Preguntar a Google

Usted buscó: koi (Finés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Polaco

Información

Finés

Se al- koi Harvardin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1993 ja siirtyi New York University -yliopistoon vuonna 2001.

Polaco

Założono ją na Harvard Law School w 1993 r., a następnie przeniesiono na Uniwersytet Nowojorski w 2001 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Ei voida tarkistaa onko Pelastuslevyn poltettu oikein.Jos olet polttanut Pelastu Levyn, poista ja uudelleen aseta CD/DVD levy ja yritä uudelleen. Jos tämä ei auta, koita toista CD/DVD levyn poltto ohjelmaa ja/tai välinettä.Jos yritit tarkistaa TrueCrypt Pelastuslevyä luotuna eri pää avaimella, salasana, tmv., huomioi tämä että tällainen Pelastuslevy aina epäonnistuu tässä tarkistuksessa. Luodaksesi uuden yhteensopivan Pelastuslevyn nykyisellä konfiguraatiollasi, valitse 'Järjestelmä' > 'Luo Pelastuslevy'.

Polaco

Nie można zweryfikować poprawności zapisania dysku ratunkowego.Jeśli dysk ratunkowy został zapisany, wyjmij i ponownie włóż płytę CD/DVD, a następnie ponów próbę. Jeśli to nie pomoże, należy spróbować użyć innego oprogramowania CD/DVD lub nośnika.Próba zweryfikowania dysku ratunkowego utworzonego dla innego klucza nadrzędnego, hasła, itp. nigdy nie zakończy się pozytywnie. Aby utworzyć nowy dysk ratunkowy w pełni kompatybilny z aktualną konfiguracją, wybierz opcję 'System' > 'Utwórz dysk ratunkowy'.

Última actualización: 2017-02-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Mutta niinpä vähitellen alkoi päivä koittaa heidän pimittyneissä mielissään, ja he alkoivat ymmärtää minkälaatuinen teko luultavasti tulisi tapahtumaan nummella.

Polaco

Księżyc świecił jasno, pędzili galopem drogą, którą musiała uciekać dziewczyna, jeśli podążyła do domu. „Ujechali z półtory mili, gdy spostrzegli nocnego pastucha.

Última actualización: 2014-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

68.Henkilöresurssejakoskevatrajoitukset ovat keskusyksiköissäluonteeltaanerilaisiakuin edustustoissakohdatutrajoitukset, mutta nekin voivat vaikuttaa huomattavastitukeen, joka Brysselistä pystytääntarjoamaan.EU:n ensisijaistentavoitteidentoteuttaminen nykyisellä henkilöstömäärällävuoteen 2013 saakka(vuoden2007arviointiraporttiin sisältyväsitoutuminennollakasvuun)tar-koittaa, että EuropeAidin henkilöstötaulukon virkojaeivoidalisätäjaettätoimenpide-ohjelmistarahoitettu muitakuinvakituisia virkojakoskevatalousarvioonjäädytetty.

Polaco

68.Problemywˆzakresiezasobówludzkich w ˆ centrali Komisji są innej natury niż wyzwania, przed którymistoją delegatury, mogąone miećjednakznaczącywpływ na zakres wsparcia, jakie Bruksela jest wˆstaniezaoferować. Zobowiązanie Komi-sjidoprzestrzeganiapolitykizakładają-cejzerowy wzrostzatrudnienia do 2013ˆr. wˆinteresie priorytetów UE(zobowiązanie do „zerowego wzrostu” poczynione w ˆ sprawozdaniu z ˆ przeglądu z ˆ 2007 r.) oznacza dla centrali, że liczba etatów w ˆ planie zatrudnienia EuropeAid nie możesię zwiększyć,aˆbudżetna potrzeby pracow-nikówzatrudnionychnaczasokreślony, finansowanych z ˆ programów operacyjnych, jest zamrożony.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Hyötyjäon kahdenlaisia: toisaalta luoda vakaampi työvoimaalentamalla työntekijöiden tyytymättömyyttä ja vaihtuvuutta ja toisaalta parantaa suhteita poliisin jayhteiskunnan, jota se koittaa suojata, välillä tekemällä poliisista tunnistettavampi ja hyväksyttävämpi.

Polaco

Korzyści są dwojakie: z jednej strony zapewnienie bardziej stabilnej siły roboczej poprzez zmniejszenie poziomu niezadowolenia pracowników oraz rotacji, a z drugiej strony po­lepszenie stosunków policji ze społeczeństwem, które ma chronić, poprzez uczynienie jej bardziej rozpoznawalną i akceptowaną.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

IPA auttaa myös houkuttelemaan muita kotimaisia ja ulkomaisia sijoituksia. Esimerkki tästä on Euroopan investointipankin 25 miljoonan euron rahoitus pienyritysten ja kotitalouksien maaseutu- ja asuntolainoja varten Kaak-kois-Euroopassa. ”Nämä toimet ovat täysin linjassa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen kanssa, jolla pyritään houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia alueelle.”

Polaco

IPA działa również jako czynnik przyciągający dalsze inwestyzcje krajowe i zagraniczne, między innymi pomoc finansową na rzecz rozwoju ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjznego w kwocie 25 mln EUR, przeznaczoną na wypłaty kredyztów rolnych i mieszkaniowych dla małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Europie Po ł u d n i o w o z W s c h od niej .

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Innovaatiot, laatu, uudet lainavaltuudet ja kehitysvaikutus koista riskinarviointi- ja riskinhallintarakenteistaan sekä lainasalkkunsa korkeasta laadusta.

Polaco

Innowacje, jakość, nowe mandaty i wpływ na rozwój podporządkowanych, instrumentów pochodnych i instrumentów typu equity.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Jommankumman muuttujan pienentyminen tar- koittaa altistumisen vähentymistä.

Polaco

Zmniejszenie jednej z tych zmiennych prowadzi do ograniczenia narażenia.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Jos sinua pyydetään osallistumaan psykologiseen testiin tai soveltuvuuskokeeseen, voit pitää sitä hyvänä merkkinä, sillä se tar- koittaa, että olet parhaiden hakijoiden joukossa. Testeihin ei oi- keastaan voi valmistautua; parasta on nukkua hyvät yöunet ja olla rehellinen itselleen.

Polaco

dat znajduje się w grupie najlepszych.Tak naprawdę do testów lub sprawdzianów nie można się przygotować; najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, to dobrze się wyspać i być szczerym.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Kahden keskeisen tulosindikaattorin (nrot 9 ja 10) avulla pyritään parantamaan henkilöstön tyytyväisyyttä ja optimoimaan ammatillisen täydennyskoulutuksen hyödyntäminen, jotta henkilöstö voi pitää ajan tasalla tietämystään uusimmista tarkastusmenetelmistä ja -teknii-koista.

Polaco

Dwa KWW (9 i 10) pomogą poprawić zadowolenie z pracy i optymalizację korzystania ze szkolenia zawodowego jako instrumentu bieżącej aktualizacji wiedzy pracowników na temat najnowszej metodyki i najnowszych technik kontroli.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Komission henkilöstö on jaettu osastoihin, jotka voivat olla pääosastoja (PO) tai yksi köitä (esimerkiksi oikeudellinen yksikkö).

Polaco

Urzędnicy Komisji pracują w departamentach zwanych dyrekcjami generalnymi (DG)oraz służbami (jak na przykład Służba Prawna).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Komission pêêtûksessê 2000/275/EY (3) mêêrêttiin jêsenvaltioiden ja komission vêlisen kuulemismenettelyn jêlkeen jêsenvaltioissa kaikkia voimassa olevia ja liikkeelle laskettuja ajokortti-malleja koskevista laillisesti sitovista vastaavuustaulu-koista.

Polaco

Po naradach paホstw czıon-kowskich z Komisjッ, decyzjッ Komisji 2000/275/WE (3) ustanowione zostaıy tabele prawnie wiッザッcych rùwno-waザnoリci dla wszystkich waザnych wzorùw prawa jazdy, ktùre nadal pozostajッ w obiegu w paホstwach czıonkow-skich.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Komissionviranomaisettiedottivat ohjelma-asiakirjoihinliittyvistä menette-lyistäjaperiaatteistakansallisilleviran-omaisillekuhunkin maahantekemillään ohjelmasuunnitteluakoskevillavirkamat-koilla.

Polaco

Wtrakciewizytzwiązanychzprogramo-waniem pracownicy Komisji poinformowali swoichodpowiednikówwkażdymkraju partnerskim o procedurach oraz założeniach dotyczących dokumentów programowych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Kutakin alaa koskevaa tukea varten on tavallisesti ainoastaankahdestakuuteen henkilöstönjäsentä,jotkaantavat tukea111EU:nedustustolleeripuolilla maailmaa.Tämätar-koittaa,ettälinjalla onvainvähäiset mahdollisuudet osallistua viralliseenlaadunvarmistustakoskevaantarkistusmekanismiin taiedustustojenerityistenpyyntöjenperusteellaannettavaan tapaus kohtaiseenlisätukeen.

Polaco

Prace 111 delegatur UE na całym świecie wspiera zwykle zaledwie od dwóch do sześciu pracowników przypadających na każdy sektor. Wˆrezultacie dyrekcja ma ograniczone możliwości uczestniczenia wˆformalnym przeglądziejakości wsparciaorazudzielania dodatkowegodoraźnego wsparcia delegaturom naichkonkretny wniosek.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

MAP-ohjelmanerityispiirreon,että se pyrkii toimimaankannustimenatakausohjelmille (taipankeilleniissämaissajoissa takausohjelmiaeiole) antamaanlainoja pk-yritykslleyhäenemmän, paremminlainaehdoin tai pienemminvakuusvaatimuksin. Vastineeksi EIR ottaa kantaakseen osa ne n n a koita v i s t a tappioista tiettyynylärajaanasti.

Polaco

Szczególną cechą tego programu jest to, że zachęca fun­dusze poręczeń kredytowych (lub banki, w krajach gdzie nie ma takich funduszy), aby pożyczały więcej MŚP lub pożyczały na lepszych warunkach czy też ograniczały wymogi dotyczące zabezpieczeń, w zamian za co EFI przejmuje część oczekiwanych strat do ustalonego pułapu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Nollakasvukuitenkintar-koittaa, että nykyisetresurssit on huomatta-vantärkeääsuunnataja käyttää oikein.

Polaco

Niemniejjed-nak polityka zerowego wzrostu oznacza, że jaknajbardziejoptymalnyprzydziałiˆjak najlepsze wykorzystanieistniejących zaso-bówsąsprawą najwyższej wagi.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

On aika ryhtyä toteuttamaan kaikkea sitä, mitä olemme yhteisesti luvanneet tehdä – enkä tar-koita tällä ainoastaan EU:n toimielimiä vaan myös jäsenvaltioiden hallituksia.

Polaco

Nadszedł moment, aby zacząć wprowadzanie w czyn tego wszystkiego, co wspólnie zobowiązaliśmy się wykonać – a mam tu na myśli nie tylko instytucje UE, ale także rządy jej państw członkowskich.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin korostaa, että valtaosan YMP-markkinoista kattava uudistusjainterventiovarastojenväheneminenviimevuosinatar-koittaa,ettäontarpeenharkita,onkoihanteellistajatkaakyseisen toimenpiteenrahoittamista YMP-menoista39.

Polaco

Trybunał podkreślajednak,żereforma większościrynkówobjętych WPR przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zapasów interwencyjnych w ostat-nichlatach oznacza,że koniecznejestzastanowieniesię nadzasad-nością dalszegofinansowaniatego programu z wydatków WPR39.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

koisen kirjan.

Polaco

Od września 2006 r.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Finés

koittaa liiketoimia, joissa apteekki hankkii ensin lääkkeet toisen jäsenvaltion tukkukauppiaalta ja vie sitten nämä lääkkeet takaisin kyseiseen jäsenvaltioon, jossa niillä on myyntilupa.

Polaco

Jest on „równoległy” wtym znaczeniu, że dotyczy produktów, które są zasadniczo podobne do produktów wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych producentów lub pierwotnych dostawców, ale odbywa się poza tymi sieciami (często równolegle).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo