Preguntar a Google

Usted buscó: jordemoderuddannelsen (Danés - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Maltés

Información

Danés

Jordemoderuddannelsen

Maltés

It-taħriġ ta'qwiebel

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

om nedsaettelse af et raadgivende udvalg for jordemoderuddannelsen

Maltés

li tistabbilixxi Kumitat Konsultattiv dwar it-Taħriġ tal-Qwiebel

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

1. Jordemoderuddannelsen består mindst af følgende uddannelse:

Maltés

1. It-taħriġ tal-qwiebel għandu jkun magħmul minn total ta'mhux inqas minn:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Adgang til jordemoderuddannelsen forudsætter, at en af følgende betingelser er opfyldt:

Maltés

L-ammissjoni għat-taħriġ bħala qabla għandu jiġi kontinġenti fuq waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

2. Adgang til jordemoderuddannelsen forudsætter, at en af følgende betingelser er opfyldt:

Maltés

2. L-aċċess għat-taħriġ fil-professjoni tal-qabla għandu jkun jiddependi fuq xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Jordemoderuddannelsen skal yde garanti for, at den pågældende erhvervsudøver har erhvervet følgende kundskaber og færdigheder:

Maltés

It-taħriġ bħala qabla għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-professjonist inkwistjoni kiseb l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

3. Jordemoderuddannelsen skal yde garanti for, at den pågældende har erhvervet følgende kundskaber og færdigheder:

Maltés

3. It-taħriġ bħala qabla għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Et raadgivende udvalg for jordemoderuddannelsen, i det foelgende benaevnt " udvalget ", nedsaettes under Kommissionen.

Maltés

Kumitat Konsultattiv dwar it-Taħriġ tal-Qwiebel, minn issa'quddiem imsejjaħ "il-Kumitat", huwa b'dan stabbilit fi ħdan il-Kummissjoni.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Medlemsstaterne drager omsorg for, at de institutioner, der forestår jordemoderuddannelsen, er ansvarlige for koordination af teori og praksis under hele uddannelsesprogrammet.

Maltés

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-qwiebel huma responsabbli sabiex jikkordinaw it-teorija u l-prattika matul il-programm ta'studju.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

4. Medlemsstaterne drager omsorg for, at den institution, der forestaar jordemoderuddannelsen, er ansvarlig for koordination af teori og praksis i det samlede uddannelsesprogram.

Maltés

4. L-Istati Membri għandhom jassiguraw illi l-istituzzjoni li tħarreġ il-qwiebel tkun responsabbli mill-koordinazzjoni tat-teorija u l-prattika matul il-programm kollu.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

(20) Der har ikke været ønske om at fastlægge en ensartet uddannelse af jordemødre i alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derimod have så stor frihed som muligt ved tilrettelæggelsen af jordemoderuddannelsen.

Maltés

(20) Ma deherx li huwa mixtieq li jiġi stabbilit taħriġ standardizzat għal qwiebel għall-Istati Membri kollha. Pjuttost, dawn għandu jkollhom l-akbar libertà possibbli sabiex jorganizzaw it-taħriġ tagħhom.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Enhver medlemsstat, som den 17. januar 2014 giver adgang til jordemoderuddannelse inden for uddannelsesvej I i henhold til artikel 40, stk. 2, i direktiv 2005/36/EF efter fuldførelse af mindst ti års almen skolegang, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme adgangskravene til jordemoderuddannelse i nævnte direktivs artikel 40, stk. 2, litra a), senest den 18. januar 2020.

Maltés

Kwalunkwe Stat Membru li fis-17 ta’ Jannar 2014 jipprovdi aċċess għal taħriġ bħala qabla għar-rotta 1 taħt l-Artikolu 40(2) tad-Direttiva 2005/36/KE wara t-tlestija ta’ tal-anqas l-ewwel 10 snin ta’ edukazzjoni ta’ skola ġenerali, għandu jdaħħal fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonforma mar-rekwiżiti tal-ammissjoni tat-taħriġ bħala qabla taħt il-punt (a) tal-Artikolu 40(2) ta’ dik id-Direttiva sat-18 ta’ Jannar 2020.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Jordemoderuddannelsen bør give større sikkerhed for, at erhvervsudøverne har opnået et vist niveau af viden og færdigheder, som er nødvendigt for at kunne udøve jordemodervirksomhed, jf. direktiv 2005/36/EF.

Maltés

It-taħriġ tal-qwiebel għandu jipprovdi assigurazzjoni aħjar li l-professjonist ikun kiseb ċertu għarfien u ċerti ħiliet meħtieġa biex jeżerċita l-attivitajiet ta' qabla msemmija fid-Direttiva 2005/36/KE.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

1. Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for en jordemoderuddannelse, der af EF-statsborgere er erhvervet paa den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omraade, anerkendes af de oevrige medlemsstater, selvom uddannelsen ikke paa alle punkter opfylder mindstekravene i artikel 1 i direktiv 80/155/EOEF,

Maltés

1. Fil-każ ta'Stati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u provi oħrajn ta'kwalifiki formali tagħhom bħala qwiebel jiċċertifikaw taħriġ riċevut fit-territorju ta'dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja li ma jissodisfax il-ħtiġiet minimi kollha ta'taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 80/155/KEE, l-Istati Membri ta'xort’oħra mill-Ġermanja għandhom jirrikonoxxu dawk id-diplomi, iċ-ċertifikati u provi oħrajn ta'kwalifiki formali bħala prova suffiċjenti jekk:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

2. Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for en jordemoderuddannelse, der af EF-statsborgere er erhvervet paa den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omraade, og som paa alle punkter opfylder mindstekravene i artikel 1 i direktiv 80/155/EOEF, men som efter artikel 2 kun maa anerkendes, hvis den suppleres med den i artikel 4 naevnte erhvervspraktik, anerkendes af de oevrige medlemsstater,

Maltés

2. Fil-każ ta'ċittadini ta'Stati Membri li d-diplomi, iċ-ċertifikati u provi oħrajn ta'kwalifiki formali tagħhom bħala qwiebel jiċċertifikaw taħriġ riċevut fit-territorju ta'dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja li jissodisfa il-ħtiġiet minimi kollha ta'taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 80/155/KEE, iżda li, skond l-Artikolu 2, għandu jkun rikonoxxut biss jekk dan ikun ikkumplimentat mill-prattika professjonali msemmija fl-Artikolu 4, l-Istati Membri ta'xort’oħra mill-Ġermanja għandhom jirrikonoxxu dawk id-diplomi, iċ-ċertifikati u provi oħrajn ta'kwalifiki formali bħala prova suffiċjenti jekk:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

3. Den specifikke jordemoderuddannelse, som er omhandlet i stk. 2, foerste led, skal mindst omfatte de fag, der er naevnt i det i bilaget anfoerte uddannelsesprogram.

Maltés

3. Il-kors fl-ostetrija previst fl-ewwel inċiż tal-paragrafu 2 għandu jkopri mill-inqas is-suġġetti tal-programm ta'taħriġ stabbiliti fl-Anness.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

6. Som overgangsforanstaltning og uanset stk. 1 og 4 kan Spanien, i hvis love og administrative bestemmelservar foreskrevet en uddannelse, der paa det tidspunkt, hvor direktiv 80/154/EOEF og naervaerende direktiv fik virkning, ikke var bragt i overensstemmelse med naervaerende direktiv, opretholde anvendelsen af disse love og administrative bestemmelser for personer, der har paabegyndt deres saerlige jordemoderuddannelse senest den 31. december 1985.

Maltés

6. Bħala miżura transitorja u minkejja l-paragrafi 1 u 4, Spanja, li d-dispożizzjonijiet tagħha stabbiliti b'liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattivi provduta għal taħriġ li ma kkonformax ma'din id-Direttiva meta d-Direttiva 80/154/KEE u din id-Direttiva daħlu fis-seħħ, tista'tkompli tapplika dawk id-dispożizzjonijiet lil persuni li bdew it-taħriġ speċifiku tal-qwiebel tagħhom mhux aktar tard mill-31 ta'Diċembru 1985.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Efter en periodisk undersoegelse af resultaterne af de forskellige uddannelsesveje, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, aflaegger Kommissionen beretning til Raadet foerste gang seks aar efter meddelelsen af dette direktiv. Denne undersoegelse sker med bistand fra det raadgivende udvalg for Jordemoderuddannelsen.

Maltés

Wara eżami perjodiku tar-riżultati tal-korsijiet varji ta'taħriġ previsti fl-Artikolu 1(2), il-Kummissjoni għandha tagħmel l-ewwel rapport tagħha lill Kunsill sitt snin wara n-notifika ta'din id-Direttiva. L-eżami msemmi għandu jitwettaq bl-assistenza tal-Kumitat Konsultattiv dwar it-Taħriġ tal-Qwiebel.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

a) uddannelsesbevis for gennemførelse af jordemoderuddannelsens primærtrin (dyplom licencjata położnictwa): mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse

Maltés

(a) provi ta'kwalifiki formali bħala qabla f'livell ta'lawrja (dyplom licencjata położnictwa): mhux inqas minn tlett snin konsekuttivi matul il-ħames snin ta'qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

b) uddannelsesbevis for gennemførelse af jordemoderuddannelsens sekundærtrin på en sygeplejeskole (dyplom położnej): mindst fem på hinanden følgende år i løbet af de syv år, der går forud for certifikatets udstedelse.

Maltés

(b) provi ta'kwalifiki formali bħala qabla li jiċċertifikaw it-tmiem ta'edukazzjoni post-sekondarja miksuba minn skola medika vokazzjonali (dyplom położnej): mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba'snin ta'qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo