Preguntar a Google

Usted buscó: yhteistyösopimuksia (Finés - Búlgaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Búlgaro

Información

Finés

Euroopan unioni on tehnyt nimenomaan kilpailukysymyksiä koskevia yhteistyösopimuksia Japanin, Kanadan ja Yhdysvaltojen kanssa.

Búlgaro

Европейският съюз има специални споразумения за сътрудничество по въпросите на конкуренцията със Съединените щати, Канада и Япония.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Missä määrin vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla on voimassa yhteistyösopimuksia (horisontaalisia, vertikaalisia tai muita)?

Búlgaro

Доколко на засегнатите пазари са сключени споразумения за сътрудничество (хоризонтални, вертикални или други)?

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Toimiva yhteistyö: Komissio on solminut yhteistyösopimuksia muun muassa Intian ja Kiinan kaltaisten strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa.

Búlgaro

Сътрудничеството дава резултати: Комисията вече е подписала споразумения за сътрудничество със стратегически партньори като Индия и Китай.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tämän sopimuksen määräyksiä ei saa tulkita siten, että ne estävät sopimuspuolia soveltamasta voimassa olevia yhteistyösopimuksia tai tekemästä sellaisia tulevaisuudessa.

Búlgaro

Нито една част на настоящото споразумение не накърнява съществуващи или бъдещи договорености за сътрудничество между страните.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kansainvälinen oliivineuvosto luo suhteita kansainvälisten tai alueellisten rahoitusalan organisaatioiden tai instituutioiden kanssa ja erityisesti perushyödykerahaston kanssa sekä tekee tapauksen mukaan niiden kanssa yhteistyösopimuksia.

Búlgaro

Международният съвет за маслиновите продукти установява връзки и изготвя при необходимост специални споразумения за съвместна работа с международни или регионални организации или институции с финансов характер, по-специално с Общия фонд за стоките.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Jäsenvaltiot voivat tehdä tietojen vaihtoa koskevia yhteistyösopimuksia kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa vain sikäli kuin annettavia tietoja koskee vähintään tässä artiklassa säädettyä salassapitovelvollisuutta vastaava suoja.

Búlgaro

Държавите-членки могат да сключват споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация, с компетентните органи на трети страни, само ако разкритата информация подлежи на гаранции за професионална тайна, най-малко равни на предвидените в настоящия член.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Osapuolet tekevät tarvittaessa vastavuoroista avustamista koskevia yhteistyösopimuksia tai -järjestelyjä maailmanlaajuisella, alueellisella, paikallisella tai kahdenkeskisellä pohjalla tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Búlgaro

Страните по споразумението, където и както е подходящо, встъпват в споразумения за сътрудничество или договорености за взаимно подпомагане на глобална, регионална или двустранна основа, така че да насърчат постигането на целите на настоящото споразумение.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Ottaen huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun koon muihin toimielimiin verrattuna sekä asianmukaisen hallinnon varmistamiseksi ja talousarviosäästöjen saamiseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii oma-aloitteisesti tekemään yhteistyösopimuksia, yhteisymmärryspöytäkirjoja ja palvelusopimuksia muiden toimielinten kanssa.

Búlgaro

Предвид размера на ЕНОЗД в сравнение с другите институции и с оглед на доброто управление и бюджетните икономии, ЕНОЗД активно се стреми към сключване на споразумения за сътрудничество, меморандуми за разбирателство и споразумения за нивото на обслужване с други институции.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Parlamentti kehotti jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lasten katoamisia varten hälytysjärjestelmän ja tekemään yhteistyösopimuksia kaikkien rajanaapureidensa kanssa, jotta hälytys voidaan tehdä pikaisesti kaikilla tarvittavilla alueilla. Lisäksi parlamentti hyväksyi 21. lokakuuta

Búlgaro

Наред с това, на 21 октомври той прие декларация относно борбата с трафика на деца с искане към държавитечленки да я превърнат в приоритетна цел на своята национална политика в защита на детството.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Politiikan alalla olemme viimeistelleet lainsäädäntöhankkeet, jotka liittyvät vertikaalisiin sopimuksiin, ajoneuvoihin ja vakuutuksiin, sekä tarkistaneet horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevat puitteet, joihin sisältyvät tietojenvaihtoa ja standardointisopimuksia koskevat selvemmät säännöt.

Búlgaro

Ясно е, че от гледна точка на контрола върху държавните помощи най-спешният въпрос е да се организира прекратяването на извънредните мерки за подпомагане, приети в контекста на кризата.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Pienen maan johtavana korkeakouluna Ljubljanan yliopisto on panostanut kansainvälisyyteen, ja se kuuluu useisiin merkittäviin yliopistoverkostoihin. Se on myös tehnyt 27 yliopiston laajuista yhteistyösopimusta, ja sen 22 tiedekuntaa ja kolme taideakatemiaa ovat lisäksi solmineet useita muita yhteistyösopimuksia.

Búlgaro

В допълнение, тя е страна по 27 общоуниверситетски споразумения за сътрудничество, както и редица други, сключени индивидуално от всеки от нейните 22 факултета и 3 академии.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Alueiden komitea antoi 12. lokakuuta lausunnon komission tiedonannosta, joka koski julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa yhteisön oikeutta (6).

Búlgaro

Това предложение определя мерките, които трябва да се вземат, за да се позволи на акционерите на едно дружество да гласуват, без да присъстват на Общото събрание.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuvissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa sekä sopimuksissa, avustussopimuksissa ja -päätöksissä on oltava määräykset, joilla nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Búlgaro

Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се овластяват да провеждат одити и разследвания съгласно съответните техни компетенции.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Yhteistyösopimukset

Búlgaro

Споразумения за сътрудничество

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Antakaa tarvittaessa tarkempia tietoja keskittymän osapuolten vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla tekemistä merkittävimmistä yhteistyösopimuksista, kuten tutkimus- ja kehityssopimuksista, lisenssisopimuksista, yhteistä tuotantoa koskevista sopimuksista, erikoistumissopimuksista, jakelusopimuksista, pitkäaikaisista hankintasopimuksista ja tiedonvaihtosopimuksista, ja liittäkää mukaan jäljennökset näistä sopimuksista, jos katsotte sen tarpeelliseksi [31].

Búlgaro

Ако имат отношение към случая, предоставете подробности относно най-важните споразумения за сътрудничество, по които са страни участниците в концентрацията на засегнатите пазари, като например научноизследователска и развойна дейност, лицензиране, съвместно производство, специализация, дългосрочни доставки и размяна на споразумения за информация и, когато е целесъобразно, представете копие от тези споразумения [31].

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Esimerkiksi Yingli Solar antoi 9 päivänä heinäkuuta 2010 lehdistötiedotteen, jossa se ilmoitti CDB:n kanssa tehdystä strategisesta yhteistyösopimuksesta, jonka nojalla CDB:n odotetaan myöntävän luottoa yhteensä 36 miljoonaan RMB:hen asti Yingli-ryhmän ja sen tytäryhtiöiden tueksi.

Búlgaro

Например, на 9 юли 2010 г. Yingli Solar е издало съобщение за пресата, в което се обявява споразумение за стратегическо сътрудничество с КБР, съгласно което КБР предвижда да предостави кредитни инструменти с агрегиран максимум от 36 млн. RMB в подкрепа на Yingli Group и свързаните с нея дружества.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa sekä tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa rahoitussopimuksissa ja -päätöksissä sekä sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAF:lle oikeus tehdä edellä tarkoitettuja tarkastuksia sekä edellä tarkoitettuja paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista.

Búlgaro

Без да се засягат параграфи 1 и 2, в споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, както и споразуменията и решенията за отпускане на безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, на Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се предоставят правомощия да извършват такива одити, контрол и проверки на място.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuviin yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällyttävä määräyksiä, joissa nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Búlgaro

Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, в споразумения за сътрудничество с трети държави и международни организации, договори, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и решения за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните им компетентности.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Euroopan petostentorjuntavirasto, jäljempänä 'OLAF', voi neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 [25] säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdä niihin talouden toimijoihin kohdistuvia paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, joille on suoraan tai välillisesti myönnetty tällaista rahoitusta, selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka unionin rahoitusta koskevaan sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.Tämän asetuksen täytäntöönpanosta seurauksena olevissa kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyissä yhteistyösopimuksissa, avustussopimuksissa, avustuspäätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti annettava komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia sekä paikalla suoritettavia todentamisia ja tarkastuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamista.

Búlgaro

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва проверки и инспекции на място по отношение на икономически оператори, засегнати пряко или непряко от такова финансиране в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета [25], с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране от страна на Съюза.Без да се засягат първа и втора алинея, в договори за сътрудничество с трети държави и международни организации, в споразумения за безвъзмездни средства, решения за безвъзмездни средства и договори, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, изрично се оправомощават Комисията, Сметната палата и OLAF да провеждат подобни одити, проверки на място и контрол.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

on tarpeen varmistaa, että kunnes kumppanuus- ja yhteistyösopimus tulee voimaan ja yhteistyöneuvosto perustetaan, kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen nojalla perustettu sekakomitea voi käyttää kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa yhteistyöneuvostolle annettuja valtuuksia, ja

Búlgaro

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ е необходимо да се гарантира, че до влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество и създаването на Съвета по сътрудничество, Съвместният комитет, създаден съгласно Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество може да осъществява правомощията, предоставени по силата на Споразумението за партньорство и сътрудничество на Съвета по сътрудничество;

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo