Usted buscó: nahradzovania (Eslovaco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Eslovaco

Inglés

Información

Eslovaco

koncepcia nahradzovania zariadení fad;

Inglés

fad replacement policy

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

vyzdvihol trend nahradzovania systému pay-as-you-go kapitalizačnými dôchodkovými systémami.

Inglés

he highlighted the trend towards supplementing pay-as-you-go systems with funded pension schemes.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

uplatňujú sa vhodné postupy s cieľom zabezpečiť, že proces nahradzovania je v maximálnej možnej miere riadený.

Inglés

procedures shall be followed to ensure that the process of substitution is controlled to the maximum extent possible.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

zvyšovanie tohto nahradzovania bolo podporené verejnými diskusiami o normách pre kvalitu pitnej vody a následným prijatím európskej smernice o pitnej vode v roku 1998.

Inglés

the substitution process was enhanced by public discussion on quality standards for drinking water and the subsequent adoption of the european drinking water directive in 1998.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

postupy a požiadavky výberu, menovania a nahradzovania členov rady t2s nepochádzajúcich z centrálnych bánk sú ustanovené v prílohe iv k tomuto rozhodnutiu.

Inglés

the procedures and requirements for the selection, appointment and replacement of the t2s board non-central bank members shall be set out in annex iv to this decision.

Última actualización: 2014-11-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

prezieravé a účinné stratégie „ťahu” by mali využiť výhody, ktoré poskytujú bežné cykly nahradzovania základného majetku.

Inglés

smart and cost effective ‘pull’ policies should take advantage of normal capital replacement cycles.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

vzhľadom na súčasnú vysokú úroveň miery nahradzovania sa mohlo prijať niekoľko rôznych opatrení, aby sa zaistilo spravodlivejšie rozloženie daňového zaťaženia na jednotlivé generácie.

Inglés

given the currently high level of the replacement rate, some different measures could have been taken so as to ensure a fairer distribution of the burden across generations.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

v porovnaní s návrhom rady máme teraz oveľa lepší základ pre posudzovanie a odstránili sme výnimky zo zásady nahradzovania, čo povedie k obmedzenému používaniu týchto látok.

Inglés

compared to the council's proposal, we now have a much better basis for assessment and we have removed exceptions to the substitution principle, which will result in the limited use of these substances.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Eslovaco

aspekty terénnej práce, vrátane identifikačných čísel domácností a osôb, pravidiel a usmernení na používanie nahradzovania a postupov pri imputáciách, sú ustanovené v prílohe.

Inglés

the fieldwork aspects, including household and personal identification numbers, the rules and guidelines for applying substitutions and the imputation procedures, shall be as laid down in the annex.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

rovnako sa nevyrieši ani problém nahradzovania výrobkov a narúšania hospodárskej súťaže na základe rozdielov zdanenia, ktoré existujú medzi rôznymi tabakovými výrobkami.

Inglés

it will also not address the problem of substitution and tax induced distortions of competition between the different products of manufactured tobacco.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

ešte by som dodala, že rozhodnutie komisie podkopáva niektoré ustanovenia reach, v neposlednom rade zásadu nahradzovania; je to zlý signál vyslaný ostatným spoločnostiam.

Inglés

i would add that the commission's decision undermines certain reach provisions, not least the principle of substitution; it is a bad signal that has been sent out to the other companies.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Eslovaco

z porovnania vplyvu použitia renovovaných dielov v uvedených prípadoch s vplyvom nahradenia renovovaných dielov novými vyplýva, že celkový negatívny vplyv nahradzovania na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť používateľov by prevážil nad jeho celkovými prínosmi.

Inglés

comparing the environmental impacts of using refurbished parts in the above mentioned cases to those of substituting refurbished parts with new ones, demonstrates that the total negative environmental, health and consumer safety impacts of substitution would outweigh the total benefits thereof.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

jedno zis, ktoré umožní nástup nových metód v oblasti udržateľného skúmania, ťažby, spracovania, recyklácie a nahradzovania,

Inglés

a kic to facilitate new methods of sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

depb na predvývoznom základe nie je programom odpúšťania/vrátenia ani nahradzovania podľa ustanovení základného nariadenia napriek existencii "skutočnej užívateľskej podmienky".

Inglés

the depb on pre-export basis is not a remission/drawback or substitution scheme within the provisions of the basic regulation, despite the existence of the "actual user condition".

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Eslovaco

hrozba terorizmu v posledných rokoch vzrástla a rýchlo sa vyvíja, spolu so zmenami v spôsoboch uskutočňovania zločinov teroristickými aktivistami a prívržencami vrátane nahradzovania štruktúrovaných a hierarchických skupín poloautonómnymi bunkami, ktoré sú navzájom voľne spojené.

Inglés

the terrorist threat has grown and rapidly evolved in recent years, with changes in the modus operandi of terrorist activists and supporters including the replacement of structured and hierarchical groups by semi-autonomous cells loosely tied to each other.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

výbor zastáva názor, že obe stratégie – stratégia účinnosti a stratégia nahradzovania – ponúkajú šancu znížiť závislosť na dovoze pri zásobovaní surovinami.

Inglés

the committee feels that both strategies – efficiency improvement and replacement – offer an opportunity to cut the import dependency of raw materials supply.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

uskladniť a skladovať zmluvné množstvo počas zmluvnej doby skladovania na vlastné riziko a náklady v podmienkach, ktoré zaručujú udržanie charakteristických čŕt výrobku uvedených v prílohe i, bez nahradzovania skladovaných výrobkov alebo ich premiestňovania do iného skladu.

Inglés

to place and to keep the contractual quantity in storage, during the contractual storage period, at his own risk and expense in conditions ensuring the maintenance of the characteristics of the products referred to in annex i, without substituting the stored products or transferring them to another storage place.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

nemala by teda komisia teraz predložiť návrhy na revíziu nariadenia reach, prípadne aj iných druhov právnych predpisov, aby ustanovila, že koktailové účinky sa v rámci autorizačného postupu musia zohľadňovať podľa zásady nahradzovania?

Inglés

so, should the commission not present proposals now for revising reach and perhaps also other types of legislation in order to stipulate that cocktail effects must be taken into account in the authorisation process on the basis of the substitution principle?

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Eslovaco

tento proces postupného nahradzovania kariet vodiča vodičskými preukazmi si vyžaduje zmenu a doplnenie smernice o vodičských preukazoch, aby sa právneho hľadiska zaistila koexistencia uvedených dvoch funkcií spojených v jedinom dokumente, t. j. aby vodičský preukaz plnil funkcie karty vodiča.

Inglés

this gradual process of replacing driver cards with driving licences requires a modification of the driving licence directive, in order to organize from a legal point of view the co-existence of the two functions merged into a sole document, i.e. the driving licence having the functionalities of a driver card.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Eslovaco

depb na predvývoznom základe nie je programom odpúšťania/vrátenia ani nahradzovania podľa ustanovení základného nariadenia napriek existencii "skutočnej užívateľskej podmienky".

Inglés

the depb on pre-export basis is not a remission/drawback or substitution scheme within the provisions of the basic regulation, despite the existence of the "actual user condition".

Última actualización: 2013-04-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo