Usted buscó: ac hefyd 'chwech' gyda 'o' (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

mae'n wasanaeth cyhoeddus ac hefyd yn swydd o waith

Inglés

it is public service and also a job of work

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

croesawaf y ffaith ichi ailsefydlu grantiau , ac hefyd eich bod yn rhoi mwy o ryddid i'r colegau o ran niferoedd myfyrwyr

Inglés

i welcome the fact that you have re-established grants , and also that you are giving colleges more freedom in terms of student numbers

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

byddaf yn trafod ariannu gyda'r cyrff a fydd yn rhoi'r gweithredu ar waith yn ystod pob un o'r cyfnodau cynllunio cyllideb , ac hefyd fel rhan o'r broses cynllunio corfforaethol

Inglés

i will be discussing funding with the bodies taking the action plans forward during each successive budget planning round , and also as part of the corporate planning process

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

cytgord fydd hwnnw rhwng yr hyn y gallwn ei wneud drwy cadw a sefydliadau eraill , ac hefyd drwy'r gymuned leol , sydd yn bwysig

Inglés

that will be a harmony between what we can do through cadw and other organisations and also , importantly , the local community

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae' r chwiliad cynyddol wedi pasio diwedd y ddogfen ac hefyd y safle dechrau, wrth fynd yn y cyfeiriad arall:

Inglés

& file mask:

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Galés

mae'r pwyllgor yn croesawu'r cyfle hwn i gynnal dadl sylweddol ar ei adroddiad ac hefyd ar ymateb ehangach y llywodraeth i'r materion a godwyd yn ymchwiliad phillips

Inglés

the committee welcomes this opportunity for a substantive debate on its report and also the government's wider response to the issues raised in the phillips inquiry

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

dewisais y testun hwn oherwydd credaf yn gryf yn hawl yr unigolyn i ddewis sut y caiff ei gyfarch ac hefyd mae'n gyflwyniad i ddadl ehangach ar allgáu cymdeithasol

Inglés

i chose this subject because i strongly believe in the individual's right to choose how he or she is addressed and it is also an introduction to a wider debate on social exclusion

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

o ba le y gallem ni gael yr arian i gael neuadd chwaraeon neu faes pob-tywydd ac , hefyd , i wella'r tiroedd ?

Inglés

where could we get the money for a sports hall or an all-weather surface and , also , to improve the grounds ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

o'm profiad innau o ymwneud â phobl sy'n mynd at yr ombwdsmon , yr hyn y maent yn chwilio amdano yw cydnabyddiaeth fod ganddynt hawl i gwyno , ac hefyd , mewn nifer o achosion , maent eisiau ymddiheuriad

Inglés

from my experience of dealing with people who contact the ombudsman , what they are seeking is recognition of their right to complain , as well as , in many cases , an apology

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

janet ryder : datganaf fuddiant fel aelod o gyngor tref rhuthun ac hefyd fel athrawes gofrestredig

Inglés

janet ryder : i declare an interest as a member of ruthin town council and also as a registered teacher

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae hwn yn cynnwys astudiaethau achos arfer gorau ar undebau credyd ac hefyd yn rhoi cyngor i awdurdodau lleol ar sut i gefnogi undebau credyd fel busnesau ariannol â chyfalaf sylweddol sy'n gallu ennyn hygrededd a hyder mewn cymunedau

Inglés

this contains best-practice case studies on credit unions and also advises local authorities to support credit unions as well-capitalised financial businesses capable of earning credibility and confidence in communities

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

wrth ystyried yr adroddiad a gwaith y pwyllgor amaethyddiaeth a datblygu gwledig a'r pwyllgor datblygu economaidd , mae'n amlwg ein bod yn mewn perygl yn y cynulliad hwn o wahanu materion y dylent fod yn rhedeg law yn llaw , ac hefyd , o anwybyddu rhai materion

Inglés

in considering the report and the work of the agriculture and rural development committee and the economic development committee , it is clear that we run a risk in this assembly of separating issues that should run side by side and also of ignoring some issues

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

wrth ystyried yr adroddiad a gwaith y pwyllgor amaethyddiaeth a datblygu gwledig a'r pwyllgor datblygu economaidd , mae'n amlwg ein bod mewn perygl yn y cynulliad hwn o wahanu materion y dylent fod yn rhedeg law yn llaw , ac hefyd , o anwybyddu rhai materion

Inglés

in considering the report and the work of the agriculture and rural development committee and the economic development committee , it is clear that we run a risk in this assembly of separating issues that should be linked and also of ignoring some issues

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

o ran rhanbarthoedd cymru , mae'n llawer anos i gael ffigurau nad ydynt yn dueddol o ddangos beth sydd yn digwydd o ran cymudo ar draws y ffin rhwng yr ardal amcan 1 a'r ardaloedd nad ydynt o fewn amcan 1 , ac hefyd lle bod llawer o bensiynwyr yn byw

Inglés

as for regions within wales , it is far more difficult to obtain figures that do not tend to reflect what is happening in terms of commuting across the border between the objective 1 area and areas that are not within objective 1 and also where many pensioners live

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

drwy gydgysylltu cyllid loteri er mwyn ychwanegu gwerth at brosiectau llywodraeth yn y dyfodol , gellir cadw at yr egwyddor allweddol o ychwanegoldeb , ac hefyd adlewyrchu awydd pobl i weld cyllid loteri'n gwneud gwir wahaniaeth yn eu cymunedau

Inglés

joining up lottery funding to add value to future government projects protects the key principle of additionality , but reflects people's desire for lottery funding to make a real difference in their communities

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

methodd y chwiliad cynyddol ganfod cydweddiad ar ôl pasio diwedd y ddogfen ac hefyd y safle dechrau:

Inglés

if enabled, the pattern matching will use minimal matching; if you do not know what that is, please read the appendix on regular expressions in the kate manual.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

a wnaiff y gweinidog gadw mewn cof y byddai'n bosibl y bydd angen arian ychwanegol i'r hyn a nodwyd ar hyn o bryd ? rhaid iddi sicrhau na fydd trethdalwyr awdurdodau lleol yn gorfod talu ac hefyd na fydd y plant hyn yn dioddef camwahaniaethu

Inglés

will the minister bear in mind that funds over and above the sum presently prescribed may be necessary ? she must give an assurance that that will not fall on local authority ratepayers , and also that these children will not be discriminated against

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae tlodi yn effeithio ar blant a phobl ifanc mewn sawl ffordd , a nod y mesurau hyn yw mynd i'r afael â'r broblem o sawl cyfeiriad : drwy addysg , hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth , ac hefyd drwy wella tai , yr amgylchedd o'n hamgylch ac iechyd

Inglés

poverty affects children and young people in many ways , and these measures aim to tackle the issue on many fronts : through education , training , and employment opportunities , as well as through making improvements in housing , the surrounding environment , and health

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

gofynnaf i'r cynulliad gefnogi'r cynigion a chymeradwyo'r gorchymyn cychwyn drafft i ddod â darpariaethau gwerth gorau deddf llywodraeth leol 1999 i rym yng nghymru , ac hefyd yr offeryn statudol i ddirprwyo swyddogaethau dan y deddfau i'r prif ysgrifennydd a'r gwelliant yn enw andrew davies i ystyried adroddiad y pwyllgor deddfau ynglyn â'r gorchymyn drafft

Inglés

i ask that the assembly support the motions and approve the draft commencement order to bring the best value provisions of the local government act 1999 into force in wales , also the statutory instrument delegating functions under the acts to the first secretary and the amendment standing in the name of andrew davies to consider the report of the legislation committee relating to the draft order

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

pan yn cystadlu mae siawns i enill ysnoden ac hefyd £10 os wyt yn dod yn cyntaf neu ysnoden a £5 os yn ail.

Inglés

the second aspect i will discuss is riding competitions. horses are being used for competitions or in leisure time.

Última actualización: 2016-03-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo