MyMemory, la memoria de traducción más extensa del mundo
Click to expand

Par de idiomas: Click to swap content  Tema   
Preguntar a Google

Usted buscó: adherence to ( Inglés - Galés )

    [ Desactivar colores ]

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

First , I do not understand the meaning of ` adherence to the resultant UK line '

Galés

Yn gyntaf , ni ddeallaf ystyr ` adherence to the resultant UK line '

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

For example , the continuous adherence to social values crosses all the party boundaries within this Assembly

Galés

Un ohonynt yw'r ymlyniad parhaol at ein gwerthoedd cymdeithasol , ac mae hynny'n croesi ffiniau'r pleidiau yn y Cynulliad hwn

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

However , we must verify the use made of such arms , solve the end user certificate problem and ensure adherence to their administration , so that they are not used for terrorist purposes

Galés

Fodd bynnag , rhaid inni ddilysu'r defnydd a wneir o arfau o'r fath , datrys y broblem o ran tystysgrif defnyddiwr terfynol a sicrhau y cânt eu gweinyddu'n briodol , fel na chânt eu defnyddio at ddibenion terfysgol

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

I also hope that the Assembly Government will ensure adherence to the code , and those of us who represent constituency areas in which school buildings were to be built on reclaimed industrial land will be fully aware of the campaign to gain information

Galés

Gobeithiaf hefyd y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn sicrhau y glynir wrth y cod , a bod y rhai ohonom sy'n cynrychioli ardaloedd etholaethol lle yr adeiladwyd adeiladau ysgolion ar dir diwydiannol wedi ei adfer yn gwbl ymwybodol o'r ymgyrch i gael gwybodaeth

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

I have seen , in nursing and residential homes , an over-adherence to the letter of the law , which leads to the opposite of the intended consequence

Galés

Yr wyf wedi gweld achosion , mewn cartrefi nyrsio a phreswyl , lle y mynnwyd cadw at lythyren y gyfraith , sy'n arwain at wrthwyneb yr hyn a fwriadwyd

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

I hope that that is because we are clear that adherence to equal opportunities principles and legislation and programmes on sustainable development will be central to everything we do in developing this programme , as with other Assembly programmes

Galés

Gobeithiaf mai'r rheswm yw ein bod yn glir y bydd cydymffurfio ag egwyddorion a deddfwriaeth cyfle cyfartal a rhaglenni datblygu cynaliadwy yn ganolog i bopeth a wnawn wrth ddatblygu'r rhaglen hon , yr un modd â rhaglenni eraill y Cynulliad

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

I know that there are socialists on the other side of the Chamber , but there is still an adherence to this socialist dogma and chippiness about private education in the Labour Party

Galés

Gwn fod sosialwyr ar ochr arall y Siambr , ond mae ymlyniad o hyd wrth yr athrawiaeth sosialaidd hon a'r anniddigrwydd ynglyn ag addysg breifat yn y Blaid Lafur

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

I was supported in my adherence to those Standing Orders not only by the Presiding Officer , but by the Conservative Chair of the Health and Social Services Committee

Galés

Fe'm cefnogwyd am ddal at y Rheolau Seftdlog hynny nid yn unig gan y Llywydd , ond hefyd gan Gadeirydd Ceidwadol y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

If Don Touhig wants to talk of gesture politics then , yes , we want to make it clear to large international companies that they are not welcome in Wales , and that the people of Wales do not welcome their adherence to profit and their disregard for people's welfare

Galés

Os ydyw Don Touhig am sôn am gesture politics yna , ydym , yr ydym am ddweud yn glir wrth gwmnïau mawr rhyngwladol nad oes croeso iddynt yng Nghymru ac nad ydyw pobl Cymru'n croesawu eu hymlyniad wrth elw a'u diffyg consýrn am les pobl

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

On the reference to the adherence to a UK line , when it comes to jointly representing the UK within Europe , it is a matter of a relationship , not being bound to a line that has been taken by central Government

Galés

Ynglyn â'r cyfeiriad at gadw at safbwynt y DU , pan ddaw'n fater o gydgynrychioli'r DU o fewn Ewrop , mae'n fater o berthynas , nid o gael ein rhwymo i safbwynt a gymerwyd gan y Llywodraeth ganol

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

Q10 Helen Mary Jones : Will the First Minister make a statement on overseeing the adherence to the ministerial code of conduct ? ( OAQ22324 )

Galés

C10 Helen Mary Jones : A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am oruchwylio bod Gweinidogion yn cadw at y cod ymddygiad ar gyfer Gweinidogion ? ( OAQ22324 )

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

The draft Code proposes adherence to the highest standards in making appointments and I envisage that this will lead to the highest calibre of appointments being made at the end of the process

Galés

Mae'r drafft o'r Cod yn cynnig y dylid cadw at y safonau uchaf wrth benodi a rhagwelaf y bydd hyn yn arwain at benodiadau o'r safon uchaf ar ddiwedd y broses

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

Will changing from sterling to the euro provide more jobs , better jobs and better-distributed jobs ? Or , to turn the question around , will adherence to the pound cause investment problems in Wales and difficulty in selling goods abroad ? Such a massive and complex change will not be straightforward

Galés

A fydd newid o sterling i'r ewro yn darparu mwy o swyddi , swyddi gwell a swyddi wedi'u dosbarthu'n well ? Neu , i newid y cwestiwn , a fydd glynu wrth y bunt yn achosi problemau buddsoddi yng Nghymru ac anhawster i werthu nwyddau dramor ? Ni fydd newid mor fawr a chymhleth yn syml

Última actualización: 2009-11-19
Tema: Jurídico y notarial
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

As noted in the discussions, the nature of the post means that the requirements of the work can vary from week to week and adherence to a work plan could be difficult.

Galés

Fel y nodwyd yn y trafodaethau, mae natur y swydd yn golygu fod anghenion y gwaith yn gallu amrywio o wythnos i wythnos ac mae cadw at gynllun gwaith yn gallu bod yn anodd.

Última actualización: 2008-06-13
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

Under this heading, the Board expected organisations to provide information regarding adherence to the timetable of their Welsh Language Scheme.

Galés

O dan y pennawd hwn roedd y Bwrdd yn disgwyl i sefydliadau ddarparu gwybodaeth ynghylch cadw at amserlen eu Cynllun Iaith Gymraeg.

Última actualización: 2008-02-27
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Inglés

Internal controls are the whole system of controls, financial and otherwise, established by the Board, management and other personnel in order to carry out its business in an orderly, effective and efficient manner; ensure adherence to management policies; safeguard its assets; comply with laws and regulations and secure, as far as possible, the completeness and accuracy of the records.

Galés

Rheolaeth fewnol yw’r holl system o reolaeth, ariannol neu arall, a sefydlwyd gan y Bwrdd, rheolwyr a phersonél arall er mwyn cynnal busnes y Bwrdd mewn modd trefnus, effeithiol ac effeithlon; sicrhau ymlyniad polisïau rheoli; diogelu ei asedion; cydymffurfio â deddfwriaeth a rheolau gan sicrhau, cyn gynted â phosibl, cyfanrwydd a chywirdeb y cofnodion.

Última actualización: 2007-05-29
Tema: General
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia:

Se han ocultado algunas traducciones humanas de escasa relevancia para esta búsqueda.
Mostrar los resultados de escasa relevancia para esta búsqueda.

Añadir una traducción

Buscar frases de traducción humanaUsuarios que están solicitando ayuda en este momento:ruang kelas belajar dan bermain (Indonesio>Inglés) | florentius (Inglés>Neerlandés) | normal question (Inglés>Tagalo) | ikan yu tukul (Malayo>Inglés) | maas ka fatna (Hindi>Inglés) | 2 knap 2 (Danés>Inglés) | ego never accepts the truth (Inglés>Hindi) | maandiko (Suajili>Alemán) | sveti (Croata>Checo) | lucie (Español>Sueco) | cajate (Español>Italiano) | c?e ne (Italiano>Inglés) | voce já tomou café (Portugués>Inglés) | prufungszeugnis (Alemán>Inglés) | what about youmeaning in hindi (Inglés>Hindi)


Notificar abuso  | Acerca de MyMemory   | Contáctenos


MyMemory en su idioma: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo