Preguntar a Google

Usted buscó: acre (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

Acre

Inglés

Última actualización: 2021-01-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Galés

Acre

Inglés

Acre

Última actualización: 2013-08-25
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Galés

Maent yn cyhuddo ACRE o ddehongli'r dystiolaeth yn ddethol

Inglés

They accuse ACRE of selective interpretation of evidence

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Rhoddodd ACRE ystyriaeth fanwl i'r pryderon hyn yn ei gyfarfod ar 26 Ebrill

Inglés

ACRE gave these concerns detailed consideration at its meeting on 26 April

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yn gyntaf aethant i Acre, ac yna ym 1291 i Gyprus, ac oddi yno ym 1310 i Rhodes, hyd nes i Swliman laf 0

Inglés

First they went to Acre, then to Cyprus in 1291 and to Rhodes in 1310 until Suleiman I of Turkey attacked Rhodes in 1522. Suleiman,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Ymddengys bod ACRE , SCIMAC a'r Pwyllgor Llywio Gwyddonol y tu allan i ffiniau atebolrwydd democrataidd arferol

Inglés

ACRE , SCIMAC and the Scientific Steering Committee seem to be outside the bounds of normal democratic accountability

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Derbyniodd ACRE na chynhaliwyd astudiaethau symudiad paill ar safleoedd arfaethedig y treialon yng Nghymru , ond gofynnodd a oedd y nodweddion topograffi a chyflymder y gwynt yn unigryw

Inglés

ACRE accepted that pollen drift studies had not been carried out at the proposed trial sites in Wales , but questioned whether the topography and wind-speed characteristics were unique

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae ACRE yn paratoi nodyn o'i gyngor , sydd yn cynnwys yr holl faterion a godwyd gan y Cynulliad

Inglés

ACRE is preparing a note of its advice , which includes all the issues raised by the Assembly

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Os daw unrhyw dystiolaeth newydd i'r fei gallem , wrth gwrs , ei gyfeirio yn ôl at ACRE i gael cyngor pellach

Inglés

Should any new evidence emerge we could , of course , refer it back to ACRE for further advice

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Cyn gynted ag y cyhoeddodd Adran yr Amgylchedd , Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau y safleoedd yng Nghymru , ysgrifenasom at ACRE

Inglés

As soon as the DETR announced the sites in Wales , we wrote to ACRE

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Nid yw gwyddonwyr ACRE wedi nodi ei bod yn anochel y bydd deunydd a addaswyd yn enetig yn canfod ei ffordd i mewn i'r gadwyn fwyd ddynol

Inglés

The scientists at ACRE have not pointed out that it is inevitable that GM material will find its way into the human food chain

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yr egwyddor rhagofal ddylai fod yn rheswm dros y Gorchymyn hwn , gan nad yw ACRE yn amlwg wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i weithgarwch gwenyn wrh beillio ac wrth gludo paill o'r cnydau indrawn i mewn i'r nyth

Inglés

The reason for this Order must be the precautionary principle , since ACRE has clearly not adequately considered the activity of bees in pollination and in the transport of pollen from maize crops into the hive

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

A fyddwch yn rhoi ystyriaeth i farn wyddonol felly , yn ogystal â barn ACRE , ac yn y blaen , wrth benderfynu a ydych yn fodlon defnyddio gwaharddeb i rwystro cnydau o'r fath rhag cael eu plannu y flwyddyn nesaf ?

Inglés

Will you take such scientific opinions into consideration , as well as the opinion of ACRE , and so on , in deciding whether you are willing to use an injunction to prevent the planting of such crops next year ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yr ydym yn ymwybodol bod Adran yr Amgylchedd , Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau hefyd yn ystyried cymryd y cam hwn gan i ACRE gael gwybodaeth i'r perwyl hwn ddydd Iau diwethaf

Inglés

We are aware that the Department of the Environment , Transport and the Regions is also considering this course of action since ACRE was briefed to this effect last Thursday

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae gwahaniaeth , yn ôl y cyngor a roddodd ACRE , o ran y modd y mae'r ddau gnwd GM hyn yn rhyngweithio â'r amgylchedd

Inglés

There is a difference , according to ACRE's advice , in terms of how these two GM crops interact with the environment

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Awgryma hyn i gyd , ar y gorau , ei bod yn hynod o anghyfrifol i SCIMAC , ACRE a'r gweddill ohonynt ganiatáu plannu'r had eleni

Inglés

All of this suggests that , at best , it is profoundly irresponsible of SCIMAC , ACRE and the rest of them to allow any planting of the seed this year

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae'r nodyn ar beillio a ddarparwyd i'r Cynulliad gan ACRE yn nodi pellter gwahanu o 200 metr ac nid yw hyd yn oed yn crybwyll y gair ` gwenyn '

Inglés

The note on pollination provided to the Assembly by ACRE indicates a separation distance of 200 metres and does not even mention the word ` bee '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yn y cyfamser , er mwyn cynorthwyo'r Gweinidog i ddarparu data gwyddonol newydd i ACRE , gallai roi'r cyfrifoldeb ar gyrff a ariennir gan arian cyhoeddus megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru , Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru , yn ogystal â phrifysgolion Cymru , i gynnal tasgau ar safleoedd penodol

Inglés

In the meantime , to help the Minister provide new scientific data to ACRE , he could charge publicly-funded bodies such as the Countryside Council for Wales , the Environment Agency Wales , as well as the Welsh universities , with site-specific tasks

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Nododd ACRE na chafodd ei sefydlu i roi cyngor ar bwyntiau o gyfraith , ond mae ganddo , yn ei flaenraglen waith , ddiffiniad gwyddonol a biolegol manwl o ddifrod mewn perthynas â rhyddhau organebau a addaswyd yn enetig yn fwriadol

Inglés

ACRE advised that it was not constituted to advise on points of law , but has , in its forward work programme , a detailed scientific and biological definition of harm as applied to the deliberate release of genetically modified organisms

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Gwahoddodd y Cynulliad hefyd farn ACRE ar ddifrod , fel y'i diffinnir yn Neddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 , a sut y gallai hyn effeithio ar ei asesiad o bellter gwahanu

Inglés

The Assembly also invited ACRE's views on the issue of harm , as defined in the Environmental Protection Act 1990 , and how this might impact on its assessment of separation distance

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo