Usted buscó: garantizándole (Español - Húngaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Español

Húngaro

Información

Español

a este respecto hay que señalar que el objetivo del mecanismo adoptado por las autoridades italianas era situar a la sociedad terni en la misma situación en que se habría encontrado de no haberse expropiado su central hidroeléctrica, garantizándole el acceso a la energía eléctrica al coste de producción durante todo el período de la concesión.

Húngaro

ezzel kapcsolatosan megemlítendő, hogy az olasz hatóságok által választott mechanizmus célja az volt, hogy a terni társaság ugyanolyan helyzetbe kerüljön, mintha a vízerőművet nem sajátították volna ki, ezzel hozzáférést garantálva a villamos energiához előállítási költségen, a koncesszió teljes időtartama alatt.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

considerando que la directiva 88/357/cee constituye, por tanto, una etapa significativa del proceso de armonización de los mercados nacionales para la instauración de un mercado integrado; que deberá completarse con otros instrumentos comunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores de seguro, sea cual fuere su condición, su importancia o la naturaleza del riesgo que deba asegurarse, puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la comunidad y que ejerza su actividad en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizándoles, al mismo tiempo, una protección adecuada;

Húngaro

mivel ezért a 88/357/egk irányelv fontos szakaszt jelent a nemzeti piacoknak integrált piaccá való egyesítésében, és ezt a szakaszt további közösségi eszközökkel kell kiegészíteni, amelyek célja, hogy minden biztosított számára lehetővé tegyék, tekintet nélkül azok jogállására, méretére vagy a biztosítandó kockázatok természetére, hogy bármely olyan biztosítóhoz fordulhassanak, amelynek székhelye a közösségen belül van, és amely üzleti tevékenységét itt folytatja a letelepedés joga vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján, ezzel egyidejűleg pedig megfelelő védelmet biztosít számukra;

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

debería prestarse una atención especial al enriquecimiento social de los gatos alojados individualmente garantizándoles un contacto humano suplementario.

Húngaro

különös figyelmet kell fordítani az egyedül elszállásolt macskák környezetgazdagítására, és további emberi érintkezés biztosítására.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

buscar la coordinación con otros instrumentos financieros de la comunidad, garantizándola especialmente en el caso de las ayudas financieras que se concedan en el conjunto del trazado a todos los proyectos de interés común que reciban también financiación a través de los fondos estructurales, del fondo de cohesión o del banco europeo de inversiones;

Húngaro

az összehangolás más közösségi pénzügyi eszközökkel különösen annak biztosítása révén, hogy a pénzügyi támogatás odaítélése a strukturális alapokból, a kohéziós alapból, valamint az európai beruházási bank által is finanszírozott közös érdekű projektek esetében a teljes útvonal mentén koordináltan történjék;

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

la comisión deberíareforzarlasupervisión,información y‰evaluación dentro del sistema de gestión desconcentrada: a) solicitandoalas delegaciones que realicen sistemáticamente inspecciones técnicas y financieras sobre el terreno delos proyectoscon arreglo ala estrategia de supervisión de cada delegación; b) orientando más su sistema deinformacióninterna alos resultadoslogrados porlasintervenciones de ayuda; c) en el contexto dela creación del seae, garantizandola aplicacióneficazdelasnuevasdisposicioneslegales propuestas en virtud delas cualeslosjefes delas delegaciones han pasado aser ordenadoressubdelegados.

Húngaro

abizottságaƒkövetkezőkrévéntegyehatékonyabbá aƒmonitoringot, aƒbeszámolást és az értékelést aƒdecentra-lizáltirányításirendszerben: a) kötelezze aƒkülképviseleteket, hogy – az egyes külképviseletekre vonatkozóan kidolgozott monitoringstratégia keretében –szisztematikusanvégezzenektechnikai és pénzügyi monitoringot aƒprojektek helyszínén; b) a belső beszámolásirendszertösszpontosítsajobban aƒtámogatások által elért eredményekre; c) az ekszlétrehozásával összefüggésben biztosítsa aƒja-vasolt újjogi rendelkezések eredményes végrehajtását, és ennek révén gondoskodjon aƒkülképviseletek vezetőinek – mint felhatalmazás által engedélyezésrejogosult tisztviselőknek – az elszámoltathatóságáról.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

sin embargo, en el momento dela fiscalización cerca de 49 pif europeos(de untotal aproximado de 300)todavía no habían sidoinspeccionadosporla oavdesdelaaprobacióndela decisión2001/812/ce porla quesefijanlascondiciones de autorización delos puestos deinspección fronterizos encargados deloscontrolesveterinarios delos productosintroduci-dos enla ue procedentes de terceros países41, pese a que estas inspecciones dela oavconstituyen uninstrumento privile-giado del que disponela comisión para verificarla aplicación dela normativa europea, garantizandola aplicación de buenas prácticas en todoslos pif dela ue yla adopción, porlas autoridades nacionales, delas medidascorrectoras necesarias en el momento adecuado.

Húngaro

a számvevőszéki ellenőrzésidejéig azonban az fvo(a hozzávetőleg 300 közül) körülbelül 49 közösségi állategészségügyi határállomásona harmadik országokbóla közösségbe behozott termékek állategészségügyi ellenőrzéséértfelelős állategészségügyi határállomások engedélyezési követelményeinek megállapításárólszóló2001/812/ekhatározat41hatálybalé-pése óta még nem végzett ellenőrzést. mindez annak ellenére így van, hogy az fvo vizsgálatait a bizottság előszeretettel alkalmazza eszközként az uniósjogszabályok végrehajtásának ellenőrzésére, és annak biztosítására, hogy a helyes gyakorlatokat az eu összesállat-egészségügyi határállomásánvégre-hajtják,illetve hogya nemzeti hatóságokaszükségesjavító intézkedéseket a megfelelőidőben megteszik.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

sin embargo, estainstitución se está esforzando por hacer visiblestales operaciones garantizandola cobertura por parte delos medios de comunicación yla prensa deacontecimientosclaveenlaejecución delasoperacionesdeapoyopresupues-tario.unejemploseríaladifusiónsiste-máticaporpartedelatelevisiónpública georgianaenlosmomentosdemayor audiencia decadafirmay desembolso de las operaciones de apoyo presupuestario.

Húngaro

a bizottság ugyanakkor ezen műveletekismertségérőlúgyigyekszik gondoskodni, hogya‘költségvetésitámo-gatási műveletekvégrehajtásakora‘leg-fontosabb eseményeken biztosítja a‘média és a‘sajtójelenlétét.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

(3) considerando que la directiva 88/357/cee constituye, por tanto, una etapa significativa del proceso de armonización de los mercados nacionales para la instauración de un mercado integrado; que deberá completarse con otros instrumentos comunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores de seguro, sea cual fuere su condición, su importancia o la naturaleza del riesgo que deba asegurarse, puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la comunidad y que ejerza su actividad en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizándoles, al mismo tiempo, una protección adecuada;

Húngaro

(3) mivel ezért a 88/357/egk irányelv fontos szakaszt jelent a nemzeti piacoknak integrált piaccá való egyesítésében, és ezt a szakaszt további közösségi eszközökkel kell kiegészíteni, amelyek célja, hogy minden biztosított számára lehetővé tegyék, tekintet nélkül azok jogállására, méretére vagy a biztosítandó kockázatok természetére, hogy bármely olyan biztosítóhoz fordulhassanak, amelynek székhelye a közösségen belül van, és amely üzleti tevékenységét itt folytatja a letelepedés joga vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján, ezzel egyidejűleg pedig megfelelő védelmet biztosít számukra;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

considerando que las normas para la coordinación de las legislaciones nacionales de seguridad social se insertan en el marco de la libre circulación de los trabajadores nacionales de los estados miembros, y que deben contribuir, en consecuencia, a mejorar su nivel de vida y las condiciones de su empleo, garantizándoles en todo el ámbito de la comunidad, por una parte, la igualdad de trato bajo las distintas legislaciones nacionales y, por otra, tanto a los trabajadores como a sus derechohabientes, el disfrute de las prestaciones de la seguridad social, cualquiera que sea el lugar donde trabajen o residan;

Húngaro

mivel a szociális biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolását célzó rendelkezések azon munkavállalók szabad mozgásának keretébe tartoznak, akik a tagállamok állampolgárai, és ezért e rendelkezéseknek hozzá kell járulniuk e személyek életszínvonalának és alkalmazási feltételeinek javításához oly módon, hogy biztosítják a közösségben egyrészt az eltérő nemzeti jogszabályok hatálya alá tartozó tagállami állampolgárok vonatkozásában az egyenlő bánásmód elvének alkalmazását, másrészt a szociális biztonsági ellátások kedvezményét a munkavállalók és az azok jogán jogosultak számára, függetlenül attól, hogy azok munkahelye vagy lakóhelye hol található;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

la mayoría de los agricultores se pregunta cuáles será n sus pers- convertirse en auténticos empresarios, garantizándol es al mismo pectivas en esta nueva situación.

Húngaro

a legtöbb gazda azt kérdezi magától: „mik a kilátásaim az új delemstabilitást biztosító támogatásban, ami által be tölthetik feltételek mellett?” a bizottság t a r t a l

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

hay algo fundamentalmente defectuoso con la ley que el parlamento aprobó hoy, garantizándoles a los palestinos el derecho a trabajar en el líbano.

Húngaro

valami nagyon nem stimmel a parlament által ma elfogadott törvénnyel, ami a palesztinoknak biztosítja a munkavállalás jogát libanonban.

Última actualización: 2016-02-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

(5) la presente directiva constituye, por tanto, un paso importante del proceso de aproximación de los mercados nacionales para la instauración de un solo mercado integrado, y debe completarse esta fase con otros instrumentos comunitarios al objeto de permitir que todos los tomadores de seguro puedan recurrir a cualquier asegurador con domicilio social en la comunidad y que ejerza en ella su actividad en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios, garantizándoles, al mismo tiempo, una protección adecuada.

Húngaro

(5) ez az irányelv ezért fontos állomást jelent a nemzeti piacoknak egy integrált piaccá történő összeolvasztásában, és ezt az állomást ki kell egészíteni egyéb közösségi eszközökkel avégett, hogy függetlenül attól, hogy ők maguk kezdeményezik-e, minden biztosított számára lehetővé váljon bármilyen biztosító igénybevétele, amelynek a központi ügyvezetésének helye a közösségben van, amely vállalkozását ott végzi, akár a letelepedés joga, akár a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján, ugyanakkor megfelelő védelmet biztosítva számukra.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Español

el tribunal examina si la epso (oficina europea de selección de personal) afrontó adecuadamente el gran aumento en el número de concursos como consecuencia de la ampliación y proporcionó con puntualidadlistas dereserva delos candidatos aptos garantizandola consecución del número exigido y del equilibrio geográfico.

Húngaro

a számvevőszék elsősorban azt mérte fel, hogyan birkózott meg az epso (európai személyzeti felvételi hivatal) a versenyvizsgákszámának a bővítésből adódó megugrásával. ezenkívül azt is megvizsgálta, hogy az epso a sikeres jelöltek tartaléklistáitidőben összeállítva biztosította-e asikerespályázókelőírtszámátésföldrajzi egyensúlyát.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo