Preguntar a Google

Usted buscó: keskkonnavastutuse (Estonio - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Italiano

Información

Estonio

TLiikmesriigid kohaldavad uusi keskkonnavastutuse eeskirju

Italiano

TGli Stati membri applicano le nuove norme in materia di responsabilità ambientale

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

03 Liikmesriigid kohaldavad uusi keskkonnavastutuse eeskirju

Italiano

03 Gli Stati membri applicano le nuove norme in materia di responsabilità ambientale

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Tuleb välja töötada jagatud keskkonnavastutuse mõiste ning teha iga kodanik teadlikuks keskkonnaküsimuste tähtsusest.

Italiano

Di fronte ai problemi ambientali occorre elaborare la nozione di responsabilità comune e sensibilizzare ogni cittadino all'importanza della posta in gioco.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Liikmesriigid saavad vabalt otsustada, kas keskkonnavastutuse rahaline tagatis on ettevõtjatele kohustuslik või mitte.

Italiano

Gli Stati membri sono liberi di decidere se la garanzia finanziaria per la responsabilità ambientale debba essere obbligatoria o no per gli operatori.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

ELi keskkonnavastutuse alane õigus kätkeb endas liikmesriikide õigusaktide ja keskkonnavastusega seotud kohustuste keerulist vastastikmõju.

Italiano

La legislazione dell’UE in materia di responsabilità ambientale comporta una complessa interazione tra la legislazione nazionale e gli obblighi in termini di responsabilità, motivo per cui il recepimento è stato difficoltoso.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Euroopa keskkonnavastutuse direktiivi ülevõtmine jõudis kogu liidus lõpule 2010. aasta juulis ning selle mõju on juba tunda.

Italiano

Il recepimento della direttiva europea inmateria diresponsabilità ambientale èstato completato intutta l’Unione nel luglio 2010, ei suoi effetti cominciano già afarsi sentire.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on luua põhimõttel "saastaja maksab" põhinev keskkonnavastutuse süsteem keskkonnakahjustuste ärahoidmiseks ja parandamiseks.

Italiano

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Esile tulevad fantaasiaküllased projektid, kohalikud poliitilised algatused, tehnoloogilised läbimurded ja kasvav ühtsus korporatiivsete finantshuvide ja keskkonnavastutuse vahel.

Italiano

Sarà dato rilievo ai progetti più lungimiranti, alle iniziative politiche locali, ai progressi tecnologici e alla crescente armonizzazione tra gli interessi economici aziendali e la responsabilità nei confronti dell'ambiente.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on luua põhimõttel "saastaja maksab" põhinev keskkonnavastutuse süsteem keskkonnakahjustuste ärahoidmiseks ja parandamiseks.

Italiano

La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio%quot%chi inquina paga%quot%, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

Selleks on komisjon võtnud kohustuse esitada enne 2001. aasta lõppu seadusandlik ettepanek keskkonnavastutuse kohta, mis hõlmab ka GMOst lähtuvat kahju.

Italiano

A tal fine la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2001, una proposta legislativa sulla responsabilità ambientale che copra anche i danni derivanti da OGM.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Kuna õigusakt on kehtinud suhteliselt lühikest aega, andmed on puudulikud ja uusi, keskkonnavastutuse direktiivi kohaseid kindlustustooteid arendatakse aegamööda, ei ole komisjon kohustuslikku ühtlustatud rahalist tagatist soovitanud.

Italiano

Considerando il periodo relativamente breve trascorso dall’entrata in vigore della legislazione, la mancanza di dati e lo sviluppo graduale di nuovi prodotti assicurativi per la responsabilità ambientale, la Commissione si è astenuta dal raccomandare la garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

pööravad eritähelepanu kõigi ohutuse ja keskkonna seisukohast oluliste süsteemide usaldusväärsuse ja töökindlusega seotud nõuete hindamisele ning rajavad oma kontrolli- ja hooldussüsteemid nõutava ohutuse ja keskkonnavastutuse taseme saavutamisele;

Italiano

prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l’obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell’ambiente;

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

(1314) Keskkonnakahjustuste puhul on asutamislepingu artikkel Keskkonnakahjustuste puhul, eriti nagu neid on käsitletud 21. aprilli 2004. aasta direktiivis 35/2004/EÜ keskkonnavastutuse kohta keskkonnakahjustuste ärahoidmisel ja hüvitamisel[16], on kahjukannatajale valikuvõimaluse andmine täielikult kooskõlas asutamislepingu artikliga 174, mis seab eesmärgiks kaitstuse kõrge taseme, mis põhineb ettevaatusabinõudel ja ennetusmeetmetel, keskkonnakahjustuse heastamisel eeskätt kahjustuse tekkimise kohas ja põhimõttel „saastaja maksab “, täielikult kooskõlas kahjukannataja soodusolukorra põhimõttega .

Italiano

( 13 14 ) In materia di danni all’ambiente, quali contemplati in particolare dalla direttiva 35/2004/CE, del 21 aprile 2004, sulle responsabilità ambientali di prevenzione e riparazione del danno ambientale [16] , la soluzione consistente nel concedere una facoltà di scelta alla parte lesa risulta pienamente giustificata alla luce dell’articolo 174 del trattato, – giustifica pienamente il ricorso ad un trattamento favorevole per la parte lesa il quale si prefigge un livello elevato di protezione e si fonda sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio “chi inquina paga”.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

120 _BAR_ Üldine taust Laevaomanike tsiviilvastutuse kohta on vastu võetud rida rahvusvahelisi konventsioone. Kõik need konventsioonid on piirangutega, alates sellest, et enamik neist ei ole jõustunud, ning jõustunud konventsioonid on jõustunud vaid teatavates riikides ja mitte teistes riikides. Kuid peamine on siiski see, et nimetatud konventsioonidega kehtestatud eeskirjad ei ole rahuldavad, sest need ei aita tõeliselt kaasa ei kahjude vältimisele ega taga kahjude heastamist. Kahjude vältimise tasandil Rahvusvahelistel karistussüsteemidel on väga piiratud mõjud kahjude vältimise ja hoiatava tegevuse mõttes. Nimetatud konventsioonid on tegelikkuses pühendatud traditsioonilisele põhimõttele mereõiguses: reederite vastutuse peaaegu täielikule piiramisele. Kõikide nimetatud konventsioonide kohaselt on laevaomanikel õigus oma vastutust piirata. Selle õiguse kaotab ta vaid juhul, kui tõendatakse, et „kahju põhjuseks oli nende endi kahju tekitamisele suunatud tegu või tegevusetus või tõsine ettevaatamatus, mille puhul oli teada, et kõnealune kahju tõenäoliselt tekib”. Komisjon analüüsis teatises ERIKA II selle „piirangut tühistava käitumise” ulatust ja tegi ettepaneku muuta läbivaatamise käigus ühte nendest rahvusvahelistest konventsioonidest. Komisjoni silmis ei vasta laevaomaniku „hooletus, koguni tõsine hooletus sellele [kriteeriumile]. Seega on ilmne, et enamikul juhtudel oleks nimetatud piiri väga raske ületada. (…) Laevaomanike õigus piirata oma vastutust on [seega] peaaegu vääramatu. (…) Vastutus peaks olema piiramatu vähemalt laevaomaniku tõendatud tõsise hooletuse korral. Sellise meetme kehtestamine tagaks parema vastavuse omaniku enda peale võetud vastutuse ja tema tegude vahel ning see avaldaks ennetavat ja hoiatavat mõju.”. Vastutuse piiramise põhimõtte õiguspärasust on üha enam vaidlustatud. Üheks näiteks selle kohta võib tuua väljaspool mereveosektorit 2004. aasta kevadel vastu võetud direktiivi keskkonnavastutuse kohta, milles kehtestatakse reederite piiramatu vastutuse põhimõte (direktiiv 2004/35/EÜ, ELT L 143, 30.4.2004, lk 56). Kahjude heastamise tasandil Kogu vastutuskorda kehtestavate eeskirjade alusel võib mõnel laevaomanikul tulla tahtmine püüda korraldada oma ettevõtte maksejõuetust. Pealegi ei ole laevanduse valdkonnas olemas üldist kindlustuskohustust. Ohvrite huvide kaitseks tuleks seega eelkõige muuta kindlustus kohustuslikuks või vähemalt nõuda omanikult finantstagatislepingu sõlmimist. See kohustus aitaks lisaks kaasa kaubalaevade kvaliteedi parandamisele (kuivõrd kindlustajad peaksid põhimõtteliselt ise eristama standarditele vastavad laevad ülejäänutest), ning taastaks konkurentsi reederite vahel (kindlustuspoliisi katteta laevade osakaal on hinnatavalt 5%). Need kaalutlused viisidki välja selleni, et teatavat liiki reostuse suhtes kohaldatavate teatavate rahvusvaheliste konventsioonidega nõutakse laevaomanikelt finantstagatiste sõlmimist (1992. aasta konventsioon naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse kohta, veel jõustumata 1996. aasta konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol ning veel jõustumata 2001. aasta konventsioon punkrikütuse reostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse kohta). Väljaspool nende konventsioonidega kaetud valdkondi ei ole rahvusvahelisel tasandil selles valdkonnas olemas ühtegi piiravat sätet. Tuleb siiski märkida, et IMO võttis 1999. aastal vastu suunised, milles soovitatakse laevaomanikel sõlmida tsiviilvastutuskindlustus. Lõpuks tuleks rõhutada, et mitmes riigis on kehtestatud kohustusliku kindlustuse süsteem. Finantstagatised antakse teatud tasemeni, millest suuremate kahjude ohvrile hüvitamise eest vastutab ainult laevaomanik. Tsiviilvastutuse ülemmäära kaotamise väljavaated sunnivad laevaomaniku kutsetegevusele omaseid riske tõsiselt arvesse võtma ja aitavad seeläbi kaasa reederite vastutuse suurendamisele. Nende rahvusvaheliste konventsioonide tänapäevastamine toimub nende läbivaatamise teel. On alustatud naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtivat tsiviilvastutust ja kahju hüvitamist käsitlevate 1992. aasta konventsioonide läbivaatamist. Komisjon kavatseb teha tööd selles suunas, et nimetatud CLC-konventsiooni saaks täiendada, nimelt tsiviilvastutuse ülemmäära kaotamisega. Teiste kohaldatavate rahvusvaheliste konventsioonide tänapäevastamist ei ole lähitulevikus ette näha. Seetõttu pakub komisjon välja kaheetapilise pragmaatilist lähenemisviisi. Esialgu pakutakse välja, et kõik liikmesriigid saaksid meretranspordi tsiviilvastutuse horisontaaltasandi konventsiooni (merinõuete puhul vastutuse piiramise 1996. aasta konventsioon) osalisriikideks. Direktiiviga nähakse ühtlasi ette nimetatud konventsiooni ülevõtmine Euroopa õigusesse, et tagada selle tõhus ja ühtlustatud elluviimine ELi tasandil. Nimetatud ettepanekuga soovib komisjon ühtlasi kasutada 1996. aasta konventsiooniga loodud võimalust, mille kohaselt võiksid ka kolmandad riigid saada konventsiooni osalisriikideks. Tuleb märkida, et paralleelselt nimetatud direktiiviga valmistuvad liikmesriigid saama eespool nimetatud ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni ning punkrikütuse konventsioonide osalisriikideks. Teises etapis taotleks komisjon volitusi IMOs 1996. aasta konventsiooni ülevaatamise teemaliste läbirääkimiste pidamiseks, et vaadata üle ülemmäär, mil omanik kaotab oma vastutuse piiramise õiguse. Komisjoni selline täiendav tegevus tulevikus põhineks konsultatsioonidel huvitatud ringkondadega ja teemat käsitleval põhjalikul majandusanalüüsil ning selle puhul võetaks arvesse ka rahvusvahelises transpordisektoris toimuvaid arenguid. _BAR_

Italiano

Per salvaguardare gli interessi delle vittime è quindi opportuno, in modo particolare, rendere obbligatoria la copertura assicurativa e, come minimo, esigere che l’armatore sottoscriva una garanzia finanziaria. Quest’obbligo concorrerebbe inoltre ad innalzare il livello di qualità dalla marina mercantile (dato che gli assicuratori dovrebbero, di norma, essere indotti a tener ben distinte le navi non conformi alle norme dalle altre navi) e ripristinerebbe la concorrenza tra operatori (al riguardo, si ritiene che le navi non coperte da una polizza assicurativa siano il 5% della flotta mondiale). Le considerazioni che precedono hanno portato all’elaborazione di alcune convenzioni internazionali applicabili in determinate categorie di inquinamenti, le quali impongono agli armatori delle navi l’obbligo di stipulare garanzie finanziarie (è il caso della convenzione del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall’inquinamento da idrocarburi e della convenzione del 1996 sulla responsabilità e l’indennizzo dei danni inerenti al trasporto in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, nonché della convenzione del 2001 sulla RC per i danni da inquinamento provocato dal carburante delle navi (Convenzione “Bunker oil”). Va notato che le convenzioni del 1996 e del 2001 non sono ancora entrate in vigore). Al di fuori dei settori disciplinati da queste convenzioni non esiste in materia alcuna normativa internazionale vincolante. Va però ricordato che l’IMO ha adottato, nel 1999, propri orientamenti che raccomandano agli armatori delle navi di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile. È da sottolineare, poi, che diversi paesi terzi hanno istituito un regime di assicurazione obbligatoria. Le garanzie finanziarie accordate agli armatori sono soggette a determinati limiti di spesa, al di là dei quali è lo stesso armatore che deve farsi carico del risarcimento delle vittime. La Commissione ritiene che abbassando i limiti della responsabilità civile si darebbe una spinta decisiva ad una maggiore considerazione dei rischi inerenti all’attività armatoriale e che, da questo punto di vista, si contribuirebbe a responsabilizzare maggiormente gli operatori. Per aggiornare le citate convenzioni internazionali alle mutate esigenze è necessaria la loro revisione. È già in atto un procedimento di revisione delle convenzioni del 1992 sulla responsabilità civile e l’indennizzo dei danni provocati dall’inquinamento da idrocarburi. È intenzione della Commissione operare affinché questa convenzione venga modificata in senso migliorativo, ad esempio introducendo una norma che sopprima la limitazione della responsabilità civile.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

3.6.3 "Igasugune geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine nagu ka nende organismide vedu ja turuleviimine vastavalt direktiivi nr 2001/18/EÜ definitsioonile" kuulub uue keskkonnavastutuse direktiivi nr 2004/35/EÜ rakendusalasse, mis volitab liikmesriike (mitte aga üksikuid kodanikke) kohustama keskkonnakahju põhjustajaid seda kõrvaldama ja parandama. Seda juhul kui toimitud on tahtlikult või hooletusest ning kahju ja isikute tegevuse vahel valitseb põhjuslik seos.

Italiano

3.6.3 "Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE" rientrerà nel campo di applicazione della nuova direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, la quale consente agli Stati membri, ma non a singoli cittadini, di imporre ai responsabili la rimozione e il risanamento dei danni ambientali causati per dolo o per colpa, qualora si possa accertare che essi sono stati provocati dall'attività di singoli operatori [18].

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

EMSK nõudis juba oma keskkonnavastutuse direktiivi [19] käsitlevas arvamuses, et "bioloogilise mitmekesisuse määratluses tuleks samuti arvestada GMOde lühi- ja pikaajaliste mõjudega."

Italiano

Nel parere sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale [19] il Comitato aveva affermato che "Nella definizione della biodiversità si dovrebbe tenere conto dell'incidenza, a breve e a lungo termine, degli organismi geneticamente modificati".

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

(16) Käesoleva direktiivi sätted tuleks kohaldada piiramata siseriiklike õigusaktide kohaldamist keskkonnaalase vastutuse valdkonnas, kusjuures ühenduse kõnealust valdkonda käsitlevaid õigusakte on vaja täiendada eeskirjadega, mis hõlmavad eri liiki keskkonnakahjustustega seotud vastutust kõigis Euroopa Liidu piirkondades. Selleks on komisjon võtnud kohustuse esitada enne 2001. aasta lõppu seadusandlik ettepanek keskkonnavastutuse kohta, mis hõlmab ka GMOst lähtuvat kahju.

Italiano

(16) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata la legislazione nazionale in materia di responsabilità ambientale, mentre la normativa comunitaria in tale settore dovrebbe essere integrata da norme in materia di responsabilità per diversi tipi di danno ambientale in tutte le zone dell'Unione europea. A tal fine la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del 2001, una proposta legislativa sulla responsabilità ambientale che copra anche i danni derivanti da OGM.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

11. Komisjon koostas 1996. aastal viienda keskkonnaalase tegevusprogrammi arenguaruande. Aruandes märgitakse, et programmi üldstrateegia ja eesmärgid on endiselt ajakohased. Ei ole kahtlust, et keskkonna ja säästliku arenguga seotud küsimuste integreerimisel muusse ühenduse poliitikasse on tehtud edusamme. Probleem on aga selles, et tegelikku muutust kõikide huvitatud poolte, see on poliitiliste otsuste tegijate, ettevõtjate ja avalikkuse suhtumises ei ole siiski toimunud. Tuleb välja töötada jagatud keskkonnavastutuse mõiste ning teha iga kodanik teadlikuks keskkonnaküsimuste tähtsusest.

Italiano

11. Nel 1996 la Commissione ha elaborato una relazione sullo stato di avanzamento del quinto programma comunitario d'azione per l'ambiente, in cui rileva la validità della strategia globale e degli obiettivi del quinto programma. L'inclusione delle considerazioni ambientali e di sostenibilità nelle altre politiche comunitarie è incontestabilmente progredita. Tuttavia manca ancora un vero e proprio cambiamento nell'atteggiamento di tutti i soggetti interessati: responsabili politici, imprese, cittadini. Di fronte ai problemi ambientali occorre elaborare la nozione di responsabilità comune e sensibilizzare ogni cittadino all'importanza della posta in gioco.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

3.6.3 "Igasugune geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine nagu ka nende organismide vedu ja turuleviimine vastavalt direktiivi nr 2001/18/EÜ definitsioonile" kuulub uue keskkonnavastutuse direktiivi nr 2004/35/EÜ rakendusalasse, mis volitab liikmesriike (mitte aga üksikuid kodanikke) kohustama keskkonnakahju põhjustajaid seda kõrvaldama ja parandama. Seda juhul kui toimitud on tahtlikult või hooletusest ning kahju ja isikute tegevuse vahel valitseb põhjuslik seos. [18] Liikmesriigid peavad selle direktiivi üle võtma 30. aprilliks 2007. Tõsiasi, et GMOde keskkonda viimine ühenduse territooriumil on lubatud, tähendab, et üldiselt tuleb välistada hoolimatus või halvad kavatsused, välja arvatud juhul kui rikutakse spetsiifilisi keskkonda viimise koguseid. EMSK nõudis juba oma keskkonnavastutuse direktiivi [19] käsitlevas arvamuses, et "bioloogilise mitmekesisuse määratluses tuleks samuti arvestada GMOde lühi-ja pikaajaliste mõjudega."

Italiano

3.6.3 "Qualsiasi rilascio deliberato nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati definiti nella direttiva 2001/18/CE" rientrerà nel campo di applicazione della nuova direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, la quale consente agli Stati membri, ma non a singoli cittadini, di imporre ai responsabili la rimozione e il risanamento dei danni ambientali causati per dolo o per colpa, qualora si possa accertare che essi sono stati provocati dall'attività di singoli operatori [18]. Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva entro il 30 aprile 2007. Il fatto che nella Comunità venga autorizzata l'immissione in circolazione di un OGM esclude di regola le fattispecie della colpa e del dolo, a meno che non siano state infrante specifiche disposizioni relative all'immissione in circolazione. Nel parere sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale [19] il Comitato aveva affermato che "Nella definizione della biodiversità si dovrebbe tenere conto dell'incidenza, a breve e a lungo termine, degli organismi geneticamente modificati".

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo