Preguntar a Google

Usted buscó: tessa (Galés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Galés

Inglés

Información

Galés

Croesawn y cynigion cadarnhaol gan Tessa Jowell o ran dyfodol y BBC

Inglés

We welcome the positive proposals by Tessa Jowell in respect of the future of the BBC

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yr hyn a gofiaf yw fod Jenny eisoes wedi cwrdd â Tessa Jowell a bod Jane Hutt wedi cwrdd ag Alan Milburn , er ei fod yn parhau yn yr un swydd

Inglés

As I remember , Jenny has already met Tessa Jowell and Jane Hutt has met Alan Milburn , although he is continuing in the same post

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Alun Pugh : Byddaf yn trafod y cais Olympaidd â Tessa Jowell , yr Ysgrifennydd Gwladol , yn y cabinet chwaraeon a gaiff ei gynnal yn Llundain ar 23 Hydref

Inglés

Alun Pugh : I will discuss the Olympic bid with Tessa Jowell , the Secretary of State , at the sports cabinet to be held in London on 23 October

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Fodd bynnag , rhaid cadw golwg ar hynny ac , os bydd cais Llundain yn llwyddiannus , bydd Alun Pugh mewn cysylltiad yn gyson â Tessa Jowell ynghylch y mater hwnnw dros y saith neu wyth mlynedd nesaf

Inglés

However , it must be monitored and , if the London bid is successful , Alun Pugh will be in constant contact with Tessa Jowell on that matter over the next seven or eight years

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Deallaf y bydd Jenny Randerson yn mynychu cyfarfod Cyngor Gweinidogion Diwylliant Ewrop ddiwedd y mis hwn gyda'r Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Ddiwylliant , y Cyfryngau a Chwaraeon , Tessa Jowell

Inglés

I understand that Jenny Randerson will attend the European Council of Culture Ministers meeting at the end of this month with the new Secretary of State for Culture , Media and Sport , Tessa Jowell

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Cysylltais â Tessa Jowell ynghylch hyn yn ddiweddar a chefais gyfarfod â Greg Dyke , Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC ar 27 Tachwedd , y bu Menna Richards , Rheolwr BBC Cymru yn bresennol ynddo hefyd , pan drafodwyd y mater hwn

Inglés

I contacted Tessa Jowell about this recently and I had a meeting with Greg Dyke , the Director General of the BBC on 27 November , which Menna Richards , the Controller of BBC Wales also attended , at which this issue was discussed

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Hefyd cyd-gynrychiolodd Gymru gyda Tessa Blackstone , cynrychiolydd Llywodraeth y DU ym Mrwsel , os gallaf ei roi fel hynny , ar 29 Mai yn y Gynhadledd Pobl Ifanc/STORM ym Mrwsel

Inglés

She also co-represented Wales with Tessa Blackstone , the UK Government's representative in Brussels , if I can put it that way , on 29 May at the Young People/STORM Conference in Brussels

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Elin Jones : A ydych yn credu y dylid diogelu hawl ITV Cymru i gynhyrchu rhaglenni cyffredinol yn ogystal â rhaglenni newyddion yn y dyfodol ? Os felly , pa drafodaethau a gawsoch gyda Tessa Jowell i'w darbwyllo o'r angen i sicrhau dewis eang o raglenni Saesneg a gynhyrchir yng Nghymru , er mwyn atal y BBC rhag cael monopoli yn y maes hwn yng Nghymru ?

Inglés

Elin Jones : Do you believe that ITV Wales's right to produce public-interest programmes as well as news programmes in future should be protected ? If so , what discussions have you had with Tessa Jowell to persuade her of the need for a variety of English-medium programming to be produced in Wales , so that the BBC does not have a monopoly in this area of broadcasting in Wales ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y Gweinidog dros Gyllid , Llywodraeth Leol a Chymunedau ( Edwina Hart ) : Cafodd Prif Weinidog Cymru , Ysgrifennydd Gwladol Cymru a minnau gyfres gadarnhaol ac adeiladol o drafodaethau yn Llundain ddoe gyda'r Prif Weinidog , Andrew Smith , Stephen Byers , David Blunkett a Tessa Jowell ar ffurf gyffredinol a chydrannau posibl o becyn adferol

Inglés

The Minister for Finance , Local Government and Communities ( Edwina Hart ) : The First Minister , the Secretary of State for Wales and I had a positive and constructive series of discussions in London yesterday with the Prime Minister , Andrew Smith , Stephen Byers , David Blunkett and Tessa Jowell on the overall shape and possible component parts of a remedial package

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Er bod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant , y Cyfryngau a Chwaraeon , Tessa Jowell , yn sôn am bwysigrwydd cwmnïau teledu rhanbarthol , mae holl dueddiadau'r Mesur yn pwyntio i gyfeiriad arall , drwy roi rhwydd hynt i ychydig o gwmnïau mawr feddiannu'r cyfan

Inglés

Although the Secretary of State for Culture , Media and Sport , Tessa Jowell , makes reference to the importance of regional television companies , the Bill's tendencies point in the other direction by giving a few big companies a free reign to seize control of everything

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Yn ail , yr wyf wedi fy nghalonogi oherwydd , ar 20 Mawrth , cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiwylliant , y Cyfryngau a Chwaraeon , Tessa Jowell , adolygiad sylfaenol o'r loteri

Inglés

Secondly , I am reassured because , on 20 March , the Secretary of State for Culture , Media and Sport , Tessa Jowell , announced a fundamental review of the lottery

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Wedi dweud hynny , cytunaf â Tessa Jowell yn y Papur Gwyrdd heddiw ein bod am gadw'r BBC yn gryf , tra'n sicrhau nad yw'n mynd yn rhy bwerus yn ei ymwneud â'r farchnad ehangach

Inglés

Having said that , I agree with Tessa Jowell in today's Green Paper that we want to keep the BBC strong , while ensuring that it does not become over-mighty in its dealing with the wider market

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Mae amseriad y ddadl heddiw yn arbennig o dda o gofio ymgynghoriad cam 3 Ofcom ar ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus , datganiad Tessa Jowell ar ddyfodol y BBC gerbron y Senedd yn gynharach heddiw , a'r newid technolegol cyflym iawn sy'n cwmpasu popeth o'r newid i ddarlledu digidol i systemau darparu amgen , gan amrywio o ffonau symudol i gysylltiadau band eang dros y rhyngrwyd

Inglés

Today's debate is particularly well timed against the background of Ofcom's phase 3 consultation on public-service broadcasting , Tessa Jowell's statement to Parliament earlier today on the future of the BBC , and the particularly rapid technological change that encompasses everything from the switch to digital broadcasting to alternative delivery systems , ranging from mobile phones to broadband internet connections

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Fe'm calonogwyd gan araith ddiweddar Tessa Jowell i'r diwydiant darlledu , pan nododd y byddai'n derbyn pob argymhelliad ond dau yn adroddiad y Comisiwn Teledu Annibynnol ar raglenni rhanbarthol

Inglés

I was heartened by Tessa Jowell's recent speech to the broadcasting industry , in which she indicated that she would accept all but two of the recommendations in the Independent Television Commission's report on regional programming

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

Y Prif Weinidog : Nid yw'n berthnasol i ni gael targe ; mater i'r Adran dros Ddiwylliant , y Cyfryngau a Chwaraeon , sef adran Tessa Jowell , yw hynny

Inglés

The First Minister : It is not relevant for us to have a targe ; that is a matter for the Department for Culture , Media and Sport , which is Tessa Jowell's department

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Galés

A wnewch chi groesawu'r cyhoeddiad gan Richard Caborn ym mis Medi , pan lansiodd gynllun newydd a fydd , yr wyf yn gobeithio , yn caniatáu derbyn teledu am ddim , fel y bydd teledu digidol ar gael ym mron bob rhan o Gymru ? A ydych yn derbyn bod hynny'n bwysig , yn enwedig gan fod Tessa Jowell wedi cadarnhau bwriad y Llywodraeth i newid y rhwydwaith at deledu digidol erbyn 2010 ?

Inglés

Would you welcome the announcement made by Richard Caborn in September , when he launched a new scheme to , hopefully , allow free to air television reception , so that digital television will be available to virtually all parts of Wales ? Would you accept that that is important , especially as Tessa Jowell has confirmed the Government's intention to switch over the network to digital television by 2010 ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo