Preguntar a Google

Usted buscó: täytäntöönpanotehtäviä (Finés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Polaco

Información

Finés

Komissio aikoo perustaa toimeenpanoviraston, jonka hoidettavaksi annetaan epäsuoria toimia koskevan erityisohjelman tiettyjä täytäntöönpanotehtäviä[5].

Polaco

Komisja zamierza ustanowić agencję wykonawczą, której powierzone będą niektóre zadania wymagane dla wykonania programu szczegółowego działań pośrednich[5].

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Eurojärjestelmän keskuspankit osoittavat sen vuoksi T2S-ohjelmajohtokunnalle tiettyjä täytäntöönpanotehtäviä niin, että sillä on täydet toiminnalliset edellytykset ja kyky toimia koko eurojärjestelmän puolesta.

Polaco

Banki centralne Eurosystemu powierzą zatem Radzie Projektu T2S realizację określonych zadań, umożliwiając tym samym w pełni efektywne działanie Rady oraz upoważniając ją do działania w imieniu całego Eurosystemu.

Última actualización: 2012-03-19
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jos suorilla toimilla edistetään sellaisten tahojen käynnistämiä aloitteita, joille komissio on antanut täytäntöönpanotehtäviä 6 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan mukaisesti, tällaista osuutta ei pidetä osana näihin aloitteisiin osoitettua rahoitusta.

Polaco

W przypadku gdy działania bezpośrednie przyczyniają się do realizacji inicjatyw podjętych przez podmioty, którym Komisja powierzyła realizację zadań zgodnie z art. 6 ust. 2 i art. 15, wkładu tego nie uznaje się za część wkładu finansowego przyznanego tym inicjatywom.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

'rahoituselimellä' asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua komission ulkopuolista elintä tai viranomaista, jolle komissio on antanut talousarvion täytäntöönpanotehtäviä asetuksen (EU) N:o 1291/2013 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Polaco

„organ finansujący” oznacza organ lub władzę, inną niż Komisja, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, której Komisja powierzyła zadania związane z wykonaniem budżetu zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Asetuksessa (EY) N:o 294/2008 tai missä tahansa perusasetuksessa, jolla annetaan talousarvion täytäntöönpanotehtäviä rahoituselimelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 185 artiklan mukaisesti, voidaan vahvistaa tämän asetuksen säännöistä poikkeavia sääntöjä.

Polaco

Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 lub jakikolwiek akt podstawowy, który powierza zadania związane z wykonaniem budżetu organowi finansującemu na podstawie art. 185 TFUE, można ustanowić przepisy odbiegające od przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jäsenvaltiot voivat antaa EAKR:n ja maaseuturahaston kautta rahoitusosuuden tämän asetuksen 38 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin, joiden hallinnosta komissio huolehtii välillisesti siten, että EIP:lle on siirretty täytäntöönpanotehtäviä varainhoitoasetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan ja 139 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavien toimien osalta:

Polaco

Państwa członkowskie mogą wykorzystywać EFRR i EFRROW w celu zapewnienia wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, zarządzanych pośrednio przez Komisję, z zadaniami dotyczącymi wdrażania powierzonymi EBI zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iii) oraz art. 139 ust. 4 rozporządzenia finansowego, w odniesieniu do następujących działań:

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

sijoittaa sellaisten olemassa olevien tai vastaperustettujen – myös muista ERI-rahastoista rahoitettujen – oikeussubjektien pääomaan, jotka käyttävät asianomaisten ERI-rahastojen tavoitteiden mukaisia rahoitusvälineitä ja jotka toteuttavat täytäntöönpanotehtäviä;

Polaco

inwestować w kapitał już istniejących lub nowo utworzonych podmiotów prawnych, w tym podmiotów finansowanych z innych EFSI, zajmujących się wdrażaniem instrumentów finansowych zgodnie z celami odpowiednich EFSI, które podejmą się zadań wdrożeniowych;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten tehtävät kaikkien yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisstrategian täytäntöönpanotehtävien osalta.

Polaco

Państwa członkowskie określają odnośne role lokalnej grupy działania i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie odpowiednich programów w odniesieniu do wszystkich zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

COSME -ohjelman mukainen unionin rahoitustuki voidaan panna täytäntöön välillisesti siirtämällä budjetin täytäntöönpanotehtäviä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetelluille elimille.

Polaco

Wsparcie finansowe Unii w ramach programu COSME może być realizowane pośrednio poprzez delegację zadań z zakresu wykonywania budżetu podmiotom wymienionym w art. 58 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin sille annettujen ohjelmien täytäntöönpanotehtävien toteuttamisesta valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

Polaco

Agencja podlega kontroli Komisji i musi regularnie przedstawiać sprawozdania z wykonania programów, które są jej powierzone, zgodnie z trybem i częstotliwością określonymi w akcie o przekazaniu uprawnień.

Última actualización: 2014-11-15
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin sille uskottujen ohjelmien täytäntöönpanotehtävien toteuttamisesta valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

Polaco

Agencja podlega kontroli Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programów, za które jest odpowiedzialna, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością podaną w decyzji o przekazaniu uprawnień.

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Siirretyt täytäntöönpanotehtävät eivät saa johtaa eturistiriitaan.

Polaco

Delegacja zadań wykonawczych w żadnym przypadku nie może powodować konfliktu interesów.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Virasto toimii komission valvonnassa, ja sen on raportoitava säännöllisin väliajoin sille uskotun ohjelman täytäntöönpanotehtävien toteuttamisesta valtuutusasiakirjassa esitettyjen järjestelyjen ja määräaikojen mukaisesti.

Polaco

Agencja podlega kontroli Komisji i regularnie składa sprawozdania na temat postępów w realizacji programu, za który jest odpowiedzialna, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością podaną w decyzji o przekazaniu uprawnień.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Kustannus-hyötyanalyysi osoittaa myös, että kuluttajaohjelmaan 2007–2013 sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY kattamiin elintarviketurvallisuutta koskeviin koulutustoimenpiteisiin liittyvät ohjelman täytäntöönpanotehtävät voitaisiin toteuttaa tehokkaammin olemassa olevan kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston toimesta, kunhan komissio vastaa näiden yhteisön ohjelmien ja toimenpiteiden kokonaisvaltaisesta hallinnoinnista.

Polaco

Analiza kosztów i korzyści wykazała także, że zadania związane z wdrożeniem programu konsumenckiego na lata 2007–2013, jak również środki szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa żywności, określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i w dyrektywie 2000/29/WE, mogłyby być przeprowadzane bardziej efektywnie przez już istniejącą PHEA, przy zapewnieniu ogólnego zarządzania tymi programami i środkami Wspólnoty przez Komisję.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Ulkopuolisten konsulttien suorittama kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että toiseen kansanterveysalan toimintaohjelmaan 2008–2013 liittyvien täytäntöönpanotehtävien antaminen olemassa olevalle kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirastolle olisi kustannustehokkain vaihtoehto.

Polaco

Przeprowadzona przez zewnętrznych konsultantów analiza kosztów i korzyści wykazała, że dalsze powierzanie zadań związanych z drugim programem dotyczącym zdrowia publicznego na lata 2008–2013 już istniejącej PHEA będzie najbardziej korzystną opcją.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Virasto on vastuussa seuraavien täytäntöönpanotehtävien suorittamisesta toisen kansanterveysalan toimintaohjelman 2008–2013, sellaisena kuin se on hyväksyttynä päätöksellä 1350/2007/EY, kuluttajaohjelman 2007–2013, sellaisena kuin se on hyväksyttynä päätöksellä 1926/2006/EY, sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 ja direktiivin 2000/29/EY kattamien elintarviketurvallisuutta koskevien koulutustoimenpiteiden hallinnoimiseksi:

Polaco

Agencja jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań wdrożeniowych w ramach zarządzania drugim programem w dziedzinie zdrowia publicznego na lata 2008–2013 przyjętym decyzją nr 1350/2007/WE, programem ochrony konsumentów na lata 2007–2013 przyjętym decyzją nr 1926/2006/WE oraz za realizację środków szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa żywności określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 i w dyrektywie 2000/29/WE:

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on taloudellisessa vastuussa vain hänelle annetuista täytäntöönpanotehtävistä. Silloin kun 11.

Polaco

Terytorialny urzędnik zatwierdzający ponosi odpowiedzialność finansową jedynie za zadania wykonawcze, które mu powierzono.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Yhteisesti hallinnoitujen toimien osalta asiaankuuluva jäsenvaltio, jolle komissio on siirtänyt täytäntöönpanotehtäviä, on oikeutettu komission puolesta valtuuttamaan muista maista tulevien tarjoajien, hakijoiden ja ehdokkaiden osallistumisen ja valtuuttamaan tavarat muista maista 2 kohdan f alakohdan mukaisesti ja hyväksymään tukikelpoisiksi tarjoajat, hakijat ja ehdokkaat muista kuin tukikelpoisista maista 3 kohdan mukaisesti tai tuen ulkopuolella olevaa alkuperää olevat tavarat 1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Polaco

W przypadku działań realizowanych w ramach wspólnego zarządzania, właściwe państwo członkowskie, któremu Komisja powierzyła zadania wykonawcze, jest uprawnione do dopuszczania – w imieniu Komisji – do uczestnictwa oferentów, wnioskodawców lub kandydatów z niekwalifikujących się krajów i dopuszczania towarów z innych krajów w rozumieniu ust. 2 lit. f) oraz do uznawania za kwalifikujących się oferentów, wnioskodawców lub kandydatów z niekwalifikujących się krajów w rozumieniu ust. 3 lub towarów niekwalifikującego się pochodzenia w rozumieniu ust. 1 lit. d).

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

On varmistettava EU:n sääntöjä vastaava suojan taso saattamalla kansallinen lainsäädäntö täysin yhdenmukaiseksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan yhteisön säännöstön kanssa ja vahvistamalla jatkuvasti kaikkien asianomaisten viranomaisten – rajavalvontaviranomaiset, lainvalvontaviranomaiset ja oikeuslaitos mukaan lukien – hallinnollisia valmiuksia ja täytäntöönpanotehtäviä.

Polaco

Zapewnienie ochrony na podobnym poziomie, jak ma to miejsce w przypadku UE, poprzez pełne dostosowanie prawa krajowego do dorobku UE w zakresie praw własności intelektualnej oraz poprzez stałe wzmacnianie zdolności administracyjnych wszystkich właściwych organów publicznych, w tym straży granicznej, organów egzekwowania prawa i systemu sądowniczego, oraz usprawnienie egzekwowania przez nie prawa.

Última actualización: 2014-11-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Koska Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelma 2007–2013 on liitetty osaksi kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa ja jotta varmistetaan kyseiseen puiteohjelmaan kuuluvien hankkeiden toteutustavan johdonmukaisuus, IEEA:lle olisi annettava myös kyseiseen puiteohjelmaan kuuluvan Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman joitakin täytäntöönpanotehtäviä Älykäs energiahuolto Euroopassa -ohjelman 2007–2013 toimeenpanon lisäksi.

Polaco

Ponieważ program IEE na lata 2007–2013 włączono do CIP oraz w celu zagwarantowania spójności w sposobie realizowania programów w ramach CIP, IEEA należy powierzyć określone zadania implementacyjne związane z programem przedsiębiorczości i innowacyjności, który jest również częścią CIP, w dodatku do realizacji programu IEE na lata 2007–2013.

Última actualización: 2014-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo