Preguntar a Google

Usted buscó: ëåâèöüêèé (Francés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Inglés

Información

Francés

86. Î. I. Ëåâèöüêèé äî Ñ. Â. Ëåâèöüêî¿ . . . . . . . . . . 53

Inglés

Ãðóäåíü . . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . 229

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

168. Â. Ë. Ëåâèöüêèé äî Ï. Î. Êóë³øà 8 ñåðïíÿ . . . . . . . . . 93

Inglés

81. Áð. Çàëåñüêèé. 18 âåðåñíÿ . . . . . . . . . . 74 . . . . . . . . . . 249

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

87. Î. I. Ëåâèöüêèé äî Ñ. Â. Ëåâèöüêî¿. 17 ñ³÷íÿ . . . . . . . . . 54

Inglés

54. À. ². Ëèçîãóá. 7 ñ³÷íÿ . . . . . . . . . . 51 . . . . . . . . . . 230

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Ó ñêëàä³ òðóïè Ì. Áðàòåðñüêèé, Ä. Ãàéäàìàêà, Î. ²ñêàíäåð, Ô. Ëåâèöüêèé, ª. Ñèäîðåíêî, Þ. Øîñòàê³âñüêà òà ³í.; äåêîðàòîð Â. Øêëÿºâ.

Inglés

Òåàòðàëüíî-äåêîðàö³éíå ìèñòåöòâî . . . . . . . . . . . . . . . 3155

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Ãîë. Î. Ó. Î. áóëè: î. Ë. Ëåâèöüêèé, î. Â. Ñïîë³òàêåâè÷, Î. Ðåâ þê, Ì. Ìóðàøêî, ñåêðåòàðåì ç 1924 ð. áóâ Ë. Ìèøóãà.

Inglés

Íàðîäíèöòâî Þ. Áîéêî . . . . . . . . . . . . . . . 1700

Última actualización: 2018-02-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo