tjenester til truster og selskaber.

Español

La propuesta consiste, entre otras cosas, en: a) incluir la financiación del terrorismo en la definición de blanqueo de capitales; b) modificar la definición de "delito grave" de la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales [1]; c) ampliar la relación de personas y entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales, de manera que incluya, entre otros, los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, así como los intermediarios de seguros (cuando actúen en relación con seguros de vida u otros seguros relacionados con la inversión), en ambos casos en la medida en que no estén incluidos en la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales; d) extender el ámbito de aplicación de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente y las obligaciones de conservación de documentos a las sucursales y filiales con participación mayoritaria, situadas en terceros países, de las entidades sujetas a la Directiva en vigor sobre blanqueo de capitales; e) prohibir expresamente que las entidades de crédito y las instituciones financieras mantengan cuentas anónimas, libretas de ahorro anónimas o cuentas a nombres ficticios; f) prohibir expresamente que las entidades de crédito establezcan relaciones de corresponsalía bancaria con bancos pantalla; g) reforzar la diligencia debida con respecto al cliente exigible a las entidades y personas sujetas a la directiva propuesta, especialmente en las situaciones que planteen un mayor riesgo de blanqueo de capitales, incluidas las relaciones de corresponsalía bancaria transfronteriza; h) permitir que los Estados miembros apliquen medidas simplificadas de diligencia debida cuando el riesgo de blanqueo de capitales sea escaso (la Comisión, asistida por un Comité sobre prevención del blanqueo de capitales, puede adoptar medidas de aplicación respecto de los criterios para determinar qué situaciones plantean un riesgo elevado o escaso de blanqueo de capitales); i) con ciertas condiciones, establecer el reconocimiento mutuo de los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente aplicados por terceros en otros Estados miembros; j) exigir a los Estados miembros que establezcan unidades de inteligencia financiera a fin de combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y k) exigir a los Estados miembros que sujeten a las agencias de cambio y a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos a un régimen de autorización o registro.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Dette gælder især forsikringsmæglere.

Español

Esto es especialmente cierto en el caso de los agentes de seguros.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

I Kommissionens handlingsplan om en mere sammenhængende europæisk aftaleret siges dette med al tydelighed [22], og det underbygges nedenfor ved at se på situationen ud fra forsikringsvirksomhedernes (nedenfor punkt 4.2.3), forsikringstagernes (nedenfor punkt 4.2.4) og forsikringsmæglernes (nedenfor punkt 4.2.5) synspunkt.

Español

El Plan de acción de la Comisión para un Derecho contractual europeo más coherente reconoce abiertamente este hecho. [22] Esto se demostrará a continuación examinando la perspectiva del asegurador (punto 4.2.3), el asegurado (punto 4.2.4) y los corredores de seguros (punto 4.2.5).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

a) forsikrings- og genforsikringstransaktioner, herunder ydelser udført af forsikringsmæglere og -formidlere i forbindelse med disse transaktioner

Español

a) las operaciones de seguro y reaseguro, incluidas las prestaciones de servicios relativas a las mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

e) et foretagende, der udøver forsikringsformidling som defineret i artikel 2, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling [13], bortset fra forsikringsmæglere som omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 7), hvis de formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterede forsikringer

Español

e) los intermediarios de seguros según se definen en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros [13], con excepción de los intermediarios a que se refiere el artículo 2, apartado 7, de dicha Directiva, cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Danés

forsikringsmæglere

Español

los intermediarios de seguros.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo