Preguntar a Google

Usted buscó: täytäntöönpanomenetelmiä (Finés - Húngaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Húngaro

Información

Finés

c) tehokkaaksi osoittautuneita täytäntöönpanomenetelmiä koskevat tiedot;

Húngaro

c) hatékonynak bizonyult végrehajtási technikákra vonatkozó bármely információ;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

-yksinkertaistamismenettely, jossa säädöksiä kumotaan, kodifioidaan ja laaditaan uudelleen ja täytäntöönpanomenetelmiä vaihdetaan

Húngaro

[9] A Bizottság elfogadta a jobb szabályozásról és a környezetvédelemre vonatkozó tematikus stratégiákról szóló munkadokumentumot. COM (2005) 466.[10] A Bizottság 2006-ban fogja előterjeszteni a 2007–2012-es időszakra vonatkozó egészségügyi és biztonsági stratégiát

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Edellä 2 artiklassa säädettyyn päämäärään ja tavoitteisiin pyrittäessä on hyödynnettävä täysimääräisesti asianmukaisia käytettävissä olevia täytäntöönpanomenetelmiä, etenkin seuraavia:

Húngaro

A 2. cikkben meghatározott célokat a rendelkezésre álló alkalmas végrehajtási módszerek teljes mértékű kihasználásával kell megvalósítani, különös tekintettel az alábbiakra:

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Edellä olevassa 2 artiklassa vahvistettuihin päämääriin ja tavoitteisiin pyrittäessä on hyödynnettävä täysimääräisesti asianmukaisia käytettävissä olevia täytäntöönpanomenetelmiä, etenkin seuraavia:

Húngaro

A 2. cikkben meghatározott célkitűzéseket a rendelkezésre álló alkalmas végrehajtási módszerek teljes mértékű kihasználásával kell megvalósítani, különösen:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Unionin rahoitustuen tehokkuuden ja vaikutusten lisäämiseksi, yksityisten investointien houkuttelemiseksi ja yksittäisten hankkeiden erityisvaatimuksiin vastaamiseksi tarvitaan erilaisia täytäntöönpanomenetelmiä, eri suuruisia rahoitusosuuksia ja erilaisia rahoitusvälineitä.

Húngaro

Több, különböző finanszírozási arányokat és pénzügyi eszközöket igénylő végrehajtási módszerre van szükség az uniós pénzügyi támogatás hatékonyságának és hatásának növeléséhez, a magánberuházások ösztönzéséhez, valamint az egyedi projektek specifikus követelményeinek teljesítéséhez.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

3.5.4.1 Kaikilta osin on toimittava niin, että voidaan torjua alati uhkaava vaara rakennerahastopolitiikan siirtämisestä uudelleen unionin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Täytäntöönpanomenetelmiä ei saa millään muotoa heikentää, vaan päinvastoin lujittaa yhteisöllisyyttä.

Húngaro

3.5.4.1 Mindenesetre a lehető legnagyobb óvatossággal kell eljárni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a strukturális alapokra vonatkozó politikák nemzeti szintre történő visszavétele. A megvalósítás módszerei semmi esetre sem gyengíthetik, hanem csakis erősíthetik az európai dimenziót.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vuotuisilla toimintaohjelmilla varmistetaan, että 4, 5, 11 ja 16 artiklassa vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet pannaan vuosittain johdonmukaisesti täytäntöön ja niissä määritellään odotettavat tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä toimintaohjelman kokonaismäärä.

Húngaro

Valamennyi éves munkaprogram biztosítja, hogy a 4., 5., 11. és 16. cikkben meghatározott általános és konkrét célokat évente következetesen végrehajtják, illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és az éves munkaprogram teljes összegét.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Ohjelman täytäntöön panemiseksi komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä vuotuiset työohjelmat, joissa vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, ennakoidut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien kokonaismäärä.

Húngaro

A program végrehajtása érdekében a Bizottság, végrehajtási jogi aktusokon keresztül éves munkaprogramokat fogad el, amelyek meghatározzák a követett célkitűzéseket, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a teljes ráfordítható összeget.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

edellä 5 ja 6 artiklassa säädettyjen yleis-, erityis- ja toimintatavoitteiden mukaiset toimet, täytäntöönpanomenetelmä mukaan lukien tarvittaessa 7 artiklan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettujen asiantuntijaryhmien perustamista koskevat yksityiskohdat sekä ennakoidut tulokset;

Húngaro

az 5. és a 6. cikkben megállapított általános, különös és operatív célkitűzések szerinti tevékenységek, a végrehajtás módszerei, ideértve adott esetben a 7. cikk a) pontjának v. alpontjában említett szakértői csoportok létrehozására vonatkozó szabályokat is, valamint a várható eredmények;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Menettelyyn voi kuulua asianomaisten asetusten ja täytäntöönpanomenetelmän tarkastelu, lopputuloksen arviointi, mukaan lukien laitosten tai palvelujen, noudattamisen tason ja vastaavien korjaavien toimien arviointi tarvittaessa.

Húngaro

A folyamat tartalmazhatja a vonatkozó rendeletek, végrehajtási módok tanulmányozását, a végeredmények értékelését, beleértve - szükség esetén - a telephelyeken vagy létesítményekben az azokkal kapcsolatban végzett értékeléseket, a megfelelőség szintjeit és az azt követő helyesbítő intézkedéseket.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

varmistaa työohjelman, täytäntöönpanomenetelmiä koskevien kantojen ja tarvittavien täytäntöönpanosääntöjen oikea-aikaisen hyväksynnän siten kuin ehdotusten esittämistä koskevissa ERC:n säännöissä ja ERC:n avustussopimuksen mallissa edellytetään ja ottaen huomioon tieteellisen neuvoston näkemykset,

Húngaro

a Tudományos Tanács állásfoglalásainak figyelembevételével biztosítja a munkaprogramnak, a végrehajtás módszertanára vonatkozó állásfoglalásoknak, valamint a pályázatok benyújtására vonatkozó EKT-szabályokban és az EKT támogatásimegállapodás-mintájában előírt szükséges végrehajtási szabályoknak az időben történő elfogadását,

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetun I–V osan täytäntöönpanoa koskevissa työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä ja kokonaiskustannukset, mukaan lukien soveltuvin osin ohjeelliset tiedot ilmastoon liittyvien kustannusten määrästä.

Húngaro

Az egyedi programnak az ezen határozat 2. cikk (2) bekezdése a)-e) pontjában említett I-V. része végrehajtására szóló munkaprogramoknak meg kell határozniuk az elérni kívánt célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, a végrehajtás módszerét és a munkaprogram teljes összegét, beleértve – adott esetben – az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kiadások összegére vonatkozó indikatív adatokat is.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vuotuisissa työohjelmissa esitetään tavoitteet, odotetut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä rahoituksen kokonaismäärä.

Húngaro

Az éves munkaprogramokban meghatározzák a kitűzött célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a megvalósítás teljes összegét.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Edellä ilmoitettu tukikelpoisten investointien määrä on puhtaasti teoreettinen, koska hankkeiden teknisiä näkökohtia ja täytäntöönpanomenetelmiä on vielä tarkasteltava uudelleen, edunsaajien tukikelpoisuus on varmistettava uudemman kerran, investointien määriä on tarkistettava jne. Tällainen uudelleentarkastelu olisi tehtävä siinä vaiheessa, kun konkreettiset rahoitusnäkymät ovat selvillä, jotta mahdollisille tuensaajayrityksille ei aiheudu ylimääräistä haittaa.

Húngaro

A támogatható beruházások fentiekben megjelölt nagyságrendje tisztán elméleti, mivel a tervek műszaki felülvizsgálatának, új vizsgálati elemzéseknek, az alanyok támogathatóságának újbóli megállapításának, a beruházások nagyságrendjének újbóli megállapításának, stb. tárgyát képezi. Az ilyen újbóli felülvizsgálat a finanszírozhatóság konkrét perspektíváinak konkrét megléte esetén egészülne ki, annak érdekében, hogy ne helyezzenek további terheket a potenciálisan kedvezményezett vállalkozásokra.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanomenetelmien mukaisesti olisi täsmennettävä komissiolle kuuluvat Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamistehtävät ja määriteltävä jäsenvaltioiden yhteistyövelvoitteet.

Húngaro

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 53. cikke (1) bekezdése b) pontjában említett megosztott igazgatással kapcsolatban meg kell pontosan határozni, hogy a Bizottság milyen feltételekkel gyakorolhatja az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatait, és tisztázni kell a tagállamok együttműködési kötelezettségeit.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Täytäntöönpanomenetelmät

Húngaro

A végrehajtás módszerei

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kansanterveysalan toimintaohjelman tärkein täytäntöönpanomenetelmä (toisin sanoen ehdotuspyyntöjen perusteella toimiin myönnetyt avus-tukset)eiolekäyttökelpoisin menetelmärahoittaatämänkaltaisia verkostoja.

Húngaro

A közegészségügyi program végrehajtásának legfontosabb mechanizmusa (vagyis az, hogy pályáztatás útján támogatásban részesítenek bizonyos tevékenységeket)azonbannemigazánalkalmasazilyenhálózatok finanszírozására.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Leader on arvokas voimavara näille kahdelle maalle, joiden maaseutualueet kaipaavat rakenneuudistusta. Sen innovatiiviset täytäntöönpanomenetelmät vauhdittavat maaseutualueiden sosiaalista ja taloudellista rakenneuudistusta, sillä erityisiin teemoihin keskittyen Leader-aloitteella

Húngaro

A különböző román régiók kidolgozhatják saját, a harmadik tengely valamennyi intézkedésére, valamint az első tengely három intézkedésére épülő stratégiájukat, ahol főként a képzés, a tanácsadás és a termékfeldolgozás kap szerepet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään,joista ensimmäinen koskee tulevan koheesiopolitiikanpainopisteitä ja toinen täytäntöönpanomenetelmää.

Húngaro

Jelentős az egyetértés a tekintetben, hogy az erőforrásokat a legkevésbé fejlett régiókra, különösen az új tagállamok régióira kell koncentrálni.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Paikallisten toimintaryhmien strategioiden saavutusten seurantaja arviointi on arkaluontoinen kysymys useissa jäsenvaltioissa.Syytähänsaattaaolla Leader-ohjelmaneroavuus perinteisistä täytäntöönpanomenetelmistä.

Húngaro

Ahelyiakciócsoportokeredményeinek monitoringja és értékelése néhánytagál-lambankényesterület. A probléma gyökere a Leader hagyományos végrehajtási módszerekhez viszonyított megkülönböz-tetőjellegében keresendő.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo