Preguntar a Google

Usted buscó: eesistumisajal (Estonio - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Italiano

Información

Estonio

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus Austria eesistumisajal

Italiano

Le attività del Comitato nel corso della presidenza austriaca

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Nagu nähtub, ei ole siiani rakendatud Taani eesistumisajal väljatöötatud näitajaid.

Italiano

Gli indicatori messi a punto durante la presidenza danese, a quanto è dato sapere, non sono stati ancora applicati.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Kas soovite teavet Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevuse kohta Austria eesistumisajal?

Italiano

Desiderate saperne di più sulle attività del CESE nel corso della presidenza austriaca?

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Liiklusohutuse alane tegevus sai Austria eesistumisajal 2006. aasta esimesel poolaastal päevakorras väga tähtsa koha.

Italiano

La presidenza austriaca dell’Unione europea nel primo semestre del 2006 ha iscritto la sicurezza stradale fra le sue priorità.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

See rühm kohtus korrapäraselt nii Ühendkuningriigi kui Austria (eesistujamaa 2006. aasta esimesel poolel) eesistumisajal.

Italiano

Questo gruppo si è riunito regolarmente durante la presidenza britannica e la successiva presidenza austriaca del Consiglio (primo semestre del 2006).

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Dimitris Dimitriadis kinnitas, et EMSK toetab täielikult Soomet tema eesistumisajal, ja Matti Vanhanen tänas komiteed tehtud töö eest.

Italiano

Dimitriadis ha assicurato il pieno appoggio del CESE all’attuale presidenza dell’UE e Vanhanen ha ringraziato il Comitato per il lavoro svolto.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Protsessjätkub kindlasti ka Hispaania eesistumisajal,mil on tehtud ettepanek korraldada ELtasan-dil kohtumine kõigi liikmesriikide rannikuvööndite majandamise eest vastutavate ametkondade vahel.

Italiano

La futurarevisione della direttiva sulle acque di balneazione la revisione della politica comunesulla pesca offrono la possibilità di favorireuna visione integrata delle zone costiereeuropee.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Soome võtab oma eesistumisajal regionaalpoliitika ministrite mitteametlikul kohtumisel Brüsselis 21. novembril kokku arutelude tulemused ja palub liikmesriikidel heaks kiita nii olemasolevate vahendite ümberkoondamise kui komisjoni valitud teemade ja eesmärkide ümber.

Italiano

La Presidenza finlandese concluderà le discussioni ad una riunione informale dei ministri della politica regionale, che si terra il 21 novembre a Bruxelles, invitando gli Stati membri ad appoggiare il nuovo indirizzo degli strumenti esistenti insieme alla scelta della Commissione degli obiettivi e delle tematiche.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

6.6 Samuti tervitab EMSK Ühendkuningriigi eesistumisajal tehtud ettepanekut korraldada iga-aastane ministrite konverents puudeküsimuses, et edendada kõrgetasemelist poliitilist arutelu puuetega inimeste organisatsioonide osalusel.

Italiano

6.6 Il CESE si compiace anche della proposta della presidenza britannica relativa a una conferenza ministeriale annuale sulle disabilità, allo scopo di promuovere discussioni politiche ad alto livello con la partecipazione delle organizzazioni dei disabili.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Estonio

See võib osutuda kasulikuks näiteks siis, kui hädaolukord algab ühe riigi eesistumisaja jooksul ning jätkub järgmise riigi eesistumisajal, kui samal ajal toimub mitu õnnetust või kui eesistujariigil ei ole kannatanud riigiga kehtestatud kahepoolseid suhteid.

Italiano

Ciò può risultare utile, ad esempio, quando una emergenza scoppia nel corso della presidenza di un paese e si prolunga sotto la presidenza seguente, in caso di urgenze simultanee, o quando la presidenza non ha relazioni bilaterali con il paese colpito.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Soome eesistumisajal on välja töötatud mitmeid üldpõhimõtteid. Euroopa Liidu välispiiride haldus põhineb eelkõige solidaarsuse, vastastikuse usalduse ja kaasvastutuse põhimõtetel, mille aluseks on täielik inimõigustest kinnipidamine.

Italiano

Nel corso della presidenza finlandese sono stati delineati vari principi generali: in particolare, la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea si fonda sui principi di solidarietà, fiducia reciproca e corresponsabilità tra gli Stati membri, nel rispetto dei diritti umani.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Selles suhtes oli suureks kordaminekuks Rooma deklaratsioon „Tööohutuse ja töötervishoiu süvalaiendamisest haridusse ja koolitusse“, mis võeti vastu Itaalia eesistumisajal toimunud konverentsil.

Italiano

Un importante risultato è stato raggiunto con la dichiarazione di Roma sulla «Integrazione della SSL nell’istruzione e nella formazione», approvata nel corso di una conferenza della presidenza italiana.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

1.7 tunnustab VKEde temaatika prioriteetsust Austria eesistumisajal ning tervitab 2006. aasta märtsikuise Euroopa Ülemkogu otsust seada ettevõtluspotentsiaali avamine — eelkõige VKEde osas — üheks prioriteetsete tegevuste erivaldkonnaks.

Italiano

1.7 prende atto della priorità assegnata alle PMI dalla Presidenza austriaca e accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo del marzo 2006 di includere tra i settori specifici per azioni prioritarie l'azione intitolata "sbloccare il potenziale delle imprese, soprattutto quello delle PMI".

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

- struktureeritud vastavalt Euroopa noortepoliitika tegevuskavale kuni aastani 2009. st üks üldine teema iga eesistumisaja kohta, Euroopa noortepakti prioriteetide käsitlemine iga aasta esimesel eesistumisajal ning avatud kooskõlastusmeetodi prioriteetide käsitlemine iga aasta teisel eesistumisajal, samuti teiste horisontaalsete noorte prioriteetide käsitlemine;

Italiano

- organizzati conformemente all’agenda politica europea per la gioventù fino al 2009; occorre cioè prevedere un tema generale per ciascuna presidenza, trattare le priorità del Patto europeo per la gioventù nel corso della prima presidenza di ogni anno e le priorità del metodo aperto di coordinamento nel corso della seconda, nonché altre priorità orizzontali nel settore della gioventù;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Estonio

1. ja 2. juunil tervitati nõukogu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse alasel istungil instituudi loomist, tuginedes 2004. aasta mais Iirimaa eesistumisajal Limerickis toimunud võrdõiguslikkuse eest vastutavate ministrite kohtumise tulemustele, ning toonitati sellise struktuuri vajalikkust, mis annaks lisaväärtust ning väldiks praeguse tegevuse võimalikku kordamist.

Italiano

Il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell’1-2 giugno 2004, sulla base dei lavori svolti dai ministri per le pari opportunità riuniti a Limerick nel corso della presidenza irlandese nel maggio 2004, ha accolto con favore la creazione dell’Istituto, e ha sottolineato l’importanza di una struttura in grado di creare valore aggiunto e di non essere un doppione delle attività esistenti.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

4.11 Ka nõukogu (töö- ja sotsiaalvaldkond) toetas oma viimasel Hollandi eesistumisajal toimunud istungil kõnealust ettepanekut. Nõukogu nimetas sugude võrdse kohtlemise ühtse direktiivi prioriteetsed valdkonnad: võrdne tasustamine, võrdsed võimalused juurdepääsul tööturule, võrdne kohtlemine sotsiaalkaitsesüsteemides, väljaõppes ja karjäärivõimalustes ning soolise diskrimineerimise tõendamiskoormuse puhul.

Italiano

4.11 In questo senso si è espresso anche il recente Consiglio europeo Occupazione e affari sociali, tenutosi durante la Presidenza olandese che, nell'individuare una possibile direttiva unica in materia di parità di trattamento, ha rilevato come i campi su cui intervenire siano soprattutto quelli della parità salariale, delle pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, della parità di trattamento nei sistemi di protezione sociale, nella formazione e nella possibilità di carriera- e, infine, dell'onere della prova nei casi di discriminazione di genere.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Estonio

7. kiidab liikmesriike direktiivi 2000/43/EÜ kiire siseriiklikku õigusse ülevõtmise eest ja nõuab tungivalt, et need, kelle suhtes kohaldatakse praegu mitteteatamise (non-communication) rikkumise menetlusi, astuksid samme oma arengu edendamiseks; kutsub nõukogu üles leppima Luksemburgi eesistumisajal kokku esitatud rassismi ja ksenofoobiat käsitleva ELi raamotsuse suhtes, mis muudaks vihkamisega seotud kuriteod kogu ELis karistatavaks ja mille puhul tuleb Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida;

Italiano

7. plaude agli Stati membri che hanno trasposto prontamente nel proprio ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, e sollecita quelli attualmente oggetto di una procedura di infrazione per "mancata comunicazione" ad attivarsi per rimediare agli scarsi progressi compiuti; invita il Consiglio ad adottare durante la presidenza lussemburghese la proposta decisione quadro dell'UE su razzismo e xenofobia che renderebbe perseguibili penalmente in tutta l'UE i reati connessi all'odio razziale, in merito alla quale il Parlamento europeo stesso deve essere nuovamente consultato;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Liikmesriike kutsutakse üles: koostama riiklikke kavasid, mis aitaksid mitmekeelsuse edendamise meetmeid struktureerida, sihipärastada ja kooskõlastada, suurendades sealjuures ka eri keelte kasutamist igapäevases elus[24]; vaatama läbi võõrkeeleõpetajate koolitussüsteemi uuringu „Keeleõpetajate Euroopa haridusprofiil”[25] valguses; vaatama läbi praeguse varajase keeleõppe korraldust sellealaste Euroopa parimate tegutsemistavade valguses ning viia ellu Luksemburgi eesistumisajal tehtud lõppjäreldusi ainete võõrkeeles õpetamise osas, mis hõlmab teadlikkuse tõstmist nimetatud meetodi kasulikkusest, teabe ja teadusliku tõendusmaterjali vahetamist ainete võõrkeeles õpetamise heade tegutsemistavade kohta ning vastava erikoolituste korraldamist õpetajatele. _BAR_

Italiano

Gli Stati membri sono invitati a: apprestare piani nazionali atti a fornire struttura, coerenza e orientamento alle iniziative volte a promuovere il multilinguismo, compreso un aumento dell’impiego e della presenza di lingue diverse nella vita quotidiana;[24] riesaminare i loro accordi attuali sulla formazione degli insegnanti di lingue straniere alla luce dei risultati dello studio sul ‘Profilo europeo per la formazione di insegnanti di lingue’;[25] riesaminare i loro accordi attuali sull’apprendimento precoce delle lingue alla luce delle prassi ottimali adottate in tutta Europa; e porre in atto la conclusione della presidenza lussemburghese concernente l’apprendimento integrato di lingua e contenuto, inclusa una maggiore sensibilizzazione sui vantaggi di tale approccio, e lo scambio di informazioni e documentazione scientifica sulla buona pratiche del CLIL e sulla formazione CLIL specifica per gli insegnanti. _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

P o l i i t i l i n e t r i b Ÿ Ÿ n › 1 9 9 4 › 2 0 0 4 ƒ M a soovin tänada teid v÷imaluse eest põõrduda teie poole regioonide komitee esimesel Soome eesistumisajal toimuval plenaaristungil.

Italiano

§In primo luogo voglio ringraziarvi per avermi o C e r t o la possibilitë d'intervenire alla prima sessione plenaria del Comitato delle regioni che si svolge durante la presidenza «nlandese.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Struktureeritud dialoogi raames valiti 2008. aasta kaheks põhiteemaks kultuuridevaheline dialoog ja noorte tulevased väljakutsed.Toimusid ka kaks üritust: Sloveenia eesistumisel korraldati noortekohtumine väiksemate võimalustega noorte kaasamise küsimuses; teiseks toimus Prantsusmaa eesistumisajal marseille’s kultuuridevahelise dialoogi teemaline üritus, kus osalesid ka Vahemere lõunaranniku riikide noored.

Italiano

Nel 2008 la Commissione ha presentato e il Consiglio ha adottato numerose proposte volte a proteggere le risorse ittiche. La Commissione ha infatti proposto un regolamen- to (1) relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (il 4 giugno) e un regolamento (2) che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (il 7 novembre).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo