Usted buscó: nhrefniadau (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

yr oedd ailagor llinell glyn ebwy yn rhan o'r negodiadau ac mae yn nhrefniadau'r fasnachfraint

Inglés

the reopening of the ebbw valley line was included in the negotiations and is in the franchise arrangements

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae cynnydd sylweddol wedi bod yn natblygiad rhaglenni hyfforddiant iaith y llu ac yn nhrefniadau annog staff i ddysgu cymraeg.

Inglés

significant progress has been made in the force's development of language training programmes and the arrangements for encouraging staff to learn welsh.

Última actualización: 2008-08-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ydym yn sicrhau y gallwn chwarae ein rhan yn nhrefniadau'r du i sicrhau y gwneir popeth posibl i gefnogi'r teuluoedd dan sylw

Inglés

we are ensuring that we play our part in the uk arrangements to ensure that everything possible is being done to support the families involved

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

croesawaf y ffaith bod datganoli wedi sicrhau bod gan lywodraeth y cynulliad lais mewn trafodaethau am bolisi bioamrywiaeth yn y du gyfan a bod gan bartneriaeth bioamrywiaeth cymru rôl gryfach yn nhrefniadau'r du

Inglés

i welcome the fact that devolution has ensured that the assembly government has a voice in discussions about biodiversity policy at a uk level and that the wales biodiversity partnership has a stronger role in uk arrangements

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

atodir gwybodaeth bellach ar fy nhrefniadau ar gyfer cymru'n creu i'r datganiad a e-bostiwyd atoch yn y siambr

Inglés

you will find further information on my arrangements for cymru'n creu attached to the statement that has been e-mailed to you in the chamber

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

tom middlehurst : mae'r elfen o gyllid prifysgolion a cholegau sydd yn cael ei chynnal gan incwm ffïoedd yn hanfodol bwysig yn nhrefniadau ariannol colegau a phrifysgolion

Inglés

tom middlehurst : the element of university and college funding that is supported by fee income is a crucial element in colleges ' and universities ' financial arrangements

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

edwina hart : o ran fy mhortffolio presennol , ynglyn â cheisiadau am grantiau cymunedau yn gyntaf , mae fy nhrefniadau i gyda'r trefniadau mwyaf hygyrch

Inglés

edwina hart : in terms of my current portfolio , with regard to applications for communities first grants , i have some of the most accessible arrangements

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae lefelau cyfranogi pobl ifanc yn nhrefniadau a gweithgareddau’r mudiadau sy’n darparu gweithgareddau i bobl ifanc drwy gyfrwng y gymraeg yn parhau i fod yn uchel.

Inglés

the participation levels of young people in the arrangements and activities of the organisations that provide welsh-medium activities for young people continues to be high.

Última actualización: 2007-07-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ydym hefyd yn annog awdurdodau lleol i fanteisio i'r eithaf ar well hygyrchedd a chyfleoedd i adnewyddu tai hyn , o ganlyniad i newidiadau diweddar yn nhrefniadau adnewyddu'r sector preifat

Inglés

we are also encouraging local authorities to take full advantage of improved accessibility and opportunities to renew older housing , following recent changes made to the private sector renewal arrangements

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

yr ydym yn derbyn y byddwn yn gorfod dileu'r haen gymhleth bresennol drwy ddilyn y cwrs gweithredu hwn , ond yr wyf yn bryderus na fyddwn yn gallu cynnwys yn nhrefniadau terfynol y gweinidog y wybodaeth a'r atebolrwydd lleol sydd mor hanfodol

Inglés

we accept that to go down this road means that we will have to abolish the existing complex tier , but i am concerned that we will not be able to include in the minister's final arrangements , the local knowledge and accountability that is so crucial

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

mae heriau arbennig yn codi wrth ddarparu gofal iechyd priodol , yn arbennig o ran cyflyrau cronig a chyflyrau sy'n galw am asesiad gofalus wrth iddynt ddatblygu , yn ogystal â materion yn ymwneud â gofal deintyddol cyffredinol a materion eraill a all gael eu hanghofio os oes diffyg sefydlogrwydd yn nhrefniadau domestig plant sy'n derbyn gofal

Inglés

there are particular challenges in delivering appropriate healthcare , particularly with regard to chronic conditions and conditions that require careful assessment as they develop , as well as around issues such as general dental care and other matters that can slip if there is a lack of stability in the domestic arrangements of looked-after children

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

y gweinidog dros addysg a dysgu gydol oes ( jane davidson ) : dyma drydedd flwyddyn y grant hwn ac , fel o'r blaen , bydd awdurdodau addysg lleol yn gallu defnyddio'r grant ar gyfer nifer o ddibenion allweddol , a amlinellir yn nhrefniadau'r grant

Inglés

the minister for education and lifelong learning ( jane davidson ) : this is the third year of this grant and , as previously , local education authorities will be able to use the grant for a number of key purposes , which are outlined in the grant mechanism

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

{\b credwn nad yw}’{\b r cyngor yn buddsoddi}’{\b n ddigonol yn nhrefniadau rheoli a gweithredu}’{\b r cynllun iaith ac nad yw arfer presennol y cyngor o fethu ymateb, neu ymateb yn hwyr i}’{\b n gofynion yn dderbyniol}.

Inglés

we believe that the council does not adequately invest in management and operational arrangements in respect of the language scheme and that the council’s present practice of failing to respond, or responding late to our requirements, is not acceptable.

Última actualización: 2008-02-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo