Preguntar a Google

Usted buscó: turvapaikkajärjestelmistä (Finés - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Eslovaco

Información

Finés

laaditaan yhteistyössä turvapaikkaviranomaisten kanssa riippumattomat, kvalitatiiviset arviot jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmistä,

Eslovaco

nezávislým a kvalitatívnym preskúmaním azylových systémov členských štátov, vykonaným v spolupráci s azylovými orgánmi,

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

kyseisen kolmannen maan kansalaisten tekemät turvapaikkahakemukset joiden hyväksymisaste on alhainen, kun tällaisesta kasvusta aiheutuu erityistä painetta jäsenvaltion turvapaikkajärjestelmälle;

Eslovaco

žiadostí o azyl od štátnych príslušníkov uvedenej tretej krajiny, pri ktorej je miera uznaných žiadostí o azyl nízka, ak toto zvýšenie vedie k osobitnému tlaku na azylový systém členského štátu;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Jäsenvaltioilla on tunnustetusti oikeus palauttaa laittomasti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset, edellyttäen, että käytössä ovat oikeudenmukaiset ja tehokkaat turvapaikkajärjestelmät, joissa palauttamiskiellon periaatetta noudatetaan täysimääräisesti.

Eslovaco

Uznáva sa, že pre členské štáty je vracanie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín legitímne pod podmienkou, že existujú spravodlivé a efektívne azylové systémy, v ktorých sa plne rešpektuje zásada zákazu vyhostenia alebo vrátenia („non-refoulement“).

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin johdonmukaisen lähestymistavan, jossa yhteisen turvapaikkajärjestelmän luomista, laillista maahanmuuttoa koskevaa politiikkaa sekä laittoman maahanmuuton torjuntaa käsitellään yhdessä.

Eslovaco

Európska rada na zasadnutí 15. a 16. októbra 1999 v Tampere stanovila jednotné smerovanie v oblasti prisťahovalectva a azylu, na základe ktorého sa mali spoločne riešiť otázky vytvorenia spoločného azylového systému, politiky legálneho prisťahovalectva a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimien avulla tuetaan erityisesti asiaa koskevan voimassa olevan ja tulevan yhteisön lainsäädännön säännösten täytäntöönpanoa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän alalla.

Eslovaco

Činnosti ustanovené odsekom 1 podporujú najmä implementáciu ustanovení príslušných existujúcich a budúcich právnych predpisov Spoločenstva v oblasti spoločného európskeho azylového systému.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä mukaan lukien, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa vähitellen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin niille, jotka olosuhteiden pakosta oikeutetusti hakevat suojelua Euroopan unionissa.

Eslovaco

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvárať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre tých, ktorí okolnosťami prinútení oprávnene hľadajú ochranu v Európskej únii.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Sen on pantava täytäntöön turvapaikkalainsäädäntö ja otettava käyttöön täysin kehittynyt turvapaikkajärjestelmä kansainvälisten normien mukaisesti.

Eslovaco

Uplatňovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť ucelený azylový systém v súlade s medzinárodnými normami.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä

Eslovaco

spoločný európsky azylový systém

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Sen on valvottava turvapaikkalainsäädännön noudattamista ja otettava käyttöön täysimittainen, kansainväliset vaatimukset täyttävä turvapaikkajärjestelmä, joka kattaa myös turvapaikanhakijoiden vastaanoton.

Eslovaco

Presadzovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť plnoprávny azylový systém v súlade s medzinárodnými normami vrátane prijímania žiadateľov o azyl.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Tukivirasto sovittaa yhteen ja tukee yhteisiä toimia sellaisten jäsenvaltioiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmien tukemiseksi, joihin kohdistuu sellaisia erityisiä paineita, jotka asettavat poikkeuksellisen raskaita ja kiireellisiä vaatimuksia näiden vastaanottopalveluille ja turvapaikkajärjestelmille.

Eslovaco

Podporný úrad koordinuje a podporuje spoločné činnosti na pomoc azylovým a prijímacím systémom členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, ktorý spôsobuje výnimočne veľké a naliehavé nároky na ich prijímacie mechanizmy a azylové systémy.

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, jäljempänä ’yhteinen järjestelmä’, koskevalla unionin politiikalla pyritään Haagin ohjelman mukaisesti perustamaan yhteinen turvapaikka-alue tehokkaan ja yhdenmukaistetun menettelyn avulla Euroopan unionin arvojen ja humanitaaristen perinteiden mukaisesti.

Eslovaco

Cieľom politiky Únie týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému (ďalej len „CEAS“) je v zmysle ustanovení Haagskeho programu vytvorenie spoločného azylového priestoru prostredníctvom účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Európskej únie.

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Turvapaikka-asioita koskeva yhteinen politiikka, johon sisältyy yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, on olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta muodostaa asteittain vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka on avoin henkilöille, jotka olosuhteiden pakosta joutuvat oikeutetusti hakemaan suojelua unionista.

Eslovaco

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému predstavuje základnú časť cieľa Európskej únie, ktorým je postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvoreného pre tých, ktorých okolnosti oprávnene donútili hľadať ochranu v Únii.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen antamalla asianmukaiset perussopimuksissa tarkoitetut säädökset, direktiivi 2003/9/EY mukaan lukien.

Eslovaco

Prvá etapa spoločného európskeho azylového systému bola dosiahnutá prijatím príslušných právnych nástrojov vrátane smernice 2003/9/ES, ktoré sú stanovené v zmluvách.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Haagin ohjelman mukaisesti tavoite, johon on yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomiseksi pyrittävä, on yhteisen turvapaikkamenettelyn perustaminen ja kaikkialla unionissa pätevän yhdenmukaisen aseman käyttöönotto.

Eslovaco

V súlade s Haagskym programom je zavedenie spoločného konania o azyle a jednotného štatútu platného v celej Únii cieľom, ktorý sa má sledovať v rámci vytvárania spoločného európskeho azylového systému.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Tampereen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tulisi lyhyellä aikavälillä sisältää oikeudenmukaista ja tehokasta turvapaikkamenettelyä jäsenvaltioissa koskevat yhteiset vaatimukset ja pidemmällä aikavälillä unionin säännöt, joista muodostuu yhteinen turvapaikkamenettely unionissa.

Eslovaco

Zo záverov v Tampere vyplýva, že spoločný európsky azylový systém by mal zahŕňať v krátkodobom horizonte spoločné normy pre spravodlivé a účinné konania o azyle v členských štátoch a v dlhodobom horizonte pravidlá Únie vedúce k spoločnému konaniu o azyle v Únii.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Yhteinen turvapaikkapolitiikka ja siihen sisältyvä yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ovat olennainen osa Euroopan unionin tavoitetta toteuttaa asteittain vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, joka on avoin unionista olosuhteiden pakosta ja oikeutetusti suojaa hakeville henkilöille.

Eslovaco

Spoločná azylová politika vrátane spoločného európskeho azylového systému je neoddeliteľnou súčasťou cieľa Európskej únie postupne vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti otvorený pre tých, ktorí sú okolnosťami prinútení oprávnene hľadať ochranu v Únii.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäinen vaihe saavutettiin antamalla perussopimusten määräysten mukaiset säädökset, mukaan lukien direktiivi 2005/85/EY, joka oli turvapaikkamenettelyjä koskeva ensimmäinen toimenpide.

Eslovaco

Prvá etapa spoločného európskeho azylového systému bola dosiahnutá prijatím príslušných právnych nástrojov stanovených v zmluvách vrátane smernice 2005/85/ES, ktorá bola prvým opatrením týkajúcim sa konaní o azyle.

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

laaditaan strategiat, joilla pyritään ratkaisemaan esimerkiksi jäsenvaltioiden maantieteellisestä sijainnista johtuvia, turvapaikkajärjestelmiin ja vastaanottovalmiuksiin liittyviä ongelmia,

Eslovaco

vypracovaním stratégií riešenia osobitných nárokov na azylové systémy a prijímacie kapacity členských štátov, ktoré vyplývajú, inter alia, z ich geografickej polohy,

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

toteutetaan toimenpiteet, joilla vahvistetaan jäsenvaltioiden turvapaikkajärjestelmien luotettavuutta tukemalla erityisesti EU:n alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden vapaaehtoista paluuta,

Eslovaco

opatreniami na posilnenie integrity azylových systémov v členských štátoch, najmä prostredníctvom dobrovoľných návratov oprávnených osôb,

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Finés

Turvapaikkalainsäädäntö on pantava täytäntöön ja kansainvälisiä normeja vastaava täysin kehittynyt turvapaikkajärjestelmä on otettava käyttöön.

Eslovaco

Presadzovať právne predpisy týkajúce sa azylu a vytvoriť plnoprávny azylový systém v súlade s medzinárodnými normami.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo