Preguntar a Google

Usted buscó: yhteistyömekanismeja (Finés - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Italiano

Información

Finés

Turkki on hyödyntänyt tehokkaasti näitä yhteistyömekanismeja.

Italiano

La Turchia ha sfruttato appieno i meccanismi previsti.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tutkimme parhaillaan yhteistyömekanismeja Euro-Välimeri-edustajakokouksen perustamiseksi.

Italiano

Stiamo attualmente esaminando i meccanismi di cooperazione al fine di creare un' Assemblea parlamentare euromediterranea.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

Komission tavoitteena on parantaa yksittäisten jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja petostentorjuntaviraston välisiä käytännön yhteistyömekanismeja.

Italiano

La Commissione intende perfezionare i meccanismi di cooperazione concreta tra i diversi Stati membri, nonché tra questi e l’ Ufficio.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Finés

– parantaa asiaa koskevien kansallisten lakien yhteensopivuutta ja luoda jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä yhteistyömekanismeja.

Italiano

– promuovere la compatibilità delle normative nazionali sulla materia e stabilire meccanismi di cooperazione tra le autorità degli Stati membri.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

-yhteistyömekanismeja parannetaan ja tehokasta yhteistyötä poliisin ja turvallisuus-ja tiedustelupalvelujen välillä edistetään.

Italiano

-migliorare i meccanismi di cooperazione e promuovere una collaborazione efficace tra i servizi di polizia, di intelligence e di sicurezza.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tehostetaan poliisin ja turvallisuuspalvelujen välisiä yhteistyömekanismeja asiantuntemuksen jakamiseksi suojaavan, tutkivan ja ennalta ehkäisevän turvallisuuspolitiikan alalla.

Italiano

Il Consiglio europeo esorta ad utilizzare in modo ottimale tutte le risorse di polizia dell’UE schierate nei paesi terzi, anche nell’ambito della gestione delle crisi da parte dell’Unione europea.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Viranomaisten välille luotiin yhteistyömekanismeja, jotta pystytään varmistamaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan yhdenmukainen soveltaminen rinnakkaisen toimivallan järjestelmässä.

Italiano

1/2003 e del pacchetto «modernizzazione» è permettere alle autorità nazionali di assumere un ruolo maggiore nell’applicazione delle regole di concorrenza comunitarie.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tarkennan kuitenkin tarkistuksen 3 kohdalla, että mielestämme ei ole esteitä sille, että uudet välineet voisivat sisältää erityisiä yhteistyömekanismeja.

Italiano

Preciso tuttavia, a proposito dell' emendamento n. 3, che non vediamo ostacoli a che strumenti futuri possano prevedere meccanismi di cooperazione specifici.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Alueet haluaisivat yhteisiä päämääriä ja järjestelmällisiä yhteistyömekanismeja, ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ne haluaisivat pystyä päättämään suoraan yhteistyöstä ja siihen tarvittavista varoista.

Italiano

Le regioni vorrebbero avere obiettivi comuni, meccanismi organizzati di cooperazione e, nello spirito della sussidiarietà, vorrebbero poter decidere direttamente in materia di cooperazione e di fondi necessari.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Järjestelmä tukee aiempaa paremmin jäsenvaltioiden pyrkimyksiä saattaa kaikenlaisen syrjäytymisen torjuntaan käytettävät välineet ajan tasalle sekä luoda tähän tarvittavia yhteistyömekanismeja ja parantaa niitä.

Italiano

Verrà inoltre garantito miglior sostegno agli sforzi profusi dagli Stati membri sia per modernizzare gli strumenti politici idonei a migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro, nella società civile e nelle strutture istituzionale, sia per svi luppare e migliorare i meccanismi associativi a tal fine necessari.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Serbian on vahvistettava julkishallinnon valmiuksia yhdentyä Euroopan unioniin luomalla vastuuministeriöihin ja kaikkialle hallintoon tarvittavat rakenteet ja parannettava yhteistyömekanismeja kaikkien Euroopan yhdentymiseen liittyviä asioita käsittelevien yksiköiden välillä.

Italiano

Rafforzare ulteriormente la capacità di integrazione europea nella pubblica amministrazione, incorporando le necessarie strutture nei ministeri competenti e nell’insieme del governo; migliorare i meccanismi di cooperazione con tutti i servizi che si occupano di integrazione europea.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Nykyisiä yhteistyömekanismeja on ehkä tarkasteltava näillä aloilla Euroopan mantereen nykytodellisuuden mukaisesti, jotta voidaan säilyttää ja kehittää edelleen alueellisen ja mantereen laajuisen yhteistyön arvokasta perintöä.

Italiano

In questi settori può essere necessario rivedere gli attuali meccanismi internazionali anché riettano meglio la realtà del continente europeo, in modo da conservare e sviluppare ulteriormente il prezioso acquis della cooperazione su scala regionale e continentale.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Meillä on siis suuria toiveita, että ensi viikolla pidettävässä assosiaationeuvostossa voitaisiin ottaa edistysaskeleita ja yksilöidä konkreettisia yhteistyömekanismeja, joihin kuuluu poliisiasiain yhteistyö rajavalvonnassa.

Italiano

Nutriamo invece molte speranze che al Consiglio di associazione della settimana prossima si compiano passi avanti nell' individuazione di meccanismi di collaborazione ben precisi, ivi inclusa la cooperazione di polizia in materia di presidio delle frontiere.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Toisena huomionani haluan mainita, että myös maahanmuuttoa aiheuttava ulkoinen ulottuvuus on otettava huomioon, ja siksi yhteistyömekanismeja on lujitettava paljon tehokkaammin kuin nykyään.

Italiano

La seconda osservazione riguarda le cause esterne dell' immigrazione, di cui si deve tener conto e che implicano un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione per renderli molto più efficaci di quelli attuali.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Vuoden 2005 loppuun mennessä jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen sopimuksen 53 ja 54 artiklan täytäntöönpanomekanismeja ja sopimuksen pöytäkirjassa 23 vahvistettuja yhteistyömekanismeja kyseisten artikloiden yhtenäisen ja tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.

Italiano

Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

VAHVISTAVAT yhteisen sitoumuksensa luoda yhteisön ja Chilen avustus- ja yhteistyömekanismeja, joilla voidaan kansainvälisesti päätettyjen suuntaviivojen ja toimien mukaisesti estää valvottujen aineiden käyttö laittomiin tarkoituksiin,

Italiano

AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra il Cile e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale;

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Olemme ehdottaneet, että perustettaisiin muuttovirtojen seurantakeskus, jonka tehtävänä on muiden asioiden lisäksi kehittää koordinoituja yhteistyömekanismeja, joiden avulla voidaan torjua laittomasta maahanmuutosta hyötyviä rikollisjärjestöjä.

Italiano

Abbiamo proposto l' istituzione di un osservatorio dei flussi migratori incaricato, tra l' altro, di articolare i meccanismi di lotta coordinata alle mafie che traggono profitto dall' immigrazione illegale.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Serbia ja Montenegron on jatkettava Euroopan unioniin yhdentymiseen liittyvien rakenteiden kehittämistä erityisesti lujittamalla Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavia virastoja, ottamalla käyttöön juohevia yhteistyömekanismeja sekä perustamalla valtioliiton ja tasavaltojen ministeriöihin Euroopan unioniin yhdentymisestä vastaavia yksikköjä.

Italiano

Sviluppare ulteriormente le strutture per l'integrazione europea, in particolare rafforzando gli Uffici per l'integrazione europea, instaurando meccanismi intesi ad agevolare la cooperazione e creando unità per l'integrazione europea nel quadro dei ministeri dell'Unione e a livello delle Repubbliche.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

OLAF tarjoaakin liittyville valtioille jaehdokasmaille teknistä apua ja edistääpetostentorjunnan koordinointivirastojenperustamista. Tavoitteena on vahvistaaliittyvien valtioiden ja ehdokasmaideninstitutionaalisia valmiuksia, jotta nepystyisivät koordinoimaan omiapetostentorjuntaan liittyviälainsäädännöllisiä, hallinnollisia jaoperatiivisia toimiaan, sekä vahvistaaniiden yhteistyömekanismeja suhteissakomissioon ja jäsenvaltioihin.

Italiano

In quest’ottica,l’OLAF offre ai paesiaderenti e candidati un’assistenzatecnicavolta a promuovere l’istituzionedi servizi di coordinamento antifrode(AFCOS).L’obiettivo è consolidare sialacapacità istituzionale di quei paesiaffinché sappiano coordinare al lorointerno le attività legislative,amministrative e operative legateallalotta contro la frode,sia i loromeccanismi di cooperazione con la Commissione e gli Stati membri.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Toimien koordinointi on toteutettava ottamalla käyttöön asianmukaisia yhteistyömekanismeja hallintoviranomaisten ja Erasmus+ -ohjelman mukaisesti perustettujen kansallisten virastojen välillä, mikä voi edistää avointa ja saavutettavaa viestintää kansalaisten kanssa unionin tasolla sekä kansallisesti ja alueellisesti.

Italiano

Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo