Usted buscó: maantiekuljetuksen (Finés - Checo)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Checo

Información

Finés

maantiekuljetuksen rahtikirja

Checo

silniční nákladní list

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

10 artikla maantiekuljetuksen helpottaminen ...

Checo

Článek 10: usnadnění silniční nákladní dopravy

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

a. tekniset ja verotukselliset näkökohdat10 artikla maantiekuljetuksen helpottaminen...

Checo

Článek 10: usnadnění silniční nákladní dopravy

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

d) varaosat ja työkalut, joita tarvitaan kansainvälisen maantiekuljetuksen yhteydessä rikkoutuneen ajoneuvon korjaamiseen.

Checo

d) náhradní díly a nářadí potřebné pro opravu vozidla v případě jeho poruchy během mezinárodní silniční dopravy.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

maantiekuljetuksen osalta alkuperämaassa ennen kyseistä päivämäärää laadittu tavaroiden maantiekuljetusta koskeva sopimus tai jokin muu kuljetusasiakirja,

Checo

v případě pozemní přepravy přepravní smlouvu v mezinárodní silniční nákladní dopravě (cmr) ohledně přepravy zboží či jakýkoliv jiný přepravní doklad vydaný v zemi původu před tímto datem,

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

ohjelmassa myönnetään tukia ilman takaisinmaksuvelvoitetta. tuen suuruus määräytyy maantiekuljetuksen ja merikuljetuksen ulkoisten kustannusten erotuksen perusteella.

Checo

režim předpokládá poskytnutí nenávratného příspěvku, jehož výše se odvíjí od rozdílu mezi vnějšími náklady na silniční a námořní dopravu.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

asiakirjaviitteet: valinnainen: lentorahtikirjan numero, merikuljetuksen konossementin numero tai rautatie- tai maantiekuljetuksen kaupallinen numero.

Checo

odkaz na doklady: volitelné: uveďte číslo leteckého nákladního listu, číslo námořního konosamentu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla.

Última actualización: 2014-11-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

päätös 3.3.2004.n 551/2003 – italia – yhdistetyn meri- ja maantiekuljetuksen edistäminen sisiliassa.

Checo

3.n 493/2003 – německo – státní podpora pro uhelný průmysl na rok 2004.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

kunkin yksittäisen matkan tukimäärä on yhtä suuri kuin maantiekuljetuksen ja merikuljetuksen ulkoisten kustannusten erotus. erotus lasketaan maan ystävät -järjestön tekemän päivitetyn selvityksen perusteella.

Checo

výše příspěvku na jednu jízdu odpovídá rozdílu mezi vnějšími náklady u silniční a námořní dopravy. výpočet rozdílu se zakládá na aktualizované studii vypracované sdružením „amici della terra“.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

d) varaosat ja työkalut, joita tarvitaan kansainvälisen maantiekuljetuksen yhteydessä rikkoutuneen ajoneuvon korjaamiseen. korvatut osat on vietävä maasta tai tuhottava toisen sopimuspuolen toimivaltaisten tulliviranomaisten valvonnassa.

Checo

d) náhradní díly a nářadí potřebné pro opravu vozidla v případě jeho poruchy během mezinárodní silniční dopravy. vyměněné náhradní díly musí být vyvezeny ze země nebo znehodnoceny za dohledu celních orgánů druhé smluvní strany.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

-maantiekuljetuksen osalta alkuperämaassa ennen kyseistä päivämäärää laadittu tavaroiden maantiekuljetusta koskeva sopimus tai jokin muu kuljetusasiakirja,-ilmakuljetuksen osalta lentorahtikirja, josta käy ilmi, että lentoyhtiö on vastaanottanut tuotteet ennen kyseistä päivää.

Checo

-v případě pozemní přepravy přepravní smlouvu v mezinárodní silniční nákladní dopravě (cmr) ohledně přepravy zboží či jakýkoliv jiný přepravní doklad vydaný v zemi původu před tímto datem,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

2.4.8 komitea toteaa jälleen, että on siirryttävä suunnitelmista käytännön toimiin, mikäli halutaan parantaa rautateiden ja muiden maantiekuljetuksen vaihtoehtojen uskottavuutta rahtiliikenteessä. euroopanlaajuisiin liikenneverkkoihin sekä uusille jäsenvaltioille ja balkanin maille myönnettävistä varoista on varattava tai osoitettava nykyistä enemmän määrärahoja rautatie-, meri-ja sisävesiliikenteen perusrakenteisiin.

Checo

2.4.8 na závěr, aby se dodalo důvěryhodnosti nákladní železniční dopravě, jakož i jiným způsobům alternativ k dopravě silniční, výbor opět upozorňuje na to, že je nutné zanést tyto cíle do legislativy s tím, že by se ponechal nebo udělil větší prostor železniční, námořní a říční dopravě, i v rámci financování projektů ten-t (trans european network for transport) a udělování dotací novým členským státům a balkánským zemím.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

muutettaessa yhdistettyä rautatie-maantiekuljetusta koskevaa kuljetussopimusta siten, että kuljetus, jonka oli tarkoitus päättyä yhteisön ulkopuolella, päättyy yhteisössä, rautatieviranomaiset voivat täyttää muutetun sopimuksen ainoastaan lähtötoimipaikan annettua ennakolta hyväksyntänsä; tässä tapauksessa 3 kohdan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin.

Checo

v případě změny přepravní smlouvy pro kombinovanou železniční a silniční dopravu, která má za následek, že přeprava, která měla končit mimo společenství, končí uvnitř společenství, smějí železniční orgány plnit změněnou smlouvu pouze s předchozím souhlasem celního úřadu odeslání; v tomto případě se odstavec 3 použije obdobně.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

«määrätullitoimipaikka» tarkoittaa mitä tahansa sopimuspuolen tullitoimipaikkaa, jossa päättyy kuorman tai sen osan kansainvälinen maantiekuljetus tir-menettelyn nojalla;h)

Checo

g) "celním úřadem určení" kterýkoli celní úřad smluvní strany, kde končí pro celý náklad nebo pro jeho část mezinárodní přeprava podle režimu tir stanoveného touto úmluvou;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

c)%quot%yhdistetyillä rautatie-maantiekuljetuksilla%quot%, jäljempänä%quot%yhdistetyt kuljetukset%quot%, tavaroiden kuljetusta, joka tapahtuu käyttäen maantieajoneuvoja tai lastausyksikköjä, jotka osan matkasta kuljetetaan rautateitse ja jotka matkan alku-tai loppuosan kuljetetaan maanteitse,

Checo

c) "kombinovaná silniční/železniční doprava": dále jen "kombinovaná doprava": přeprava zboží těžkými nákladními vozidly nebo nakládacími jednotkami, které uskuteční část své cesty po železnici a buď začínají nebo končí cestu po silnici;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

c) matkan aikana tarvittava määrä voiteluaineita;d) varaosat ja työkalut, joita tarvitaan kansainvälisen maantiekuljetuksen yhteydessä rikkoutuneen ajoneuvon korjaamiseen. korvatut osat on vietävä takaisin tai tuhottava toisen sopimuspuolen toimivaltaisten tulliviranomaisten valvonnassa.

Checo

d) náhradní díly a nářadí potřebné pro opravu vozidla v případě jeho poruchy během mezinárodní silniční dopravy. vyměněné náhradní díly musí být vyvezeny ze země nebo znehodnoceny za dohledu celních orgánů druhé smluvní strany;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

c) maantiekuljetuksen ollessa kyseessä alkuperämaan tullitoimipaikan ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää antama tir-carnet (kansainvälinen maatiekuljetus) tai muu asianmukainen alkuperämaan tulliviranomaisten ennen kyseistä päivämäärää varmentama asiakirja;

Checo

(c) v případě silniční dopravy karnet tir (mezinárodní silniční dopravy) vydaný přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost celním úřadem země původu nebo jakýkoli jiný vhodný doklad ověřený příslušnými celními orgány země původu před uvedeným dnem;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

-`kuljetuksella` maantiekuljetusta, joka suoritetaan ajoneuvolla kokonaan tai osittain yleisillä teillä jäsenvaltioiden alueella, mukaan lukien tavaroiden kuormaus ja purkaminen direktiivin 94/55/ey mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden laeissa säädettyjä, näiden toimien vastuuta koskevia järjestelyjä;

Checo

-"přepravou" rozumí každá činnost silniční přepravy prováděná vozidly úplně nebo částečně na veřejných pozemních komunikacích na území členského státu, včetně nakládky a vykládky, na něž se vztahuje směrnice 94/55/es, aniž jsou dotčeny právní předpisy členských států ohledně odpovědnosti za tyto činnosti,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

-`jakamattomalla kuormalla` tarkoitetaan kuormaa, jonka jakaminen kahteen tai useampaan kuormaan maantiekuljetusta varten aiheuttaisi kustannuksia tai huomattavan vahinkovaaran ja jota ei sen mittojen tai painojen vuoksi voida kuljettaa moottoriajoneuvolla, perävaunulla, perävaunuyhdistelmällä tai puoliperävaunuyhdistelmällä, joka kaikissa suhteissa vastaa tämän direktiivin säännöksiä,

Checo

-"nedělitelným nákladem" rozumí náklad, který pro účely přepravy po silnici nelze rozdělit na dva nebo více nákladů bez nepřiměřených nákladů nebo nebezpečí poškození a který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nemůže být přepravován motorovým vozidlem, přívěsem, přívěsovou soupravou ani kloubovým vozidlem vyhovujícím této směrnici ve všech ohledech,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

-on todettava, että helleenien tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä 7 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/106/ety [1] 2 ja 4 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on estänyt maantiekuljetuksia harjoittavaa kuljetusyritystä käyttämästä lähimmän sopivan rautatien purkausasemaa ja suorittamasta jäsenvaltioiden välisen yhdistetyn kuljetuksen yhteydessä maantiekuljetuksen loppuosuudet, jotka muodostavat erottamattoman osan yhdistettyä kuljetusta

Checo

-určit, že Řecká republika tím, že bránila silničnímu dopravci v použití nejbližší železniční stanice vhodné k překládce a v zajištění v rámci kombinované přepravy mezi členskými státy konečného úseku silniční dopravy, který tvoří nedílnou součást kombinované přepravy, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 2 a 4 směrnice rady 92/106/ehs [1] ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo