Preguntar a Google

Usted buscó: raccourcissant (Francés - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Griego

Información

Francés

La procédure serait également accélérée en raccourcissant certains des délais.

Griego

Οι μικροί παρα­γωγοί αποκομίζουν εξοικονομήσεις κλίμακος όταν παράγουν σε ένα μέγε­θος για όλη την αγορά της Ένωσης.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Oui: possibilité de réduire les paiements tardifs en raccourcissant les délais de paiement contractuels.

Griego

Ναι: είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών λόγω της συντόμευσης των συμβατικών προθεσμιών πληρωμής.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

l'administration plus efficace et en raccourcissant les temps d’attente pour les patients.

Griego

και της μείωσης του χρόνου αναμονής για τους ασθενείς.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

En raccourcissant la durée du programme de cinq à deux ans, le financement a été réduit de façon frappante.

Griego

Εντούτοις, εκφράζουμε ανησυχίες.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

En raccourcissant la durée du programme de cinq à deux ans, le financement a été réduit de façon frappante.

Griego

Η μείωση της διάρκειας του προγράμματος από πέντε σε τρία έτη συνεπάγεται τη σημαντική περικοπή της χρηματοδότησής του.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Francés

faciliter la création d’entreprises en raccourcissant davantage les délais d’enregistrement des nouvelles sociétés;

Griego

τη διευκόλυνση της σύστασης επιχειρήσεων με περαιτέρω μείωση του χρόνου που απαιτείται για την καταχώριση νέων εταιρειών, και

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

La procédure accélérée permet à la Cour de justice de statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence extrême en raccourcissant fortement les délais.

Griego

Με την ταχεία διαδικασία το ικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αpiοφαίνεται γρήγορα στι ιδιαιτέρω εpiείγουσε υpiοθέσει ε εγάλη σύντηση των piροθεσιών.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Le Comité recommande le maintien et l'amélioration de cette procédure en raccourcissant la période de six mois prévue pour la prise de décision de la Commission.

Griego

Η ΟΚΕ συνιστά την διατήρηση και βελτίωση της διαδικασίας με την μείωση της εξάμηνης περιόδου εντός της οποίας η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Le remplacement de trois directives par un règlement aura pour effet de simplifier les procédures pour les États membres, les entreprises et la Commission en raccourcissant les délais de détermination du nom de fibres nouvelles.

Griego

Η αντικατάσταση των τριών οδηγιών με ένα κανονισμό θα απλοποιήσει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις και η Επιτροπή, με αποτέλεσμα να επιβραχυνθούν οι διαδικασίες για την έγκριση νέων ονομασιών ινών.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Cette fois, ils ont voulu progresser de manière plus subtile, en raccourcissant la durée de chaque période de session normale, sans porter atteinte à leur nombre.

Griego

Αυτή τη φορά θέλησαν να προχωρήσουν με πιο λεπτό τρόπο, μειώνοντας λίγο τη διάρκεια της κάθε κανονικής περιόδου συνόδου χωρίς να επηρεαστεί ο αριθμός τους.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Francés

Proposition à modifier conformément aux priorités de la nouvelle Commission afin de simplifier les procédures en raccourcissant les délais des enquêtes et en réduisant le nombre d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre.

Griego

Η πρόταση θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής για την απλούστευση των διαδικασιών, τη συντόμευση των χρονοδιαγραμμάτων των ερευνών και τη μείωση του αριθμού φορέων στην εφαρμογή.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Cette architecture de type coopératif permettra de maximiser les rendements et d'assurer la diversité de la demande, en raccourcissant les circuits de commercialisation entre les nœuds de production et les nœuds de consommation.

Griego

Αυτή η συνεταιριστική διάρθρωση θα επιτρέψει τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και την ικανοποίηση της ποικιλομορφίας της ζήτησης, συντομεύοντας τις εμπορικές διαδρομές μεταξύ των κόμβων παραγωγής και κατανάλωσης.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Francés

Elle devrait avoir un effet positif en raccourcissant les délais de paiements, en améliorant la trésorerie surtout pour les PME et, à terme, en rendant les emplois plus stables en Europe.

Griego

Αναμένεται επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο, μειώνοντας τις προθεσμίες πληρωμών, βελτιώνοντας την ταμειακή κατάσταση, κυρίως των ΜΜΕ, και, μακροπρόθεσμα, καθιστώντας τις θέσεις απασχόλησης σταθερότερες στην Ευρώπη.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

physique et une plus grande charge intellectuelle), est quelquefois possible de segmenter différemment le cadre des 24 heures en raccourcissant la durée des postes où les charges de travail sont les plus élevées.

Griego

μεταμορφώνει τις διανοητικές διαδικασίες τις οποίες ο χειριστής χρησιμοποιεί για να λύσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Avec l'achèvement de ce tronçon la ligne Taranto - Reggio Calabria sera entièrement électrifiée et sur le tronçon Bari - Reggio Calabria le train pourra concurrencer l'avion en raccourcissant le temps de parcours de 6h40 à 4h30.

Griego

Με την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού, η γραμμή Taranto-Reggio Calabria θα είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτροκίνητη και στο τμήμα Bari-Reggio Calabria ο σιδηρόδρομος θα μπορεί να ανταγωνισθεί το αεροπλάνο, μειώνοντας τον χρόνο διαδρομής από 6 ώρες και 40 λεπτά σε 4 ώρες και 30 λεπτά.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Une loi hongroise adoptée le 1er mai 2014 a, en effet, mis fin à certains contrats d’usufruit souscrits par des investisseurs étrangers, en raccourcissant la période de transition dont ceux-ci bénéficiaient de 20 ans à quatre mois et demi seulement.

Griego

Την 1η Μαΐου 2014 ψηφίστηκε ένας ουγγρικός νόμος ο οποίος έλυσε ορισμένες συμβάσεις επικαρπίας που βρίσκονταν στην κατοχή ξένων επενδυτών, μειώνοντας τη μεταβατική περίοδο για τους επενδυτές από 20 έτη σε τεσσερισήμισι μήνες.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

7.3 La mise en place de blocs d'espace aérien fonctionnels réels – par opposition à des blocs d'espace aérien fonctionnels purement institutionnels – a souvent été bloquée par crainte de voir chuter les flux de recettes provenant des redevances de navigation aérienne, dans certains cas de plus de 30 % si de tels blocs d'espace aérien fonctionnels voyaient le jour et si les services étaient rationalisés, par exemple en raccourcissant les routes aériennes.

Griego

7.3 Η πραγματική ανάπτυξη των FAB – σε αντίθεση με την καθαρά θεσμική – παρουσίασε συχνά εμπλοκή, εξαιτίας του φόβου ότι θα μειωθεί η ροή των εσόδων από τα αεροναυτιλιακά τέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από 30%, εάν εφαρμοζόταν η ανάπτυξη αυτή των FAB και εξορθολογίζονταν τα δρομολόγια με π.χ. βραχύτερες διαδρομές.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Francés

Ainsi, la directive sur les services de paiement s'efforce d'améliorer la qualité des prestations servies aux consommateurs en raccourcissant les délais d'exécution des opérations de paiement38 et en facilitant l'offre transfrontalière et l'utilisation de certains produits de paiement comme les débits directs.

Griego

Για παράδειγμα, η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών επιζητά τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές μέσω της επιτάχυνσης των πληρωμών38 και της ενίσχυσης της διασυνοριακής διαθεσιμότητας και χρήσης ορισμένων προϊόντων πληρωμών, όπως οι εντολές άμεσης χρέωσης.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Ainsi, la formule de partenariat peut permettre de faire face aux grands problèmes de société et de renforcer la position concurrentielle de l’Europe en améliorant l’efficacité du cycle de recherche et d’innovation et en raccourcissant les délais entre la recherche et la mise sur le marché.

Griego

Με αυτόν τον τρόπο, η μέθοδος της σύμπραξης μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών προκλήσεων και να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης, καθιστώντας τον κύκλο της Ε&Κ αποδοτικότερο και μειώνοντας το χρόνο από την έρευνα στην αγορά.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Cela devrait améliorer la qualité de vie des Européens, d’une part, et permettre, d’autre part, de réduire les dépenses publiques en soins de santé en raccourcissant les durées d’hospitalisation par une efficacité accrue des traitements.

Griego

Αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, η δε αύξηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών αγωγών και η μείωση της διάρκειας των νοσηλειών θα οδηγήσουν σε μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo