Preguntar a Google

Usted buscó: juurdepääsuvõimaluste (Estonio - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Polaco

Información

Estonio

Kaks ülesannet: ummikute vähendamine ja juurdepääsuvõimaluste suurendamine

Polaco

6.1. Dwa wyzwania: zmniejszenie zatłoczenia i zwiększenie dostępności

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Teatud juhtudel on tegemist andmete kvaliteedi parandamisega, teistel juhtudel juurdepääsuvõimaluste täiustamise või andmete avalikustamise soodustamisega.

Polaco

W niektórych przypadkach chodzi o poprawę jakości danych, w innych – o rozszerzenie dostępu do nich lub sprzyjanie ich rozpowszechnianiu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Mõned on seotud turuga, näiteks süsteemide rajamise keerukus või koostoimivusprobleemid, kasutajasõbralikkuse ja juurdepääsuvõimaluste puudumine ning olukorrad, kus uued teenused konkureerivad olemasolevatega.

Polaco

Inne przeszkody powiązane są z rynkiem – zaliczają się do nich trudności z wdrożeniem systemów, czy problemy ze współoperatywnością, brak rozwiązań przyjaznych dla użytkownika lub problemy z dostępnością, a także sytuacje, w których nowe usługi konkurują z już istniejącymi.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

VKEde jaoks juurdepääsuvõimaluste parandamiseks lihtsustatakse uues programmis osalemise eeskirju, mis põhinevad õigus- ja finantsnõuete järjekindlamal tõlgendamisel koos lihtsustatud hindamis- ja valikuprotsessiga.

Polaco

Promowanie wzrostu i zatrudnienia nictwa w nowych programach będą znacznie uproszczone, z bardziej jednolitą interpretacją przepisów prawnych i zasad finansowania oraz prostszymi procedurami oceny i wyboru.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Lähitulevikus tehakse uusi konkreetseid ettepanekuid teenindusaegade jaotamiseks – aegade jaotamisel rakendatakse ülekoormatud lennujaamade läbilaskevõime parandamiseks esmakordselt turumehhanismi – samuti juurdepääsuvõimaluste kohta arvutipõhistele ettetellimissüsteemidele ning maapealse käitluse turule.

Polaco

Wkrótce zostaną przedstawione nowe, szczegółowe propozycje dotyczące przydziału czasu na start i lądowanie, w których zostanie zaprezentowany po raz pierwszy rynkowy mechanizm tego przydziału, mający na celu zwiększenie przepustowości w portach lotniczych o dużym natężeniu ruchu, jak również propozycje dotyczące równości dostępu do usług w komputerowym systemie rezerwacji oraz obsługi naziemnej.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Seda eesmärki, piiratud liikumisvõimega inimeste juurdepääsuvõimaluste parandamist, võib saavutada, võttes käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates sõidukites kasutusele vastavad tehnilised lahendused või kombineerides neid sobiva kohaliku infrastruktuuriga, et tagada juurdepääs ratastooli kasutavatele inimestele.

Polaco

W tym celu dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się można osiągnąć albo poprzez rozwiązania techniczne zastosowane w pojeździe, jak to zostało ujęte w niniejszej dyrektywie, albo poprzez połączenie ich z właściwą infrastrukturą lokalną mającą zagwarantować dostęp dla użytkowników wózków inwalidzkich.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Eelkõige kaalutakse dialoogi pidamist oskuste arendamise, sotsiaalkaitse, ühiskondliku dialoogi, võrdsete võimaluste, mittediskrimineerimise, puuetega inimeste juurdepääsuvõimaluste, töötervishoiu ja -turvalisuse ning muude tööõiguse reeglite ülevõtmise valdkonnas.

Polaco

W tym kontekście bierze się pod uwagę obszary takie jak rozwój umiejętności, ochrona socjalna, dialog społeczny, równość szans, niedyskryminacja i dostępność dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inne normy pracy.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

- Parendada tervishoiualaste eesmärkide integratsiooni kõigisse Euroopa poliitikatesse ja tegevustesse: Euroopa Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, kogumaks infot selle kohta, milline on riikide seisukoht erinevate tervishoiuteenustele teistes liikmesriikides juurdepääsu võimaluste toimimisest ja milline on selle mõju, eelkõige Euroopa reeglitest tulenevate juurdepääsuvõimaluste osas.

Polaco

- lepsze włączenie celów zdrowotnych do europejskiej polityki i działań: Komisja Europejska będzie współpracować z Państwami Członkowskimi w celu zgromadzenia informacji odnośnie funkcjonowania różnych sposobów zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej w innych Państwach Członkowskich oraz ich skutków, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów, które wynikają z zasad obowiązujących na poziomie europejskim;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

20% Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest on juba eraldatud selleks, et parandada ebasoodsas olukorras olevate inimeste võrdseid tööhõivevõimalusi. Kasuks tuleks ka vaesunud piirkondade ja elurajoonide taaselustamine ja neile hõlpsamate juurdepääsuvõimaluste loomine, paremate elamistingimuste ja koolitusvõimaluste soodsam kättesaadavus ning kaitse sotsiaalse tõrjutuse eest.

Polaco

20 % budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego już przeznacza się na zwiększanie równości szans w zakresie zatrudnienia dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, natomiast inne dziedziny polityki, które mogą okazać się pomocne, dotyczą zwiększonej rewitalizacji i lepszego dostępu do ubogich terenów i dzielnic, poprawy warunków w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, promowania dostępu do edukacji i ochrony przed wykluczeniem społecznym.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Kontroll juurdepääsuvõimaluste üle võib hõlmata lõpptarbijani viiva füüsilise ühenduse (paikse või mobiilse) omamist või kontrolli selle üle ja/või võimalust muuta või tühistada lõpptarbija lõpp-punktile juurdepääsuks vajalik riigisisene number või riigisisesed numbrid.

Polaco

Kontrolowanie środków dostępu może pociągać za sobą własność lub kontrolę fizycznego połączenia z użytkownikiem końcowym (stacjonarnym albo ruchomym) albo możność zmieniania lub wycofywania numeru bądź numerów niezbędnych do zapewnienia dostępu do punktu zakończenia sieci użytkownika końcowego.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Ombudsman leidis, et kõnealune tingimus ei ole põhimõ eliselt diskrimineeriv ega ebaõiglane, võ es aluseks i) osapoolte esitatud või Eurostati veebilehel esitatud teatud statistilised andmed Interneti-kasutuse või juurdepääsuvõimaluste kohta; ii) asjaolu, et puuduvad tõendid selle kohta, et paljude isikute puhul, kes on huvitatud EPSO kaudu kandideerimisest või konkurssidel osalemisest, on see takistatud seoses piiratud juurdepääsuga Internetile; iii) üldtuntud asjaolu, et juurdepääs Internetile laieneb pidevalt; iv) EPSO põhjendused süsteemi kasutamiseks, nimelt suurem läbipaistvus ja paranenud juurdepääs teabele.

Polaco

Rzecznik stwierdził, że rzeczony wymóg zasadniczo nie jest dyskryminacyjny i niesprawiedliwy, biorąc pod uwagę (i) pewne dane statystyczne o korzystaniu z Internetu lub dostępu do niego udostępnione przez strony lub znajdujące się w witrynie Eurostatu; (ii) że nie ma dowodów na to, że znaczna liczba osób zainteresowana zgłoszeniem się do EPSO lub udziałem w konkursach EPSO nie mogła tego zrobić, ponieważ miała ograniczony dostęp do Internetu; (iii) że według ogólnej wiedzy i doświadczenia dostęp do Internetu wciąż jest coraz większy; (iv) uzasadnienie systemu przez EPSO, tj. większą przejrzystość i zwiększanie dostępności informacji.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

(11) Käesoleva direktiivi peaeesmärgiks on sõitjate turvalisuse tagamine, samuti on vajalik kooskõlas ühenduse transpordi-ja sotsiaalpoliitikaga sätestada tehnilised nõuded piiratud liikumisvõimega inimeste juurdepääsuks käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvatesse sõidukitesse. Tuleb püüda parandada juurdepääsuvõimalust nendesse sõidukitesse. Seda eesmärki, piiratud liikumisvõimega inimeste juurdepääsuvõimaluste parandamist, võib saavutada, võttes käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates sõidukites kasutusele vastavad tehnilised lahendused või kombineerides neid sobiva kohaliku infrastruktuuriga, et tagada juurdepääs ratastooli kasutavatele inimestele.

Polaco

(11) Podczas gdy zasadniczym celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, konieczne jest także zapewnienie warunków technicznych umożliwiających dostęp osobom o ograniczonej możliwości poruszania się do pojazdów objętych dyrektywą, zgodnie z wspólnotową polityką transportową i społeczną. Wszystkie wysiłki muszą być skierowane na poprawę dostępu do tych pojazdów. W tym celu dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się można osiągnąć albo poprzez rozwiązania techniczne zastosowane w pojeździe, jak to zostało ujęte w niniejszej dyrektywie, albo poprzez połączenie ich z właściwą infrastrukturą lokalną mającą zagwarantować dostęp dla użytkowników wózków inwalidzkich.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

(6) Turgudel, kus erinevused ettevõtjate läbirääkimisasendi tugevuses on jätkuvalt väga suured ja kus ühed ettevõtjad sõltuvad oma teenuste pakkumisel teiste ettevõtjate infrastruktuuridest, on otstarbekas luua raamistik, mis tagaks turu tõhusa toimimise. Kaubandusläbirääkimiste ebaõnnestumise korral peaksid liikmesriikide reguleerivatel asutustel olema volitused, et tagada lõpptarbijate huvides piisav juurdepääs ja vastastikune sidumine ning teenuste koostalitlusvõime. Eelkõige võivad nad tagada läbivühenduvuse sellega, et kehtestavad proportsionaalsed kohustused nendele ettevõtjatele, kes kontrollivad juurdepääsu lõpptarbijatele. Kontroll juurdepääsuvõimaluste üle võib hõlmata lõpptarbijani viiva füüsilise ühenduse (paikse või mobiilse) omamist või kontrolli selle üle ja/või võimalust muuta või tühistada lõpptarbija lõpp-punktile juurdepääsuks vajalik riigisisene number või riigisisesed numbrid. Selline olukord tekib näiteks juhul, kui võrguoperaator peaks põhjendamatult piirama lõpptarbijate võimalusi pääseda juurde Interneti-portaalidele ja -teenustele.

Polaco

(6) W odniesieniu do rynków, na których nadal występują duże różnice w pozycji negocjacyjnej pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, a niektóre przedsiębiorstwa bazują przy świadczeniu swoich usług na infrastrukturze zapewnionej przez inne, wskazane jest ustanowienie uregulowań prawnych, które gwarantowałyby skuteczne funkcjonowanie rynku. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć uprawnienia do zabezpieczenia odpowiedniego dostępu, wzajemnych połączeń oraz interoperacyjności usług ze względu na interes użytkowników końcowych w sytuacji, gdy negocjacje handlowe okażą się bezowocne. W szczególności mogą one zapewnić możliwość podłączenia typu koniec-koniec poprzez nałożenie proporcjonalnych obowiązków na przedsiębiorstwa kontrolujące dostęp do użytkowników końcowych. Kontrolowanie środków dostępu może pociągać za sobą własność lub kontrolę fizycznego połączenia z użytkownikiem końcowym (stacjonarnym albo ruchomym) albo możność zmieniania lub wycofywania numeru bądź numerów niezbędnych do zapewnienia dostępu do punktu zakończenia sieci użytkownika końcowego. Z takim przypadkiem będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy np. operatorzy sieciowi bezzasadnie ograniczają wybór dostępu użytkowników końcowych do portali i usług internetowych.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

2. Lisaks nimetatud tegevusele on näiteks teenindusaegade jaotamisel, [2] maapealses käitluses [3] või arvutipõhise ettetellimissüsteemi [4] osas võetud rida meetmeid turu liberaliseerimise toetamiseks ja võimaldamaks sektori huvirühmadel konkureerida vastavalt erapooletutele reeglitele. Lähitulevikus tehakse uusi konkreetseid ettepanekuid teenindusaegade jaotamiseks – aegade jaotamisel rakendatakse ülekoormatud lennujaamade läbilaskevõime parandamiseks esmakordselt turumehhanismi – samuti juurdepääsuvõimaluste kohta arvutipõhistele ettetellimissüsteemidele ning maapealse käitluse turule. Maapealse käitluse teenuseid käsitleva ettepaneku eesmärk on tugevdada konkurentsi teenusepakkujate vahel, lihtsustades nende turulepääsu.

Polaco

2. Ponadto podjęto szereg działań, na przykład w zakresie przydziału czasu na start i lądowanie [2], obsługi naziemnej [3] lub komputerowych systemów rezerwacji [4], mających na celu ujęcie powyższej liberalizacji rynku w określone ramy i umożliwienie uczciwej konkurencji między podmiotami sektora. Wkrótce zostaną przedstawione nowe, szczegółowe propozycje dotyczące przydziału czasu na start i lądowanie, w których zostanie zaprezentowany po raz pierwszy rynkowy mechanizm tego przydziału, mający na celu zwiększenie przepustowości w portach lotniczych o dużym natężeniu ruchu, jak również propozycje dotyczące równości dostępu do usług w komputerowym systemie rezerwacji oraz obsługi naziemnej. Ta ostatnia propozycja będzie miała na celu wzmocnienie konkurencji między świadczącymi usługę podmiotami, poprzez zwiększenie ich dostępu do rynku.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Integratsiooni tuleb suhtuda terviklikult, käsitledes mitte üksnes kõikide rühmade juurdepääsu tööjõuturule, vaid ka meetmeid sotsiaalsete, kultuuriliste, religioossete, keeleliste ja rahvuslike erinevuste lahendamiseks. Õigus diskrimineerimisvabale kohtlemisele, mida on edasi arendatud ELi diskrimineerimisevastastes direktiivides[19], on samuti üks integratsiooni võtmeaspekte. 20% Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest on juba eraldatud selleks, et parandada ebasoodsas olukorras olevate inimeste võrdseid tööhõivevõimalusi. Kasuks tuleks ka vaesunud piirkondade ja elurajoonide taaselustamine ja neile hõlpsamate juurdepääsuvõimaluste loomine, paremate elamistingimuste ja koolitusvõimaluste soodsam kättesaadavus ning kaitse sotsiaalse tõrjutuse eest. Rahuldav elukvaliteet ja kodanike isiklik osalemine ühiskonna tegevuses on samuti võtmetegurid radikaalsetesse rühmitustesse värbamise ärahoidmisel (vt lisa).

Polaco

Konieczne jest zastosowanie do zagadnienia integracji podejścia całościowego, obejmującego nie tylko dostęp do rynku pracy dla wszystkich grup, ale również środki dotyczące różnic społecznych, kulturowych, religijnych, językowych i narodowych. Prawo do niedyskryminacji, omówione bardziej szczegółowo w dyrektywach UE w sprawie zakazu dyskryminacji[19], jest również kluczowym aspektem integracji. 20% budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego już przeznacza się na zwiększanie równości szans w zakresie zatrudnienia dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, natomiast inne dziedziny polityki, które mogą okazać się pomocne, dotyczą zwiększonej rewitalizacji i lepszego dostępu do ubogich terenów i dzielnic, poprawy warunków w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego, promowania dostępu do edukacji i ochrony przed wykluczeniem społecznym. Ponadto kluczem do uniknięcia rekrutacji do radykalnych grup jest zadowalająca jakość życia oraz włączenie jednostki do społeczeństwa na płaszczyźnie osobistej (patrz Załącznik).

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Estonio

Uute tehnoloogiate, eriti lairiba edu alus on audiovisuaal-ja multimeediasisu. Seega on oluline, et Euroopa Liit omandaks ennetava rolli sisu pakkujate toetamise ja uuenduslike teenuste soodustamise kaudu. Uute teenuste ja sisu arengut aeglustavad mitmesugused takistused: mõned on seotud õigusliku raamistikuga, näiteks ebakindlus finantsteenuste eeskirjade mobiilimaksetele kohaldamise ümber või selliste süsteemide areng ja vastuvõetavus, mis võimaldavad sisu õiguspärast kasutamist vastavalt intellektuaalomandi õigustele. Mõned on seotud turuga, näiteks süsteemide rajamise keerukus või koostoimivusprobleemid, kasutajasõbralikkuse ja juurdepääsuvõimaluste puudumine ning olukorrad, kus uued teenused konkureerivad olemasolevatega. Veel mõned on seotud turgu valitseva seisundiga. Uute teenuste ja sisu turu kasv sõltub suutlikkusest leida sobivaid lahendusi tervele reale probleemide, mis puudutavad nii avalikku kui ka erasektorit.

Polaco

Treści audiowizualnie i multimedialne stanowią podstawę sukcesu nowych technologii jako takich, w szczególności zaś szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dlatego też istotne jest, aby Unia Europejska odgrywała w tym zakresie proaktywną rolę – wspierając dostawców treści oraz promując tworzenie usług innowacyjnych. Rozwój nowych usług i treści hamowany jest jednak przez wiele czynników: przeszkody natury prawnej, takie jak niepewność odnośnie stosowania przepisów regulujących usługi finansowe do płatności przez telefon komórkowy, czy rozwój i akceptowalność systemów pozwalających na legalne wykorzystanie treści zgodnej z obowiązującymi prawami własności intelektualnej. Inne przeszkody powiązane są z rynkiem – zaliczają się do nich trudności z wdrożeniem systemów, czy problemy ze współoperatywnością, brak rozwiązań przyjaznych dla użytkownika lub problemy z dostępnością, a także sytuacje, w których nowe usługi konkurują z już istniejącymi. Inne problemy dotyczą kwestii dominacji na rynku. Zwiększenie rynku dla nowych usług i treści zależeć będzie od zdolności znalezienia adekwatnych rozwiązań dla licznych, wymienionych tu problemów, które dotyczą tak sektora prywatnego, jak i publicznego.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo