MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Par de idiomas:
 Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: inp (Danés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Polaco

Información

Danés

Den tredje dom fra 8. juli 2008, som blev fremsendt til Kommissionen den 20. oktober 2008, giver INPS ret i hovedpunktet, nemlig at Brandt Italia dømmes til fuld tilbagebetaling af støtten.

Polaco

Trzecie orzeczenie z dnia 8 lipca 2008 r., przekazane Komisji dnia 20 października 2008 r., podtrzymuje co do meritum stanowisko INPS w kwestii nakazu zwrotu całości pomocy przez Brandt Italia.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1

Danés

Disse vedrører tvisten mellem INPS (det nationale socialsikringsinstitut) og Brandt Italia om bestemmelsen af støttebeløbet, nemlig fritagelsen for socialsikringsbidrag, som kom Brandt Italia til gode.

Polaco

Dotyczyły one sporu między Narodowym Instytutem Ubezpieczeń Społecznych (INPS) a Brandt Italia w kwestii ustalenia kwoty pomocy, a konkretnie wysokości ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne, z których skorzystała spółka Brandt Italia.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1

Danés

Retten i Brescia nævner i sin afgørelse af 8. juli 2008 eksistensen af denne spærrede sum på en beslaglagt konto og finder det »indlysende«, at denne sum kunne tjene til delvis godtgørelse af INPS.

Polaco

w orzeczeniu Sądu w Brescia z dnia 8 lipca 2008 r. wspomniano o zablokowanej kwocie na zajętym rachunku i uznano za „oczywiste”, że kwota ta mogła posłużyć do zwrotu części środków należnych INPS.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1

Danés

De kan gøre indsigelse mod en afgørelse truffet af INPS ved at indgive en administrativ klage til den kompetente »comitato provinciale«

Polaco

Decyzje INPS (choroba i macierzyństwo)

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1

Danés

I Italien skal De i tilfælde af sygdom eller moderskab aflevere denne blanket til lokalkontoret af »Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS« (statsanstalten for social forsorg) og i tilfælde af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom til »Istituto nazionale assicurazione contro gli

Polaco

We Włoszech należy złożyć niniejszy formularz, w przypadku choroby lub macierzyństwa, w lokalnym biurze „Istituto nazionale della previdenza sociale” (INPS, Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego), a w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej do „Istituto

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1

Danés

iItalien, vedkommende lokalafdeling af "Istituto nazionale della previdenza sociale — INPS" (statsanstalten for social forsorg);

Polaco

weWłoszechdo właściwego lokalnego oddziału „Istituto nazionale della previdenza sociale INPS” (Narodowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego);

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

Certifikatet skal indeholde INP-repraesentantens navn, stilling og underskrift samt INP's officielle stempel, idet alle disse elementer skal fremtraede i en anden farve end de oevrige angivelser i certifikatet.

Polaco

Na świadectwie musi widnieć nazwa, kompetencje i podpis przedstawiciela INP oraz jego urzędowa pieczęć, w kolorze innym niż pozostałe adnotacje umieszczone w świadectwie.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

INP har saaledes officielt garanteret, at kravene i kapitel V i bilaget til direktiv 91/493/EOEF og krav svarende til dem, der ved naevnte direktiv er fastsat for godkendelse af virksomheder, vil blive opfyldt;

Polaco

INP złożył oficjalne zapewnienia dotyczące zgodności z przepisami ustanowionymi w Załączniku do dyrektywy 91/493/EWG rozdział V oraz dotyczące spełnienia wymagań równoważnych z wymaganiami ustanowionymi w tej dyrektywie w zakresie zatwierdzenia przedsiębiorstw;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Instituto Nacional de la Pesca (INP) er den myndighed i Ecuador, der er ansvarlig for at kontrollere, om fiskerivarer opfylder kravene i direktiv 91/493/EOEF, og for at godkende dem.

Polaco

W Ekwadorze za właściwy organ do celów weryfikacji i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa z wymogami dyrektywy 91/493/EWG uznaje się Instituto Nacional de la Pesca (INP).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Instituto Nacional de la Pesca (INP), som er den ansvarlige veterinaermyndighed i Ecuador, er i stand til effektivt at foere kontrol med, om den gaeldende lovgivning overholdes;

Polaco

Instituto Nacional de la Pesca (INP), właściwy organ Ekwadoru, jest w stanie skutecznie weryfikować stosowanie w praktyce obowiązujących ustaw;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

der skal ifoelge artikel 11, stk. 4, litra c), i direktiv 91/493/EOEF opstilles en liste over autoriserede virksomheder; denne liste boer opstilles paa basis af en meddelelse fra INP til Kommissionen; INP skal derfor soerge for, at bestemmelserne som fastsat i artikel 11, stk. 4, i direktiv 91/493/EOEF med henblik herpaa overholdes;

Polaco

stosownie do art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG należy sporządzić wykaz zatwierdzonych zakładów; wykaz taki musi zostać sporządzony na podstawie komunikatu z INP do Komisji; zatem w gestii INP leży zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. 11 ust. 4 dyrektywy 91/493/EWG;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Nancy Delay og på den anden side Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) og Repubblica italiana angående anerkendelse af de rettigheder, som hun har erhvervet i forbindelse med udøvelse af en stilling som udvekslingslektor.

Polaco

Wniosek ten został złożony w ramach sporu między N. Delay a Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i Repubblica italiana, dotyczącego uznania jej praw nabytych w czasie pracy na stanowisku lektora z wymiany.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Arbejdsgiveren indbetaler bidraget - også lønmodtagerens del - til det nationale socialsikringsinstitut (i det følgende benævnt ”INPS”).

Polaco

Jednolite wynagrodzenie (godzinowe, dzienne lub miesięczne, w zależności od rodzaju stosunku pracy) nie może być niższe od progu ustalonego dla kategorii, do której należy pracownik.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Arbejdstagere, der uden på forhånd at have underrettet det kompetente INPS-kontor har lønnet beskæftigelse, samtidig med at de modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, mister retten til ydelser.

Polaco

Bezrobotni korzystający z zasiłku otrzymują zasiłki rodzinne na tych samych zasadach, co osoby pracujące.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Arbejdstageren skal inden for 48 timer sende det ene eksemplar til INPS (det lokale kontor) med oplysninger om prognosen og diagnosen og sende det andet eksemplar, som kun angår sygdommens varighed, til sin arbejdsgiver.

Polaco

Muszą Państwo pokryć pewną część ceny leków z każdej recepty wystawionej przez lekarza.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Du kan finde yderligere oplysninger om betingelserne for at modtage de forskellige ydelser på INPS’ websted (se pkt. 3).

Polaco

Kwota zasiłku, zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego, nie może przekroczyć ustalanego corocznie miesięcznego pułapu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Endelig forvalter INPS et antal særlige forsikringskasser og -fonde for visse arbejdstagerkategorier (jernbanearbejdere og sporvejsarbejdere, skattepersonale, toldere, ansatte i telefonselskaber, private gasselskaber samt katolske og andre præster).

Polaco

Ponadto INPS zarządza szeregiem kas i specjalnych funduszy ubezpieczeniowych dla niektórych kategorii pracowników (kolejarzy, tramwajarzy, urzędników skarbowych, urzędników akcyzowych, pracowników telekomunikacji, prywatnych spółek gazowych, duchownych katolickich i innych).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

For at få udbetalt ydelserne skal man have været forsikret hos INPS i mindst 2 år og have indbetalt mindst 52 ugers bidrag i de seneste 2 år forud for arbejdsforholdets ophør.

Polaco

Od 1 września 1995 r., jeśli dochody beneficjanta przekraczają pewien pułap, kwotę renty rodzinnej należy obniżyć o 25-50%.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

For at modtage ovenstående ydelser skal du henvende dig til det lokale INPS-kontor.

Polaco

Od dnia 1 stycznia 1998 r., przysługują one również pracownikom z kategorii „parasubordinati”, tzn. zarejestrowanym w Gestione separata (ustawa nr 335/1995).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Danés

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du henvende dig til dit lokale INPS-kontor eller andre organer, der forvalter de obligatoriske forsikrings- og bistandsordninger.

Polaco

Krajowy Instytut Zabezpieczeń dla Włoskich Dziennikarzy„Giovanni Amendola” (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» — INPGI)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1

Referencia: Anónimo

Añadir una traducción

Obtenga una traducción de calidad con contribuciones humanasNotificar abuso  | Acerca de MyMemory   | Contáctenos


MyMemory en su idioma:  English |  Italiano |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo