Preguntar a Google

Usted buscó: i?w orffen (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

Rhedeg tan i' w Orffen

Inglés

Run Until Finished

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Galés

I?w

Inglés

I

Última actualización: 2012-03-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Galés

Mae nifer o nodaur prosiect i w gweithredu.

Inglés

There are a number of indicators that can be used to guide this assumption:

Última actualización: 2008-02-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Heddwas a’i gi yn gwirio bagiau i w cyffuriau ynddyn nhw eld a oes

Inglés

A policeman and his dog check luggage for drugs.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Erbander mae Ewrop yn cynh yrchu’r f yn hyn,fonau symudol d i w edd ar af .

Inglés

Europe the lat est mobile phones.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: LowriWilliams

Galés

Mae’r amgueddfa genedlaethol wedi gweithio’n galed hefyd i wella’r mynediad i’w holl safleoedd

Inglés

The national museum has also worked hard to improve access to all its sites

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae hyn yn rhestru`r ffeiliau yr ydych wedi eu hagor yn ddiweddar, ac yn eich gadael i`w hagor eto yn hawdd.

Inglés

This lists files which you have opened recently, and allows you to easily open them again.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y Prif Weinidog : Eglurais hyn eiliad yn ôl—mae’r mater hwn yn dal i fod yn agored i’w drafod

Inglés

The First Minister : I explained this a second ago—this matter is up for grabs

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yn galw ar y Gweinidog i’w gwneud hi’n ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus a noddir gan y Cynulliad ac ar awdurdodau lleol i adrodd yn flynyddol ar faint o gynnyrch lleol y maent wedi’i gaffael

Inglés

calls on the Minister to place a duty on Assembly sponsored public bodies and local authorities to report annually on the amount of local produce they have procured

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Os alluogir y blwch britho yma, arhos' r ymgom argraffu ar agor ar ôl i chi wthio' r botwm Argraffu. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes angen arnoch profi gosodiadau argraffu amrywiol (fel cydweddu lliwiau ar gyfer argraffydd inkjet), neu os ydych eisiau anfon eich swydd i argraffyddion lluosol (un ar ôl y llall) i' w orffen yn gyflymach.

Inglés

Keep Printing Dialog Open If you enable this checkbox, the printing dialog stays open after you hit the Print button. This is especially useful, if you need to test various print settings (like color matching for an inkjet printer) or if you want to send your job to multiple printers (one after the other) to have it finished more quickly.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Pa gamau a gymerir i sicrhau , o leiaf , y bydd costau sy’n codi o’r 10 y cant o gynnydd mewn ffioedd cynllunio yn cael eu rhoi’n ôl i awdurdodau cynllunio i’w gwneud yn fwy effeithlon fel y bydd y rhai sy’n colli arian yn cael budd o ryw fath ? ### &nbs ; ###

Inglés

What steps are being taken to ensure , at the very least , that costs arising from the 10 per cent increase in planning fees is given back to planning authorities in order to increase their efficiency so that , in some ways , those who are losing money will benefit ?&nbs ; ###

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Galés

yn credu mai mater i awdurdodau lleol sy’n cael eu hethol yn uniongyrchol ac sy’n atebol yw penderfyniadau ynghylch trefniadaeth dosbarthiadau chwech mewn ysgolion ac mae’n cyfarwyddo Llywodraeth Lafur y Cynulliad i roi’r gorau i’w chynnig i ganiatáu i ELWa gau neu ad-drefnu dosbarthiadau chwech o’r fath

Inglés

believes that decisions regarding the organisation of school sixth forms is a matter for democratically elected and accountable local authorities and directs the Labour Assembly Government to abandon its proposal to allow ELWa to close or reorganise such sixth forms

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yn ei chyhoeddiad ffurfiol i’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar 24 Hydref 2002 , eglurodd y Gweinidog fod yr holl arian ychwanegol a ddarparwyd i’w ddefnyddio’n gyfan gwbl i ddibenion cyflogau mewn addysg bellach

Inglés

In her formal announcement to the Education and Lifelong Learning Committee on 24 October 2002 , the Minister made it clear that all of the additional money made available was to be used solely for FE pay purposes

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yr oedd rhywfaint o lefelu i’w ddisgwyl ond , yn y ddwy flynedd diwethaf , bu niferoedd yr ymwelwyr yn 67 y cant ac yn 64 y cant yn uwch na’r lefel ar gyfer 2000-01 , y flwyddyn olaf y codwyd tâl

Inglés

Some levelling off was to be expected but , in the last two years , visitor numbers have been 67 per cent and 64 per cent above the level for 2000-01 , the last year of charging

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae cyhoeddi’r nodyn canllaw ‘Food for Thought’ i’w groesawu’n fawr

Inglés

The publication of the ‘Food for Thought’ guidance note is to be greatly welcomed

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Er nad coelcerth oedd y dull mwyaf priodol o ddelio â phob cwango , o bosibl , mae llawer o waith i’w wneud o hyd i beri i’r CCNC hynny , fel y’u gelwir bellach , fod yn fwy atebol i’r cyhoedd ac i’r Cynulliad

Inglés

Whereas the bonfire may not have been the most appropriate method for every quango , there is still much work to be done to make those ASPBs , as they are now known , more accountable to the public and to the Assembly

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Dyfynnaf yn awr o lythyr gan ysgol arall , sy’n cynnwys y cwestiwn sylfaenol yr hoffwn gael ateb iddo heddiw , fel y gall y penaethiaid hynny ddarllen eich ymateb i’w llythyrau pan fyddaf yn anfon adroddiad atynt ar y ddadl hon : ### &nbs ; ###

Inglés

I will now quote from another letter from a school , which contains the fundamental question that I want answered today , so that when I send a report on this debate to those headteachers , they can read your replies to their letters : ###

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Galés

Fodd bynnag , ble y bu’r Llywodraeth ? Faint o amser a aeth heibio ers i’r Athro Kevin Morgan gyhoeddi erthygl ar sut y mae gwledydd y cyfandir yn llwyddo i ddefnyddio rheolau’r Undeb Ewropeaidd i’w mantais eu hun ?  Fel cyn arweinydd cyngor , yr oeddwn yn disgwyl y byddai Llywodraeth y Cynulliad yn gweithredu yn ddi-oed ar y mater hwn gan fod cymaint i’w ennill ac i’w cholli

Inglés

However , where has the Government been ? How much time has passed since Professor Kevin Morgan published his article on how continental countries succeed in using European Union rules to their own advantage ? As a former council leader , I expected to see the Assembly Government acting without delay on this issue as there is so much to gain and so much to lose

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Fodd bynnag , byddai pobl yn dweud eu bod eisoes yn talu treth incwm ar eu swyddi , felly pam na ddylid cael ffynhonnell refeniw wahanol ? Yr anfantais sydd ynglŷn â’r dreth gyngor yw nad yw’n arbennig o gynhyrchiol a’i bod yn peri anawsterau i bensiynwyr na fyddant efallai am adael eu tai mawr er y gallent symud i anheddau llai , ac sy’n cael eu bod yn talu treth gyngor sy’n cynyddu ar gyfradd wahanol i’w pensiynau .&nbs ; ###

Inglés

However , people would say that they are already paying income tax on their jobs , so why not have a different source of revenue ? Council tax has the disadvantage of not being terribly buoyant and of causing problems for pensioners who may not want to leave their large houses even though they could physically move to smaller dwellings , and find themselves paying council tax that increases at a different rate to their pensions .&nbs ; ###

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Galés

Ar y gorau , bydd disgyblion yn gorfod teithio’n bellach o lawer i’w cyrsiau , ac , ar y gwaethaf , gallem weld dyblygu’r sefyllfa a welir yn awr yn Nhor-faen , lle y mae disgyblion a oedd yn disgwyl dilyn cyrsiau Safon Uwch neu addysg bellach mewn coleg chweched dosbarth wedi cael yn fwyaf sydyn nad oes modd iddynt wneud hynny .&nbs ; ###

Inglés

At best , pupils will have to travel much further for their courses , and , at worst , we could see replicated the situation now faced in Torfaen , where pupils who were expecting to do A-levels or further education courses in a sixth-form college , have suddenly found that that is no longer feasible .&nbs ; ###

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo