Preguntar a Google

Usted buscó: μοναδικότητα (Griego - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Italiano

Información

Griego

μοναδικότητα

Italiano

unicità

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Μοναδικότητα

Italiano

Singularity

Última actualización: 2014-08-15
Frecuencia de uso: 6
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ωστόσο, η ιδιομορφία και η μοναδικότητα της ζωής δεν αρχίζει μόνο με τον άνθρωπο.

Italiano

Eppure la peculiarità e l' unicità della vita non cominciano solo con l' essere umano.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Τούτο προσδίδει στη διαδικασία αυτή μοναδικότητα αλλά την κάνει ταυτόχρονα και πολύ ευάλωτη.

Italiano

E' questo che rende tale processo così unico nel suo genere, ma anche così vulnerabile.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η φήμη αυτή επιτρέπει στον καταναλωτή να αναγνωρίζει αμέσως τη μοναδικότητα και τη γνησιότητα του εν λόγω προϊόντος.

Italiano

Questa reputazione favorisce il consumatore nel riconoscere immediatamente l’unicità e l’autenticità del prodotto in argomento.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Αυτό υπονομεύει συνεχώς τη μοναδικότητα όχι μόνο της Ευρώπης ως ηπείρου αλλά και των επιμέρους κρατών μελών.

Italiano

Questo rappresenta una minaccia costante per ciò che è unico non solo in Europa come continente, ma anche nei singoli Stati membri.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν δεδομένα ηλεκτρονικά για να διασφαλίσουν τη μοναδικότητα της κάρτας οδηγού ταχογράφου που εκδίδουν.

Italiano

Gli Stati membri si scambiano reciprocamente dati in formato elettronico per accertarsi che la carta tachigrafica del conducente da essi rilasciata esista in un unico esemplare.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Το SIS 1+ RE χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα μέσων μεταξύ της ανάπτυξης SIS II και SIS 1+.

Italiano

Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Είναι θετικό ότι τουλάχιστον στο πλαίσιο μιας σύντομης συζήτησης υπενθυμίσαμε το θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός στη μοναδικότητα της ταυτότητάς του.

Italiano

E' un bene che, almeno nel corso di un breve dibattito, abbiamo ricordato il diritto fondamentale di ciascuno alla propria irripetibile identità.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Στη Γαλλία και στην Ιταλία ισχύει ο αντίθετος στη μοναδικότητα της σταδιοδρομίας κανόνας, ενώ αλλού όχι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ανάλογο.

Italiano

In Francia e in Italia vige la regola opposta all' unicità della carriera, altrove no, ma l' esito è analogo.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η μοναδικότητα της «Gentse azalea» είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας παραγωγής προσανατολισμένης στην ποιότητα και βασισμένης στην παράδοση και την ποικιλομορφία.

Italiano

Caratteristico della «Gentse azalea» è il fatto di scaturire da un processo produttivo orientato alla qualità e basato sulla tradizione e sulla diversità.

Última actualización: 2014-11-10
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Επιπλέον, και κάθε φορά, θα πρέπει να επαναπροσανατολίζεται η ευρωπαϊκή δασική πολιτική αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα των δασών του Νότου και υλοποιώντας κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία τους και για την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση των καμένων περιοχών.

Italiano

Inoltre – e contemporaneamente – occorre ridefinire la politica forestale europea, riconoscendo la particolare natura delle foreste meridionali, ed elaborando un piano specifico per tutelarle ed attuare il completo recupero ambientale delle aree colpite dagli incendi.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση κοινής επιχείρησης η οποία θα ολοκληρώσει τη φάση ανάπτυξης του GALILEO, μια ευέλικτη δομή, με νομική προσωπικότητα και δυνατότητα σύναψης των αναγκαίων συμβάσεων, η οποία θα διασφαλίζει τη μοναδικότητα της διαχείρισης.

Italiano

La Commissione ha proposto di istituire un' impresa comune che completi la fase di sviluppo di GALILEO, una struttura flessibile, dotata di personalità giuridica e della capacità di concludere i contratti necessari, e che garantirà l' unicità di gestione.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Αντίθετα από τις επιπτώσεις τις οποίες ορισμένοι θεώρησαν ότι μπορούσαν να συναγάγουν από τον αυθόρμητο κερματισμό του ωαρίου που δίνει πραγματικά δίδυμα, η μοναδικότητα του αρχέγονου ωαρίου το οποίο δίνει στη συνέχεια δύο ανθρώπινα πλάσματα δεν καταδεικνύει ότι το ωάριο αυτό δεν θα ήταν ένα ανθρώπινο πλάσμα.

Italiano

Contrariamente alle conclusioni che alcuni hanno creduto di poter trarre dalla segmentazione spontanea dell' ovulo che produce gemelli veri, l' unicità dell' ovulo originale che dà poi origine a due esseri umani non dimostra che tale ovulo non è un essere umano.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Όσον αφορά τη μοναδικότητα του χαρακτήρα των αναδιοργανώσεων του τραπεζικού τομέα, οι ιταλικές αρχές δηλώνουν ότι το μέτρο αφορούσε αποκλειστικά ορισμένες πράξεις αναδιοργάνωσης πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 22ας Αυγούστου 1990 και της 31ης Δεκεμβρίου 1995, πράξεις των οποίων βασικός στόχος ήταν η ιδιωτικοποίηση του τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων δημοσίου δικαίου στην Ιταλία.

Italiano

Quanto al carattere di unicità delle riorganizzazioni del settore bancario, le autorità italiane affermano che la misura ha riguardato esclusivamente alcune operazioni di riorganizzazione di istituti di credito attuate tra il 22 agosto 1990 e il 31 dicembre 1995, operazioni il cui obiettivo principale era la privatizzazione del settore degli istituti di credito di diritto pubblico in Italia.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν δεδομένα ηλεκτρονικά κατά την πραγματοποίηση οδικών ελέγχων των καρτών οδηγών ή ελέγχων στους χώρους της επιχείρησης, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουν τη μοναδικότητα και το καθεστώς των καρτών.»

Italiano

Le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre scambiarsi dati in formato elettronico quando effettuano controlli delle carte del conducente su strada o nelle sedi delle imprese al fine di verificare la condizione della carta e che essa esista in esemplare unico.»

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Η συμμετοχή μας στην οδύνη για τα θύματα, στην οδύνη των οικογενειών τους και όλου του αμερικανικού λαού αυτές τις δύσκολες στιγμές, δεν είναι παρά η έκφραση της βαθιάς μας πίστης στη μοναδικότητα του ανθρώπινου πεπρωμένου".

Italiano

La nostra partecipazione al dolore per le vittime, al dolore delle loro famiglie e dell' intero popolo americano in questi momenti difficili non è che l' espressione del nostro profondo impegno verso l' unicità del destino umano".

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Η γενικευμένη αυτή μέριμνα που εκδηλώνει η Ευρώπη αποτελεί την καλύτερη έμπρακτη εγγύηση που θα μπορούσαμε επιπροσθέτως να προσφέρουμε, συνιστά το καλύτερο μέσο που διαθέτουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η μοναδικότητα του Μακάο θα γίνει σεβαστή, ότι το Μακάο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως μία ιδιαίτερη περίπτωση και δεν θα χαθεί μέσα σε ένα ομοιόμορφο σύνολο.

Italiano

L' attenzione generale da parte dell' Europa è la migliore garanzia pratica che possiamo fornire, il miglior modo che abbiamo a disposizione, da parte nostra, per tutelare la specificità di Macao e per continuare ad assicurarle un trattamento peculiare, senza confonderla nella più vasta realtà.

Última actualización: 2012-03-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Λόγω της σημασίας, της μοναδικότητας και της πολυπλοκότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, της ενωσιακής κυριότητας των συστημάτων που προκύπτουν από τα προγράμματα, την πλήρη χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουν την ανάγκη στενής συνεργασίας των τριών οργάνων.

Italiano

Data l’importanza, l’unicità e la complessità dei programmi del GNSS europeo, la proprietà dell'Unione dei sistemi risultante dai programmi, il finanziamento dei programmi integralmente a carico dell'Unione per il periodo 2014-2020, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di una stretta collaborazione tra le tre istituzioni.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

για τα αεροπλάνα που καθορίζονται στο στοιχείο α) ανωτέρω, ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης πρέπει να καταγράφει κάθε ειδική παράμετρο που σχετίζεται με καινοτομία ή μοναδικότητα στο σχεδιασμό ή τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του αεροπλάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Αρχή κατά την πιστοποίηση τύπου ή τη συμπληρωματική πιστοποίηση τύπου και

Italiano

per i velivoli di cui alla precedente lettera a), il registratore dei dati di volo deve registrare tutti i parametri specifici relativi ad una modifica di concezione innovativa o le caratteristiche operative del velivolo, come stabilito dall’Autorità all’atto dell’omologazione del tipo o dell’omologazione del tipo supplementare; e

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo